Walter Keim

Alder:
  RSS

Om Walter

I am a netizen who fights for freedom of information, freedom of speech and human rights.

Følgere

5 FN komiteer, Europarådet sin kommissær, Mental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (LDO), helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang.

En kvinne med lettere utviklingshemning ønsket å flytte fra bofellesskapet hvor hun bodde og inn i egen leilighet. Dette ble kvinnen nektet. Hun dro da til NFUs fylkesleder i Hedmark og fikk bo der.

Myndighetene forsøkte gjentatte ganger, ved hjelp av politiet å bringe kvinnen tilbake til bofellesskapet. En gang var et filmteam for TV2 til stede. Til slutt lyktes de.

Saken kom helt ute av kontroll. Etter dette misbrukte politiet straffeloven og ila NFU lederen og hennes ektefelle besøksforbud overfor kvinnen.

Kvinnen ble deretter fratatt samtykkekompetanse og både NFU lederen og moren fikk igjen besøksforbud og fratatt klagemulighetene i rettssystemet av Fylkesmannen. TV2 feiget ut. Det finnes to andre slike uforholdsmessige overtrampFriheten berøves uten dom.

Spørsmål i Stortingets spørretime

Med skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren ble saken 29.10.2015 tatt opp i Stortinget.

Helseminister Bent Høie gikk ikke inn i denne enkeltsak, selv om Fylkesmannen er statens representant i Fylket.

På prinsipielt grunnlag uttalte helseministeren om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har som hovedformål å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter. Høie påstår:

 • Norge har avgitt 2 tolkningerklæringer som regjeringen mener er «i tråd med ordlyden i konvensjonen»

 • som er «i overensstemmelse med en utbredt forståelse blant konvensjonens statsparter.»

Videre henvises til «at det er igangsatt et arbeid med å vurdere dagens tvangsregelverk» og nevner rettighetsutvalget.

Rettighetsutvalget dekker bare utviklingshemmede men ikke nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. tvangsvedtak når det gjelder psykiske problemer.

Men Høie tar feil: Norge har først som 130. stat ratifisert CRPD. Tolkningserklæringene strider mot konvensjonen. Bare noe få andre stater har avgitt tolkningserklæringer, Storbritannia trakk sin erklæring. Andre land har som regel ingen behandlingskriteriet (står for 70% av tvangsvedtak) og dommere ikke leger fatter slike vedtak. Ingen stater i Europa har flere tvangsvedtak enn Norge.

5 FN komiteer (5), Europarådet sin kommissærMental Disability Advocacy Center (MDAC), diskrimineringsombudet (LDO), helsedirektoratetFFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. LDOs uttaler med klart språk «Norge bryter menneskerettigheter(2013)», «Stopp diskriminering Høie (2014)» og «Rydd opp nå Høie (2015)». Men HOD stritter imot med hjelpeløse pinligheter som er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling. Dette gir grunn til alvorlig bekymring (4).

Helsedirektoratet rådet juli 2015 å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten og rettighetsutvalget og ga først opp etter at det ble kjent at innsyn ble gitt av Helsedirektoratet.

Ingenting har skjedd når det gjelder psykososiale funksjonsnedsettelser.

Tilbakemeldingene fra FN inkludert torturkomiteen

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i psykiatrien i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3).

Både CRPD komiteen, ØSK komiteen, Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen har kritisert tvang i psykiatrien.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur spør i 2015 ( CAT/C/NOR/QPR/8) som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

MenneskerettskommissærenEuroparådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at Norge krenker sine folkerettslige forpliktelser.

Da det er nytteløs å minne staten om sine folkerettslige forpliktelser, kan det spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling (6) mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. mennesker med psykiske problemer.
 
Denne nye utviklingen må ha følger for lovgivningen, da Norge er folkerettslig bunnet, noe som Helsedirektoratet nå har fulgt opp med forslag. Dermed ligger ballen hos helseministeren.

Tvangsmedisinering med psykofarmaka i lys av torturkomiteens spørsmål

Hva ligger i Helsedirektoratets anbefaling å «se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling»?

Council of Evidence-based Psychiatry (4.1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (4.2,4.7) og Peter C. Gøtzsche (4.3,4.4).

Martin Harrows langtidsforsøk (4.2, 4.5) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 10 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. «Open dialogue» terapi metode bruker minimal medisinering og har ca 80% «revovery» (bedring som tillater å komme tilbake til familie og jobb).(4.7).

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (4.3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (4.4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika (7).

Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» (8).

Utenriksminister Jaglands visjonære idee å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge er nå moden for realisering. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

Psykiatrien er tradisjons-, makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse, selv om det finnes alternativer (4.6, 4.7). Derfor kan pasientene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt om tvang i psykiatrien:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”


Hvor lenge skal den velmenende formynderstat fortsette å legitimere umenneskelig behandling og tortur? (4)


Mvh

-- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Utkast til skyggerapport til FN: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_rapport.html Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150317hod.html Reservasjon mot sedering og tvang: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reservasjon_mot_tvang.html

Vedlegg:

 1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Europatoppen_tvang.html

 2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reduksjon_av_tvang.html

 3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html , http://home.broadpark.no/~wkeim/files/UN_coercion.html

 4. 03.12.2015: Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_Solberg.html

Dokumentasjon av skadene av antipsykotisk langtidsmedisinering:

4.1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/http://cepuk.org/unrecognised-facts/long-lasting-negative-effects/

4.2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk

Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3

4.3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN

5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4.4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:

'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

4.5. The public mental health system is creating a huge class of chronic

mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely

harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

4.6. Effective Non-Neuroleptic Treatment

http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

4.7 Harrow + Wunderink + Open Dialogue = An Evidence-based Mandate for A New Standard of Care:

http://www.madinamerica.com/2013/07/harrow-wunkerlink-open-dialogue-an-evidence-based-mandate-for-a-new-standard-of-care/

4.8. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH

https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo

 1. Norges folkerettslige forpliktelser: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html

 2. Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_staten.html

 3. Legemiddelverket oppfordres å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html

 4. Helsedirektoratet oppfordres «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

Gå til innlegget

Det refereres til "Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel"


1. mars 2012 og 11.10.2012 ble to forslag til endringer i psykisk helsevernloven som gjelder de regionale sikkerhetsavdelingene fremmet på under ett år. Nå blir det foreslått ytterligere innstramninger som vil tillate rutinemessig ransaking inkludert kroppsvisitasjon. Mange av de samme argumentene gjelder. Norge er på toppen i Europa når det gjelder tvang 5 FN komiteer,Europarådet sin kommissærdiskrimineringsombudethelsedirektoratetFFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling.

Hva er grunnlaget for disse forslagene/endringene, som kommer uten empirisk undersøkelse, grundig vurdering av behov og konsekvenser. Regjeringen har over mange år uttrykt en klar målsetning om å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, et mål som har bred støtte i Stortinget. Til tross for dette har alle de foreslåtte og gjennomførte endringene i psykisk helsevernloven bestått i utvidelse av kontrollen og tvangshjemlene. Dette er uakseptabelt sett i sammenheng med at det ikke har forekommet noen reduksjon av tvang.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse har nå besøkt 3 døgnenheter i psykiatrien. En av kritikkpunktene var at det ble gjennomført rutinemessig ransaking i strid med regelverket. Framfor å tilpasse praksis til regelverket, blir her regelverket forandret. Helsedirektoratet opplyser om utstrakt bruk.

Her blir de altså foreslått at et utstrakt regelbrudd blir legalisert.

Begrunnelsen av forslaget skal vurderes fra et pasientperspektiv i lys av diskriminering, menneskerettigheter og psykiatriens forhold til vitenskaplig dokumentasjon av helseskadelig langtidsmedisinering.

Statens begrunnelse av forslaget

«Det har over tid vore ein auke i meldingar frå spesialisthelsetenesta om at tilsette i det psykiske helsevernet føler seg utrygge på arbeidsplassen. Det blir rapportert funn av våpen, farlege gjenstandar og rusmiddel, særleg i dei akuttpsykiatriske avdelingane. Det blir rapportert om branntilløp, sjølvdrap, voldelege og trugande episodar. Omsynet til medpasientane taler også for å rette merksemd mot tryggleiken i det psykiske helsevernet.»

«Eit sentralt forslag (til nye reglar om bruk av tvang i rusinstitusjonarer 30.1.2015) er å gi institusjonane heimel for å innføre rutine for kroppsvisitasjon og undersøking av eigedelar for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff og farlege gjenstandar. Institusjonen kan velje å ta i bruk ordninga når dette er nødvendig for å oppnå formålet med opphaldet.»

Diskriminering og menneskerettigheter

Forslaget til lovendringer innebærer en vesentlig utvidelse av adgangen til å gripe inn i de av enkeltindividets rettigheter og friheter som er nedfelt i så vel Grunnloven § 102 og Menneskerettsloven, herunder EMK artikkel 8. Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det er foretatt en avveining og proporsjonalitetsvurdering av inngrepet opp mot disse bestemmelsene, men argumentene og vurderingene mangler i høringsnotatet.

Norge har undertegnet FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013. CRPD forbyr diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og frihetsberøvelse grunnet i nedsatt funksjonsevne.

Departementet uttaler i høringsnotatet:

Departementet viser mellom anna til dei omfattande drøftingane av spørsmålet i NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet (Paulsrudutvalget). Departementet legg til grunn at CRPD ikkje er til hinder for at dei utvida kontrollmogelegheitene berre omfattar institusjonar i det psykiske helsevernet.

Ingen av Pausluds anbefalinger fra «NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet» med «reformer som innebærer radikale endringer innenfor tvangspsykiatrien sammenlignet med gjeldende rett» ble realisert men havnet i en skuff til fordel for en strategi å redusere tvang som mislyktes. Et samlet komite anbefalte som neste skritt å fjerne særlovgivningen for psykisk helsevern og aksepterte CRPD som visjon. Utvalget la vekt på at Norge hadde ikke ratifisert CRPD og at uttalelser fra FN komiteer manglet. Derfor er departementets forutsetning at CRPD ikke er til hinder for utvidete kontroll feil.

Det skjedd nemlig mye siden Paulsrudutvalget 2011:

LDO fører tilsyn med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDOs rapport krever et paradigmeskifte:

«Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

Skal myndighetene leve opp til (CPRD-)konvensjonen og kravene fra FN, må de endre politikken sin fra å se etter feil med folk – til feil med samfunnet»

Framfor å rette feilen i samfunnet, dvs. lovendringer for å fremme likestilling blir diskrimineringen forsterket og rutinemessig ransaking av alle pasienter foreslått..

Helsedirektoratet ble oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene». Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling og ga grunn for bekymringsmeldingen: «Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur?».

Helsedepartemetet har ført en 9 årig kamp mot menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne. Framfor å gi folk med nedsatt psykososial funksjonsevne endelig menneskerettigheter og slutte med svært skadelig langtidsmedisinering blir menneskerettsbrudd oppretthold uten gode saklige grunner.

Det er ingen avveining og proporsjonalitetsvurdering av inngrepet opp mot EMK artikkel 8 og argumentene og vurderingene mangler i høringsnotatet. Store lokale variasjoner dokumenter at skjønnsmessige hjemler åpner for vilkårlighet.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FN komite mot tortur og annen umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling stiller 2015 følgende spørsmål om tvangsmedisinering er forbudt med lov:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen 2014 uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

Departementets konklusjon om at lovforslaget er i tråd med menneskerettighetene er feil og bygger på feilaktige forutsetninger.

Psykiatriens forhold til vitenskaplig dokumentasjon av helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika

Helsedepartementet skriver 20.4.15 at tvang er «med å sikre at samfunnet yter nødvendig omsorg i situasjoner hvor den enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv». Hvordan utfører psykiatrien denne oppdrag til omsorg?

Rosenhahn eksperimentet viser at diagnostisering i psykiatrien er ikke reliabel og valid.

Psykiatrien liker å framstille seg som del av legevitenskapen, men har manglet forskningsbaserte anbefalinger inntil nylig når det gjelder langtidsbehandling med antipsykotika. Hva sier de nyeste evidens- og forskningsbaserte rådene innen psykiatrien?

Council of Evidence-based Psychiatry ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående antipsykotisk medisinering og konsekvensene for å tette hullet helsedirektoratet gjorde oppmerksom på 2010, med bl. a. deltagere Peter C. Gøtzsche og Robert Whitaker.

Martin Harrows langtidsforsøk viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 10 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderink randominiserte studie bekreftet resultateneFinland Open Dialogue er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk og har svært gode resultater, dvs. ca 80% bedring.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes: « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Forslaget begrunnes med tilsette føler seg utrygge på arbeidsplassen. Er det forunderlig hvis ansatte i psykiatrien føler seg uvel? Systemet tar menneskerettigheten fra pasientene og behandlingen gjøres selv om alvorlige skader er vitenskaplig dokumentert for langtidsmedisinerig. Psykiatri er så makt- og autoritetsbasert at den er ikke i stand å ta vare på pasientenes helse og verdighet, men fortsetter som før i strid med vitenskaplig dokumentert kunnskap, , selv om det finnes alternativer.

Pasientperspektiv på rutinemessig ransaking

Departementet vedgår at inngrepet rutinemessig ransaking er svært inngripende og idetiteteskrenkende, men påstår at det er nødvendig for å skape trygghet for behandlere og pasienter. Man kan ikke ha rutinemessig kroppsvisitasjon av alle ved ankomst i en institusjon. Dette er å gå langt over streken. Spesielt problematisk er at avkledningens betingelse (punkt 6.4) «helt nødvendig» kan tolkes som nødvendig for institusjonen. Dette må innskrenkes til individuell vurdering.

Det er diskriminerende at tiltaket gjelder bare psykiatrien ikke somatikken, dvs. krenker CRPD. En stor andel av rusavhengige i behandling har vært utsatt for overgrep og annen krenking av integritet, som gjør at en praksis om kroppsvisitasjon vil være direkte kontraktivt med formålet med behandlingen. Så blir her praksis fra sikkerhetsavdelinger og rusbehandling overført til alle pasienter uten at saklig begrunnet mistanke foreligger. Dog vil en pasient som ikke tilhører disse gruppene oppfattet ransaking som mistro. Enkelte pasienter har berettet at ransaking det har utløst et trauma. Uansett skades oppbygging av tillit. En pasient som søker hjelp føler seg ydmyket. Rømningshjelpemiddel ville ikke forekomme uten på tvang og innesperring.

Konklusjon

Mens innstramningene 2013 gjaldt sikkerhetsavdelingene blir det nå gjort innstramninger for alle (døgn-)institusjoner i psykiatrien. Med rutinemessig ransaking ved institusjoner for døgnopphold (kroppsvisitasjon) og «dag- eller poliklinisk behandling, skal kunne kontrollerast når det ligg føre ein grunngjeven mistanke» er en utvidelse av allerede inngripende tvangshjemler mot en gruppe der majoriteten er svært utsatte pasienter uten tilstrekkelig rettsikkerhet, står vi i fare for å ikke bare hviske ut linjen mellom straff og behandling, men at behandling blir like fryktinngytende som soning av straff. Det faktum at pasienter i dag er innesperret på regionale sikkerhetsavdelinger på ubestemt tid, uten å ha blitt dømt for kriminelle handlinger, resulterer i at disse pasientene ikke har lik tilgang til loven eller rett til en lik rettergang som andre. Vanlige døgninstitusjoner ifølge forslaget få nå rutinemessig ransaking. Dette er en uholdbar situasjon, med store menneskelige omkostninger og ødelagte liv som resultat.

Det er fristende å sammenlikne med fengsler. Kriminelle blir bare domfelt til frihetsberøvelse hvis det foreligger sannsynlighet uten rimelig tvil. Hos mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne er det legen som fatter et skjønnspreget vedtak som kan være vilkårlig, som regionale forskjeller viser. Kontrollkommisjonen og rettssystemets behandling av klager skjemmes av naiv tro på psykiatriens påstander og tilsidesettelse av menneskerettigheter av folk med psykososiale funksjonsnedsettelse som er utsatt for helseskadelige tvangsmedisinering.

Å bli hilst velkommen med rutinemessig ransaking inkludert kroppsvisitasjon er et signal for makt, mistro og tvang. Dette er ikke pasientenes helsetjeneste men legitimasjon av psykiatriens makt uten hensyn til pasientenes helse og menneskerettigheter.

Lovforslaget avvises helt.

Walter Keim

Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no

Gå til innlegget

5 FN komiteer, Europarådet sin kommissær, diskrimineringsombudet, helsedirektoratet, FFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. Men HOD stritter imot.

Utenriksminister Jagland hadde i år 2000 den for regjeringen visjonære ideen (1) å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge, dvs. frihet fra tvang.

5 FN komiteerEuroparådet sin kommissærdiskrimineringsombudethelsedirektoratetFFOs skyggerapport og Erfaringkompetanse (Tiltak 2: toppmøte 2015) støtter redusering og fjerning av tvang og krever handling. Men HOD stritter imot med hjelpeløse pinligheter som er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling. Dette gir grunn til bekymring.

Handlingene til SMK, den øvrige regjeringen, torturkomiteen og FN komiteen for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gjennomgås.

SMKs befatning

I 2013 ratifiserte Norge som 130. stat CRPD. Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sendte 2013 (2) en juridisk betenkning om Norges folkerettslige forpliktelser til Statsminister Solberg som ble registrert under sak 2013/1135 men ikke besvart.

2014 refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering. The Mental Disability Advocacy Center skriver: «This situation is unacceptable for a country such as Norway, which has a global reputation promoting and protecting human rights.»

14.6.2014 ble Statsministeren gjort oppmerksom på denne utviklingen (3). Men jeg kan ikke se at henvendelsen er besvart.

Både UtenriksdepartementJustisdepartement, BLD, Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) henviser til Helsedepartementet (HOD) som ansvarlig for lovgivningen på område.

HODs befatning

Helsedepartementet har i 9 år kjempet imot menneskerettighetene til folk med nedsatt psykososial funksjonsevne. Norge holder seg derfor på Europatoppen når det gjelder tvang i psykiatrien. En oppfordring å lytte til FN ble ignorert. Samlet sett skjedde følgende:


LDO fører tilsyn med FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). LDOs rapport følger opp en tradisjon med treffende analyser og fremtidsrettete konstruktive forslag som viser hva skal gjøres.

«Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

Skal myndighetene leve opp til (CPRD-)konvensjonen og kravene fra FN, må de endre politikken sin fra å se etter feil med folk – til feil med samfunnet»

Det er videre svært positiv at 2 bruker/borgerrettsorganisasjoner var invitert for å si ifra hvor skoen trykker, også tilgjengelig på video publisert på Internett: http://bambuser.com/node/4714080 .

Helsedepartementet anbefales å følge Helsedirektoratets råd å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.

Men framfor å innse at det er på tide å realisere menneskerettighetene, unntar HOD helsedirektoratets anbefaling offentligheten. Det fører til spørsmål: «Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?» (6).

Dette er pinlige, hjelpeløse og forkvaklede tiltak som viser fornektelse av problemet og at HOD trenger hjelp.

FN komiteenes tilbakemeldinger til Norge, og skadevirkningene og dokumenterte nyere forskningsresultater om skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika skal gjennomgås.

Tilbakemeldingene fra FN inkludert torturkomiteen

Både CRPD komiteen og ØSK komiteen, Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen har kritisert tvang i psykiatrien.

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

Hva skjer etter at FN sine tilbakemeldinger blir arkivert i Utenriksdepartementet? Da jeg ikke kunne se at det ble tatt hensyn til tilbakemeldingene har jeg etter fattig evne forsøkt å gjøre dem kjent ogsendt til flere departement. Det var delvis vanskelig å få brevet journalført. Helsedepartementet unntar det offentlighet som taushetsbelagte personlige data.

Ønsker å gjøre oppmerksom på torturkomiteens spørsmål CAT/C/NOR/QPR/8 til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres:

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Tvangsmedisinering med psykofarmaka i lys av torturkomiteens spørsmål

Hva ligger i Helsedirektoratets anbefaling « tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling»?

Council of Evidence-based Psychiatry (4.1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (4.2,4.7) og Peter C. Gøtzsche (4.3,4.4).

Martin Harrows langtidsforsøk (4.2, 4.5) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 10 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (4.3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (4.4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika (7).

Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» (8).

Utenriksminister Jaglands visjonære idee å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge er nå moden for realisering. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

Psykiatrien er tradisjons-, makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse, selv om det finnes alternativer (4.6). Derfor kan pasientene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

General Comment 1 premiss 42 har CRPD-komiteen uttalt:

As has been stated by the Committee in several concluding observations, forced treatment by psychiatric and other health and medical professionals is a violation of the right to equal recognition before the law and an infringement of the rights to personal integrity (art. 17); freedom from torture (art. 15); and freedom from violence, exploitation and abuse (art. 16).”

I Tyskland står selvbestemmelse og rettsikkerhet sterkere og det gjelder følgende:

Allikevel kom FN sin CRPD komite med følgende anbefalinger:

UN CRPD Committee gave concluding observations CRPD/C/DEU/CO/1 about the Federal Republic of Germany. Quotes from the States Report of the UN CRPD Committee on 17/04/2015:

«30. The Committee recommends that the State party take all the immediate necessary legislative, administrative and judicial measures to:

(a) Amend legislation to prohibit involuntary placement and promote alternative measures that are in keeping with articles 14, 19 and 22 of the Convention;»

Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15)

33. The Committee is deeply concerned that the State party does not recognize the use
of physical and chemical restraints, solitary confinement and other harmful practices as acts
of torture
.”

HODs hjelpeløse pinligheter er en parodi av hensiktsmessig saksbehandling og bekymringsfullt. Helseskadelig tvangsmedisinering er i et spenningsforhold til tortur. Behovet for handling og alvorligheten tas ikke på alvor.

At ingen departement tar ansvar å gjenopprette Norges internasjonale anseelse er til syvende og sist Statsministerens ansvar.


Med hilsen

-- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

Vedlegg:

 1. 10.07.2015: Brev til Jagland «What is the solution that NORWAY ranks highest in Europe in use of coercion in psychiatry»: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150710sg.html

 2. 28.11.2013: Mental Disability Advocacy Center (MDAC) sitt brev til Statsminister Solberg: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/2013007600_122249.pdf

 3. 14.06.2014 brev til Statsministeren «NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES»: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150614pm.html

 4. Dokumentasjon av skadene av antipsykotisk langtidsmedisinering:

4.1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/

4.2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk

Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3

4.3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN

5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes:

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/

4.4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken:

'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015):

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/

4.5. The public mental health system is creating a huge class of chronic

mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely

harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm

4.6. Effective Non-Neuroleptic Treatment

http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm

4.7. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH
https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo

 1. Norges folkerettslige forpliktelser: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html

 2. Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling?: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_staten.html

 3. Legemiddelverket oppfordres å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html

 4. Helsedirektoratet oppfordres «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene» http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html

-- -- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm Skyggerapport til FN: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_rapport.html NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilitiesHarrow2-page-001.jpg

Gå til innlegget

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport følger opp en tradisjon med treffende analyser og fremtidsrettete konstruktive forslag.

Åpen brev: Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter


LDOs rapport følger opp en tradisjon med treffende analyser og fremtidsrettete konstruktive forslag.

«Myndighetene våre ser fremdeles ut til å tro at det er folks funksjonsevne som er problemet. Det er det ikke. Feilen sitter i samfunnet, og de barrierene som diskriminerer og stenger folk ute, sier Ørstavik. Hun etterlyser en politikk som tar dette på alvor.

Skal myndighetene leve opp til (CPRD-)konvensjonen og kravene fra FN, må de endre politikken sin fra å se etter feil med folk – til feil med samfunnet»

Det er videre svært positiv at 2 bruker/interesse/borgerrettsorganisasjoner var invitert for å si ifra hvor skoen trykker, også tilgjengelig på video publisert på Internett: http://bambuser.com/node/4714080.

Helsedepartementet anbefales å følge Helsedirektoratets råd «å sette ned et lovutvalg for etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.». HOD prøvde å unnta denne anbefalingen offentligheten.Jeg skal supplere noe når det gjelder FN komiteenes tilbakemeldinger til Norge, rettspraksis og inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. Er enig i det som skrives om skadevirkningene av tvang generelt, men ønsker å tilføye nyere forskningsresultater om skadevirkningene av langtidsmedisinering med antipsykotika.

Tilbakemeldingene fra FN

Både CRPD komiteen og ØSK komiteen er nevnt i rapporten. Det tilføyes Universal Periodic Review (UPR), sivile og politiske rettigheter (SP) og torturkomiteen.

Hva skjer etter at FN sine tilbakemeldinger blir arkivert i Utenriksdepartementet? Da jeg ikke kunne se at det ble tatt hensyn til tilbakemeldingene har jeg etter fattig evne forsøkt å gjøre dem kjent ogsendt til flere departement. Det var delvis vanskelig å få brevet journalført. Helsedepartementet unntar det offentlighet som taushetsbelagte personlige data.

Ønsker å gjøre oppmerksom på torturkomiteens spørsmål til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Rettspraksis

Når det gjelder rettspraksis ble det fra Stop Diskriminering tatt opp mange eksempler. Dessverre blir CRPD hittil ignorert og det er nødvendig å inkorporere CPRD i menneskerettsloven.

Domstolene følger stort sett regjeringsadvokatens påstander og setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side. I kontrollkommisjonen jeg deltok i skrev dommeren "sykehuset har ikke godgjort" når påstanden om alvorlig sinnlidelse ble underkjent. Dette har jeg tolket som ca. 90 % sannsynlighetsovervekt og bygget mine juridiske resonnementer på det. Er bare blitt rost av dommeren som medlem i kontrollkommisjonen. Har lest ca. 15 til 20 dommer om tvang etter psykisk helsevern lov. Både kontrollkommisjoner og retten gir medhold i ca. 10%, noe som dokumenterer veldig naiv tro på psykiatriens påstander. Prøvingen skal skje ut fra situasjonene på domstidspunktet, og retten er etter tvl § 11-4 ubundet av partenes anførsler og påstander. Hvis beviskravet og helsetilstand på domstidspunktet ville bli tatt alvorlig kunne 90% få medhold.

«Høyesterett har påpekt at et brudd på menneskerettighetene (EMK) uansett ikke kan antas å ha innvirkning på dommen når det gjelder reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1. (Rt. 2004 s. 583, Premiss nr. 29 og Rt. 2011 s. 1666)». Her blir folk med nedsatt funksjonsevne fratatt EMK beskyttelse på tross av menneskerettighetsloven.

Tvangsmedisinering med antipsykotika

Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka og konsekvensene for å tette hullet med manglende forskning på langtidsbehandling med bl. a. deltagere Robert Whitaker (2,9) og Peter C. Gøtzsche (3,4).

Martin Harrows langtidsforsøk (2, 5) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 10 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir en oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Statens Legemiddelverk, Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NPE ble informert om at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Svaret påstår at legemiddelverket er klar over det og henviser til retningslinjer for psykosebehandling. Derfor ble legemiddelverket oppfordret å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika.

Videre ble Helsedirektoratet oppfordret «å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene».

Utenriksminister Jagland hadde i år 2000 den fjerntliggende visjonære ideen å utvide tanken om menneskerettigheter til psykiatriske pasienter i Norge. Siden den gang har det vært mange taler om det i Stortinget og en tverrpolitisk enighet å redusere tvang. Men resultatet ble en økning med en tredjedel i de siste 15 år. Dette viser total mangel på handlingskraft.

Psykiatrien er tradisjons- makt- og autoritetsbasert og bryr seg ikke om pasientenes menneskerettigheter og helse. Derfor kan pasietene ikke overlates helsepersonells holdninger. Stortingets viser her sin avmakt med bare å prate om reduksjon av tvang.

Jeg håper å bidra å gi muligheter at staten kommer med bedre svar til FN komiteen mot tortur enn de siste 5 år.

Hvis det var lov å skrive det hadde jeg gjort følgende forslag til FN, men jeg er ikke kompetent å vurdere om det er lov.


Med vennlig hilsen

-- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm

[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [Alle leserbrev]

Dokumentasjon av skadene av antipsykotisk langtidsmedisinering: 1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/ 2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3 3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/ 4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken: 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015): http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/ 5. The public mental health system is creating a huge class of chronic mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm 6. Effective Non-Neuroleptic Treatment http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm 7. Norges folkerettslige forpliktelser: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html 8. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html 9. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo -- -- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm Skyggerapport til FN: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_rapport.html NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

Harrow2-page-001.jpg

Gå til innlegget

På bakgrunn av torturkomiteens spørsmål til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres ble det gjort oppmerksom på at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig.

Åpent brev til Statens Legemiddelverk

Kopi: Felleskatalogen, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet


På bakgrunn av torturkomiteens spørsmål til Norge om tvangsmedisinering er forbudt og hvordan informasjon til pasientene sikres ble det gjort oppmerksom på at nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. Council of Evidence-based Psychiatry (1) ble opprettet 2014 og publiserer forskningsbaserte resultater om psykiatri angående antipsykotisk langtidsmedisinering og konsekvensene angående å bli frisk, med bl. a. deltagere Robert Whitaker (2,9) og Peter C. Gøtzsche (3,4).

Legemiddelverket påsto i svaret å være «kjent med studiene du refererer til» og referer til at helsedirektoratet ga i 2013 ut "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser" (Retningslinjene).

Imidlertid viser en nærmere undersøkelse at Legemiddelverket og Retningslinjene ignorerer langtidsstudiene.

Martin Harrows langtidsforsøk (25) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 10 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene.

Helsedirektoratets svar

Helsedirektoratet svarte 29.10.15:

Helsedirektoratet ga i 2013 ut "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser"

Retningslinjene gir offisielle råd om behandling av psykoser basert på tilgjengelig vitenskapelig litteratur.

Både vi på Legemiddelverket og Helsedirektoratet er kjent med studiene du refererer til som kan tale for at noen pasienter med schizofreni klarer seg bedre uten langtidsbehandling med antipsykotiske legemidler.

For eksempel presenterte P. Gøtzsche disse dataene på RELIS sitt jubileumsseminar i Oslo nylig.

Det viser seg at Legemiddelverket publiserte bare RELIS programmet 19.10.15 ikke hva som ble sagt. Legemiddelverket har ikke noe publisert fra Gøtzsche på sine sider. Dette kan åpenbart ikke ha kommet med i Retningslinjene 2013.

PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet gir 2015 (2 år etter Retningslinjene 2013) oversikt av problemene og hvordan de kan løses:

I KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes (3): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (på norsk) (4) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse."

Retningslinjene for psykoselidelser

Retningslinjene sier på side 76:

"Mer enn 100 kontrollerte studier viser at antipsykotiske legemidler har en klart bedre
effekt enn ikke virksomme legemidler (placebo) når det gjelder å redusere akutte
psykose symptomer, som hallusinasjoner, vrangforestillinger og desorganisering. Avhen-
gig av pasientgruppen, vil 50–80 % av pasientene som får virksomt legemiddel, bli 
betydelig bedre, sammenlignet med 5–40 % av dem som ikke får virksomt legemiddel (14;296). 
Fordi legemidlene reduserer risikoen for tilbakefall, brukes de også forebyg
gende i langtidsbehandling. På dette området finnes det mer enn 60 kontrollerte studier
som viser at legemiddelbehandling reduserer risikoen for tilbakefall de første årene etter 
en gjennomgått psykoseepisode. 
En metaanalyse med data fra 35 studier (3500 pasienter) viser at tilbakefallsrisikoen 
hos pasienter som har god respons og er stabile på legemidler ved fortsatt behandling, 
ligger på rundt 20–25 % det første året etter en psykoseepisode. Dersom behandlingen 
avsluttes, stiger den til rundt 55 % (297). En tilsvarende metaanalyse med 66 studier 
fant en sammenlagt (kumulativ) tilbakefallsrate hos pasienter som avsluttet behandling, 
på 53 % over 6–10 måneder, mens risikoen var på 16 % hos de som fortsatte (298). En 
undersøkelse av pasienter med schizofrenidiagnose, som var stabile og symptomfrie 
etter første gangs behandling, og som deretter avbrøt behandlingen, viste at så mange 
som 78 % fikk tilbakefall i løpet av det første året og 96 % etter 2 år (299). 
Med dette som bakgrunn er antipsykotisk legemiddelbehandling anbefalt som førsteval-
gsbehandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall. 
Alle pasienter bør derfor tilbys å prøve ut en adekvat gjennomført behandling. 
Det finnes forskjellige klasser eller typer antipsykotiske legemidler. Alle legemidlene som 
er tilgjengelig i dag, har det fellestrekket at de virker på hjernens dopaminreseptorer, 
særlig reseptorer av typen dopamin2 (D2) (300;301). På gruppe nivå har de forskjellige
legemidlene – med unntak av clozapin – også likeverdige effekter på psykosesymptomer (302). "

Ingen av de 550 referansene i retningslinjene er fra Gøtzsche eller Whitaker. Verken Gøtzsche eller Robert Whitaker er å finne på siden www.legemiddelverket.no/ .

Legemiddelverkets svar holder ikke mål

Både Horrow og Wunderink falsifiserer (motbeviser) at det handler seg utelukkende om tilbakefall, men viser seponeringsproblemer dvs. abstinens, se forklaring referanse (2) og forklaring med teskje (9).

Den siterte litteratur i Retningslinjene omhandler hovedsaklig symptombehandling ikke «Long-time recovery» uten medisinering.

Hvordan ville alkoholavhengige bli behandlet hvis symptomlindring ville blitt prioritert framfor helbredelse fra avhengigheten og langtidsmål å bli frisk? Hvorfor løser vi ikke alkoholikernes abstinensproblemer med mer alkohol? Det ville utvilsomt løse symptomproblemene. Fordi vi bryr oss om langtidsvirkningene. Når blir psykiatrien opptatt av at langtidseffekter og at folk kan bli frisk?

Spesielt anbefalingen 54 er problematisk:

Pasienter med tilbakefall bør tilbys langvarig vedlikeholdsbehandling (opp til fem år). Pasientens kliniske status, inkludert symptomer og bivirkninger samt behov for fortsatt behandling, bør evalueres grundig minst én gang årlig.

Dermed blir avhengigheten forsterket og en reduksjonen av hjernevolum pga. langvarig antipsykotisk medisinering reduserer kognitive evner oppstår (Clare Parish «Antipsychotic deflates the brain»).

Åpenbart kan ny informasjon fra 2015 ikke ha kommet med i Retningslinjene fra 2013.

I kommende erstatningssaker vil det svekke statens argumentasjon å fortsette å legitimere helseskadelig langtidsbehandling selv om skadene er dokumentert gjennom forkning.

Legemiddelverket oppfordres derfor å slutte å legitimere helseskadelig langtidsmedisinering med antipsykotika.


Med vennlig hilsen

-- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm Vedlegg: 1. Council of Evidence-based Psychiatry:http://cepuk.org/ 2. Psykofarmaka på kort og lang sikt: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=436454&a=3 3. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 oppsummerer i Politikken: Tvang i psykiatrien bør forbydes: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2781368/tvang-i-psykiatrien-boer-forbydes/ 4. PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet i Politikken: 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015): http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2814922/uddrag-af-doedelig-psykiatri-og-organiseret-benaegtelse/ 5. The public mental health system is creating a huge class of chronic mental patients through forcing them to take ineffective, yet extremely harmful drugs. http://psychrights.org/Research/Digest/NLPs/neuroleptics.htm 6. Effective Non-Neuroleptic Treatment http://psychrights.org/research/Digest/Effective/effective.htm 7. Norges folkerettslige forpliktelser: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_tvang.html 8. 26.9.2015: Helsedirektoratet oppfordres å slutte å legitimere umenneskelig, grusom og nedverdigende behandling, som skader pasientene: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/150916helsedir.html 9. Psych-Drugs Harm - One: Robert Whitaker - A History - September 16, 2015 – CPH https://www.youtube.com/watch?v=Wd3_Iq8P3Fo -- -- Walter Keim Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://home.broadpark.no/~wkeim/pasienter.htm Skyggerapport til FN: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/FN_rapport.html NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES: https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilitiesHarrow2-page-001.jpg

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere