Anders Tronstad

Alder: 46
  RSS

Om Anders

Sterkt inspirert av den danske mystiker Martinus. Identifiserer meg med kristendommen, men er ikke så teologisk skråsikker.

Følgere

Jørgen Lorentzen, Harald Eia og Martinus

Publisert rundt 12 år siden

Biologiske forskjeller mellom menn og kvinner brukes for å opprettholde den samfunnsmessige maktfordelingen til fordel for menn, sier Jørgen Lorentzen på råopptak del 1 til NRK’s utsendelse Hjernevask. Dette kan nok være riktig, men er dette et argument for at biologien ikke har noe å fortelle oss om kjønnsforskjellene?

Om det fra et biologisk synspunkt viser seg å være medfødte forskjeller mellom menn og kvinner, vil dette automatisk bety at menn med rette skal ha mer makt og innflytelse enn kvinner?

Det er som om man frykter at om biologien skulle ha en dominerende innflytelse over vår seksuelle identitet så skulle dette automatisk gi et reelt grunnlag for at den skjeve maktfordelingen med rette skulle være forsvarlig. Slik er det nødvendigvis ikke.

Menn er flinkere enn kvinner på det tekniske, er en påstand man gjerne slenger fra seg. Ikke bare er dette et generaliserende utsagn og kan derfor selvfølgelig ikke gjelde alle enkeltindivider, men om man skal tro Harald Eia så har utsagnet også vist seg å ha et biologisk grunnlag.

Jørgen Lorentzen argumenterer på en måte som problematiserer de påviselige biologiske forskjellene mellom menn og kvinner, men problemet er vel ikke biologien i seg selv men heller at man tolker de biologiske forskjellene og dermed utsagnet ”menn er flinkere enn kvinner på det tekniske” så bokstavelig.

For det finnes jo kvinner som er flinke i matematikk og teknikk. Det finnes kvinner som er dyktige sjåfører og ledere. Dette kan de biologiske funnene aldri fjerne fra de daglige realistiske kjensgjerningene. I den forbindelse må jeg nevne at min kone har større datakunnskaper enn meg som er mann. Derfor kan man aldri, selv om det biologiske grunnlaget er til stede, utelukke kvinner fra å søke en yrkeskarriere innenfor tradisjonelle mannsdominerte profesjoner.

Martinus hevder at man som regel ikke kan skifte kjønn mellom inkarnasjonene. Så fra et åndsvitenskapelig perspektiv finnes det et erfaringsmessig grunnlag som er bestemmende for hva menn og kvinner er flinke til. Men ettersom ingen på forhånd kan vite hva slags erfaringsgrunnlag (talent) hvert enkeltindivid har, uansett kjønn, så kan man ikke på forhånd vite at alle kvinner bare kan være dyktige til tradisjonelle kvinnerelaterte profesjoner, som for eksempel omsorg. Allikevel kan man med sikkerhet si at kvinner generelt sett er dyktigere i omsorgsyrker enn menn. Dette finnes det et biologisk grunnlag for å hevde, men også det åndsvitenskapelige perspektiv vil støtte opp om de biologiske forskjellene, men bare med den forskjellen at åndsvitenskapen identifiserer årsaker som ligger enda dypere enn biologien.

Det er derfor viktig å huske at fra et åndsvitenskapelig perspektiv er det ikke genene som er avgjørende for hvem og hvordan vi er. Det er noen dypereliggende åndelige mekanismer inne i bildet. Genene er kun biologiske potensialer, ”lamper” som kan slukkes og tennes alt ettersom. Fra et åndsvitenskapelig perspektiv utgjør ikke menn en rendyrket maskulinitet like lite som at kvinner utgjør en rendyrket femininitet. Vår åndelige struktur er litt begge deler, men menn har som regel en dominerende maskulin side og kvinner en dominerende feminin side.

Den seksuelle konstellasjon er i endring, så i dag er det blitt stadig mer vanlig at menn går over i kvinnedominerte yrker og motsatt. Stadig flere menn blir dyktige i omsorgsrollen med andre ord, fordi de får mer erfaring med omsorg. Stadig flere kvinner blir dyktige ingeniører fordi de får mer erfaring som ingeniører. Og tendensene vil bare øke om man skal tro Martinus.

Både Lorentzen og Eia virker hver på sin side av debatten ganske "fastlåste",  Lorentzen kanskje i noe større grad men fra åndsvitenskapelig perspektiv kan man allikevel si at både Lorentzen og Eia begge på hver sin side har litt rett.

Gå til innlegget

Gi keiseren det keiserens er?

Publisert rundt 12 år siden

Kristendommen har virkelig utviklet seg i noen snodige retninger:

http://hutaree.com/

Gå til innlegget

Synden vs fri vilje

Publisert rundt 12 år siden

Forestillingen om menneskets frie vilje er svært viktig for andre sentrale forestillinger innen kristenheten. Forestillinger blant disse menneskene er blant annet at tro og seksuell legning er en viljesak. Denne forestillingen står sterkt fordi den er sentral for at de kristne dogmene skal kunne gå opp, eller være tilnærmet realistiske og troverdige. Allikevel er ikke synden underlagt kristenhetens forestilling om den frie vilje, her er det av en eller annen grunn gjort et unntak.

Hvorfor tror de kristne at Jesus måtte sone vår skyld på korset? Nettopp fordi vi ikke ved vår egen såkalte frie vilje makter å løfte oss opp fra vår syndige natur. Det største beviset for at mennesket ikke har 100% fri vilje ligger derfor i menneskets syndige natur. Kristne har selvfølgelig rett i at vi ikke er viljeløse roboter. Vi har jo en vilje, men den er bare ikke 100% fri.

Når vi ikke rår over vår syndige natur, hvordan kan man være så sikker på at man rår over ens seksuelle legning eller trosoppfatning?

Gå til innlegget

Israels "skyld"

Publisert rundt 12 år siden

Jeg skrev nylig et innlegg på VD som omhandlet Palestina- konflikten.  Dette innlegget kan gjerne ses som en fortsettelse.

Rent bortsett fra noen uheldige spissformuleringer mente jeg selv at jeg hadde skrevet et godt innlegg, men med fokus på Israelernes skyldspørsmål. Intensjonen var ikke å demonisere Israel som nasjon eller Jøder som folk, heller ikke å ignorere palestinernes medansvar for opprettholdelsen av konflikten.

Til tross for rimelig god dokumentasjon, henvisninger til både dokumentarfilmer og relevant litteratur, ble jeg beskyldt for både å demonisere jøder, være hyklersk samt fare med løgn.  Jeg har allerede tilgitt vedkommende og om jeg var uklar i mitt innlegg ber jeg om unnskyldning.

Det som fikk meg til å reflektere videre var ikke bare de voldsomme reaksjonene mitt innlegg hadde utløst men også en artikkel skrevet av den danske mystiker Martinus som heter ”Retfærdighed, behagelighed og kærlighed”. Etter å ha lest artikkelen kom jeg til å tenke på at jeg kanskje ikke hadde vært klar nok i mitt budskap. Innlegget hadde ikke et klart åndsvitenskapelig perspektiv og det er dette perspektivet jeg ønsker å få frem med dette innlegget.

«Der finnes en vej ud af denne ”dommedagstilstand” eller ”helvede”, og det er kærligheden»

Martinus

Jødene offer for misunnelse?

Norman Finkelstein henviser til Nathan og Ann Perlmutter i sin bok ”Holocaust-industrien”. De hevder at jødeforfølgelsene opp gjennom historien generelt er forårsaket av misunnelse fra ikke-jøder. Jeg syns ikke det kommer klart fram om Norman Finkelstein støtter dette synspunktet eller ikke, men det har jeg inntrykk av at han ikke gjør. Selv om jeg i store trekk er enig i bokens hovedbudskap, så er jeg uenig med Finkelstein på dette punktet. Jeg mener misunnelse sansynligvis utgjør en stor del av årsaken for jødeforfølgelsene opp gjennom historien.

Menneskeheten generelt er jo beryktet for sin misunnelse. Jøder er kjent for å være dyktige, men er de dyktigere enn andre? På mange områder vil jeg påstå dette. De er bedre representert blant Nobelprisvinnere enn andre nasjoner eller folk. Omtrent halvparten av verdens beste sjakkspillere er av jødisk avstamming. Samtidig utgjør de en forsvinnende liten prosentdel av verdens samlede befolkning. Men hvorfor? Er det grunnet en jødisk konspirasjon?

Er jøder smartere?

http://nymag.com/nymetro/news/culture/features/1478/

Svaret er bare så enkelt som at det jødiske folk er velsignet med svært mange intelligente og talentfulle enkeltindivider. De scorer generelt høyere på IQ- tester enn andre nasjoner. Man kan lett komme til å tenke at jødene virkelig er Guds utvalgte folk og det er jeg også tilbøyelig til å tro. Men selvfølgelig, hva innebærer det å være Guds utvalgte?

Jeg vil tro det var komikeren Lenny Bruce (for øvrig en av mine personlige favoritter) som sa en gang at han skulle ønske Gud hadde valgt noen andre, for det å være Guds utvalgte har jo tydeligvis bare fulgt ulykke med seg. Ja, det er ikke bare sjakk jødene er gode på, komedie også. Humor kan vel også fungere som en overlevelsesstrategi.

I lys av jødenes historiske skjebne, så får enhver selv vurdere om vi har noe å misunne jødene for. Det de har blitt av mental storhet, har nok uansett hatt sin pris.

Nettopp i kraft av sin genialitet er jødene en uvurderlig ressurs for verdenssamfunnet, og tapet av dette folk ville virkelig vært en tragedie for verden. Men vår kjærlighet til dette folk må ikke stå og falle på om de er dyktige eller ikke, de har en egenverdi også i seg selv. Menneskenes kjærlighet er ofte så full av betingelser, mens Guds kjærlighet er betingelsesløs.

Men nok skryt, det kan jo lett gå til hodet på folk. Selv om jødene kanskje er smartere enn oss ikke- jøder så er de som oss, gjerne offer for den illusjon at makt gir rett. De handler naturligvis deretter.

Med dette har vi kommet til det punkt hvor jeg vil trekke fram enda en jøde fra verdenshistorien, et ”moralsk geni” som ga verden følgende evige læresetninger:


38 Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og tann for tann.' 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, [velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,] og be for dem som [krenker dere og] forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.

I disse korte setningene ligger ikke mindre enn selve løsningen på alle verdens konflikter. Men hvis det er så enkelt, hvorfor er det fortsatt krig i verden? Det er selvfølgelig ikke så enkelt i praksis som i teorien. Det holder ikke å ha en teoretisk kunnskap om nestekjærligheten, den må også bli en del av vårt mentale perspektiv og dermed vår natur. Man kan ikke lese seg til å bli et mer moralsk eller humant menneske. For å bli human er det kun en vei å gå. Lidelsens vei.

«At Jesu position og magt tiltog, var for dem (Fariseerne) høyst ubehagelig og i deres øjne uretfærdigt. At den var nyttig for verden og menneskeheden og dermed udtryk for den højeste kærlighed lå udenfor deres sansefelt og fatteevne. Det forstod Kristus, og derfor kunne han sige: ”Fader forlad dem, de vide ikke, hvad de gøre”. De dømte udelukkende på dette, at hans fremtræden var ubehagelig for dem selv.»

Martinus

Israelerne har ingen skyld!

Overskriften kan kanskje høres merkelig ut, utsagnet er allikevel ment i fullt alvor. Men først må man definere tingene. Selvfølgelig er staten Israel ansvarlig for folkemordet og den etniske rensningen av Palestina. Det kan man rent historisk ikke komme bort fra. Det kan høres merkelig ut, men åndsvitenskapelig sett kan de virkelig ikke bebreides for det.

Disse menneskene er hundre prosent overbevist om at det de gjør er riktig og i tråd med "verdensmoralen". Men hvilken verdensmoral snakker vi da om? Ja, all livserfaring har lært de en ting og det er at makt er rett og at om det jødiske folk skal overleve i fremtiden må de ha evnen til å forsvare seg og hva er da en bedre forutsetning for et forsvar enn en egen stat og hjemland. Det vi altså snakker om er ren selvoppholdelsesdrift, noe av det mest grunnleggende menneskelige og dyriske instinkt som finnes. Den samme analysen kan brukes overfor palestinerne, eller et hvilket som helst annet folk og enkeltindivid som føler sin eksistens truet.

I denne sin situasjon er Israel ubevisst et ”redskap” for en ubehagelig ”skjebneutløsning” for det palestinske folk. Man kunne også si ”skjebneutløsningen” er gjensidig. De gjør hver i sær livet uutholdelig for hverandre, men de høster også verdifull livserfaring som de tar med seg inn i fremtiden. Disse folk skal også få bli medskapere av et kommende fredsrike.

«Det kan menneskene ikke forstå, så længe de ikke kan forstå den guddommelige verdensplan. Så længe deres mentale struktur er baseret på princippet ”selviskhed”, vil de opfatte alt i forhold til, som det virker behageligt eller ubehageligt over for dem selv. Det behagelige kalder de ”godt”, og det ubehagelige kalder de ”ondt”. Det er dyrenes mentale struktur, og det er samtidig en meget væsentlig del av det jordiske menneskes psyke.»

Martinus

 

Vi kan derfor ikke forvente at vår tids jødiske folk, eller for den saks skyld noen andre heller skal handle så ”altruistisk” som Jesus. Ære være de som kan gjøre dette, men det er ikke alle til del å ha et slikt perspektiv på livet. Menneskehetens generelle kapasitet til betingelsesløs nestekjærlighet og tilgivelse er selv i vår moderne tid sterkt begrenset. Innsikten om livets evighet er en forutsetning før man kan begynne å tilegne seg en forståelse for den guddommelige verdensplanen.

«Men har menneskene forstået disse facitter? Det har de ikke, så ville livet på jorden være anderledes, end det er i dag. De har kunnet føle, at der måtte være noget rigtigt i det,men ikke kunnet handle efter det. Så skabte man dogmer, efter hvilke det ikke var det viktigste at leve efter disse principper, blot man troede på dem, og specielt troede på, at Kristus med sin død på korset havde forsonet den gamle retfærdige, hævnende Gud. Man ”kom ny vin på gamle læderflasker”, idet man pressede Kristi lære om kærlighed ind i et dogmesystem af forsoning og nåde, som i virkeligheden hører hjemme i de gamle ofringsreligioner. Men det var naturlig, at det skete.»

Martinus

 

 

 

Meningen med lidelsen og ”alt er såre godt”

Da zionistene kom til Palestina på slutten av det nittende århundre hadde den store majoriteten av de kun evnen til å se palestinerne som et hinder for deres egen fremtidige overlevelse, de hadde med andre ord ingen særlig større verdi enn steiner som må ryddes for å klargjøre jordbruksland. Det er fort gjort å bebreide de for dette. Men ingen kan i dag handle ut fra en livserfaring man erverver seg i morgen.

Selv om man dypest sett er skyldfrie, så har våre handlinger uansett konsekvenser, noe annet ville være ukjærlig. Hvordan ellers skal vi kunne komme til å kjenne loven om årsak og virkning? Det er ”såre godt” at vi gjennom reinkarnasjon og skjebneloven(karma) kan få lære å gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot dem.

«At et menneske høster, som det har sået, er ikke blot retfærdigt, det er også kærligt, selv om det kan være ubehageligt. Det er nemlig denne høst, der giver erfaringer, viden og forståelse. Erfaringer, viden og forståelse medfører en ny måde at tænke og handle på, en livsforvandling eller udvikling. Alle de ubehageligheder, menneskene oplever, er ikke et tegn på, at livet er uretfærdigt og ukærligt, og det er ikke hævn eller straf, men årsag og virkning.»

Martinus

 

Fra et ”et-livsperspektiv” kan det være uhyre vanskelig å finne en mening med alle lidelsene på jorden i dag. Men ingen av livets skyggesider kan unnværes i den store verdensplan. Så takk til vedkommende som kalte meg løgner og hykler. Hadde han rett i sine beskyldninger? Nja, hykler vet jeg at jeg er av andre årsaker kanskje, men beskyldningene ga meg inspirasjon til å skrive et innlegg fra kjærlighetens standpunkt. Med det vil jeg gi Martinus siste ordet:

«Men det menneske, som er begynt at komme på bølgelængde med universets kærlighed, vil mer og mer vælge at blive brugt som redskab til at fjerne ”helvede”, krig, lidelse, nød og elendighed på jorden ved med sin levevis at stråle ligesom solen både på ”retfærdige” og ”uretfærdige”.»

Gå til innlegget

Holocaust- industrien

Publisert rundt 12 år siden

Jeg har lenge vært smertelig klar over at det i de siste 60 år har foregått en systematisk og kynisk etnisk rensning i Palestina. Med jødenes holocaust relativt friskt i minnet har jeg alltid undret meg over hvordan dette er mulig. Har ikke det jødiske folk lært noen ting, og hvordan kan evangeliske kristne uforbeholdent støtte en stat som helt klart er grunnlagt på terrorisme? Svaret på dette spørsmålet blir at det selvfølgelig ikke er rettferdig å generalisere slik over et helt folk, for mange Jøder og også kristne tar jo avstand fra dette brutale folkemord.

”For meg virker det som om Holocaust er noe som blir solgt – ikke noe det blir undervist om.”

Rabbi Arnold Jacob Wolf,

Hillel Director, Yale University

 

 Jeg har i nesten 6 år hatt en bok skrevet av Norman G. Finkelstein stående i min bokhylle uten å ha gjort et forsøk på å lese den.  Jeg har selvfølgelig tenkt at jeg skulle lese den, men noe har alltid kommet i veien. Det har alltid vært en annen bok som har vært mer interessant. Det er ikke det at Palestina- problematikken ikke har interessert meg. Jeg har bare ikke investert tid til å sette meg dypere inn i konfliktens problemstillinger. Boken jeg har stående i min bokhylle heter ”Holocaust- Industrien”. Den tar for seg hvordan Europas dårlige samvittighet overfor holocausthendelsen brukes for hva det er verdt, for å manipulere verdensopinionens støtte til opprettholdelsen av Israels brudd på menneskerettighetene. Noam Chomsky, Shifra Stern, Jennifer Loewenstein og Eva Schweitzer, alle med Jødisk etnisk bakgrunn, har medvirket i produksjonen av boken.

Boken forteller om en industri av bakvaskelser, hykleri, løgner og økonomiske utpressinger med det mål for øyet å skape propaganda for Israels og Amerikas krigsmaskineri samt støtte for zionismens høyeste målsetning; å jage den siste palestiner ut av Israel.

Bokens innhold kom ikke som noen overraskelse på meg, men jeg begynte å lete etter mer stoff. Først fant jeg en rekke dokumentarfilmer på youtube og det var spesielt disse som gjorde sterkt inntrykk:

History of Zionism

The Birth of Israel (BBC dokumentar)

The Israel Lobby

Jeg hadde derfor intet annet valg enn å bestille et par andre bøker som; ”The Ethnic Cleansing of Palestine” av Ilan Pappe og ”The Israel Lobby” av John J. Mearsheimer og Stephen Walt. Dette er bøker jeg kan anbefale på det varmeste.

Mearsheimer Walt essay

I 2006 ble en kontroversiell artikkel gitt ut av John Mearsheimer og Stephen Walt.  Artikkelen, som nå er blitt utgitt i bokform, fokuserer primært på den Israelske lobbyens innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk og den negative effekten den har på amerikanske interesser. I tillegg til Jødiske interesseorganisasjoner og den politiske lobbygruppen AIPAC, regner Walt og Mearsheimer også med millioner av evangeliske kristne som en del av den Israelske lobbyen. De er alle klare til å forsvare Israel og enhver kritikk, rettferdig eller urettferdig, som måtte rettes mot landet.

“The lobby is going after people in a really hard hitting way for the purposes of shutting us down, and also for the purpose of sending a message to other people. That if you follow in the footsteps of Jimmy Carter, Tony Judt or John Mearsheimer and Stephen Walt you will pay a serious price for your transgressions. 

John J. Mearsheimer

At man som evangelisk kristen drømmer om at Jesus snart skal dale ned fra himmelen og dømme de levende og døde er greit nok. Opprettelsen av en jødisk stat er jo kanskje også et tegn på at tiden er nær. Men man må jo allikevel undre seg over at evangeliske kristne verden over, i religiøs hengivenhet, støtter handlinger man under en hvilken som helst annen kontekst ville kategorisert som ondsinnet. Men målet helliger som kjent middelet, og mange er overbevist om at forutsetningen for Jesu tilbakekomst er at den jødiske stat må være opprettet. Da er det viktig å støtte Israel i tykt og tynt, så får det heller være så som så med menneskerettighetene.

John Hagee, som jeg tidligere også har nevnt i et annet innlegg på VD, mener at alle kristne må støtte Israel. Han ser på Iran og andre islamske stater som antikrist. Han ønsker også å fremprovosere en atomkrig slik at Jesus kan komme tilbake og dømme de levende og de døde. Til tross for, eller kanskje mer skremmende, på grunn av hans ekstreme synspunkter har John Hagee og millioner av andre evangeliske kristne stor makt og innflytelse i Amerika i dag:

“I think that our objective is to always let our elected officials know that we do support Israel and that if anyone comes against Israel in a malicious way, we would do anything in our power to see that that was their last term in office.”

John Hagee

Historiker Tony Judt jobbet i en Kibbutz og for den Israelske hær på 1960- tallet. Han har skrevet en rekke bøker og flere artikler for både Israelske og amerikanske aviser.  Han sier at staten Israels troverdighet er i ferd med å falle fra hverandre. I 2006 skrev han en artikkel for avisen New York Times som omhandlet og støttet hovedpoengene i Mearsheimer Walt- essayet. Det han fikk klar beskjed om fra avisen var at de var enig i hans artikkel, men de ville at han skulle understreke at han var Jøde. Hvorfor? Fordi New York Times mente det ville tillate en slags ansvarsfraskrivelse og dermed gi en ”beskyttelse” mot eventuelle juridiske angrep fra jødiske interesseorganisasjoner.

“There is always a relationship between collective past suffering and present individual actions. To turn that into public policy though is catastrophic and that is what we see today.”

Tony Judt

Forskjellige historiske perspektiver

Et av de store problemene i denne konflikten er at man ikke kan enes om det historiske hendelsesforløpet i Palestina. Noen hevder at det allerede var en stor jødisk befolkning på begynnelsen av det tyvende århundre da masseinnvandringen av jøder tok til i regi av zionistiske organisasjoner. Dette er blitt tilbakevist av flere både jødiske og ikke-jødiske historikere.

Noen Israelske historikere snakker om palestinernes frivillige utvandring for å komme seg vekk fra en eventuell invasjon fra arabiske armeer. Man må være naiv for å tro dette, spesielt når man har kjennskap til zionismens klare ideologi om at Palestina skulle bli jødisk, koste hva det koste ville. Her er det viktig å huske David Ben- Gurions ord: “I am for compulsory transfer; I do not see anything immoral about it.”

Israels overgrep mot palestinerne blant annet i 1948 er i tillegg veldokumentert av historikere som Walid Khalidi og andre (Michael Palumbo, FN-dokumenter, vitnebeskrivelser etc.).

Tidligere Auschwitz- fange Noah Kliger hevder følgende: “Had they accepted the 1947 partition, we would have two countries since then and no conflict. But what they wanted was the whole country. They wanted to drive us into the sea and to kill the Jews. This is why they don’t have anything today”. Det han unnlater å fortelle er at før delingen i 1947 eide jødene bare 5,8 % av Palestinas landområder, og etter delingen satt de igjen med 56 % av Palestinas landområder.

Jeg ønsker ikke med dette innlegget å fremme antisemittiske holdninger. Jøder er ikke monstre, de er kun mennesker på godt og ondt. De overgrepene de er ansvarlige for er ikke verre enn hva andre folkeslag har prestert opp igjennom historien.

Det er derfor viktig ikke å demonisere Israelerne, men samtidig heller ikke glemme at staten Israel er historisk sett ansvarlig for sin egen situasjon. De presser systematisk ut et folk fra sitt eget land, og kan ikke forvente at dette ikke har sine konsekvenser. Men når dette er sagt så må jeg understreke at jeg ikke er mot staten Israel. Jeg støtter deres rett til å eksistere. Men jeg innser at staten ble skapt ved brutale overgrep mot det palestinske folk. Det kan kanskje være fristende for noen å ønske å jage Israelerne ut av Israel. Men skaden er skjedd, og kan ikke rettes opp ved et eventuelt nytt overgrep, denne gang mot det israelske folk. Israel må akseptere Palestina og Palestina må akseptere Israel.

“My grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza.”

Sir Gerald Kaufman

Britisk parlamentsmedlem

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere