Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Slik er demokratiet.

Publisert rundt 3 år siden
Kristelig Folkeparti har forvaltet abortloven i flere regjeringsperioder siden 1978, tilsynelatende uten særlig misnøye. Samtidig har de flagget standpunkt i noen enkeltsaker, som i motstanden mot tvillingabort. Dette har vært valgflesk for det konservative grunnfjellet — inntil nå. Hvordan man kan være prinsipielt imot abort av én av to tvillinger, og ikke flagge et prinsipielt standpunkt imot abort når det bare er ett foster til stede i livmoren, er jo en annen sak. Denne inkonsekvensen gjør at KrF mangler troverdighet i abortsaken.

Et politisk parti som vil være med å styre landet, også i regjering, er nødt til å forvalte de vedtatte lovene. Ellers blir det anarki.

KrF vil være med å regjere. Partiet flagger "et prinsipielt standpunkt imot" dagens abortlov ved i sitt program å gå inn for rettsvern for fosteret. De bruker imidlertid minst mulig tid på saker som likevel ikke kan gi resultater.

Sak om tvillingabort er viktig av flere grunner. Jeg nevner fare for komplikasjoner både for mor og det andre fosteret, ressursbruk i sykehussektoren og det prinsippielle med å ta liv.

Gå til kommentaren

En gang til - - med teskje.

Publisert rundt 3 år siden

KrF er mot diskriminering og for likestilling. Når de stemte mot den nye loven, var det fordi de mente at de gamle lovene på dette området var bedre. Det mener vel du Oftestad også, siden du kritiserer den nye loven så iherdig?

 Når den nye loven likevel  ville bli vedtatt, stemte KrF slik at den fungerte for hele samfunnet. Jeg har i kommentar#5 forklart hvorfor. 

Når det gjelder §1 var det ingen som dissenser. En lov må jo ha en formålsparagraf.

Forøvrig ønsker jeg å diskutere politikk, ikke den enkelte stortingsrepresentants privatliv.

Gå til kommentaren

?

Publisert rundt 3 år siden
I følge disse referatene stemte KrF for §§1 og 2 i «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)».


Ansvaret for denne loven hviler på regjeringspartiene, H, Frp og V. Det var regjeringen som fremmet loven og det var det tre regjeringspartiene som vedtok loven. KrF stemte mot den. Se:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=67710&dnid=1#

Når loven likevel ville få flertall i Stortinget, måtte KrF gjøre det de kunne for at loven på best mulig måte ville ivareta samfunnets svakeste. Blant dem er barna som utsettes for urettmessig forskjellsbehandling, noe som også kan forekomme i hjemmene. I praksis betyr det at denne loven nå beskytter en ungdom som har blitt kristen og trues av sine ateistiske foreldre med å bli kastet ut hjemmefra. Eller en jente som ikke får gå utendørs, i motsetning til sin bror. Eller en kvinne som nektes å jobbe av sin mann. Dessverre er alle disse eksemplene hentet fra virkeligheten. Dette var bakgrunnen for at KrF gikk inn for at loven skulle gjelde for hele samfunnet, ikke bare offentlige virksomheter som f. eks. skoler og barnehager, slik regjeringen hadde foreslått. Dette var det eneste punktet ( § 2.1) der KrFs rolle fikk betydning for ordlyden i likestillings og diskrimineringsloven.

Det Oftestad skriver om KrFs rolle når det gjelder abort og sortering av foster er både uklart og forvirrende. De fleste er nok kjent med KrFs aktive rolle for å bekjempe dette. Jeg viser til min kommentar ovenfor.

Gå til kommentaren

?

Publisert rundt 3 år siden
KrF har sluttet seg til opphevelsen av det 6. bud. Det åpner for å oppdra barn og unge i en usann og destruktiv lære om forholdet mellom kjønnene. For det annet har KrF lagt til side kampen mot grunnprinsippet bak sorteringssamfunnet, at fostere kan bli frasortert livet om moren ønsker det.

Oftestad har her levert en lang utredning om kristen politikk. Avslutningen av utredningen (konklusjonen?) slik den er sitert ovenfor, henger etter min oppfatning, lite sammen både med virkeligheten og med resten av utredningen.

Det er riktig at det 6. bud blir tatt lite alvorlig i Norge i dag, men det betyr ikke at KrF ”har sluttet seg til opphevelsen av dette budet”.

Når du skriver om ”grunnprinsippet bak sorteringssamfunnet”så er det vel abortloven du sikter til? KrF er det eneste partiet på Stortinget som fortsatt er imot denne loven og har derfor ikke ”lagt til side kampen mot denne”. Jeg viser til partiets programformulering om rettsvern for ufødt liv. Dessuten kjemper KrF fortsatt mot dagens praktisering av abortloven. Jeg viser blant annet til stortingets nylige behandling av tvillingaborter.

Gå til kommentaren

Sentrumspartiet KrF.

Publisert rundt 3 år siden

KrF samarbeider med alle partier om enkeltsaker, men som sentrumsparti ønsker de ikke å sitte i regjering sammen med fløypartier som SV og Frp.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere