Øystein Søvikreit Magerøy

Alder: 58
  RSS

Om Øystein Søvikreit

Følgere

Dømme eller ikke dømme?

Publisert over 5 år siden

«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt», Matt 7:1 BF97«Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom», Joh 7:24 BF 97«Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!», Joh 7:24 Bibelen 1930

Matteus 7:1 sier at vi IKKE skal dømme, mens i Johannes 7 sies det at vi SKAL dømme
en rettferdig dom. Hvordan skal dette forstås?

Jo, begge deler er selvsagt sant. Guds ord er ufeilbarlig.
Randal Amos sier det slik i sin bok "Menigheten" at det er fire områder hvor en IKKE skal dømme, og fire områder hvor en SKAL dømme, og jeg siterer direkte fra boken hans:

Fire områder hvor en IKKE SKAL dømme:

1. Hjertets motiver. «men for meg betyr det lite om jeg skulle bli dømt av dere eller av en menneskelig domstol . . . Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han som både skal føre mørkets skjulte ting fram i lyset og åpenbare hjertenes råd. Da skal den enkelte få sin ros av Gud», 1 Kor 4:3,5
Vi skal ikke dømme en persons motiver. Det vil si, vi må ikke være for snar med å dra en konklusjon om hvorfor en person gjorde noe. Siden vi ikke kan lese andres hjerter, skal vi ikke beskylde en kristen for feilaktige motiver, som f. eks selvopphøyelse, maktsyke eller pengegriskhet, selv om deres handlinger kan peke i den retning.

2. Slik en fremstår i det ytre.
«Døm ikke etter det dere ser», «Se ikke på utseendet hans . . . For HERREN ser ikke slik et menneske ser. For mennesker ser på det ytre, men HERREN ser til hjertet», Joh 7;24, 1 Sam 16;7.
Vi må aldri dømme en bok etter dens framside eller hvorledes noe fremstår for våre øyne. Vi må alltid huske på å innhente fakta og så prøve situasjonen på Guds Ord.

3. En annens frihet
«For den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak i troen, spiser bare grønnsaker. La oss derfor ikke dømme hverandre», Rom 14:2,13.
Den nye pakt lærer tydelig at den jødiske lov med sine seremonier, forordninger og skikker kun varte frem til Kristus. De ble naglet til Hans kors. Vi er således frigjort fra lovens trelldom. Til tross for dette er det noen kristne, som på individuell basis fortsetter å gjøre ting bibelen ikke befaler oss å gjøre lenger. Dette gjør de med begrunnelse i sin kultur. Men også på grunn av deres mangelfulle forståelse av den nye frihet de har i Kristus. På grunn av dette, vil det være noen kristne som er overbevist om ting som for dem, på enkelte områder er galt, mens andre kristne er overbevist om at for dem er de samme tingene rett. I stedet for å dømme hverandre som uåndelige, burde vi heller ta imot hverandre i troen på Jesus Kristus, dette som vi har felles.

4. En annens handlinger i tilfeller hvor du selv gjør det samme:
«Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt . . Og hvorfor ser du flisen i din brors øyne, men merker ikke planken i ditt eget øye», Matt 7:1,3.
Selv om, som vi nå skal se, menigheten har fullmakt til å dømme andre troendes handlinger når noe de gjør viser seg å være feil, så mister en det privilegium, hvis en selv er skyldig i liknende handling. En blir en hykler og kraftløs dommer, hvis en peker på splinten i sin brors øye uten først å fjerne bjelken i sitt eget øye, så sier Herren at han kan og skal fjerne splinten (feilen) fra sin brors øyne.

Fire områder hvor en SKAL dømme
1. Oss selv.
«For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt», 1 Kor 11:31
Bibelen er veldig klar på at vi til stadighet bør dømme hva som er rett og galt i våre egne liv. På den måten kan vi bli spart fra å bli tuktet av Herren. Vi fremlegger ikke noe regnskap til Gud for vår bror, men hver kristen fremlegger regnskap for seg selv, (Rom 14:15).

2. Handlinger som er gode eller dårlige
«På all evne til å skjelne, på den måten kan dere dømme om smått og stort», Fil 1:9-10.
Bibelen er også helt klar på at i Guds øyne finnes det «absolutter». Vi bør kalle synd for «synd» og det gode for «godt». Det er egentlig ikke vi som dømmer handlingen som rett eller galt, men Gud ved sitt ord. Denne type dømming er ganske enkelt å være enig med hele jordens dommer, Gud.

3. Læren
«To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det»,  «Forakt ikke profetier. Prøv (teste eller dømme) i alle ting. Hold fast på det som er godt» 1 Kor 14:29, 1 Tess 5:20-21.
På samme måte som vi er forsiktig med hva slags fysisk mat vi spiser, bør vi også være forsiktig med våre åndelige retter. Siden Satan er levende, og falsk eller feil lære, som kan skade vår tro, finnes i overflod, blir vi befalt å dømme lære som god eller dårlig. Igjen må vi huske på at standarden en bruker til sammenlikning er ikke vår egen mening eller kirkens/menighetens tradisjon, men det ufeilbarlige Guds ord.

4. Synd i menigheten
«Er det ikke dem som er innenfor, (i forsamlingen) dere dømmer? . . . Derfor: Driv (støt ut) denne onde fra dere», 1 Kor 5:12-13.
Den lokale menighet, ved dens riktige lederskap (innsettelse av eldste/hyrder) har autoritet fra den Herre Jesus Kristus til å dømme synd som finnes i en troendes liv. Disse alvorlige syndene som er til skade for Jesu Kristi vitnesbyrd, er nøye omtalt i bibelen, og er derfor ikke overlatt til vår egen fantasi.
Vi har nå sett fra bibelen at myten om ikke å dømme er ubibelsk. Når menigheten dømmer vedrørende personlig strid eller synd i en troendes liv, vil himmelen selv samstemme med den dommen, og Gud vil holde den personen ansvarlig for hvorledes han reagerer på dommen (Matt 18).

Må Gud hjelpe menigheten i dag til å omvende seg og ta til seg den Gud-gitte autoritet. I stedet for å være svak og verdslig må vi rense ut synden fra den levende Guds menighet. I stedet for å ta sin tilflukt til «å være kjærlig som Kristus» som en unnskyldning, for å slippe å gjøre troende ansvarlig for sine gjerninger og feilaktig lære, må vi se på Guds definisjon på kjærlighet:«(Kjærligheten) . . gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten», 1 Kor 13:6. Som det også står i 1 Pet 4:17:
«For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.»
Så langt fra boken «Menigheten» v/ Randal Amos.

Falsk lære
Å dømme læren er noe vi som kristne er forpliktet til å gjøre. Når bibellærere i møteopptak og i bøker de gir ut, tydelig fremholder en lære som strider mot hva Guds ord sier om det samme, ja da er vi forpliktet til å advare mot dette, uten at en trenger å føle dårlig samvittighet av den grunn. Det er nemlig ikke bare snakk om små varianter i f.eks. dåpssyn, eller om menigheten skal rykkes bort før eller etter trengselstiden. Nei, de falske lærere står frem med lære som er langt mer farlig enn som så. Det er f.eks. tale om JDS læren, en lære hvor det hevdes at det ikke var på korset Jesus sonet vår synd, men de tre dagene i dødsriket. En kan ikke unngå å legge merke til at de som lærer dette også serverer full pakke med annen falsk lære.

Den Herre Jesus refset de skriftlærde og fariseerne.
Det meste av Matteus kapittel 23 er en stor ve klage over skriftlærde og fariseerne.
Jesus sparte ikke på kruttet: «Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til Helvete?», Matt. 23:33

Johannes Døperen refset fariseere og saddukeere: «Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?», Matt 3:7.
 
Apostelen Paulus dømte falsk lære, og vi har myndighet til å gjøre det samme. Alt som ikke stemmer med det nedskrevne og overleverte Guds ord, har vi myndighet til å dømme som falsk.
«Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn: Trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke etter den lære som dere mottok fra oss», 2 Tess 3:6.
«Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror», 2 Tess 3:14-15.
«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende», Rom 16:17-18.

Paulus navngir falske lærere.
«Denne (samvittigheten) har noen kastet fra seg og har lidt skibbrudd på troen. Blant dem er Hymenius og Alesander. Dem har jeg overgitt til Satan, for at de skal bli tuktet så de lar være å spotte», «Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem er Hymeneus og Filetus. De har faret vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen omstyrter de troen», 1 Tim 1:19-20, 2 Tim 2:17-18.

Vi som er kristne i dag har både rett og plikt til å advare mot falske lærere.
Paulus advarte Timoteus mot to navngitte bibellærere, Hymenius og Aleksander fordi de lærte noe som «omstyrter troen» (brøt ned troen) til de som hørte dem.

Det er mange falske lærere i dag også som bryter ned troen til folk, og vi har både rett og plikt til å advare hverandre mot glupende ulver.  
«Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer», Apg. 20:28-31.

Vi formanes til å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige.
«Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles tro, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn – noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til smakløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus», Judas brev vers 3-4.

Vi skal ikke dømme den som ikke bekjenner seg som en kristen.
Vi har kun rett og plikt å dømme dem som er «innenfor», dvs. «noen som kaller seg en bror», 1 Kor 5:11. Om noen står frem som f.eks Human etiker, så har ikke vi som Kristne noen rett eller plikt å dømme dem for deres lære. Heller ikke skal vi dømme Muslimer eller mennesker fra andre religioner. Dette skal Gud selv ta seg av i sin tid. «Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men den som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!», 1 Kor 5:12-13.


 


Gå til innlegget

21 kjennetegn på en falsk lærer

Publisert over 5 år siden

Alle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker.

Popularitet
1. Hvis vedkommende samler store mengder med mennesker, frelste som ufrelste, bør en være på vakt og spørre: Hva er det som tiltrekker tilhørerne? Husk, Satans tjenere har, ifølge Guds ord, den evnen at de kan omskape seg til rettferdighetens tjenere, (2 Kor 11:15). Den som appellerer til kjødet trekker ofte fulle hus, mens den som forkynner et rent og sant evangelium blir som regel ikke særlig populær. «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke langer omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil dere også gå bort?», Joh. 6:66-67.

Avertering av helbredelser
2. Hvis vedkommende averterer med fysisk helbredelse, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Som oftest ved de også å ta seg betalt for sine «tjenester» på en eller annen måte. «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matt 10:8. «Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Vik bort fra meg dere som gjorde urett!», Matt. 7:22-23.

Luksus på andres bekostning
3. Hvis vedkommende forkynner lever et liv i luksus, og bruker mye tid på å suge penger ut av folk som har mye mindre å rutte med enn det han selv har, kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld», Judas brev v 16.

Hypnose
4. Bruk av hypnose ved musikk og gjentagelser av ord er en typisk fremgangsmåte for en falsk lærer. For at falske helbredelser skal få en kortvarig virkning, er det viktig å få opp stemningen. Høy musikk, gjentatte strofer, dans og bevegelse skaper en stemning som gjør at kroppen produserer hormonet endorfiner, som er kroppens egen morfin. Dette igjen gjør at mennesker virkelig opplever at smerten i skulderen eller i foten er borte. Når smerten kommer tilbake, timer eller dager etterpå, merkes skyldfølelsen hos ubefestede skjeler: Jeg hadde ikke nok tro. Når kommer neste helbredelse predikant på besøk? «Deres øyne er fulle av skjøgen og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerter er oppøvd i grådighet . .» 2 Pet. 2:14.

Skilsmisse
5. Hvis vedkommende er skilt, trenger ikke det i seg selv å være synd, men så snart en innleder et nytt forhold, er det synd, og da diskvalifiseres en ifølge Guds ord til videre lederskap i Guds rike. Om de likevel fortsetter tjenesten som leder eller forkynner er vedkommende forført, og i ferd med å forføre andre. Ikke alle falske lærere er skilte og gjengifte, men ofte er det en sammenheng mellom åndelig hor og legemlig hor. «Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig (dvs. diskvalifiseres for videre tjeneste), 1 Kor 9:27. «Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann», 1 Tim. 3:2.


Helbredelse fokus

6. Hvis vedkommende forkynner, etter at du har sett og hørt ham i flere taler, taler mer om helbredelse enn det sentrale i Skriften, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Sykdommer de ”helbreder” er ofte av et slag som er vanskelig å kontrollere. Mennesker med synlige sykdommer holdes ofte på avstand. Alle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker. «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere», 2 Kor 11:13-15.

Eventyr
7. Hvis vedkommende tar vers ut av sin sammenheng, og kanskje leser bare det ene verset, mens resten av «talen» består av fortellinger som fremhever en selv, da har du ofte med en falsk lærer å gjøre. «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende seg bort fra sannheten, og vende seg til eventyr», 2 Tim. 4:3-4.

Spott av høye åndsmakter
8. Hvis vedkommende spotter høye åndsmakter da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Må Herren straffe deg! Disse menneskene derimot spotter det de ikke kjenner . . », Judas brev v 9-10. «Disse selvsikre vågehalser! De skjelver ikke for å spotte høye åndsmakter, mens engler, som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor Herren. Men disse mennesker ligner ufornuftige dyr, som av naturen er født til å fanges og forgå. De spotter det de ikke kjenner, og skal forgå i sitt forfall», 2 Pet 2:10-12.

Helse og rikdom
9. Hvis vedkommende er opptatt av hva som appellerer til kjødet, som f.eks rikdom, makt, penger, ære og berømmelse, i stedet for å være opptatt av hva Guds ord sier, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet», Judas brev v 11.

Å lære å tale i tunger
10. Hvis vedkommende skal legge hendene på deg for å gi deg nådegave til å tale i tunger, eller «lære» deg å tale i tunger ved at du skal åpne munnen og tale det som kommer ut, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«Ettersom enhver har FÅTT en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde», 1 Pet 4:10.

Å falle i ånden

11. Hvis vedkommende er mer opptatt av at mennesker «faller i ånden», enn at mennesker reises opp og utrustes av Den Hellige Ånd, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Å falle i ånden foregår i religioner som f. eks Hinduismen. Hvis du søker etter Kundalini og Shakti på Internett, vil du finne at mengder av mennesker i New Age og Østens religioner opplever disse kraftige manifestasjoner. Ofte er dette ved hjelp av en Guru, som berører dem på pannen, slik at de kan oppleve en “Kundalini Awakening”. Møtene som mystiske Hindu guruer holder kalles
“Darshan”. På disse møtene kan troende hinuder gå frem for å motta en åndelig opplevelse. En Guru berører dem på pannen med håndflaten, kjent som Shakti Pat eller guddommelig touch. Den åndelige opplevelsen kalles Kundalini reisning. Etter at den som søker dette har nådd en viss åndelig høyde begynner de å riste, får rykninger, eller begynner å hoppe eller vri seg ukontrollert. Noen ganger kommer det ukontrollerte dyrelyder eller latter som når de blir ekstatisk høy. Disse manifestasjoner kalles ‘Kriyas’.

Dette er det som også har kommet inn i menigheter rundt om i hele verden. Kundalini ånden, som er en falsk hellig ånd, har vært til stede i norske menigheter i over hundre år. Dette er såkalt kristen okkultisme som i den vestlige verden hadde sin opprinnelse i Azusa Street «vekkelsen» i USA i 1906 hvor ifølge øyenvitner, de samme manifestasjoner forekom da som nå med dyrelyder og folk som falt i ånden.

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne», 2 Kor 11:4. «Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder», 1 Kor 10:20.

Å profetere over mennesker
12. Hvis vedkommende, i stedet for å forkynne evangeliet, og forkynne til oppbyggelse for troende mennesker, bruker store deler av møtet til å profetere over mennesker, profetier om at det sitter noen i salen som har en vond skulder, eller en vond fot etc. da kan du være ganske sikker på at vedkommende også har mange av de andre kjennetegnene i listen, og at vedkommende da er en falsk lærer. «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden», 1 Joh 4:1.

Sekterisme
13. Hvis vedkommende sier direkte eller indirekte at du ikke kan bli frelst uten at du tilhører hans gruppe eller menighet, da har du med en falsk sekt å gjøre og derfor en falsk lærer. «Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager», Åp 18:4. «Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden», Åp 17:5. Hvem er denne skjøgen? Skjøgen er alle endetidens samlede økumeniske religioner, med Rom som hovedkvarter. Hvem er skjøgedøtrene?Det er alle «trossamfunn» som avviker fra Skriftens sanne lære.

Vanndåp
14. Hvis vedkommende sier at: a) det er frelse i vanndåpen, eller at b) du ikke kan bli frelst uten at du blir døpt på en riktig måte, da har du med en falsk lære og en falsk lærer å gjøre. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave», Ef. 2:8. «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved GUDS ORD, som lever og blir», 1 Pet 1:23. «Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord . .», Jakob 1:18a.

Second blessing
15. Hvis vedkommende lærer at det finnes to klasser Kristne på Kristi legeme, der den ene typen kristne er de som er Åndsdøpte og taler i tunger, og som får bli med i bortrykkelsen, og den andre type kristne er de som ikke har blitt åndsdøpt og ikke får bli med i bortrykkelsen, men må gå igjennom den store trengsel, da har du med en falsk lærer å gjøre. At de finnes forskjellig grad av åndelighet blant bekjennende Kristne er riktig, men det har med åndsfylde å gjøre, ikke med åndsdåp. «For med én Ånd ble vi ALLE døpt til å VÆRE ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke», 1 Kor 12:13.

Åpenbaringer ved siden av Skriften
16. Hvis vedkommende lærer at det finnes alternative autoriteter og alternativ inspirasjon ved siden av Guds ord, at «budskap» eller «kunnskapsord» kan sidestilles med Guds ord, da har du med en falsk lærer å gjøre. Det var apostlene som fikk i oppgave å formidle Guds ord til menigheten, ingen andre. «For den (menigheten) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalter-oppdrag Gud har gitt meg for dere: å FULLFØRE Guds ord», Koll. 1:25.

Manifestasjoner
17. Hvis vedkommende skryter av å ha erfart åndelige manifestasjoner, blitt tatt med til himmelen, etc. da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«desto fastere har vi det Profetiske ord som dere gjør vel i å akte på», 2 Pet. 1:19.

Ny lære
18. Hvis vedkommende kommer med en lære som er et tillegg til det Skriften selv lærer, da kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet», 1 Kor 4:6. «Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger», Johannes 2. brev vers 9-11. «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd», 2 Pet. 1:20-21.

Drukken i ånden
19. Forkynnere som er påvirket av fremmede ånder har ofte en rå, kneggende, ukontrollert, såkalt hellig latter. Dette er ofte et kjennetegn på en falsk lærer selv om ikke alle falske lærere har dette.Når de hevder at de er «drukken i ånden», så stemmer det, men det er ikke i Den Hellige Ånd de er drukne, for Den Hellige Ånd er imot all slags form for drukkenskap. Ingen var «drukken i Ånden» på Pinsedag. «De ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk» Apg 2:6. «Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!», Apg 2:11. «Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin», Apg 2:13. De var ikke en ravende oppførsel som gjorde at apostlene ble beskyld for drukkenskap, men fordi de hørte dem tale på forskjellige språk. Påstanden om drukkenskap kom fra vantro mennesker som måtte ha en unnskyldning for ikke å tro. Guds ord sier ikke at apostlene oppførte seg som drukne. Det er de falske læreres påstand.

Forbannelser

20. Hvis vedkommende forbanner andre kristne som sier en imot, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers i Bibelen som sier “Hvis du ikke liker dem drep dem. Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers» -Benny Hinn-
«Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet», Rom 3:13-14.

Like fellestrekk
21. Hvis en lærer har de samme trekkene som de «store» og kjente innenfor «healing industrien», slike som Kenneth Hagin, Kenneth & Gloria Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Rodney Howard Browne og Todd Bentley, etc. da kan du være sikker på at det er hos noen av disse han/hun har hentet sin lære, for all slik falsk lære har sin opprinnelse fra Satan og hans medarbeidere. «Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. DISSE er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden», Judas brev vers 17-19.

Gå til innlegget

Guds straffedom eller ikke?

Publisert over 5 år siden

Hva med 22 july? Var det Guds straffedom? Nei, det var det ikke! Var det et resultat av hvasom har blitt sådd her i landet? Ja det var det. Når unge ved bruk av dataspill læres opp til å drepe, er det ikke rart om noen begynner å «praktisere» det


Et spørsmål som har vært mye debattert siste årene er hvorvidt Gud straffer i nådens husholdning.

Vi leser fra Luk 4:18-19.  «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken», Luk 4:18-19. Jesus siterte fra Jesaja 61. Når vi slår opp i Profeten Jesaja, ser vi at Jesus hadde stoppet lesningen midt i en setning. I Jesaja 61:2 sies det slik: «til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende.»

Vi finner altså begrepene: «et nådens år» og «hevnens dag.» Dette er også omtalt andre steder i Skriften. Paulus sier det slik i Ef. 3:2: «Så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere.»  Denne nådens husholdning begynte på Pinsedag og varer til vi som er hans menighet skal møte Herren i lufthimmelen, (1 Tes 4:13-18).

Etter det, kommer en tid som Skriften benevner som Jakobs trengsel, Jer. 30:7. I følge Daniel 9:24-27 skal trengselstiden vare en åruke, dvs 7 år. Den verste delen av dette, benevner Jesus som Den store trengsel, og utgjør da de siste 3,5 årene av den 7 årige trengselstiden. «Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det enhver som leser! Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, . . . .For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli», Matt 24:15-16, 21.

Trengselstiden blir en forferdelig tid. Det som står skrevet i Åp. Kap 6-19 skal fyllbyrdes i den tiden.  At det blir en hevnens tid beskriver også Guds ord slik: «Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium», 2 Tess 1:8. Hvem er det Gud kommer for å hevne seg over? Er det sin blodkjøpte brud? Nei, han skal ikke hevne seg over sin brud, hvem tar vel hevn over en brud? men over «dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst», 2 Tess 2:10.

Trengselstiden blir en hevnens dag over de ugudelige som nå i nådetiden ikke vil ha med Jesus å gjøre. Kan du tenke deg for et ansvar det er å si nei takk til et evig liv i himmelen hos Gud?, for det er det de gjør de som ikke vil ha med ham å gjøre.

Hva så med nådetiden, tiden vi lever i nå, som begynte på Pinsedag og varer til vi skal samles til tidenes største friluftsmøte?  Hevner Gud seg over mennesker i denne tiden?  Nei, han gjør ikke det.
«For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige», Matt 5:45.

I den tiden vi lever i sprer Gud velsignelser over både troende og vantro. Målet er at Guds godhet skal drive deg som ikke tror til omvendelse, (Rom 2:4). Slik var det ikke i Det gamle testamentet. Da brukte Gud nasjonen Israel som sitt politi. Da grep Gud inn med naturkatastrofer, som f. eks på Elias sin tid, «den gang himmelen var lukket i tre år og seks måneder», Luk 4:25.

Selv om «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid», (Hebr 13:8), så gjør han likevel forskjellige ting til forskjellige tider. Hvis ikke ville vi f. eks i dag vært travelt opptatt med ofring av lam.  

I trengselstiden vil Gud operere mer likt med den gammeltestamentlig tiden igjen. De to vitnene som vi leser om i Åp kap 11, som har sin virketid i trengselstiden, «har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i de dager de er profeter», v 6.


Det blir derfor feil å si at flomkatastrofer, branner, terror handlinger etc. etc. er Guds straffedom i den tiden vi lever i nå. Senere derimot, i trengselstiden, da vil flomkatastrofer branner, naturkatastrofer etc. være Guds hevn over dem som var ulydige mot Guds evangelium.


Det er likevel en side som vi ikke kan komme forbi, og det er at av vi mennesker til en viss grad, får høste fordervelse av det en sår, selv nå i nådetiden.

Norge har hatt en lov siden 1973 om «ikke vern av barnet» i mors mage, mot den vold som barnet utsettes for når barnet fjernes og drepes.

Spørsmål nr 1
Vil Gud i denne «husholdningen med den Guds nåde» gripe inn å dømme/ drepe dem som laget denne loven, eller dem som utfører inngrepet, eller dem som valgte å ta livet av sitt eget barn? Nei- Ikke enda. Men den dagen vil komme, og Skriften kaller det, som vi har sett ovenfor, for hevnens dag.

Spørsmål nr 2
Siden Norge som nasjon innførte denne loven, vil den få konsekvenser for Norges land?
Svar: Ja   I så fall hvilke konsekvenser? Og til hvilken tid?

Norge mangler 600 000 mennesker. Politikere lovfestet at små mennesker i Norge kan drepes. For liten befolkningsvekst kan derfor være en årsak til at våre politikere etterhvert åpnet våre grenser og at vi nærmest har blitt ett med europa. I praksis betyr det at grensene mellom landene viskes bort. Er det Guds vilje? Nei. Vil dette skape problemer i fremtiden? Ja. Vi bør selvsagt hjelpe dem som har det vanskelig, både der hvor de er, og dem som trenger å flytte bort fra et hjemland i krig. Problemet er at mange mennesker som beveger seg fritt over grensene kommer hit for å stjele og rane, vi snakker om store miljøer med organisert kriminalitet. Dem burde vært stoppet mye mer effektivt.

Selv om den kriminalitet som vokser i Norges land nå, ikke er Guds straffedom pga. drapsloven, så er det likevel noe landet vårt høster av det som har blitt sådd.

Grensene mellom nasjonene er skapt og villet av Gud. Babels ånd river ned grensene. Når vi nå snart skal feire 17 mai, kan vi ha dette bibelverset i tankene:
«Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle føle ham og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss», Apg 17:26-27.

Mye av de problemene Norge opplever skyldes altså at vi som nasjon høster det vi sår, og det i nådetiden.

Hva med 22 july?  Var det Guds straffedom? Nei, det var det ikke!  Var det et resultat av hva som har blitt sådd her i landet?  Ja.  Når unge ved bruk av dataspill læres opp til å drepe, er det ikke rart om noen begynner å «praktisere» det de har lært. Når NRK og andre kanaler flyter over av vold og kriminalitet som underholdning, da blir det automatisk en høst av det, det er  ikke til å unngå. Når barn i ung alder læres til å drive utukt, så blir resultatet rotløshet og samlivsbrudd.
Da blir det dine barn og mine barn og våre barn. Istedenfor å følge råd fra Skaperen, han som skapte dem til kvinne og til mann, læres mennesker opp til urenhet.

Undersøkelser i USA viser, at etter hvert som barn fikk opplæring i utviklingslæren, økte også antallet selvmord, og ikke minst den såkalte skoleskytingen. Hvem er redd for å dø når det ikke finnes noe etter dette livet?

Når offentlige tannlegekontorer har plakater hengende med bilde av to damer som kysser hverandre, ja da blir det en høst av det også.

Når det gjelder 22 July profetiene, så er det flere sider av saken. Det er nok ikke tvil i at enkelte mennesker kan få visse varsler fra Gud i forkant av visse hendelser. Men det betyr ikke at det som skal skje nødvendigvis behøver å være en Guds straffedom.

Hva så med de bibelversene som brukes av mange til å forsvare at katastrofer i nådens husholdning er Guds straffedommer? Vi skal se litt på det:

Apg. 5:1-11   Annanias og Safiras død.
Det er flere forhold en må ta i betraktning når en skal forstå dette verset:
1.  Uttalelsene kom fra apostelen Peter. Han hadde en autoritet til å si til Safira: «Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal børe det ut.» Noe slikt er det ingen som har autoritet til å si i dag.

2.  Apostelgjerningene var en overgangstid mellom jødedom og kristendom. Noe av det som skjedde der hverken er eller skal være det normale kristne livet. Åndens komme på Pinsedag, altså menighetens tilblivelse var f. eks et engangs tilfelle.

3. Vi skal heller ikke glemme at Ananias og Safira var troende mennesker. Ingen kan påstå at de gikk fortapt.

Apg. 12:21-23   Herodes slått av en Herrens engel.
Igjen, dette var i en overgangstid mellom lovens og nådens husholdning og representerer ikke det normale kristenlivet i nådens husholdning.

1 Kor 11:28.31   Troende som ble tatt hjem
Dette avsnittet gjelder de som spiste og drakk, og ikke enset på at de var samlet for å minnes Herrens død. «Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn.» 
Når et gjenfødt menneske vandrer uverdig for Herren, kan Herren tillate sykdom i vedkommendes liv som tukt. Det er det apostelen sier her: "Derfor er det mange svake og syke blant dere."
NB! Det er kun troende mennesker som får oppleve Herrens tukt, "For den Herren elsker tukter han", Hebr 12:6
Hva jeg og du mener om dette har absolutt ingen relevans. Det er kun Guds autoritet som er avgjørende.

Herren kan også tillate at mennesker som vandrer uverdig blir tatt hjem til himmelen. Det er en form for dom, men er ikke en straffedom. Ingen som har blitt tatt hjem, av hvilken som helst grunn, blir blitt bitter på Herren eller opplever det som en straffedom fordi om de ble hentet hjem før oss andre.

Åp 2:18-23   Kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er en profetinne.
Budskapet til de syv menighetene gjelder bokstavelig talt først og fremst i menighetens første tid, selv om profetien kan ha både en og flere bunner. Kvinnen Jesabel, som påstod at hun var en profet, ble tålt i denne menigheten selv om hun lærte og forførte Guds tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Seksuell hor og åndelig hor følger ofte hverandre. Den som driver med det ene, driver også ofte med det andre. Å mane til seg fremmede ånder er noe som foregår innenfor enkelte "kristne" religioner.

Denne kvinnen, Jesabel, fikk tid til å omvende seg. Hvor lenge er det ingen som vet, men siden hun ikke omvendte seg, kastet Herren henne på sykeseng.  «For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn (og datter) han tar seg av», Hebr 12:6.  Dette var altså ingen straffedom, men Guds tukt over et menneske som Herren hadde kjær.

Lukas 21:20-24    Jerusalems ødeleggelse i år 70
Denne dommen ble uttalt før pinsedag, og var en gjengjeldelses dom fordi Israel de tre årene Herren vandret rundt om i Israel, fornektet og til slutt korsfestet ham. Dommen over Israel kom i en overgangsperiode, og satte endelig punktum for Israels som nasjon, inntil de i 1948 ble en nasjon igjen. 

Joh 3:36   Guds vrede blir over ham

Denne Guds vrede er noe de mennesker vil erfare som lever  mens trengselstiden pågår, og senere når de sammen med andre ugjenfødte blir kastet i ildsjøen. Dette er ikke en Guds straffedom enda.

3 Mos 18:28-31   Urenhet og perversitet
Gud straffet slikt i Det gamle testamentet ved å bruke nasjonen Israel til å drive de folkeslagene ut som praktiserte slikt. I nådens husholdning ser vi ikke Guds straffedom over dem som lever i umoral og som «går etter fremmed kjød.» Men det vil komme en dag da de skal bli dømt etter sine gjerninger for den store hvite trone, for deretter å kastes i sjøen som brenner med ild og svovel, Åp 20:11-15. Verken kvinner som bytter om det naturlige samliv med et som er mot naturen, eller menn som øver utukt med menn skal arve Guds rike, (Rom 1:26, 1 Kor 6:9-10).

Om ikke Gud griper inn med en straffedom over slike mennesker i nådens husholdning, så gjelder likevel prinsippet om å høste det en sår, (Gal 6:7). Mange høster som kjent dødelige sykdommer av sin perverse livsstil.

Selv om det, som vi har sett, eksisterer et «så og høste» prinsipp, en slags «Åndelig tyngdelov», må vi konkludere med at Gud ikke serverer straffedommer i nådens husholdning, men at dette kommer i fremtiden. For noen i trengselstiden, og for alle ugjenfødte den dag de skal stå fremfor Den store hvite trone for å dømmes etter sine gjerninger. Alle som kommer frem for den tronen blir etter en rettferdig dom kastet i ildsjøen av en rettferdig dommer.

Noen få ord til slutt til deg som leser dette og vet at du ikke har din sak i orden med Gud. Husk: Frelsen er ferdig!
«Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn», John 1:12. 
Hvis du tror på Jesus som din frelser skal du slippe å komme frem for Den store hvite trone.
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet", Joh, 5:24  AMEN!

 

 

Gå til innlegget

Bønn for barna i Naustdal-saken

Publisert over 5 år siden

La oss be om at Gud bevarer disse barna, at ikke de psykiske ettervirkningene de får, ved å miste foreldrene sine, blir så store at de tar varig skade av det.

La oss som tror på bønn sammen gå i forbønn for barna i Gausdal saken!

Dere som taler med Gud, kan vi sammen huske på disse barna
i bønn hver eneste dag? Matt. 18:19.

Noen av disse barna er så store at de begynner å undres på hva som skjer.

Barna har spurt om foreldrene skal dø, siden de har blitt flyttet til andre hjem.

La oss prøve å sette oss litt inn i barnas situasjon. Hvilket mareritt det må være å miste mamma og pappa. Jeg kjenner at tårene strømmer på når jeg skriver disse linjer.

Vi vet at mange som opplever ting i barndommen får varige skader av det. La oss be om at Gud bevarer disse barna, at ikke de psykiske ettervirkningene de får, ved å miste foreldrene sine, blir så store at de tar varig skade av det. At de ikke blir bitre -

Bitterhet – når de blir store nok til å forstå hvorfor de måtte:
Forlate mamma og pappa
Forlate 3 av søskena sine – To og to i hvert sitt hjem, minstemann hjemme.
Forlate bestemor og bestefar – får de se dem igjen i live?
Forlate søskenbarna sine
Forlate onkler og tanter
Forlate vennene sine
forlate kjæledyrene sine
forlate hjemstedet sitt hvor de vokste opp.

 

Gå til innlegget

Jeg vil ikke fradømme deg livet i Gud, Jan Hanvold. Men alle vi som tror på en ufeilbarlig bibel vet, at ifølge Guds ords autoritet er du allerede fradømt retten til å opptre som leder.

Maldonado:

«Vil du lære hvordan gjeld kan bli utslettet?»

«Gud reiser opp millionærer – i jubileumsåret.»

 «Jeg erklærer over for ham om utslettelse av gjelden hans»

«Dette er hvordan vi beseirer Satan.»

 «Hvor mange av dere ønsker å få ettergitt sin gjeld?»

«Jeg vil be Gud om å sette penger inn på din konto»

 

«Det er bibelsk å salve lommetørklær. Disse er ikke for salg. Vi ber over disse lommetørklærne, og Guds kraft blir værende i disse lommetørklærne, og fordi den (kraften) blir værende i lommetørklærne når det berører din kropp, blir du helbredet. Jeg frigjør Guds kraft. Når de berører menneskers kropp og sinn vil de bli utfridd.

 

«Tro er evnen til å gjøre noe NÅ, det som tiden sier vi blir nødt å vente på.»
NOW Faith is, NOW faith is, NOW faith is:  Faith is NOW   Hebr 11:1    NÅ tro er, NÅ tro er, NÅ tro er:  Tro er NÅ

 

Hanevold:
«Vi tirrer disse religiøse demonene i Norge som binder Guds folk i fattigdom og begrensning»

 «La oss stå opp nå og så er du med å gir, Amen, også skal du bli betjent etterpå, Amen»

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg gjentar igjen:  Dette er ikke kristendom. Hva det er, får andre bedømme, men det er ikke kristendom!

Hvor i Skriften finner vi løftene om å få slettet ut økonomisk gjeld?  Hvor i Skriften sies det at Gud reiser opp millionærer?

I denne type religion er tro forbundet med vellykkethet, økonomisk fremgang og jordiske velsignelser. De som ikke erfarer det i sitt liv, blir ikke regnet for noe. Det har for lite tro, hevdes det ofte. Men Gud sier det motsatte:

«Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne veden, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Jak. 2:5

«Jeg erklærer»
Maldonado hevder tydeligvis at han har autoritet til å erklære at mennesker skal få utslettet sin gjeld.  Hvem gav ham denne autoriteten?  Den er ikke fra Gud. Hvis noen mener den er fra Gud, vil jeg gjerne ha den bibelreferansen.  Maldonado og mange med ham er selv oppnevnte «apostler». 

Menigheten Guds hus, er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll, (Ef. 2:20). Når du bygger et hus, legges grunnvollen først. Når arbeidet med tomten og grunnvollen er ferdig, kan maskinene som gjorde jobben med grunnvollen parkeres, og så begynner byggingen av resten av huset. Apostlene hørte med i grunnvolls arbeidet i Guds hus. Når grunnvollen var bygget trengtes ikke apostler lenger, de fikk ikke etterfølgere!

Ordet apostel betyr: «En som er sendt», og brukes i to betydninger i Skriften.  Den ene i betydning av å være en av Herrens apostler, og det sies at «Han kalte sammen de tolv og gav dem (de tolv) makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer», Luk 9:1 «Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem . . . . helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det» matt 10:5,8.

Når Tabita døde, i Apg kap 9 sendte de kristne bud etter apostelen Peter. «Vanlige» kristne hadde nemlig ikke mottatt noen autoritet fra Gud til å vekke opp døde, men det hadde apostlene.

I trengselstiden, når evangeliet om Riket skal forkynnnes av en utvalgt gruppe jøder, (Matt 10:23) skal det budskapet nå ut til alle folkeslag, og da vil trolig noen av disse miraklene finne sted igjen, (se Mark 16:16-18).

Den annen betydning av «apostel» er det å være sendt ut fra sin menighet som misjonærer, slik som f. eks Barnabas (Apg 11:22 og 14:14).

Denne form for apostler eksisterer den dag i dag. Etter det jeg forstår, er ikke dette stort nok i Maldonado øyne, for han mener seg tydeligvis å være en apostel på lik linje med Paulus, i alle fall mht, å utføre mirakler. Ingen kristen, i den tiden vi lever i, har autoritet til å «erklære» over noen andre.  Den som driver med slikt er enten en uvitende kristen, eller så kan vedkommende også være en Satans apostel. Hva som gjelder for Maldonado skal ikke jeg avgjøre. Men det er helt klart ifølge Skriften, at enten er han uvitende, eller så er han en Satans apostel. Maldonado forkynner en annen Jesus, og fører med seg en annen ånd, og et annet evangelium.

Jan Hanevold er blitt en viktig kanal for dette i landet vært. Jeg vil ikke påstå noe om hvorvidt de er frelst eller ikke, for frelsen er av nåde. Men budskapet de forkynner er falsk. Paulus er meget krass mot dem som forkynner et falsk evangelium.

«Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet», Gal. 1:9
«Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld», Judas brev v16

«Hvor mange av dere ønsker å få ettergitt sin gjeld?   Jeg vil be Gud om å sette penger inn på din konto»

Jeg tror ingen vil benekte at underforstått, mener Maldonado følgende: «Så» inn din gave, så skal Gud ordne det slik at gjelden din blir slettet.
Igjen, dette er ikke kristendom! Dette er religion. «Men det står jo: Gi, så skal det bli gitt dere!», sier du kanskje. Jo, det gjør det, og det er et løfte fra Gud.
Men ingen predikant samme hva han kaller seg, har verken lov eller rett til å si:  Gi til mitt arbeide, så skal din gjeld ettergis.

Dette er en manipulering av Guds ord som gjør at det er vanskelig å oppdage. Det er ikke likegyldig hvem vi gir til. Du kan f. eks gi 10 000 kr til Jehovas Vitner, og se hva det utretter.

Det utretter fremme av falsk lære. Det samme kan sies om det å gi til Visjon Norge. Det vil føre til at giftig forkynnelse når enda lenger, og Gud velsigner ikke slikt.

Bare for å ha nevnt det også, forkynnelsen som Visjon Norge står for er farligere for oss kristne enn hva Jehovas Vitner står for, og hvorfor det? Jo fordi Jehovas Vitner er kjent for sin falske lære, og derfor kommer de ikke lenger enn til ytterdøren i de fleste norske kristnes hjem.

Hanevold og Co, derimot, de kommer rett inn i stuen, og enda verre, de kommer inn i hjertet og forurenser Guds tempel men sin farlige gift.

«De har skinn av gudsfrykt, men fornekter den kraft. Slike skal du vende deg ifra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk
som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster», 2 Tim 3:5-6.   


En sann kristen merker i sin ånd at, jo, her er noe som ikke stemmer helt, men ………… og så kommer unnskyldningen. Det koster jo å drive etc. etc. 
Maldonado kom jo tross alt med en stor stab?  Og hvorfor det?  Jo, fordi de skulle ta video av mennesker som hadde blitt helbredet slik at de kan markedsføre
sine møter i andre land. Se hva som skjer i mine møter! 

Dette er skryt for å sikre seg flere millioner i gave inntekter fra lettlurte i forskjellige som besøkes i andre land. Promo videoen skulle lages både med spansk tale og engelsk tale.

Guds arbeide drevet på Guds måte vil aldri mangle penger!   Men de som selger Guds rike for å tjene seg rike på det, så de kan bruke masse penger på seg selv, de må anstrenge seg i markedsføringen. Mennesker må manipuleres for at det skal bli penger i kassa. Det er grunnen til at det brukes så mye tid i slike tilfeller på markedsføring. «De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerte er oppøvd i grådighet . .» 2 Pet 2:14


«Jeg vil be Gud om å sette penger inn på din konto"

Det blir mye etterarbeid for Maldonado når han kommer hjem og skal be for hver av de 3000 menneskene at Gud skal sette penger inn på kontoen deres. Bare Gud vet om Maldonado holder det han lover, men vi har selvsagt lov til å tvile på om han snakker sant.

«Det er bibelsk å salve lommetørklær»
Her trenger jeg hjelp igjen til å finne bibel referansen. Det står nemlig ingenting i Skriften om salving av lommetørklær med olje.
Det viste seg at da dette pågikk under TV Visjon ofringen, at verken Hanevold eller Maldonado hadde husket på å ta med seg oljen!
Oljen er jo meget viktig i Skriften, la oss ikke glemme den!  Det ble vist en nødløsning, og etter at Hanevold hadde fått ristet ut siste dråpene fikk kanskje alle partnere noen dråper hver. Trolig måtte det en ekstra «anointing» til for å overbevise partnere om at lommetørklærne deres var nok dynket. Ingen ville vel føle seg fornøyd med et lommetørkle som ikke var vått nok til at det kunne føles, når det endelig kommer i postkassa.


Dere får tilgi at jeg driver litt ap med dere Visjon Norge -partnere. Kanskje kunne det passe med et spørsmål til dere her: Hva får deg til å gi?
Hvis det er den lovede velsignelsen fra Maldonnado som er drivkraften til at du gir, da tenker du mest på deg selv. Husk at Herren elsker en glad giver!

Hvor i Skriften finner vi salving av lommetørklær med olje?  Ingen steder. Det er en sammenblanding av to bibelsteder, og her skal du få de:
«Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg,
og bar det til de syke. Og sykdommen forlot dem, og de onde ånder for ut av dem», Apg 19:11-12.

«Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn, Og troens bønn skal hjelpe den syke,
og Herren skal reise han opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt», Jakob 5:14-15.
Det står ingenting om salving av lommetørklær her!

Det er bibelsk å salve lommetørklær!,
sier Maldonado med overbevisning i stemmen. Her var et trumfkort, endelig noe som var bibelsk, trodde han. Leser han bibelen sin?
Bortsett fra de steder som handler om helbredelse? Det er lov å tvile på om han gjør det etter en slik fatal tabbe. Dette var jo på hjemmebane, en helbredelsespredikant burde vel vite hva Skriften sier, om ikke annet, så i alle fall med det som har med helbredelse å gjøre? 

Jeg tør påstå at Maldonado driver et stort og fremgangsrikt firma med salg av helbredelser, slik som mange andre i samme business. Dette er ikke kristendom, Dette er farlig religion! Det er ikke det slag bedre enn katolske prester i fattige land som selger dråper med salvings olje som renner fra Maria statuer, til «helbredelse.» Det er samme ånd som ligger bak.

At Hanevold utviser nå katolske Ulf Ekman fra TV Visjon Norge er bare en stunt for å fremheve seg selv som Bibeltro.

«Disse (lommetørklene) er ikke for salg»
Innforstått betyr det: Det er bare dem som har vært så "forstandig" at en har blitt en partner med Visjon Norge som får disse lommetørklær tilsendt, ingen andre.
Bare så du vet det, det lønner seg å bli partner, for da kan du også få slike lommetørklær tilsendt. Disse har en så stor verdi at de ikke engang er til salgs. De er mao. priceless!

 
«Guds kraft blir værende i disse lommetørklærne»

Si meg, du som var med på disse møtene, og kaller deg en kristen, mange av dere i godt voksen alder: Ringer det ikke en bjelle hos deg når du hører en slik uttalelse?
Er vi blitt så bedøvde at vi ikke ser forskjell på kristendom og religion?  Ser du ikke at dette er magi?

Det sies i 1 Tim 4:1  «Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.»
Ordet som er brukt for «falle fra» her er ordet «aphistēmi.» Samme ordet brukes i Apg 5:37. Men der er det oversatt med «forledet», (NB 88). Det var en mann som der stod frem og forledet folket til å følge seg.

Det Paulus egentlig sier i 1 Tim 4:1 er at Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen forledes fra troen.
Dvs. Når et menneske blir kalt av Gud, og deretter begynner å søke ham, begynner å lese Guds ord, eller begynner å gå på møter, så er endetidstegnet at vedkommende som er «på vei mot en frelsende tro» da ikke kommer frem til en frelsende tro, fordi vedkommende blir forledet av mennesker i en annen retning, nemlig i retning av mennesker som holder seg til «forførende ånder og demoners lærdommer.»

«Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.»
Judas brev vers 19 sier følgende om disse: «Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden.»

Opplever du splittelse i menigheten din?  Da er det stor sannsynelighet for at du har med mennesker å gjøre som ikke har Den Hellige Ånd. Når en leser debatt innleggene om disse ting så er det en himmelvid forskjell i meninger. Men en legger merke til at den ene siden støtter fullt ut det Hanevold står for, mens den andre siden gjør det stikk motsatte.

 

«NOW Faith is, NOW faith is, NOW faith is:  Faith is NOW»   Hebr 11:1    «NÅ tro er, NÅ tro er, NÅ tro er:  Tro er NÅ»
Her vrangtolker (2 Pet. 3:16) Maldonado Guds ord. Han vil frem til det poeng at troen om helbredelse gjelder , «Tro er evnen til å gjøre noe , det som tiden sier vi blir nødt å vente på», sier Maldonado.
Ordet «NOW» i begynnelsen av mange engelske bibler, er en såkalt interjeksjon, dvs. et innkast,  ikke et adverb slik Maldonado bruker ordet. Som en engelsktalende mann, som behersker språket godt er han nok klar over det. Men han vrenger og vrir på det for å få det til å passe sin teologi. I Young's Literal Translation er ikke ordet «now» brukt i det hele tatt men erstattet med «and», "And faith is of things hoped for a confidence, of matters not seen a conviction”, Hebr 11:1

 

«Ikke bare akseptert, men feiret»
Maldonado sier at han liker best å komme til steder hvor han ikke bare blir akseptert, men også feiret. Og hvorfor det? Jo trolig liker han seg best blant dem som ikke stiller spørsmål til det han holder på med. Han vet nemlig at det er noen som gjennomskuer ham, og dem er han ikke interessert verken å møte eller preike for. Da er han nemlig på bortebane.

Gi ham slike tilhørere som hele tiden roper AMEN til alt han sier, ja da er han i sitt S. Og det får han når han kommer til Jan Hanevold og co. Da er han på hjemmebane. Like barn leker nemlig best.

Vi er tusenvis av troende Maldonado, som ikke ønsker deg tilbake til Norge, ikke før du har omvendt deg fra denne din ondskap!
Hanevold er «klok» nok til ikke å la Maldonado la seg intervjue, for da kan det bli sagt ting som Hanevold får bry med å bortforklare i ukevis etter at «apostelen» har reist. Hanevold har en rund og smidig måte å uttrykke seg på som han har erfaring med og som passerer det stadig voksende nåløyet her hjemme. Du er en offisiell person, Jan Hanevold, så du får tåle offisiell kritikk. Navnet mitt står neders i innlegget.

 

«Underholdning har erstattet tilbedelse – og det er grunnen til at vi ikke merker Guds nærhet»
Det er nesten så en ikke kan tro sine egne ører, men dette utsagnet kom faktisk fra Maldonado. Men så kommer han med et sleivspark til andre karismatikere, og vi
forstår hvorfor han kommer med den innfallsvinkelen. Vi blir opplyst om at ikke alle karismatikere er noe å høre på. Vi skal høre på ham, for han er en «Super naturalist»,
og med det mener han å være en kanal for det overnaturlige.
Jeg vil hevde at det finnes fire typer helbredelser i dag.

Nr. 1 er den type helbredelse som den sanne Gud gjør. Gud kan helbrede samme hvor vi er. Om vi er hjemme på kjøkkenet
eller på et møte har ingen betydning for ham. Helbredelse fra den sanne Gud kan til og med skje på et møte hvor predikanten er en falsk forkynner.

Nr. 2 er den type «helbredelse», som er psykologisk. Dvs. Du tror du er frisk, og det kan gjøre noe med deg som forbedrer din situasjon. Test prøver har vært gjort med uekte tabletter som viser at mennesker blir bedre
når de bare tror de blir hjulpet. Dette foregår også i stor grad innenfor «healing» industrien. Tro du blir bra, så blir du i noen tilfeller bra.

Nr 3. er den type «helbredelse» som har sitt utspring i «Name it and claim it» læren, (nevn det, og det blir ditt). Her er det viktig å
bekjenne med sin munn at en har blitt helbredet. Hvis dem som kommer opp på plattformen for å gi sitt vitnesbyrd om sin helbredelse er påvirket av denne læren, vil de si at de har blitt helbredet uten egentlig å ha oppnådd å bli helbredet enda. De ser ikke på det som løyn heller, for etter deres begrep, må de bekjenne helbredelsen til så mange som råd hvis helbredelsen skal bli en realitet.

Nr 4 er den type «helbredelse» som er demonisk. «Wealth and health»  (Helse og rikdom) predikanter er under satans påvirkning i mindre eller større grad.
Desto mer de åpner opp for Satan og det okkulte, desto mer kraft får de fra ham til helbredelse og mirakler. Noen går så langt at de er helt utsolgt til satan, og de blir de mest «fremgangsrike» blant de falske apostler. Når Maldonado sier: I release the power of God, jeg utløser Guds kraft, så kan det være et snev av sannhet i det. Der er nemlig ofte en kraft som blir utløst, men det er ikke fra Himmelens Gud, men fra denne verdens gud, Satan.

«Vi tirrer disse religiøse demonene i Norge som binder Guds folk i fattigdom og begrensning"
Hvem er det Jan Hanevold refererer til her som religiøse demoner. Når Jan Hanevold leter frem skjoldet sitt er det uten tvil dem som tør å si ham imot han har i tankene. I likhet med andre i samme bransjen, serverer han forbannelser til dem som sier ham imot. Hadde Paulus levd nå, er sjansene store for at han ville vært en av disse «bakstreverske» som Hanevold ville kalt religiøs demon. Denne mannen er det
som samler inn rundt 100 ,millioner fra kristen Norge.
LAND! LAND LAND! Hør Herrens ord!»  Jeremia 22:29.

Det er ikke dem som, mens de er på vei mot en frelsende tro, har latt seg forlede bort i usunn karismatikk jeg først og fremst henvender meg til her, for de er kanskje ennå ikke gjenfødt, og har mindre ansvar når det gjelder falsk lære. «Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis» 1 Kor 2.14.

Jeg henvender meg til gjenfødte mennesker som på en eller annen måte er involvert i denne falske forkynnelsen.
Men vent litt nå sier du kanskje: «Selv om det er en del ting på Visjon Norge som vi ikke helt liker, så er det jo tross alt veldig mye som er bra.»

Da vil jeg spørre deg: Om noen tilbød deg å drikke et stor glass vann, ville du da tatt imot det hvis du fikk vite at det inneholdt en liten dråpe med gift?  Bare en bitte liten dråpe med gift? 
Hvis Jan Hanevold skal få samlet inn 100 millioner, så er han helt avhengig av å ta med, ikke bare noen gode programmer, men faktisk ganske mange gode programmer. Hvis ikke ville han gått konkurs enda en gang. Men samtidig som du tar til deg av de gode programmene, får du i deg gift dråpen.

De som sender inn gaver er en blanding av mennesker som har antatt denne nye religionen, og mennesker som er gjenfødt. Hva er Guds ord til dere som er gjenfødt som er involvert i dette?  Hva er Guds ord til deg Norvald Yri? Hva er Guds ord til oss alle som er født på ny?  «Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere» 2 kor 6:17. 

 
«Monica Viken, ekspert på markedsførings juss ved Handelshøyskolen BI, mener at det kanalen gjør kan være ulovlig,» (sitat fra Vårt Land 14 Mars 2015)


Våre styresmakter liker heller ikke at mennesker blir lurt på denne måten. TV Visjon Norge kan derfor med sine metoder være en plogspiss som gjør at vi  får nye lover på området. Dette vil selvsagt ødelegge for andre innsamlings metoder som vi regner for å være riktige. Nytt lovverk kan bli resultatet før eller senere. Vi bør derfor si ifra med klar tekst: Dette er ikke kristendom!

Men skal en la seg dirigere av sekulære krefter?  «De har jo ikke sansen for det som har med Gud å gjøre.»  Guds ord har svar på det spørsmålet: «Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere», 1 Peter 4:14. Sann kristen forfølgelse, fordi en tror og praktiserer en bibelsk tro gjør at en blir spottet.

Men den type spott som kommer som et resultat av vranglære fører ikke til noen salighet, verken her på jorden eller i himmelen, når den dag kommer. «For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann . .» 1 Peter 4:15
Innsamlingsaksjoner med falske premisser er tyveri!  

TV Visjon Norge er en direkte årsak til at Guds navn spottes blant dem som ikke bekjenner seg som personlige kristne.

Selv om Visjon Norge påberoper seg å ha frelst så mange, så er spørsmålet: Til hvilken pris? Når oppgjøret kommer er jeg redd for at Hanevold og Co har røde tall. «Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste», Gal 6:7.

Hvis du har gitt til Visjon Norge i god tro på at dette er Guds arbeid, vil du få lønn fra Herren fordi ditt hjerte var rett for ham. Men hvis du gir til dette arbeidet selv om du innerst inne vet at det ikke blir drevet på en bibelsk måte, da er dette lønn som brenner opp ved Kristi domstol. Mitt råd er derfor at du heller leter etter noe annet å støtte som du kan få full lønn for på den dag.

Hanevold har uttalt til bl. annet Vårt Land at det han står for er en ny type Kristendom, ja det har han sannelig noe rett i. Nytt er det i allefall, men dette er ikke kristendom!

 

«La oss stå opp nå og så er du med å gir, Amen, også skal du bli betjent etterpå, Amen»
Hva slags betjening mener Hanevold vi skal få dersom vi gir kollekt til arbeidet hans?  Helbredelse og rikdom er svaret på det.  Forførende ånder og demoners lærdommer er vanskelig å oppdage fordi det som serveres er en blanding av sannhet og løyn. Det er samme fremgangsmåte som Satan selv bruker, (1 Mos 3:5, Matt 4:6).

Men Herren har sagt oss at på frukten skal treet kjennes. En som har vært gift og skilt flere ganger, som en gjenfødt troende, har ingen rett til å opptre som pastor eller leder i en menighet, selv ikke om vedkommende har bekjent sine synder og fått tilgivelse for sine feilgrep. «Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann . .» 1 Tim 3:2

«La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på» Ef. 4:29  Banning sømmer seg ikke for en kristen leder!

Jeg vil ikke fradømme deg livet i Gud, Jan Hanvold, for det har jeg ingen rett til så lenge du bekjenner deg som en kristen. Men alle vi som tror på en ufeilbarlig bibel vet, at ifølge Guds ords autoritet er du allerede fradømt retten til å opptre som leder for Guds menighet. «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus (eller TV skjermer) og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham
velkommen blir med skyldig med ham i hans onde gjerninger», 2. Joh. Brev vers 10-11. Det er alvorlig å bli medskyldig i falsk lære.

Mye mer kunne vært skrevet for å bevise at både Maldonado, og aller mest Jan Hanvold, fremmer falsk lære her i landet. Maldonado reiser videre, mens Hanvold stadig inviterer flere falske forkynnere som forkynner en annen Jesus, formidler en annen ånd og et annet evangelium (2 Kor 11:4), noe som igjen skaper falske kristne.

Det du vinner dem med, det vinner du dem til. Vinner du mennesker med høylytt musikk og helbredelsesmøter,ja så er det akkurat det de vil ha, etter at de har blitt «frelst» for det er den «kristendom» de har blitt kjent med.

Hvor er budskapet til ufrelste mennesker om at «deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud»?

Hvis ikke mennesker får se at de er fortapt, har de heller ikke bruk for frelseren Jesus Kristus. Da kan de klare seg med en annen Jesus, og et annet evangelium. Da vil de ha et budskap som klør i øret, og ikke den «kjedelige og tørre gammeldagse kristendommen.»

Dette annet evangelium er det også som selger for dem som driver business med Guds navn. Og kundene er mange. Måtte du som er en gjenfødt kristen, og som på en eller annen måte støtter disse mørkets gjerninger våkne opp og oppdage hva du har blitt ført inn i.

(moderator har fjernet en setning)

 

Ålesund 08.05.16

Øystein Søvikreit Magerøy  

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere