Torry Unsgaard

Alder: 77
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Takk!

Publisert rundt 3 år siden

Takk for et viktig og godt innlegg. Jeg viser også til følgende innlegg om samme tema:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11749700-arbeidslinja-versus-familielinja?side=1#svar-11749744

Gå til kommentaren

Ja til "familielinja"!

Publisert rundt 3 år siden
«Det er avgjørende for finansieringen av velferdsstaten at folk jobber», sier Ap-lederen i Aftenposten

Takk til Inge Takle Mæstad for en god artikkel.

Å føde og oppdra barn er et viktig arbeid, også samfunnsøkonomisk. Jeg viser her til Mæstads artikkel.

 Å passe en ettåring f. eks. er en viktig og krevende jobb. Foreldre som gjør dette selv, får 7500 kr i kontantstøtte i måneden i opptil 11 måneder, til sammen 82500 kr i året. Dersom en kommunal barnehage skal gjøre jobben, koster det 237 510 kr/år (Telemarksforskning 2014), hvorav over 80% dekkes over offentlige budsjetter. Når en familie ved selv å passe sine ettåringer, slik sparer samfunnet for store beløp, er årsaken oftest at dette er best for barnet. Her har foreldrene støtte i forskningen. Jeg viser til stressmålinger av ettåringer i barnehage.

Når Jonas Gahr Støre i det oppgitte innlegget i Aftenposten angriper forslagene om økt barnetrygd, økt engangsstøtte ved fødsel og kontantstøtte så er dette tvilsom argumentasjon, også samfunnsøkonomisk. I hvert fall hvis en ser det i et langsiktig perspektiv.

"Arbeidslinjen" har konkurrert ut "familielinjen" i de senere år. Dette har gitt en del fordeler, om en ser kortsiktig og økonomisk på det. Hva resultatet blir samlet sett i et lengre perspektiv er mer usikkert.

Gå til kommentaren

Vårt forhold til Jesus.

Publisert rundt 3 år siden
Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel (Lukas 14:26).

I Lukas 14, 26 og 27 står det følgende i Bibelselskapets oversettelse fra 2011: "Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel."

Derfor, Oddbjørn Johannessen, anbefaler jeg at du skaffer deg den nyeste oversettelsen av Bibelen.

For oss kristne er ikke dette så kontroversielt. Forholdet til Jesus er viktigere enn alt annet. En annen sak er i hvilken grad vi greier å følge hans høye idealer i praksis.

Gå til kommentaren

Ja!

Publisert rundt 3 år siden

 Ville det ikkje vore rimeleg og rett å setja inn store ressursar for at norske kvinner ber fram sine foster? Det er nettopp desse  12000 foster-avlivingane i året som øydelegg for den naturlege balansen i folkesetnaden.

Er det ikkje noko politiske parti, organisasjon eller einskildpolitikar som kan ta tak i dette paradokset og få til ein snunad?

KrF har tatt tak i dette.

Partiet har foreslått betydelig økning i barnetrygd, samt engangsstønad ved fødsel for kvinner som ikke har vært i arbeid. Dessverre ble disse forslagene betydelig redusert i forhandlingene med regjeringen.

Også abortloven  har KrF foreslått mindre justeringer i, men dette er som kjent blitt møtt med sterke motreaksjoner fra en klar majoritet både blant stortingspolitikere og folk flest. 

Gå til kommentaren

Utgift til inntekts ervervelse.

Publisert rundt 3 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Den lille innvandringen vi har nå og også en langt større innvandring, gavner oss på alle måter, også økonomisk.

Det norske statsbudsjettet har en rekke store utgiftsposter. Disse utgiftene påtar vi oss blant annet for å få fremtidige fordeler. Slik også med utgifter i forbindelse med innvandring. Jeg skal illustrere dette og nevne et eksempel fra vårt fylke. Øyene Hitra og Frøya utenfor Trøndelagskysten hadde sterk fraflytting i forrige århundre. Avfolkning truet. Fiskeoppdrett med tilhørende industriproduksjon har nå snudd denne utviklingen. Det hadde ikke vært mulig å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til de nye virksomhetene uten innvandring. Folketallet i begge kommunene har nå økt betydelig. En lærer på Hitra sa at det nå var folk på øya som hadde etnisk bakgrunn fra 73 ulike nasjoner. Situasjonen på Frøya er ikke så ulik.

Innvandringen har hindret den forgubbingen som ellers hadde vært tilfelle som følge av lave fødselstall. Hver kvinne i Norge føder nå 1.63 barn. Det betyr nedgang i folketallet og det hadde ikke vært bærekraftig på lang sikt. Innvandringen har hjulpet oss til å øke folketallet.

En utfordring må være at vi må bli flinkere til å spre innvandrerne mer, slik at også utkantdistriktene kan beholde bosetning.

Dessuten må det vel være bra å bruke penger både på innvandring og bistand, såkalt hjelp i nærområdene. Dette motvirker de enorme forskjellene det nå er mellom de rikeste landene, slike som Norge, og de fattigste landene i verden. Slike forskjeller er drivkraft for migrasjon.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere