Walter Keim

Alder:
  RSS

Om Walter

I am a netizen who fights for freedom of information, freedom of speech and human rights.

Følgere

Åpent brev til Statens Legemiddelverk (bivirkninger@legemiddelverket.no).Kopi: Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Åpent brev

Nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig

Psykiatrien liker å framstille seg som del av legevitenskapen, men har manglet forskningsbaserte anbefalinger inntil nylig når det gjelder langtidsbehandling med antipsykotika. Hva sier de nyeste evidens- og forskningsbaserte rådene innen psykiatrien? Finnes denne informasjon i Felleskatalogen?

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget (2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Mangel medisinfrie alternativer medfører som regel tvangsmedisinering, hvis pasienten nekter medisinering.

For mer enn 20 år siden satt jeg i bussen ved siden av en høgskolelærer som ønsket å ta doktorgrad om anvendelse av evidensbaserte metoder i yrkesutøvelsen for sosialtjenesten.

Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående antipsykotisk medisinering og konsekvensene for å tette hullet helsedirektoratet gjorde oppmerksom på 2010, med bl. a. deltagere Peter C. Gøtzsche og Robert Whitaker.

Martin Harrows langtidsforsøk (2, 5) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 10 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randominiserte studie bekreftet resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. Finland Open Dialogue er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk (6). (Five-year experience of first-episode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies, by Jaakko Seikkula, Jukka Aaltonen, Birgittu Alakare, Kauko Haarakangas, Jyrki Kera¨Nen, & Klaus Lehtinen, Psychotherapy Research, March 2006; 16(2): 214/228.)

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Helsedirektoratet skriver i juli 2015 i vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» på side 22: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling

Er den psykiatriske kliniske praksis ikke kjent med disse forskningsresultatene? Hvorfor er psykiatrien – i motsetning til somatikken – så avvisende til evidensbaserte råd?

I praksis har pasienter i dag ofte 3 valg:

 • ta medisinene frivillig

 • bli tvangsmedisinert om man nekter

 • ingen behandling

Dessverre kan det psykiatriske helsetilbud ikke handle annerledes da alternativer mangler.

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Norge er beryktet hos 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

Torturkomiteens stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering og informert samtykke (7):

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Da helseskadene av langtidsmedisinering med antipsykotika strider mot statens formål å hjelpe ble helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene»(8).

Med å ta opp informasjon om langtidseffektene av antipsykotika i felleskatalogen kan det sikres at kravet om full informasjon blir oppfylt.

Forskningsbasert kunnskap viser at medisinfrie tilbud fremmer folkehelsen med å minske pasientskadelig overmedisinering med antipsykotika. Denne informasjon bør være med i Felleskatalogen.

Dermed kan Norge bedre oppfylle sine folkerettslige forpliktelse (7) å sikre full informasjon og fjerne skade ved tvangsmedisinering.

Mvh

-- -- Walter Keim Netizen: http://walter.keim.googlepages.com http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany Is it possible to enforce access to information in Bavaria? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/enforce_access_to_information.html NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Vedlegg:

 1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/

 2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3

 3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

 4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken: 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

 5. The public mental health system is creating a huge class of chronic mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely harmful drugs.http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

 6. Effective Non-Neuroleptic Treatment http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

 7. Norges folkerettslige forpliktelser: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html

 8. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene:http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html 


Harrow2-page-001.jpg

Gå til innlegget

Statsbudsjettet som er fremlagt. For Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) omhandler «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester» side 110 - 111. Men det underslås at tvangen ikke gikk ned.

Statsbudsjettet som er fremlagt for 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) omhandler «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» side 110 - 111, kap. 734 post 21 og 72 og foreslår en videreføring.Men det underslås «at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang». Allikevel foreslås den feilslåtte strategien videreført og forslaget å revidere tvangslovgivningen og medikamentell vedlikeholdsbehandling nevnes ikke. Her svikter HOD: til fordel for en byråkrati på tomgang som viderefører Helsedepartementets 9-årige kamp mot pasientenes menneskerettigheter, selv om det er dokumenter at langtidsmedisinering med antipsykotia er veldig skadelig (5). Pasienten opplever ikke mindre tvang.Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).The Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.»

Helsedirektoratet skriver i rapporten om vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» sier på side 22: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.
På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven.  Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.» (se side 22:http://home.broadpark.no/~wkeim/files/12-9562-61_Vedlegg_HOD-rapportering-juli-2015_12880570_8_1-1.pdf ). HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.

Norge har som 130. stat ratifisert FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Å vente så lenge er allerede pinlig. I tillegg er reservasjonenkonvensjonsstridig (se Disability Advocacy Center (MDAC) sin legal opinion). Ikke bare CRPD komiteen, men 4 andre FN komiteer kritiserer Norge: CRPD gir ikke selvbestemmelse som særrettighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men fjerner den diskriminering at selvbestemmelsen som gjelder alle var fratatt.

Det har kommet så langt at Torturkomiteen ordlegger seg slik i sine spørsmål 2015 til Norge angående tvangsmedisinering:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Først skal resultatet av HODs 9 årige kamp mot menneskerettighetene for folk med nedsatt psykososial funksjonsevne beskrives. Videre framstilles forskningsbaserte resultater, som dokumenterer skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika.

HODs benektelse av at staten bryter menneskerettighetene

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur og umenneskelig behandling spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt ignorert og satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget (2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Det var tverrpolitisk enighet om å redusere tvang.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge ratifiserte som 130. stat markerer et paradigmeskifte og skal motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt psykososial funksjonsevne.

Helsedirektoratet har i juli 2015 pga. CRPD foreslått en revisjon av lovgivningen (side 22) som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling». Dette er blitt unntatt offentlighet av HOD. Et medlem av rettighetsutvalget er blitt nektet innsyn avKongen i statsråd.

Forsking dokumenter at langtidsbehandling med antipsykotika er veldig skadelig

Hvordan har helsevesenet anvendt sin makt "å hjelpe med tvang?":

TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Hvor er psykiatriens oppgjør med egen grusom historie?

Psykiatriens vitenskapelige forankring er ikke overbevisende. Som Rosenhans eksperiment «On being sane in insane places» overbevisende dokumenterer kan klinisk praksis ikke skille mellom friske og sinnssyke pasienter. Diagnosene er ikke (”reliable”) pålitelig.

Det er aldri blitt vitenskapelig vist at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (2014: Council of Evidence-based Psychiatry) blir det nå gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det har vært kjent i mer enn 4 år at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsforsøk 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp med 50% som kommer tilbake etter 10 år til jobb, sammenliknet med 5% under medikamentell behandling (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randominiserte studie bekreftet resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder antipsykotisk medisin så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain») har gjort at forutsetningen om «generally acknowledged medical standards» ikke kan gjøres gjeldende for å rettferdiggjøre tvang. Reduksjonen av hjernevolom pga. langvarig antipsykotisk medisinering reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Under ingen omstendigheter har psykiatrien legitimitet å sette menneskerettigheter til side. For å unngå at vel menende formyndere blir grusom og umenneskelige må tvangsmedisinering forbys med lovgivning. Ikke bare FN men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) skriver P. Gøtzsche: Psykiatrien «nægter at se de skader, de forvolder, selv når beviserne er overvældende. Endvidere har de forenet sig omkring en række myter og misforståelser, som de hårdnakket forsvarer, men som er meget skadelige for patienterne.

Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse.»

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri ikke meddelt pasientene og satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene.

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Det er altså ikke nok at tvang er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Det enste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys.

Dette er til syvende og sist Stortingets ansvar, som var handlingslammet i 15 år. Derfor oppfordres Stortinget å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling som langvarig tvangsmedisinering som skader helsen til pasientene alvorlig.

Mvh

-- -- Walter Keim Netizen: http://walter.keim.googlepages.com Is it possible to enforce access to information in Bavaria? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/enforce_access_to_information.html NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities


Vedlegg:

 1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Europatoppen_tvang.html

 2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reduksjon_av_tvang.html

 3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html

 4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/UN_coercion.html

 5. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene:http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]

Gå til innlegget

Justisdepartement må hjelpe

Publisert over 5 år siden

Justisdepartement må hjelpe å gjenopprette Norges internasjonale anseelse angående menneskerettigheter for folk med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Åpent brev

Justisdepartement må hjelpeNorge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.(3,4).The Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.»

Imidlertid skriver Helsedirektoratet i rapporten om vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» sier på side 22: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.
På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven.  Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.

Det kan ha vært vanskelig for Helsedirektoratet å skrive det, da Helsedepartementets (HOD) politikk i de siste 9 årene har vært en benektelse: «Vi bryter ikke menneskerettigheten». Derfor er det viktig at Justisdepartementet hjelper HOD å komme ut av skyttergravene.

HOD skriver nemlig 16.9.2015: «HOD utarbeider (en) kongelig resolusjonen som skal legges frem for Kongen i statsråd. Saken vil bli forelagt JD før saken blir brakt inn for Kongen i statsråd.».

Norge har som 130. stat ratifisert FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Å vente så lenge er allerede pinlig. I tillegg er reservasjonenkonvensjonsstridig (se Disability Advocacy Center (MDAC) sin legal opinion). Ikke bare CRPD komiteen, men 4 andre FN komiteer kritiserer Norge: CRPD gir ikke selvbestemmelse som særrettighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men fjerner den diskriminering at selvbestemmelsen som gjelder alle var fratatt.

Det har kommet så langt at Torturkomiteen ordlegger seg slik i sine spørsmål 2015 til Norge angående tvangsmedisinering:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Først skal resultatet av HODs 9 årige kamp mot menneskerettighetene for folk med nedsatt psykososial funksjonsevne beskrives. Videre framstilles forskningsbaserte resultater, som dokumenterer skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika.

HODs benektelse av at staten bryter menneskerettighetene

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å erte på seg 5 FN menneskerettskomiteer som kritiserte Norge pga. for mye tvang i psykiatrien. I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.(3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur og umenneskelig behandling spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

Domstolene følger regjeringsadvokatens påstander og setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side (5).

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt ignorert og satt til side i flere år. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Da Stortinget diskuterte tvang siste gang 2010 (Inst. 175 Stortinget (2009-2010) ) kom det om nytten av tvangsbehandling et vedlegg til innstillingen med følgende innspill fra helsedirektoratet at «det ikke finnes vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre». Det var tverrpolitisk enighet om å redusere tvang.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge ratifiserte som 130. stat markerer et paradigmeskifte og skal motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt psykososial funksjonsevne.

Helsedirektoratet har i juli 2015 pga. CRPD foreslått en revisjon av lovgivningen (side 22) som «bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling». Dette er blitt unntatt offentlighet av HOD. Et medlem av rettighetsutvalget er blitt nektet innsyn avKongen i statsråd.

Forsking dokumenter at langtidsbehandling med antipsykotika er veldig skadelig

Hvordan har helsevesenet anvendt sin makt "å hjelpe med tvang?":

TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Hvor er psykiatriens oppgjør med egen grusom historie?

Psykiatriens vitenskapelige forankring er ikke overbevisende. Som Rosenhans eksperiment «On being sane in insane places» overbevisende dokumenterer kan klinisk praksis ikke skille mellom friske og sinnssyke pasienter. Diagnosene er ikke (”reliable”) pålitelig.

Det er aldri blitt vitenskapelig vist at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (2014: Council of Evidence-based Psychiatry) blir det nå gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det har vært kjent i mer enn 4 år at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsforsøk 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp med 50% som kommer tilbake etter 10 år til jobb, sammenliknet med 5% under medikamentell behandling (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randominiserte studie bekreftet resultatene. Her ble en gruppe medikamentfri etter 6 måneder som førte etter 7 år til en «recovery rate» av 40,4% sammenliknet med 17,6% for pasienter som ble medisinert hele tiden. Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder antipsykotisk medisin så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain») har gjort at forutsetningen om «generally acknowledged medical standards» ikke kan gjøres gjeldende for å rettferdiggjøre tvang. Reduksjonen av hjernevolom pga. langvarig antipsykotisk medisinering reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Under ingen omstendigheter har psykiatrien legitimitet å sette menneskerettigheter til side. For å unngå at vel menende formyndere blir grusom og umenneskelige må tvangsmedisinering forbys med lovgivning. Ikke bare FN men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) skriver P. Gøtzsche: Psykiatrien «nægter at se de skader, de forvolder, selv når beviserne er overvældende. Endvidere har de forenet sig omkring en række myter og misforståelser, som de hårdnakket forsvarer, men som er meget skadelige for patienterne. Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse.»

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri ikke meddelt pasientene og satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene.

Blir pasientene informert om vitenskapelig dokumenterte bivirkningene? I praksis har pasienter 3 valg:

 • ta medisinene frivillig

 • bli tvangsmedisinert om man nekter

 • ingen behandling

2010 har helsedepartement oppfordret helseforetakene å bygge opp medisinfrie behandlingstilbud. 14. oktober 2014 var situasjonen følgende: «Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet har ikke vært fulgt opp om legemiddelfrie behandlingstilbud. Det er nedslående, sier helseminister Bent Høie til Erfaringskompetanse.»

Det er altså ikke nok at tvang er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Det enste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys. Derfor oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling som langvarig tvangsmedisinering som skader helsen til pasientene alvorlig.


Vedlegg:

 1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Europatoppen_tvang.html

 2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reduksjon_av_tvang.html

 3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html

 4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/UN_coercion.html

 5. Domstolene setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/dommer_tvang.html

Gå til innlegget

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) markerer et paradigmeskifte og skal motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt psykososial funksjonsevne. Norge ratifiserte CRPD som 130. stat men opprettholder

Skyggerapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) markerer et paradigmeskifte og skal motvirke og hindre diskriminering på grunn av nedsatt psykososial funksjonsevne. Norge ratifiserte CRPD som 130. stat men opprettholder å bruke mest tvang i Europa med å henvise til konvensjonsstridige reservasjoner.

Da det er et svikt i alle ledd dvs. fagfolk, helsevesenet, regjering («lytt til FN og slutt med menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, beltelegging og tvungen elektrosjokk»), Storting og domstolene når det gjelder respekt av pasientrettighetene skrives denne skyggerapport til FN.

For å sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne foreslås:

 • Norge bør trekke reservasjoner som strider mot FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
 • Fjerning av Lov om psykisk helsevern som diskriminerer mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne
 • Menneskerettsbruddene tvangsmedisinering og tvungen elektrosjokk forbys ved lov
 • CRPD skal inkorporeres i menneskerettsloven
 • skriftlig dokumentasjon av informert samtykket ved større inngrep (f. eks. operasjoner, antipsykotisk medisin) gjennom pasientens underskrift
 • forhåndserklæringer om behandling, f. eks reservasjon
 • Sannhetskommisjon om psykiatriens overgrep og menneskerettsbruddene
 • Staten beklager menneskerettsbruddene
 • Erstatning for overgrepene, lidelsene og menneskerettsbruddene

Hele teksten: https://www.causes.com/posts/959187-skyggerapport-til-fn-komiteen-for-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne 

Gå til innlegget

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa. Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015. Norge har klart å erte på seg 5 FN menneskerettskomiteer inkludert torturkomiteen.

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å erte på seg 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.(3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

MenneskerettskommissærenEuroparådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at Norge krenker sine folkerettslige forpliktelser.

Da det er nytteløs å minne staten om sine folkerettslige forpliktelser, kan det spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. mennesker med psykiske problemer.

Hittil har det blitt henvist til at resultatene av Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) skal avventes.

Nå foreligger resultatet «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» (5)

Etter å ha beskrevet på 22 sider mange tiltak kommer på side 22 følgende:

"I 2013 ratifiserte Norge CRPD (FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne). I etterkant har ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.

På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling."

Dermed kan helsedepartementet ikke lengre unnskylde seg med å vente på resultatene, men må gjøre noe etter 15 års handlingslammelse.
 
Denne nye utviklingen må ha følger for lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet, noe som Helsedirektoratet nå har fulgt opp med forslag. Dermed ligger ballen hos helseministeren.

Det er aldri blitt vitenskapelig dokumentert at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (Evidence-based Psychiatry) blir det gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det er nå kjent at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsforsøk 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre dvs. 50% sammenlignet med 5% som er medisinert i det lange løp (Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder antipsykotisk medisin så er kjente bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish (2011 «Antipsychotic deflates the brain») har gjort at forutsetningen for langvarig tvangsmedisinering er nødvendig for å hjelpe faller bort. Reduksjonen av hjernevolom pga. langvarig antipsykotisk medisinering reduserer kognitive evner (PLOS Medicine:Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri (Evidence-based Psychiatry) satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene. Det enste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys.

Mvh

-- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Utkast til skyggerapport til FN: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_rapport.html Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150317hod.html Reservasjon mot sedering og tvang: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reservasjon_mot_tvang.html

Vedlegg:

 1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Europatoppen_tvang.html

 2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reduksjon_av_tvang.html

 3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html

 4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/UN_coercion.html

 5. Helsedirektoratet juli 2015: Vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)»http://home.broadpark.no/~wkeim/files/12-9562-61_Vedlegg_HOD-rapportering-juli-2015_12880570_8_1-1.pdf[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere