zvonimir vojtulek

Alder: 61
  RSS

Om zvonimir

Følgere

Troverdighet til Norges lov praktisering og rettssystem står for fall med den nåværende regjerings behandling av asylsøkerne!

KIA Øst krever umiddelbart stans av brudd på menneskerettigheter i Norge!

KIA Øst, Kristent Interkulturelt Arbeid, ser med stor bekymring på brudd av rettssikkerheten for nyankomne asylsøkere til Norge.

KIA har over 40 års erfaring fra innvandrerfeltet og lang erfaring med ansatte som meddommere i UNE og har i mange år på denne måten bidratt med kompetanse og erfaring for å styrke nemndas kunnskap og på denne måten sikre rettsikkerhet for asylsøkere i Norge.  

De siste dagens hendelser, hvor regjeringen framstiller innføring av politisk styring av UDI som et hastetiltak for å håndtere situasjon på Storskog, vekker stor uro og bekymring også hos KIA Øst. Situasjonen i Russland for returnerte asylsøkere fra til eksempel Syria, høres svært urovekkende ut! 

Innstramninger som medfører en kraftig reduksjon i adgang til behandling av asylsaker i Norge, ser ut a være i strid med FNs flyktningkonvensjon!

Realiteten nå er at de alle fleste asylsøkere som er i Kirkenes, har ikke fått sine vedtak, dvs de har ikke fått se begrunnelsen for at de ikke får asyl i Norge. Dette er uforsvarlig fordi det betyr at de ikke kan klage på vedtaket. Dette ser ut etter KIA Øst sin oppfatning som et klart brudd på FNs menneskerettighetskonvensjon. FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bryter Flyktningkonvensjonen.

Hva mer trenger regjeringen å vite, før de stopper brudd på menneskerettighetene i Norge?  Troverdighet til Norges lov praktisering og rettssystem står for fall med den nåværende regjerings behandling av asylsøkerne!

KIA øst krever umiddelbart stans av en slik praksis!  Vi ber regjeringen sette til side sine hastebestemmelser, som ikke har grunnlag enten i Flyktningkonvensjonen som Norge har skrevet under på, og heller ikke i den rettslige, demokratiske og historiske Nansen praksis; som Norge som nasjon er så stolte av.  

KIA Øst

Rune Fiskerstrand, Victor Calvert,  Zvonimir Vojtulek.

Gå til innlegget

Jeg vil ikke legge meg

Publisert nesten 9 år siden

Det er personalet på aldershjem eller sykehjem som bestemmer når de eldre skal i seng og når de skal sto opp; selv om de eldre mener at de er GAMLE NOK Å BESTEMME SELV !

 

 

Jeg vil ikke legge meg !

Jeg er gammel nok å bestemme selv !

 

Alle dere som er foreldre husker sikker dette utsagn fra deres barn som ville sitte litt lengre på kvelden en dere trodde er fornuftig, sunt og riktig for dem.

Dessverre det er stor sannsynlighet at nå er deres tur å oppleve det samme ! Eneste forskjell er at nå er dere kanskje 75 år eller eldre, og dere bor på et av de norske sykehjem eller aldershjem.

 

Det er personalet på aldershjem eller sykehjem som bestemmer når de eldre skal i seng og når de skal sto opp; selv om de eldre mener at de er GAMLE NOK Å BESTEMME SELV !

 

 Er dette verdig eldre omsorg ? 

Innen 2050 vil antallet personer over 67 år fordobles. Hva kan de forvente ? Ikke så mye om en slik tanke måte og politikk for eldre fortsetter.

Det at de eldre er bitt kaste ball mellom de forskjellige politiske partier gjør saken ikke bedre. Tvert i mot. Over 3000 av eldre står i kø for å få sykehjemsplass. Mange av dem vil dessverre avslutte sitt liv i denne kø!

 

Nåværende regjering styrer mot krise i eldre omsorgen, som kommer å ta flere år å reparere. De svikter løftene til de eldre enda en gang.

 

KrF har vilje og kunnskap for å legge til rette for økt livs kvalitet til de eldre. KrF vil sette stopp for aldersdiskriminering. Mer en noen gang før trenger vi eldre ombud. Årsak for dette er at eldre mennesker og deres pårørende kjenner seg ofte maktesløse i møte med forvaltningen. Derfor trenger vi et nasjonalt eldre ombud. KrF tar de eldre på alvor. 

 

Den rød grønne regjering legger skyld over på kommunene og gjør kommunepolitikerne til løftebrytere.

KrF mener at kommunene selv skal få stor frihet til utforming av tilbudet innefor rammene av de nasjonale kvalitetsmålene. Det er viktig at de same kvalitetskravene skal gjelde i alle kommuner over hele lendet.

 

For KrF er de eldre ikke en ”bølge”, eller en ”utfordring”. For KrF er eldre mennesker et resurs, fordi de har i virkeligheten livs erfaring, kunnskap, visdom og et ønske å dele den med de yngre generasjoner.

For min del, og for KrF del kan jeg love dere, at dersom vi for mulighet å bestemme skal ingen av dere som er eller kommer på et sykehjem eller aldershjem en dag ville trenge å si:

”Jeg vil ikke legge meg”.

 

 

Zvonimir Vojtulek

 

KrF Fylkesstyre Vestfold medlem

Lokalgruppe leder KrF Horten – Borre

Formannskap og Kommune styre i Horten

Gå til innlegget

Når kirken er bare et bygg

Publisert nesten 10 år siden

Alle vi innvier kirke bygg til Guds hus; men mange er ikke noe annet en et bygg !

Kjære venner,

 Jeg vil gjerne dele med dere tanken og observasjon som har følgt meg de siste årene i mitt  jobb som regions leder i KIA. De siste 5 årene har jeg besøkt mange forskjellige kirke samfunn, menigheter og de enkelte kristne mennesker.

Og etter hvert det var en ting som har overasket meg på negativ måte.

 Først, så trodde jeg at dette måte berøre på feil forståelse fra min side. Dere kjenner til at jeg er fra de mer ”sydlige” strek, og kulturell tolking er derfor nødvendig for min del; for å kunne få den ”riktige” bilde av forhold i Norge.

Dessverre, viser det seg etter hvert at jeg har ikke misforstått. Hva snakker jeg om ?

 Jeg snakker om Norges misjon som var i mange år rettet mot Afrika, Asia, og mange andre ”eksotiske” land i verden. Jeg kan ikke noe annet en å beundre alle de misjons foreninger rundt om i landet som brukte sine resurser, tid, gaver og hjerte i mange år. De virkelig gikk med hele sitt hjerte i dette arbeid. Uten dem ville verden og Guds kjærlighet blitt fattigere !

 Men, tider forandres.

I dag opplever vi at mange av innvandrere som er her i landet er kristne. De kommer ”fra øst og de kommer fra Vest” bokstavelig talt. De kommer til et ”kristen” land – Norge.

Og de trenger det kristne fellesskapet. Ofte er det slik at de norske menigheter og kirker sier til dem at de er velkomne. Og som ofte på de ”norske premisser”.

Jeg er av den oppfattning at integrering er viktig, (det er innvandrere som skal integreres); og jeg vet at inkludering er viktig ( det er de norske som skal ta dem i mot).

Allikevel, så er det slik at de kristne innvandrere har like stor behov som nordmenn å ha sine egne plasser for å kunne samles, plasser hvor de kan prise Gud på morsmålet, hvor de kan synge på morsmål og oppleve felleskappet.

Like mye som Nordmenn i Sjømanns kirker rundt om kring i verden !

Det er foresteten mange lutherske kirker i USA som var stiftet av de norske innvandrere som dagen i dag pleier de norske kirkelige og kulturelle tradisjoner.

Ser dere den ”dobbelhet” i våre norske måte å  tenke på like mye som jeg ser den ?!

 Men andre ord, jeg tror at kristne innvandrere trenger plasser hvor de kan møtes og prise Gud. Plasser hvor de kan praktisere Guds tro på sitt morsmål; med sine sanger, og Guds ord på sitt morsmål. /like mye som nordmenn i sjømanns kirker rund om kring i verden/

Problemet som jeg egentlig ser, opplever og ønsker å løfte opp  er at de kristne innvandrere ofte har ikke plass for å møtes i Norge. Av forskjellige årsaker. De kan vare at de har ikke nok penger å betale for å  leie lokaler, eller at utleier er skeptiske til dem osv.

Og dette er ok; så lenge vi ikke snakker om de kristne norske kirker og menigheter !

Problemet er at  når de spør et norsk menighet eller kirke å leie deres lokaler for å holde gudstjeneste eller kristen møte så for de avslag !

Jeg har sett og hørt mange forklaringer på avslag. Og tro meg; ingen av dem var enten kristelig, rettferdig, logisk, eller berettiget !

De norske kristne brødre ”forklarte” at de har ikke kapasitet for å kunne ha dem i kirken ! De hadde ikke nok folk som kan vare med dem mens de holder på dere gudstjeneste ! /Akkurat som om de var små barn/

De sa at de innvandrere ”ikke er så flinke å rydde etter seg”, eller  ”at de kan ikke sette på alarm når de forlater kirke salen” og mange andre tullete /etter min mening/ forklaringer.

Jeg sier ikke at dette kan bli problem, men jeg sier også at dette kan gjøres noe med.

Men, om hjerte er ikke på riktig plass hos mine norske kristne venner, da er hver praktisk problem, selv den minste, stor nok for å stenge ut kristne innvandrere.

Det er mange små bedehus, og store kirke bygg som er ikke i  bruk så ofte, og som mye av tiden er tome. Kan ikke de huse og gi rom til de små kristne innvandrer grupper ?

Flere migrantmenigheter deler lokaler med norske menigheter. Det skaper kontaktpunkter og mulighet for videre samarbeid, felles gudstjenester og sosiale tilstelninger. Og da ser jeg at dette er ikke lengre Stats kirkes kirkebygg, eller Metodistkirkens bygg, eller Pinsemneighets bygg, osv. Men da ser jeg at dette er Guds hus !

Rart ikke sant ?

Guds hus er i mitt kristen forståelse et sted hvor mennesker samles til å opphøye Gud, et sted hvor de kan vare det Gud skapte dem for, hans folk. Uansett nasjonalitet, uansett kirke tilhørighet, språk eller kultur.

Alle vi innvier kirke bygg til Guds hus; men mange er ikke noe annet en et  bygg !

Derfor vil jeg oppfordre alle de som fremdeles har et bygg, men ønsker å ha Guds hus, for å åpne den for kristne innvandrere, slik at de kan selv oppleve hvor stor Gud er, at de kan oppleve den universets Gud som har aldri var opptatt av at ” folk skal rydde etter seg” eller ” lære seg å sette på alarm nor de går fra bygge”.

Tross alt i Guds rikke finnes det ikke innvandrere !

Tross alt i Guds rikke finnes det ikke ”norske premisser” !

 Derfor kjære venner, neste gang når det kommer et spørsmål til dere om å kunne huse et kristen innvandrer gruppe, stil bare et spørsmål til seg selv: ” Er min meinighet, eller kirke; et Guds hus; eller et bygg ?

 Fred og godhet,

Fylkesleder for KIA Buskerud og Vestfold

Z.Vojtulek   

 

 

 

   

 

Gå til innlegget

Har vi reell trosfrihet i Norge?

Publisert rundt 10 år siden

Skremmende utvikling mot mindre trosfrihet i Norge

 FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slå i artikkel 18 fast følgende: « Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

 Horten og Borre KrF mener at dette er en rettighet som i dag er under press for norske borgere, fordi det blir stadig vanskeligere å gi uttrykk for sin tro i det offentlige rom.

Aller tydeligst ser vi dette i debatten om bruk av religiøse symboler og religiøse klesplagg. Når noen ønsker å begrense slik bruk på skoler, er dette et angrep på individets rett til å gi uttrykk for sin tro.Så lenge slike symboler ikke brukes for å krenke grupper eller enkeltpersoner, må vi vise høy toleranse for bruk av symboler som korssmykker og hijab.

 Med skrekk og gru leste jeg svarene fra Kristent Samlingsparti; som strider til de grader både med den demokratiske ideologi Norge har og praktiserer;  og mot den kjærlighets befaling  om å elske sin neste som seg selv.

Jeg ber om tilgivelse at jeg må nevne det, at blant de ungdommer som var drept på Utøya var både muslimer, kristne og ateister og mange andre med forskjellige etnisk, religiøs og annet bakgrunn.

De var der for å bygge videre den demokrati vi i Norge er stolte over. Og vi alle ser stolte over dem.

Derfor ser vi også en økende tendens til vilkårlig kommunal sensur av religiøse ytringer. Kommuner avslår søknader om støtte til frivillig arbeid med den begrunnelse at de ikke vil støtte undervisning i og utøvelse av tro. Kommunale etater avslår også søknader om å få holde religiøse møter på friluftsområder, på offentlige plasser og i offentlige bygninger. Isolert sett kan dette kanskje virke som bagateller, men samlet sett mener vi i Horten – Borre  KrF at dette er tegn på en skremmende utvikling mot mindre trosfrihet i Norge, og dermed brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

 Vi oppfordrer til likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn i Norge, og til en større toleranse for den enkeltes behov for å gi uttrykk for noe så grunnleggende som egen tro. Det offentlige trenger å øke sin kunnskap på dette området for å unngå diskriminering på grunnlag av religiøs tilhørighet, og må i enda større grad anerkjenne tro og livssyn som en viktig samfunnsbyggende kraft.

Leder for KrF Horten – Borre

Kommunestyret Horten

Zvonimir Vojtulek

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere