Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Ja!

Publisert over 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.
Det ble klarere for meg. Helt klart fakisk. men er Krf enig med deg, Håbrekke?

Jeg mener at KrF er enig med Håbrekke i og med at partiet har vedtatt følgende i sitt program: "Ekteskapet er en grunnleggende og viktig ordning i vårt samfunn. Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv."

Gå til kommentaren

Retningsvalg for KrF.

Publisert over 3 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.
Siden KrF alltid har valgt samarbeid til høyre, vil det framstå som et historisk linjeskifte om de skulle gå motsatt vei.

KrF har lenge reservert seg mot å bli kalt et borgerlig parti. Bakgrunnen for det er at borgerskapet tradisjonelt hørte til overklassen i samfunnet, mens KrF ofte har hatt mest sympati for, og støtte til, de svakeste i samfunnet; de som hørte til ”underklassen”.

Vi er et ”ikke-sosialistisk parti” ble det ofte uttalt fra ledende KrF-politikere, og den betegnelsen kunne de fleste i partiet føle seg tilfreds med. Vi opplevde at avstanden til sosialistene var stor, særlig fordi deres politikk var negativ til viktige kristne verdisaker.

På denne bakgrunn ble det naturlig å plassere KrF i sentrum, som et sentrumsparti. Vi kunne støtte Arbeiderpartiet i mange saker som hadde med økonomi å gjøre, men hadde lettest for å bli enig med høyresida når det gjaldt kristne verdirelaterte spørsmål.

På denne bakgrunn er den posisjonen KrF har i dag, en naturlig situasjon. Vi er et sentrumsparti, ikke med i den høyredominerte regjeringen, men har heller ikke tatt initiativ for å felle denne regjeringen. Vi kan stemme etter egen overbevisning i de saker som kommer opp.

Som Rimehaug antyder, vil et linjeskifte være krevende. Går partiet inn i regjeringen, vil det bli oppfattet som at vi forlater sentrum. Det samme vil være tilfelle om partiet bestemmer seg for å gå i regjeringssamarbeid med venstresiden.

På denne bakgrunn anbefaler jeg partiet å fortsette i dagens posisjon, stemme i henhold til program og egen overbevisning, selv om dette skulle føre til at regjeringen faller. Om så skulle være tilfelle, vil det være riktig å følge opp løftet fra før siste stortingsvalg; nemlig å søke etablert en sentrum/høyreregjering der ikke Frp er med. Dersom det ikke lykkes, vil en regjering der Ap er med være alternativet. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, må partiet der og da måtte vurdere om de skal gå inn i en slik regjering, eller fortsette som et frittstående opposisjonsparti.

Hvis det ikke blir noen regjeringskrise før neste stortingsvalg, behøver ikke partiet foreta noe linjeskifte nå, verken å gå inn i dagens regjering eller søke samarbeid med venstresiden. Før stortingsvalget i 2021 vil partiet måtte vurdere hvilket regjeringsalternativ partiet anbefaler etter dette valget. Da mener jeg det er nok å anbefale at ”KrF vil arbeide for en regjering i 2021 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.”Det er et utdrag av det som ble vedtatt av landsstyret 5. nov 2016.

Bakgrunnen for denne anbefalingen er at KrF, etter min oppfatning, hører hjemme i sentrum av det politiske landskapet, ikke verken på høyre- eller venstresiden. Vi er ikke tjent med en utvikling der fokus i valgkampen kun dreier seg om det blir borgerlig eller sosialistisk, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. I så fall utvikler vi oss mot et to-partisystem også i Norge, og det er ikke ønskelig. Erfaringer fra USA og Storbritannia viser det.

Gå til kommentaren

Skriv sant!

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
KrF kunne valgt å stå utenfor regjering, men vært en del av det parametriske grunnlaget. Men de valgte også å nekte å støtte en regjering der Frp var med.

Din beskrivelse av situasjonen i 2009 er ikke korrekt. Kan du dokumentere at KrF valgte ”å nekte å støtte en regjering der Frp var med.”

KrF har i de siste 5 årene støttet, og vært det parlamentariske grunnlaget for en regjering der FrP er med. Jeg mener å huske at situasjonen var omtrent den samme i 2009 og også i 2013. KrF ønsket da å kaste Stoltenberg-regjeringen og gi landet en ikke-sosialistisk regjering. Se:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8BELA/KrF-vil-ikke-stotte-de-rodgronne-i-2009

 KrF ønsket imidlertid ikke å delta i en regjering der også FrP var med. Dessuten har nok partiet samme prinsipielle syn som Frp, og vel også Høyre. Vi kan ikke på forhånd love alltid å støtte en regjering som vi selv ikke er med i. KrF må kunne stemme etter sin egen overbevisning, selv om det skulle føre til at en borgerlig regjering faller. Det er ikke så lenge siden Høyre felte Bondevik 1 regjeringen og fikk satt inn en ny Stoltenberg-regjering i stedet. Bakgrunnen var at partiet ønsket å bygge forurensende gasskraftverk. De legges nå ned. For noe lengre siden felte Frp Willoch-regjeringen og fikk satt inn en ny Bruntland-regjering. Bakgrunnen var at partiet ikke ønsket å øke bensinprisen. Det varte ikke lenge før prisen økte betydelig mer.

Når KrF ikke har ønsket å sitte sammen med Frp i regjeringen så skyldes det store politiske forskjeller. Mens KrF ønsker ”vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død”, er Frp for både fri abort og aktiv dødshjelp. Mens vern av skaperverket er en hovedsak for KrF har Frp hatt lite tro på menneskeskapte klimaendringer. Også når det gjelder flyktningepolitikk er forskjellene store. Det må være lov å påpeke slike forskjeller uten å bli beskyldt for å være ”moraliserende, dømmende og selvhevdende”, slik du gjør i din kommentar

Din utredning om menneskesyn synes jeg også har lite med virkeligheten å gjøre.  

Gå til kommentaren

Skriv sant!

Publisert over 3 år siden
Og når det gjelder de utvilsomt viktige stridsspørsmålene i vår kultur, har ikke Bondeviks parti løftet en finger for å gjøre noe med dem. Abort og bioetikk er noe KrF bryr seg om når det er opportunt for dem. I praksis har partiet forvaltet selvbestemt abort i tre regjeringsperioder, med statsminister i to av dem. De har åpenbart heller ingen innsigelser mot ekteskapsloven.

KrF har aktivt kjempet mot aborter helt fra liberaliseringene på dette området kom for mer enn 40 år siden. KrF har hatt ”rettsvern for ufødt liv” som programpost i sitt partiprogram i hele denne perioden. I inneværende Stortingsperiode tok partiet opp forslag om å slutte med tvillingaborter. Selvfølgelig må et politisk parti som vil påvirke politikken, også være med å styre landet, og dermed også forvalte norske lover, blant annet abortloven. Se hvilken kritikk partiet får i dag, fordi det nå ikke går i regjering.  

Lov om bioteknikk har vært til behandling i Stortinget flere ganger, også i inneværende stortingsperiode. KrF har da vært det mest aktive partiet for at denne og andre lover skal sikre menneskeverdet.

KrF kjempet aktivt mot den gjeldende ekteskapsloven da den ble lansert og vedtatt for ca 10 år siden. Forøvrig viser jeg til partiets program og til Bondeviks innlegg, når det gjelder denne saken.

Når Eirik A. Steenhoff i dette innlegget skriver at Bondeviks parti ikke har løftet en finger for å gjøre noe med ”de utvilsomt viktige stridsspørsmålene i vår kultur” , er dette åpenbart feil. Partiet kjemper med all sin makt i  de viktige kristne verdisakene som er til behandling, men sløser ikke bort tid på saker der de likevel ikke kan oppnå noe.

                                                                                                          

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Sitatene er riktig, men tolkningen er feil. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere