Peter Eide Walseth

Alder: 36
  RSS

Om Peter Eide

Fylkesvaraordfører og gruppleder for KrF i Nordland.

Følgere

Kontantstøtten bør få avløsning

Publisert over 7 år siden

Det viktigste spørsmålet vi kan stille i familiepolitikken er hvordan samfunnet kan ivareta småbarnsfamilienes valgfrihet og fleksibilitet. I 1998 var kontantstøtten et godt svar. I 2014 trenger vi nye svar.

Da KrF var pådriver for innføring av kontantstøtten løste man flere utfordringer. De som ikke fikk barnehageplass fikk støtte til barnepass, foreldre fikk mulighet til å prioritere tid med barna sine og mange fikk økt sin valgfrihet. Dagens familier har behov for å få bedre ordninger for å kombinere arbeids- og familieliv. Kontantstøtten bør avskaffes og ressursene settes inn på å skape et inkluderende arbeidsliv som gjør det mulig å både stå i jobb og ha bedre tid til barn.

For meg har valgfriheten alltid vært det beste argumentet for å bevare kontantstøtten. Å gi reell mulighet til at foreldre kan velge å være litt lengre hjemme med egne barn har vært en viktig verdi. Som mennesker er vi mer enn rene produksjonsenheter og samfunnsøkonomiske faktorer som bidrar positivt eller negativt til nasjonalregnskapet. Å prioritere 1,2 milliarder kroner (2013) til kontantstøtten er å prioritere valgfrihet for de få. Tre av fire velger barnehage for sine barn. De voksne i familien er i jobb, enten etter eget ønske eller fordi det er en økonomisk nødvendighet. KrF bør jobbe for et fleksibelt arbeidsliv, med mulighet for større tilpasning til foreldre med små barn. I vårt partiprogram står det: ”For småbarnsforeldre som ønsker å arbeide fulltid, er det avgjørende at arbeidsgiver legger til rette for fleksibilitet på arbeidsplassen… KrF vil derfor gjøre hverdagen enklere ved over tid å utvide foreldrepermisjonen til 68 uker (16 måneder) og gjøre den mer fleksibel slik at uttak av permisjonstiden kan fordeles helt frem til barnet er ti år.”

KrF bør ta initiativ til en reform som sikrer større fleksibilitet og mer tid for familier med foreldre i jobb. Da prioriteres valgfrihet for alle og tid sammen med foreldrene for alle barn, ikke bare for de som har mor eller far hjemme. Dette kan skje gjennom en omlegging av foreldrepermisjonen, eller gjennom mer fleksibel arbeidstid og kortere arbeidsdager. Målet må være å øke muligheten for foreldre til å kombinere arbeid og familie.

Familiepolitikken må henge sammen med arbeidslivspolitikken. Det er liten tvil om at Norge har behov for å utnytte all den arbeidskraftreserven vi har. Både ønsket og uønsket deltid er store utfordringer for mange i arbeidslivet, spesielt kvinner. Jeg tror ikke kontantstøtten bedrer situasjonen. Vi må innse at kontantstøtten svekker kvinners tilknytning til arbeidslivet. Dersom samfunnet legger bedre til rette for kombinasjonen familie og arbeid vil det redusere den ønskede deltiden. Det vil igjen gjøre det lettere for arbeidsgiver å tilby flere heltidsstillinger. Der kontantstøtten er passiviserende i sin natur vil fleksible permisjonsordninger kunne virke aktiviserende.

Et moderne velferdssamfunn bør ha rom for at vi kan prioritere både karriere og familie. Det bør være mulig å ha en raus arbeidslivspolitikk som legger til rette for at kvinner og menn har mulighet til å velge et liv med jobb og familie uten at det ene går ut over det andre. Målet om tid til barna, fleksibilitet og valgfrihet kan bli bedre ivaretatt gjennom permisjonsordninger i arbeidslivet enn gjennom kontantstøtten. Derfor trenger kontantstøtten avløsning av nye ordninger for det moderne arbeids- og familielivet. Det kan sikre valgfrihet for alle.

Kontantstøtten er ikke fasit-svaret. KrF har nøkkelen til nye løsninger i eget program, men for å få plass til morgendagens løsninger for de mange familiene som trenger dem, må man også være villig til å prioritere bort gårsdagens løsninger for de få.

Peter Eide Walseth

Fylkesvaraordfører og gruppeleder

KrF i Nordland

Dette innlegget er å finne på trykk i Vårt Land 28. juni 2014. 

Gå til innlegget

Kunnskap er bare halve jobben

Publisert over 10 år siden

«Kjære Lærer! Jeg er overlevende fra en konsentrasjons­leir. Jeg så det som intet menneske burde være vitne til: Gasskamre bygd av dyktige ingeniører. Barn gasset i hjel av velutdannete leger. Spedbarn drept av erfarne sykepleiere. Kvinner og deres babyer skutt og brent av mennesker med eksamener fra gymnas og universitet. Jeg er blitt skeptisk til utdannelse. Min bønn er: Hjelp elevene dine til å bli menneskelige. Ditt arbeid må aldri produsere lærde monstre, dyktige psykopater, velutdannete Eichmanner. Lesing, skriving og regning  er viktig bare hvis det tjener til å gjøre våre barn mer menneskelige.» 

(Brev fra en anonym konsentrasjonsleirfange, funnet i Auschwitz i 1945.)

I sommer har disse ordene fra en anonym krigsfange igjen blitt skremmende aktuelle. Gjennom skolen får barn den utdannelsen som skal ruste dem for livet. I min kommune (Rana) utgjør aldersgruppen 0-19 år omtrent 25,5% av befolkningen, men 100% av fremtiden. Jeg mener at det er nødvendig at vi både evner å utruste dem med nødvendig kunnskap, men minst like viktig er det å utruste barn og unge med etikk, evnen til å skille rett fra galt og viljen til å gjøre rett. 

Når det gjelder kunnskap er det en enkelt faktor som skiller seg ut i alle globale undersøkelser og det er læreren. For å sikre oss at lærerne i skolen fortsetter å gjøre en like god jobb som de gjør i dag må vi sørge for at de får etter- og videreutdanning slik at de holder kunnskapen oppdatert. For de nye lærerne er det viktig med gode mentorordninger for å sikre et godt møte med hverdagen som lærer.

Ikke alle barn har like forutsetninger for å ta til seg kunnskap. Alt for mange finner ut for sent at de for eksempel har dysleksi og får derfor store hull i de grunnleggende ferdighetene. Tidlig innsats er et viktig stikkord når det gjelder alle læringsvansker. Ved å være smarte tidlig i skoleløpet kan vi forebygge dropout når elevene kommer til videregående.

Når elevene har lært seg å lese, skriver og regne er bare halve jobben gjort. For å bygge et godt samfunn er vi også avhengige av at de kan skille mellom rett og galt. Alt for mange barn opplever skolegangen som et sammenhengende mareritt på grunn av mobbing. Derfor kan vi aldri forsvare lavere ambisjoner enn nullvisjon når det gjelder mobbing. Jeg mener at vi stille krav om resultater for antimobbeprogrammer som brukes i skolen.

Vi vil ha mer demokrati, mer omtanke og mer medmenneskelighet. Virkeliggjøringen av den visjonen begynner med en skole hvor de gode lærerne formidler kunnskap rotfestet i gode verdier. Som KrFer er dette en av mine viktigste perspektiver på skole og utdanning. 

 

Gå til innlegget

Kommunal kontantstøtte

Publisert over 10 år siden

Knut Arild Hareide ber lokale KrF-ere vurdere lokal kontantstøtte. Jeg mener det er et godt forslag.

- Vi vil be våre lokalpolitikere vurdere en ordning med kommunal kontantstøtte til toåringene når regjeringen kutter denne velferdsordningen fra august neste år. Det vil gi en vinn-vinn-situasjon, der familiene beholder valgfriheten og presset på kommunale barnehageplasser til de minste dempes, sier partileder Knut Arild Hareide.

Det er ingen tvil om at KrF vil kjempe for barnefamiliers valgfrihet. Vi mener alle har rett til å velge omsorg for egne barn, og at det bare skulle mangle at barnefamilier som velger å bruke tid med barna sine får støtte til det. Men så lenge den rødgrønne regjeringen velger å overkjøre småbarnforeldrene, må vi komme med lokale tiltak.

En slik valgfrihet må selvsagt også gjelder innvandrerfamilier. Når man framstiller kontantstøtte som en betydelig hindring for integrering, er det en sørgelig avsporing. God integrering må løses gjennom bedre adgang til arbeidsmarkedet, gratis kjernetid i barnehagen, kombinert med god språkopplæring til barn og voksne. 

Kontantstøtten er ikke å betale noen for å la være å benytte et velferdstilbud, som SV hevder, det er å gi valgfrihet. Man kan velge mellom velferdstilbud barnehage, eller velferdstilbud kontantstøtte.

I dag får kommunene trekk i rammefinansieringen for de barna som mottar kontantstøtte. Når regjeringen nå fjerner kontantstøtten for toåringer, vil kommunene ikke lenger få dette fratrekket, men i stedet motta midler til barnehageplass for alle toåringene. Dermed vil kommunene ha midler til å kunne tilby kommunal kontantstøtte uten at dette går ut over andre tjenestetilbud så lenge man holder stønaden under det kommunen mottar i rammen pr toåring.

KrF har alltid understreket av samfunnet må legge til rette for at foreldrene selv må få reell valgmulighet til å bestemme om de vil være hjemme med barna de første leveårene.

Vi har råd til å beholde kontantstøtten. Har vi råd til å la være?

 

Gå til innlegget

Valgkamp i rosenes tegn

Publisert over 10 år siden

I morgen starter den nasjonale valgkampen. Også i Rana starter vi i morgen, alle partiene sammen. Som 1. kandidat for KrF blir det mye valgkamp fremover, og jeg synes det blir utfordrende.

22. juli har preget hele nasjonen. Å sitte å følge nyhetssendingene de første dagene, kombinert med twitter og Facebook var en absurd opplevelse. Å tenke på hva de vi kjente i AUF opplevde, er absurd. Og nå skal vi være uenige igjen. Nå skal skillelinjene frem, for det trenger demokratiet.

Jeg vet at vi er nødt til å vende tilbake til normal politisk virksomhet, men jeg kan ikke si at jeg gleder meg. Jeg håper, og tror, at den politiske retorikken er forandret i lang tid fremover - og at personfokuset og personangrepene vil glimre med sitt fravær.

Men etter å ha hørt om AUF-ere som forteller at de må velge hvilke venners begravelse de skal delta i, så føles det absurd å skulle diskutere lokale saker som flyplass, skolestruktur, eldreomsorg og næringsutvikling. Viktige saker, som har betydning for Rana. Jeg kan ikke for det - perspektivene er endret. 

Spesielt tøft må dette være for AUF og Arbeiderpartiet. Den sorgprosessen de står i, kan jeg knapt fatte. Og samtidig skal de styre et land - og drive valgkamp. At de orker. Som alle andre, er jeg dypt imponert over regjeringens håndtering av krisen, og over statsminister Stoltenberg i særdeleshet. Jeg håper vi som politiske motstandere fremdeles klarer å slå ring om dem, selv om vi kjemper om de samme stemmene.

Jeg forstår at valgkampen bør og må starte. Og jeg skal selvsagt ta del i den. Jeg har saker som er viktige for meg, og som jeg tror vi bidra til å gjøre Rana til et bedre sted å bo i. Men valgkampen bli dempet - den må bli dempet. Og ideene skal få stå alene, ikke ledsaget av personangrep og for mye stafasje. Da kan valgkampen bli verdig.

I morgen starter valgkampen.

Gå til innlegget

KrFs fremtid

Publisert over 11 år siden

Jeg er regnet som en som ønsker å forandre en del ting i KrF for å fornye partiet. Det er jeg stolt av. Jeg er blant de som gledet meg når partiledelsen ønsket å endre troskravet. Men en ting vet jeg: jeg kan ikke vinne ved å støte andre ut. Det er spesielt relevant etter Aftenpostens oppslag om Dagfinns lederstil. Dette trenger ikke partiet nå!

Jeg må innrømme at jeg ofte har hisset meg opp over Bjarte Ystebø, men han har sagt en meget god ting gjentatte ganger; nemlig at partiet må være flinke til å gi rom for de ulike fløyene i partiet. Det er jeg enig i! Det vi må bli flinkere på er å sette oss ned sammen, for å bidra til enighet, til at vi alle kan leve med kompromissene. Da må vi alle gi! Også jeg.

KrF er gjennom en meget krevende tid. Vi har en strategiprosess gående, vi diskuterer samarbeid, lojalitetskrav og politisk retning. Da er det ikke rom for lederdebatt. I hvertfall ikke en lederdebatt som tas av anonyme kilder, og som Dagfinn umulig kan forsvare seg mot.

I KrF har vi en valgkomite, og et landsmøte som velger leder. Det er der debatter skal tas. Er vi ikke flinke til å ta ting internt, så er ikke Aftenposten rett fora.

Om KrF ikke eksisterte ville det være en katastrofe! I saker som abort, bioteknologi, bistand, helse, valgfrihet for familie osv ville ingen ta KrFs plass. Partiets løsning kan umulig være en lederdebatt i media, men fokus på politikk!

Vil avslutte med et sitat som jeg i hvertfall ofte bør lære av:

"Si aldri noe negativt om noen, men fortell alt det positive du vet om alle." 

Benjamin Franklin

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere