Torgeir Tønnesen

Alder: 3
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Mange er opptatt av uroen i generalforsamlingen i Dagen. Jeg er mye mer opptatt av samarbeidet NLM og Dagen, - i det hele tatt. Dagen er fusjonert med Korsets seier, pinsevennenes avis, og Dagen er pr idag en pinsekarismatisk avis.

Jeg er fullstendig klar over at avisen Dagen historisk sett, omtrent er bygget opp på NLM, - og det store grunnfjellet av dets medlemmer.

Men slik jeg ser det, står NLM sin konservative grunntanke egentlig milevis fra Dagen sin nye økumeniske og karismatiske profil. Jeg kan ikke se at dette samarbeidet er fruktbart for luthersk tradisjon, form og utrykk. Dagen er avisen mer for pinsevenner enn lutheranere, slik jeg vurderer avisen, etter 33 års lesning av den.

Dagen har så mange hatter og mange baller i luften

I Styret i avisen Dagen sitter mange folk fra veldig forskjellige sammenhenger, og med ulik bakgrunn. Det kan selvsagt være både splittende og berikende på samme tid. 

Vi har fått vite siste dagene, om både hvem som er aksje-eiere og hvem som er styremedlemmer. I disse dager er det styremøter med opprydding og oppvask. Lutring og rensing.

I styret i Dagen finner du forretningstypene, karismatikerne, konsulentene, økonomene, teologene, de gamle tradisjonelle lutheranere, pinsevenner, de trauste og de opprørske.

Endre Stene, som er styremedlem i Dagen, og medlem av NLM, skal, etter det Espen Ottesen sier i Styremøtet,  "ikke tjene avisens interesser på rett måte". Ottesen er  også styremedlem i Dagen og informasjonsleder og talsmann for NLM. Bakgrunnen for denne konflikten er at Stene har skrevet artikler i Dagen om det han mener er maktovergrep NLM, og forøvrig om en altfor sterk lederkultur. Ottesen er ikke enig i dette. Her er tydeligvis mange tråder og mange knuter.

En økumenisk-karismatisk avis

Denne interne striden om Stene vet jeg ikke så mye om. Det jeg derimot vet, er at avisen Dagen i stor grad har blitt en karismatisk avis og en global-kristen økumenisk avis, som ideologisk og teologisk har mindre interesse for tradisjonell luthersk virksomhet og visjoner, enn tidligere. Det er selvsagt min påstand, som jeg ikke kan dokumentere med tall og skisser, men det er mitt inntrykk av avisen.

Dagen er blitt alt-omfavnende. Nylig hadde avisen et tresiders oppslag om Paven, – hele hans liv og bakgrunn og virke. Etter min mening er en slik Pave-reportasje, mer et historisk skolepensum, som man kan finne på google eller på biblioteket, enn egnet og oppbyggelig stoff for en konservativ kristen avis. 

Hva presenterer Dagen?

Dagen sin disk og innhold er i økende grad preget at internasjonal pentakostale menigheters program og visjoner. Lederkonferanser og stormøter. "Verdensvid åndsutgytelse". Noe kritiseres riktignok – men inntrykket er at Dagen anerkjenner det meste av karismatikken. Katolisismens nye moderne fremtoning, middelalderkultur og munkeliv er også et økende fenomen i avisen Dagen. I tillegg har avisen et kommentatorkorps som består av både pinsepastorer, politikere, ortodokse kristne og muslimer. Her skal det tydeligvis være preg av multikultur og mangfold.

Ellers har Dagen en dagsorden med det vante: rapportering av rikspolitikk, politisk betente kristensaker (abort-homofili), bokanmeldelser, store mengder annonser og kristen-reklame, promotering av bibelskoler og interesseorganisasjoner. Men hvor er det gammelmodig lutherske? 

Mye innhold – men blir det dypt nok?

Problemet er - slik jeg ser det, er at Dagen prioriterer mindre tradisjonell luthersk teologisk debatt og historie. Jeg savner flere dybdeintervjuer, de tunge dype andaktene, den grundige teologiske diskusjonen, vitnesbyrdet om det korsfestede livet og den trengsel, prøvelse og nød det medfører. Dagen vil ha med så mye «nytt» og kulturvennlig innhold at fremstillingene og historiene i avisen tvinges til å bli overflatiske, korte og snevre.

Dagen sine journalister virker til å ha mye mer interesse for Hillsong og amerikansk super-kirkeliv, enn Hallesby, Ludvik Hope og Carl Fredrik Wisløff sine gullkorn og andakter. Sammen med stadig mer katolsk innflytelse i avisen, – er da dette en avis hvor NLM passer inn?

Jeg tror det vil bli hardt for Ottosen å rettferdiggjøre mål og mening etter hvert. Han må i hvert fall ha svært lange armer for å kunne favne alt det nye i tiden og i avisen Dagen, som jeg mener, kolliderer med tradisjonell Luthersk tenkning.

Gå til innlegget

De fleste av oss kjenner historien om Lots hustru, hun som døde i en hard dom og ikke engang fikk sitt navn gjort kjent. Jesus sa i Lukas 17.32 : «Kom Lots hustru i hu» om henne - til skrekk og advarsel for kristne i denne siste tid.

Scenariet her er: Lot, som bodde i den syndige og dødsdømte byen Sodoma. 

Abraham hadde vært sammen med nevøen sin Lot, på vandringen fra hjembyen Karan, på veien inn i det lovede land. De to var nære venner og Abraham elsket tydeligvis sin nære slektning.

De to karene hadde med seg flokker av fe, kameler og tjenere. Gruppen ble etter hvert så stor underveis, at Abraham bad Lot om å forlate ham, og gå sin egen vei, og Lot skulle få velge hvilken vei han ville gå. Lot valgte områdene i Sodoma, og han bosatte seg der. Det var en tabbe.

Problemet var at Sodoma var en syndig by, og Gud advarte Abraham om at han ville ødelegge byen, og alle menneskene der. Abraham begynte umiddelbart nå en forbønnstjeneste for Lot, som bodde der.

Abraham gikk inn for Gud i bønn. Men Gud ville ikke bønnhøre Abraham, fordi han fant ingen rettferdige i byen, og heller ikke noen gode mennesker der. Lot derimot, var funnet rettferdig og ren for Gud.

2 Peter 2.7. Og (Gud) fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd  8 - for den rettferdige (Lot) som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte -  9 så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. 

Gud sitt frelsestilbud var nå å utfri Lot, hans hustru, hans døtre og svigersønner. Lots svigersønner, trodde ikke på advarselen og de takket nei. De omkom da Gud lot ild og svovel regne over byen.

Lots hustru ville ikke omvende seg

Lot tok advarselen og rømte med sin kone og døtre. Men Gud hadde advart dem om «ikke å snu seg og å se seg tilbake». Et kjent bilde fra skriften om ikke å lengte tilbake til denne verden, eller «tilbake til Egypten», som også er en metafor på «verden», motstykke til Guds rike.

Abraham var Guds hyrde i Guds rike. Et bittelite rike, som skulle bli større og større, vokse og føre slektslinjen helt fram til Jesus Kristus. Guds rike besto nå altså kun av Abraham, Sarah, Lot og evt. fårehyrdene og tjenerne og de som trodde på Jahve i deres flokk og følge.

Guds rike er det utskilte og hellige rike, som ikke følger de verdslige syndige skikker og verdier, men hvor borgerne lever av Guds rettferdighet, ved tro. Det fantes ikke noen Mose lover på dette tidspunkt. Men borgere av Guds rike skulle ikke skikke seg likt denne verden. De hadde skriftruller fra de første eldgamle fedre, som vitnet om troens vei og livsstil.

For Guds barn var nemlig frelst fra denne verden, men Gud vrede som lå over vantroen barn (Paulus).  

Lots hustru forkastet denne nåde ved sin ulydighet.

Det var nemlig ikke Lots Hustru sitt fysiske hode, som snudde seg tilbake til Sodoma – men det var hennes hjerte. Hennes hjerte hang fast ved Sodoma verdslige forlystelser og fornøyelighet, fristelser og tilbud. Hun elsket butikkene, varene, sminkedåsene, og hennes Gudsfrykt var bare en skinntro.

Lots Hustru var skinnhellig. Hun hadde ikke noe personlig forhold til Gud, slik som Lot. Lot fikk vitnesbyrdet: "rettferdig" av Gud. Lot var frelst. 

Lot hadde nok likevel en svakhet i sin karakter, noe som gjenspeiles i det at han valgte å bosette seg i Sodoma. Vi vet ikke om hans hustru «presset» ham ditt, og han diltet etter, - eller om han var selv en litt verdslig type som kunne fristes av synden.

Synden i Sodoma var av seksuell og pornografisk karakter. De tilbad Guder med kjønnsfikserte og fruktbarhetsgivende egenskaper og løfter. I dag ville vi sagt: «her var mye steroider og viagra»

Menigheten i den siste tid er i bibelen beskrevet som frafallen, verdsliggjort og styrt av falske profeter, penger og prestisje. Både verden og menigheten skal i endens tid være som i Noas og som i Lots dager, – full av menneskers vantro og spott og hån. Seksuell umoral, urenhet og synd skal prege hele verden. Verden skal være som en syndig Hollywood-film, full av hor, alkohol, rus, svik, løgn og urettferdighet. Dette kommer til utrykk når Jesus sier i Luk.17.32 : «Kom Lots hustru i hu» Advarselen er : Hold deg borte fra synden - spesielt den med materiell og seksuell karakter. 

Gå til innlegget

Jesus red inn i Jerusalem Palmesøndag og ble hyllet. De trodde det messianske riket var kommet. Paven besøkte Irak - han ble også hyllet. Men ingen av disse episodene er beskrevet som bibelsk retningsgivende.

 

Folket ventet på messiansk vekkelse Palmesøndag, da Jesus red på eselet- men en uke senere ropte de samme folkene : korsfest - korsfest. Død over Jesus.

En uke etter Paven besøker Irak nylig - fengsles fremdeles kristne i Irak og mange land i verden. Det ropes i mange land: - død over USA- død over Israel.

Forfølgelse og trengsel er typisk i bibelen.  Etablering av Guds rike, vekkelse og messianske tilstander er det a-typiske i bibelen. Riket ligger nemlig i fremtiden, ikke nå.

Likevel forventer store deler av kristenheten innenfor de karismatiske miljøene store vekkelser, delvis fysisk etablering av Gud rike og messianske tilstander. Hvorfor?

Fundamentet i de moderne karismatiske menigheters ideologi bygger på ideen om vekst og vekkelse. Hva bygger ideen om vekkelse på?

Moderne karismatiske menigheter har årlig konferanser og lederseminarer, hvor vekst og vekkelse er temaet. Menigheten skal vokse og reprodusere seg, antall medlemmer skal øke. Mitt spørsmål er: Hvor stor skare skal bli frelst? Hvor mektig skal Guds rike bli?

Bibelen legges til grunn, for at Gud ønsker at Hans rike skal vokse og utbre seg utover jorden. Misjonsbefalingen er sentrum i forkynnelsen. Men tolkes befalingen riktig? «Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler» Matt 28.

Mente Gud - at Hans rike skal gjennomsyre samfunnet, overvelde nasjoner, innta regjeringsposisjoner, samfunnsliv, kultur og næringsliv og slik herske og dominere på jorden?

Mente Jesus at disippelflokken skulle øke og bli til et stort rike på jorden, jevnbyrdig, sterkt og stort med de andre maktsentra? Lyset på fjellet og saltet på jorden?

Min teologi erkjenner at menighetene er saltet og lyset på jorden. Jeg tror på at Guds rike etableres og hersker i tusenårsriket.

Men det betyr ikke det samme som at Gud planter en stor katolsk, verdensomspennende modermenighet, og innsetter en Pave nå. Og heller ikke at Gud fremkaller en moderne karismatisk bevegelse, som skal vokse og gjennomsyre samfunn og politikk. 

Menigheten på jord vil alltid forbli en liten minoritet på jorden, så lenge Kristus er i himmelen og vi er på jorden. Kristne vil alltid være forhånet og forfulgt og aldri bli akseptert og elsket av denne verden.

Når man begynner å tro at kristendom skal bli akseptert, populært og trendy - da er man kommet på en farlig vei. 

Når ideer om vekkelse begynner å dominere hodet og hjerneaktiviteten, kan det ende med tilnærmet psykiatriske vrangforestillinger og forvrengt verdensbilde som skaper rare kristne, - som skader mer enn den er salt og lys på jorden.

Undervisningen om store vekkelser og åndelig herredømme-teologi tar bort kritisk evne og skaper illusjoner i hodet på unge bibelskoleelever. Det blir som et kunstig dopamin, usunn stimulans. Familier splittes opp - ved at ideer og verdensbilder kolliderer og skaper konflikt. Vi må advare de unge mot hva slags lære de tar imot.

Gå til innlegget

Med el-sparkesykler skal vi bygge landet

Publisert rundt 1 år siden

Men vil flommene i Bangladesh opphøre av den grunn? Og vil Sør- Spania igjen kunne dyrke poteter? Og vil isbjørnene på Svalbard igjen kunne fryde seg i kaldere klima?

Vindmøller skal reises  - fossilbiler skal fjernes

Norske politikere har tanker om å tette igjen hullene til gassen vår - på norsk kontinentalsokkel. Den gassen som gir millioner av europeere gass til ovnene sine, husene sine og industrien sin.

For tiden gjelder en helt annen energipolitikk i Norge enn den vi hadde. Den ser vi for eksempel i Oslo og Viken kommune. Vi ser den faktisk i alle norske byer og bygder. Biltrafikken skal fjernes, prises ut med avgifter og bomringer – og inn skal el-sparkesyklene, el-syklene og Tesla, slik at de rikeste ikke risikerer å bli sure.

Jeg tror ikke at denne evolusjonen ikke vil føre til merkbare klimaendringer på jorden.

Vi er et "forbilde for Kina" - vi tenker den barnslige tanken at Kina skal lære av oss nordmenn

Jeg tror ikke kinesernes kullkraftfyring vil opphøre med det første, pga av at Norge blir et forbilde i bruk av el-sparkesykler og vindmøllebygging.

Kineserne er et gammelt og klokt folk, langt fremme i vitenskap.

De skjønner vel det faktum - at skal Kina bygge ned sin produksjon og industri, eller drive den på vindmøller, så vil det kreve millioner av nye vindmøller, store tapte arealer og problemer med å brødfø og skaffe boliger til hundrevis av millioner av mennesker.

Kinesere oppfatter selvsagt at norske småbyer innfører fossilfrie soner og innfører sparkesykler, men det blir nok med observasjonen, nå i første omgang. Og la det være sagt :-selvsagt kunne Kina hatt godt av å skaffet seg litt renere luft i sine byer. Men det gjøres ikke hu og hast i et slikt enormt land.

Kina har forresten store kullkraftverk under bygging, større enn noen gang, ifølge internasjonale medier. Bare et lite kinesisk krigsskip alene, forbruker like mye diesel som alle Oslos dieselbiler til sammen. Kina kommer neppe til å drive sine krigsskip på batteri.

Batterier krever store gruveareal - og barnearbeid

Så skal vi altså skaffe mange millioner nok batterier til el-sparkesyklene våre her i Norge, og til Teslaene, - og da henvender vi oss til Afrika og faktisk Kina for grunnstoffene til batterier, bla kobolt og mangan. Disse metallene utvinnes av lutfattige barn i Afrikas falleferdige gruver. (se NRK)

For å dekke over denne urettferdigheten kaller vi det «nødvendig bærekraftig og klimavennlig u-hjelp». Jeg tror vel heller ikke norske myndigheter tenker på, hvor vi skal lagre eller gjøre av de utladede batteriene, etter hvert som fjell av batterier hoper seg opp på bosshaugene. Skal vi sende batteriene til India og Srilanka, på forurensende bulkskip? For kassering der nede?

Vel - arbeiderne der nede i kystlandsbyene er billige, og verneutstyr finnes omtrent ikke. Norge har benyttet seg av, og utnyttet disse arbeiderne i 40 år, til opphogging av norske skip. Globalisme heter dette, med et annet utrykk. Handel på tvers av grenser. Myndighetene har velsignet dette.

Mange arbeidere mister årlig livet, og de blir fryktelig kvestet av det farlige arbeidet, som for det meste ble gjort med små vinkelslipere, hevder Bellona. Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, kaller opphoggingen for verdens farligste yrke.

Vel - denne debatten har vi ikke tid til. 

Vi må skynde oss å bygge havvindparker i Nordsjøen og Norskehavet, slik at den siste rest av sjøfugler, trekkfugler og insekter opphører å eksistere. Og slik at alle gyteplasser for fisk og klekking i Nordsjøen forsvinner pga støyen av vindturbinene under havet – og som plager alt levende i hjel.

Jeg har i mange år badet og svømt i fjorden, der hvor jeg vokste opp i Volda. Når jeg dykker under overflaten hører jeg støyen fra fergemotorene på flere kilometers hold. De høres så godt, at jeg kan telle takten til stemplene i motorene. Hva da med hval, delfiner, laks, torsk, kreps, krabber og reker som skal bli offer for vindmølle-teppebombing av Nordsjøen? 

Hvordan vil disse levende vesenene oppfatte turbinlyden - som forplanter seg fra toppen av vindmøllene og gjennom metallet og dypt ned til havets bunn?

La oss heller beskytte havet for søppel og gift - og plante trær igjen i Oslo

I stedet for å ødelegge hav og natur, er det nå på tide å beplante avenyene i Oslo gater med trær igjen, etter at Byregjeringen og MDG har kuttet ned hundrevis av gamle ærverdige trær, til bygging av nye sykkelveier -sykkelveier som veldig få tør bruke. Nei, – for el-syklene koster mellom 15-30.000 kroner stykket, og mange er det i disse dager som har spesialisert seg på å stjele dem fra syklistene. Syklister har også blitt overfalt og ranet på kveldstid. Det er derfor lite trafikk på de nye milliard-sykkelstiene.

Det er ikke å så lett å låse en el-sykkel. Sykkelen må ha en låsbøyle på minst 3 cm i diameter - for ikke å lett klippes av profesjonelle banditter.

Livet er ikke så enkelt som avholdsfolk vil ha det til, - sa min bestefar ofte.

Så får vi, mens vi produserer sparkesykler - vente i god tro på at vi får endret temperaturen til noe kaldere mars og april i Norge. Og at Saudi-Arabia og Qatar får 0.5. grad kaldere sommer og vinter. Fra 44  til 43.5 grader.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere