Torstein Langesæter

Alder: 63
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Som i Noahs dagar

Publisert over 8 år siden

Endetidsteikna oppfyllest raskt.

Med vedtaket i presteforeininga vert Yeshuas ord enno meir tidsaktuelle.

http://www.document.no/2013/12/presteforeningen-gar-inn-for-vielse-av-homofile/

“Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem.Liksom dei i tida før storflaumen åt og drakk, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka,og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle, så skal det òg vera når Menneskesonen kjem”  Matteus 24

Desse orda kjem  etter at Yeshua har tala om fikentreet - nasjonen Israel.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2000

Yeshua beskriv den siste generasjonen før 1000-årsriket kjem.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Dei 6000 åra er snart til ende.

I 1 Mosebok 1 står det :

“Lat oss skapa menneske i vårt bilete, i vår likning! Dei skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen, over feet og alle villdyra og alt krypet som krælar på jorda.»Så skapte Gud mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei.Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk.”

Det er vel ikkje mange av prestane som i dag trur på bibelens forteljingar om Adam og Eva .

Det er vel utviklingslæra miksa saman med litt Jesuslære som rår.

Forteljinga om Noah vert heller ikkje teke seriøst.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Det var ein lokal flom ein plass.

Ved støtte  i Paulus sine ord har dei og fått fjerna GT sine ord  om  “Guds Folk” og “Guds Land”.

Guds Folk no er “kyrkja”.

Israel er okkupanten.

http://www.dagen.no/2013/09/24/kristenliv/samfunn/israel/innenriks/168640

“Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vil at menigheter skal erkjenne at de er «medskyldig i synden til den israelske okkupasjonen”.

No er det "Knut og Per" som skal føra slekta vidare slik Gud fortel oss i 1 Mosebok.

Det vert eit supplement til det eksisterande.

Lærenemnda i DNK har studert Guds ord og endeleg funne dei teologiske argumenta som støttar det.

http://www.kirken.no/?event=dolink&FamID=337072

Gå til innlegget

Oppsummering før Messias kjem

Publisert over 8 år siden

Gleda dykk.

Me er på terskelen til at Yeshua eller Jesus kjem attende til denne kloden .

Dei 6000 åra går ut år 2028.

Me er i dag kome til år 5985 etter Adam og Eva.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket - Guds rike på jorda.

Yeshua skal styra frå Jerusalem - jordas navle.

Menneska skal læra seg å leva i fred med kvarandre og slutta å laga våpen og føra krig.

Yeshua skal ordna opp i stridsspørsmåla mellom nasjonane .

Livet skal halda fram her på kloden og jorda skal gradvis verta betre i desse 1000-åra.

Menneska skal læra seg å leva etter Torahen. Der ligg Guds lover som er viktige for å få eit godt samfunn.

Gud har sett til side eit område som Han kallar for Sitt Land og har ein spesiell By - Jerusalem som tilhøyrer Han.

Desse landområda skal verta delt på Israels 12 stammer ved Yeshuas gjenkomst.

Ved Yeshuas kome vil mange stå opp av gravene og få leva på nytt.

---------------------------------------

I desse siste 15 åra før Messias kjem vil dei siste endetidsprofetiane oppfyllast.

Nasjonen Israel er i fokus.

Verdssamfunnet aksepterer ikkje at Gud har sett av eit spesielt område og gitt det til Sitt Folk.

Difor vil jødane lida på slutten.

Det kallast “Jakobs trengsel “.

Det heile endar med at Gud grip inn og løyser ut folket sitt frå tyranniet.

Yeshua kjem tilbake til Oljeberget der Han reiste frå og går inn austporten til tempelet i Jerusalem.

Tempelet i Jerusalem vil verta gjenoppbygd om nokre år på tempelhøgda.

Jødane vil igjen starta med tempelteneste.

Antikrist er avslørt .Han har mange namn i Skrifta.

GeOrGe eller GOG er eit av dei.

Han vil på underfull måte få kontrollen over dei andre nasjonane i den striden som kjem når Iran og Vesten kjem i krig .

Åp 17 fortel at han er nummer 8 i denne rekkja ,samtidig ein av dei 7.

Menneska vil undra seg når dei ser dyret som har styrt før ,koma tilbake.

-------------------------------

Framtida er utruleg ljos fo menneska.

Gud har full kontroll.

Snart skal all liding og vondskap fjernast.

Gå til innlegget

Hanukka

Publisert over 8 år siden

Historien repetert.

http://no.wikipedia.org/wiki/Hanukka

“Hanukka betyr «innvielse»  er en åtte dager lang jødisk høytid der man feirer gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem etter at makkabeerne hadde erobret byen i år 164 f.Kr. Tempelet var blitt vanhelliget av mennene til hellenistiske kong Antiokos IV Epifanes .. De hadde blant annet reist et Zeus-alter i tempelet, innført ofring av svin og forbudt tradisjonell, jødisk religionsutøvelse”

Tempelet er i fokus. Siste hendinga viser det tydeleg.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174670#.UpsPCMTuK0g

Temple Mount Closes After Jewish Visitors Sing Hanukkah Songs

“Tempelhøyden er jødedommens helligste sted, hvor de to hellige templer av Israel sto før deres ødeleggelse, og hvor noen jødiske tradisjoner lærer at SKAPELSEN AV VERDEN BEGYNTE.””

“Det er også stedet for Al-Aqsa-moskeen, en av de største moskeene i regionen”.

------------------------------

Dei som har studert bibelens profetiar veit at tempelet vil koma på plass no i endetida .

Det er berre ein plass det kan stå . Det er på tempelhøgda.

---------------------------------------------------

Hanukka er ikkje ein av Guds 7 høgtider / festar som vart innstifta av Gud . (3 Mosebok 23-25.)

Likevel fortel festen mykje om endetidas Antikrist.

Antikrist har mange likhetstrekk med Antiokus Epifanes.

Makkabeerbøkene fortel detaljert om det som skjedde i denne tida før jødane tok tilbake kontrollen over tempelhøgda.

Her er to utklipp.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=J3n/BIuC62RZj1whE+vDUUZda1n/JD+siRaAkMKQj2RgutrDIheTZg==

"Antiokos plyndrer templet (169 f.Kr.)

Da Antiokos vendte tilbake etter seieren over Egypt i året 143, marsjerte han med en mektig hær mot Israel og opp mot Jerusalem.21I sitt overmot gikk han inn i templet og tok med seg gullalteret og lysestaken og alt utstyret til den,22skuebrødsbordet, de hellige beger og kar, røkelseskarene av gull, forhenget og kronene; all gullutsmykningen på tempelfasaden flerret han også av.23Han tok sølvet, gullet og de kostbare karene, likeså alt han fant av skjulte skatter.24Så vendte han tilbake til sitt eget land med alt han hadde røvet. Han hadde voldt blodbad og talt store og skrytende ord.

   25Stor ble klagesangen overalt i Israel.26Folkets ledere og eldste jamret,

       unge kvinner og menn syknet hen,

       kvinnenes skjønnhet falmet.

   27Hver brudgom stemte i en klagesang,

       hver brud satt sørgende i sitt kammer.

   28Jorden skalv for dem som bodde i landet,

       og hele Jakobs hus kledde seg i skam."

Avgudsdyrkelse i Guds tempel (167 f.Kr.)

" Den 15. kislev i året 145 ble den ødeleggende styggedom reist på brennofferalteret. I byene rundt omkring i Judea reiste de avgudsaltere,55 og ved husdørene og på gatene ofret de røkelse.56 Lovbøkene som de fant, rev de i stykker og brente opp.57 Og dersom de kom over noen som hadde en paktsbok, eller som holdt seg til loven, ble han dømt til døden etter kongens forordning.58 Slik fór de fram med makt i måned etter måned mot de israelittene som ble pågrepet i byene.

   59På den tjuefemte dagen i måneden ofret de på avgudsalteret som var oppført over brennofferalteret.60De kvinner som hadde latt barna sine omskjære, ble drept, slik det var påbudt,61og spedbarna deres ble hengt etter halsen på mødrene. Også familiene deres og de som hadde utført omskjærelsen, ble drept.

   62Likevel fikk mange i Israel kraft til å stå imot, fast bestemt på ikke å spise noe urent.63De foretrakk å dø fremfor å spise uren mat og å vanhellige den hellige pakt; og dø måtte de…"

--------------------------------------------------

"Den øydeleggande styggedomen" er nemnd i Matteus 24 og Daniel 11,31 og fortel om oppfyllinga av dette i endens siste tid.

"Når de då ser at «den ØYDANE STYGGEDOMEN, som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane...."

"Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring.34 Medan dei er i trengsle, .." Daniel 11,31

---------------------------------

Difor er det veldig viktig å forstå kva som no vil skje dei neste åra fram mot 1000-årsriket.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174557#.Upsbw8TuK0h

"Hanukkah at Temple Institute: Working to Rebuild the Temple"

"All of this is in the hope that we will soon, please G-d, erect the Third Temple with our own hands, and be able to perform these preistly services in the Temple courtyard," he concluded."

--------------------------------------------------

Gå til innlegget

Iran vann til slutt

Publisert over 8 år siden

Obama gav opp.

“Iran: «Etter ti år, har vi seiret" .

"Iranske parlamentariske leder gleder seg over seier over Vesten, sier Amerika ønsket å stoppe anriking - men har til slutt godkjent det.”

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174583#.UpcnHMTuK0g

Desse orda viser korleis Iran føler det no.

"Nå styrer den islamske republikken alle aspekter av kjernefysisk vitenskap.Fra AZ, helt fra begynnelsen helt til anriking av uran,  erklærte Boroujerdi..

"Etter ti år, har vi seiret  over vesten. De ønsket å hindre oss fra å anskaffe kjernefysisk teknologi, men vi har nådd det punktet, fortsatte han.

Iran ofret "martyrer" og måtte tåle en «økonomisk beleiring" på grunn av sitt atomprogram, sa han. "Nå er vi seirende helter," uttalte han.

----------------------

Vesten la eit enormt press på Iran.

Økonomien deira  var i ferd med å kollapsa.

USA hadde planar om enno fleire sanksjonar som skulle hindra Iran i å få atomvåpen.

No er saka tapt.

Obama orka ikkje tanken på ein ny krig mot Iran.

“Løysinga” vart å gje etter for Irans standhaftighet.

Dersom ein går inn i detaljane , ser ein at Iran no får tid på seg til å fullføra planane sine.

-----------------------------------------------------------------

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174572#.Upcr7sTuK0g

"Vurdering: Iran vil kunne produsere atomvåpen innen 36 dager"

"Bekymringen i Israel er at Iran vil vente på en internasjonal krise, eller en intern krise i USA, som en førsteklasses mulighet til å slippe en atombombe på sine fiender."

Som skrive mange hundre gonger.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her"

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere