Torgeir Tønnesen

Alder: 3
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Frå satelittar i verdsrommet kan ein sjå dei mange kolkraftverka i Kina. Eit kolkraftverk er omtrent så stort som 10 tankskip som ligg side ved side. Like store er smelteovnane til stålproduksjonen. 50 % av stålet ditt, - er laga i Kina. Energiforbruket som går med i stålproduksjonen i Kina er mange tusen gongar Noregs produksjon av straum.

Vindmøllene har inntatt Sunnmøre, Stad, Bremangerlandet, Bømlo, Haugalandet og Jæren og mange fleire av dei finaste plassane i Noreg.

Det globale grøne skifte har innteke bygde-Norge, i den optimistiske trua på at temperaturen på jorda skal lågast.

Heten i USA

I disse dager er det ei varmebølge i USA, der 30% av landet har temperaturar på over 42 grader Celsius. Den ekstreme heten medfører at menneske døyr, og tørken sett samfunnslivet ut av spel.

Varmen truer jordbruket, dyr og mennesker sin eksistens.

Heile 50 milllionar amerikanarar står i fare for å miste vatnet sitt og få sprengt straumnettet, pga overforbruket til aircondition og vatning. Landbruket får ikkje vatna grønnsakene, druene, kornet og alt det dei nylig har sådd.

Skogbrannane er like om hjørnet, på toppen av alt. Dette koster milliarder av dollar for dag. Det er Juli 2021 og det er vår i USA no.  

Eg trudde eg skulle besvime då eg opplevde 38 grader på Rhodos. No opplever 50 millionar amerikanar den same følelsen. Skogbrann-sesongen varer i 2 månadar, slik den vanligvis gjer i California. Røyken frå brannane slepp årlig ut avgasser som antagelig overgår Noregs klimaavtrykk. California- staten er nesten like stor som Spania og Frankrike tilsaman. Områda som brenn i USA tilsvarer halve Danmark – kvart år. Svart røyk kan observerast frå månen.

Noreg vil hjelpe

Då er det på tida at Ola og Kari Nordmann kjem til unnsetning med hjelp til USA sitt klimaproblem. Norske ekspertar og politikarar skal løyse klimakrisa i verda ved hjelp av vindturbinar, 200 meter høge, i havet og på land. Equinor fryder seg no og dei får enorme statstilskot gjennom Enova.

Norge skal gripe inn med straumtilskudd til Europa. Problemet er at straumen vi kan produsere med vindmøller, ikkje kan avhjelpe meir enn kanskje 10-20% av Londons behov for straum. Kva med dei andre tusen storbyane i Europa? Europa har 600 millioner innbyggjarar - Norge kan berre maksimalt hjelpe 1 eller 2 millioner menneske med straum, - dersom vi byggjer ut Nordsjøen og fjella våre med vindparkar.

Går temperaturen ned?

Vil våre 100-200 vindmøller, satt opp på Stad, Jæren og Haramsøya dempe ned USA si varmebølge?

Vert California, Nevada, Arisona, Texas, New-Mexico og Montana, Arabia og alle andre land i verda som no har 44 grader, kaldare pga nye ladestasjonar og el-bilar her i Volda?

Vert det mindre styrtregn og flaumar i Australia og Kina, - fordi om 300 voldingar og ørstingar i året går over til å køyre Tesla eller Jaguar på batteri? Desse bilane har 500 kilo tunge giftige batteri, og har alt tenkelig teknologisk utstyr og databrikker om bord. Bilane sitt klimaavtrykk er enormt.

Tesla og el-sykkelen sitt klimaavtrykk. Slik oppstår ein el-bil:

Kina produserer 50% av alt stål i verda. 

Det betyr at halvparten av stålet som du og eg eig, kjem frå Kina: Rustfritt, støypegods, mangan, krom, nikkel og ulike legeringer. Sykkelen, sykkelkjede ditt, stålvasken, bilen din, takrennene, plenklipparen – halvparten kjem frå Kina.

For at du skal få køyre elektrisk bil må minst 10 prosessar skje: 

1) Fossilt svartkol må utvinnast frå store gruver til kraft/straumproduksjon (krev straum)

2) Kolkraftverk må byggjast (krev straum og diesel)

3) Fossilt jernmalm/karbon/bauxitt må utvinnast frå gruver (krev straum)

4) Smelteverk må byggjast (krev straum og diesel)

5) Fabrikkar må byggjast til å utforme stålet (krev straum og diesel)

6) fossilt råstoff (kobolt/nikkel) til batteri må gravast fram or gruver (krev straum og diesel)

7) Fabrikkar til batteriproduksjon må byggjast  (krev straum og diesel)

8) El-bilen må fraktast på bulkskip og lastebil (krev diesel)

9) Det krevs straum for å utvinne olje til diesel/bensin

10) Diesel og bensinraffineri krev straum

Stålproduksjonen i Kina krev eit landområde som eit middels stort land i Europa. Røyken stig opp i atmosfæra frå 200 meter høge piper. 

For å få et ferdig stålprodukt, ein el-bil, må stålet altså smeltast om/legerast. Men først må råstoffet opp.

Dei 4 mest kraftkrevjande prosessane:

Første steg er utvinninga av det svarte kolet og jernet til straumproduksjon må opp av jorda!

Kolet må sprengjast og gravast fram or gruver. Kolet blir brukt til kolkraftverk/energi. Her må det brukast lastebilar, boremaskiner, bulldosarar, kraner og transportband som er drevne på diesel. Kina har hundrevis, om ikkje tusenvis (sjekk sjølv) av slike megastore kolkraftverk som produserer straum til den enorme kinesiske industrien.

Jern og karbon må også spengjast og gravast fram i gruver langt under bakken, ofte fleire hundre meter under jorda. Denne prosessen krev også tusenvis av lastebilar og bulldosarar.

Andre svært kraftkrevjande steg er foredlinga/smeltinga av jernet. 

Dette vert gjort i digre smelteomnar - og dei må fabrikkerast gjennom den allereie eksisterande industrien. Smelteovnane er så digre som tankskip eller ein skyskrapar. Når jernet er kome på plass, vert smelteovnane fyrt opp med kol, straum eller gass. Dette krev enorme mengder energi og straum.

Tredje kraftkrevjande steg for å få ein Tesla er batteriproduksjonen. 

Her er same prosessen som gjeld. Først må råstoffa utvinnast til batteria: nikkel, kopar, lituim, kobbolt må gravast fram i enorme gruver i Afrika og Kina. Ofte er det barn som slit i desse gruvene. I denne prosessen må råstoffa til batteri også fraktast milevis til foredling. Frakta skjer på tunge forurensande lastebilar. 

Den fjerde kraftkrevjande prosessen, før du kan setje deg i Teslaen din - er frakta over Stillehavet. 

Dette skjer på ekstremt forureinande  containerskip. No er bilen endelig komen fram til bilforhandlaren din. No kan du kjøpe "miljøvenleg" bil.

Konklusjon

Eg har her vist klimaavtrykket på stålprodukt. Difor er både du og eg, Rotevatn og Solberg, – alle nordmenn storforbrukarar av kraftkrevjande stål. Slik etterlet 5 millioner nordmenn seg eit enormt klimaavtrykk. Å køyre ein el-bil eller stålsparkesykkel løyser ikkje problemet og minkar ikkje temperaturen på jorda.

Gløym batteri og ladestasjoner i Volda. Det er kun symbolikkpolitikk for å lette på vårt samvet – og det er i siste instans rein og skjær fantasitenkning.

Gå til innlegget

Gud har gitt oss olje og gass i store mengder, for at den skal avhjelpe det ekstreme behovet for energi som er i verden . Den ekstreme befolkningsveksten øker også behovet for energi. Vindmøller vil aldri kunne dekke inn dette. Norge har et produksjonsansvar og leveringsansvar til fattige land som ikke har råd til "et grønt skifte".

I Norge trenger vi ikke nevneverdig mer energi til oss selv. 

Vi klarer oss fint - vi er vel omtrent verdens mest energirike land.

Men burde vi ikke hjelpe de nødlidende med sitt energibehov? - Eller skal vi pålegge dem å bygge vindmøller og solpaneler som beslaglegger store landareal og matjord i fattige land?

Å forvente at fattige land hvor millioner mennesker daglig strever for å komme seg på en buss og starte opp mopedene sine, skal gå over til ladding og batteridrift, vil mest sannsynlig sprenge landene sine økonomiske rammer og budsjetter.

I Nigeria bor det 130 millioner mennesker, som er helt avhengig av å fyre opp ovnene sine med gass, og drive bilene sine på bensin. 

I India - med over en milliard mennesker er det likedan, folk fyrer med gass og kjører på bensin. Det er helt umulig for 70-80% av jordens befolkning å kjøpe seg elbil - og å få den ladet hver morgen. Det finnes ikke ladestasjoner.

Disse menneskene har heller ikke tilgang til elektriske busser og elektriske tog. Togene trenger diesel og strøm, og kunne vært drevet på billig norsk gass, som forurenser lite. Gass er en ganske ren energi. 

Politikere i Norge og Europe og i vesten tar ikke på alvor den infrastruktur og samfunnsdynamikk som er i disse landene. Det daglige strevet er mange ganger vanskeligere enn vårt hverdagsliv i vesten.

Regjeringene er ofte korrupte og mangler totalt penger til noe "grønt skifte".

Vi i den vestlige del av verden er naive overfor behovet disse menneskene har for gass og olje. 

Med kravet fra FN og EU om klimakrav og nybygging vindmøller og solpaneler også i u-land, vil sannsynligheten for økonomisk sammenbrudd være nært forestående i disse landene. Inflasjon,  matmangel og sult vil banke på dørene i byer og landsbyer. Børsen og det finansielle miljøene i disse landene er ikke stabile som i vesten . 

Pengene i privathusholdningene kan bli nærmest verdiløse over natten, og rentene kan stige med ti-tals prosent på få måneder. Da sliter folket og husmødre og barn skriker etter penger til mat, oppvarming og kokemuligheter.

Norge må avhjelpe og selge dem billig olje og gass.

Gå til innlegget

Andersen sin artikkel er skrevet som kritikk - og et stikk til Terje Hegertun sin nye bok, og Hegertuns aksept av homofile parforhold i menigheten. Det synes jeg er prisverdig av Andersen – nemlig å vise til Guds frelsende kraft. Men når Andersen som teolog viser til at Jesus «døpte mennesker med ild» – og slik satte dem fri, da må jeg refse denne vranglæren.

"Åndsdåp i ild" er en lære som pinsevenner har - med andre ord en bare vel 100 år gammel lære. Men er denne læren bibelsk?

Jeg har sett mange ildfulle predikanter i mitt liv, men jeg har også sett at de samme predikantene har falt i pengesnusk, alkohol, hor og utroskap mot Gud og mennesker. Altså ingen sammenheng - mellom hellighet og ild.

Læren om at Jesus døper mennesker i den Hellige ånd og ild må avvises som pinsehistorisk villfarelse og heller forståes metodisk, og kontekstuelt i bibelen. Guds Ild i bibelen er noe ingen ubetinget ønsker seg. For ilden er forbundet med gru, lidelse og prøvelse.

Bibelen snakker om 2 forskjellige ilddåper: 

1) Prøvelser, vanskeligheter og lidelse for de troende

2) ildens dåp til dom og straff over verden (ildsjøen og verdens ende)

Den første typen ilddåp finner du Lukas 12.50:      

«Men en dåp har jeg (Jesus) å døpes med - å hvor jeg gruer til den er fullført!» (dette er korsets død, dåpen i ild, som Jesus sier han skal døpe med - og også disiplene)

Markus 10.38

" Jesus sa til dem: Dere vet ikke hva det er dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg drikker, eller døpes med den dåp jeg døpes med? 39 De sa til ham: Det kan vi. Men Jesus sa til dem: Den kalk jeg drikker, skal dere drikke, og den dåp jeg døpes med, skal dere døpes med;

Jesus snakker IKKE her - om en overnaturlig kraft eller mystisk tungetale de skal få, men om forfølgelse og martyrdød. Jesus disipler døde martyrdøden – det var ilddåpen for han selv og for disiplene hans.

1. Peter sier det samme i 1.  v. 4.12:

« Dere elskede! undre eder ikke over den ILD som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noe underlig; 13 men i samme mon som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede eder»

Helt tydelig her: - prøvelse og lidelse, det er Guds ilddåp.

Den andre type ilddåp (dom) finner vi i LUKAS 12.49:

«ILD  er jeg kommer for å kaste på jorden,  og hvor gjerne jeg ville at den alt var tent» (dette er straffens ild og verdens ende)

Er dette da, Andersen, en ilddåp for kristne som har tatt imot Jesus? Kaster Jesus ild på sine disipler? Nei. Denne ilden er dommens ild. 

Hør hva Paulus sier  i 2 Tess 1.8 :

 «med luende ILD, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, 9 de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, 10 når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende»

Lannemyr Andersen sitt poeng er at mennesker er syndere, blir slaver under synden. Så langt, er det det en god innledning til en bibeltime eller andakt, - også etter min mening.  

Men problemet med nåtidens teologer - er hvordan de videre vil løse syndeproblemet. Hvordan bli kvitt denne skylden og den «personlige synden», som Andersen beskriver den? Hvordan sette mennesker fri?

Andersen kommer med et eksempel på Ludvik Karlsen, evangeliesenterets grunnlegger – hvordan han etter sin frelsesopplevelse ble døpt med den «Hellige ånd og ild»

 Jeg tolker teksten hans slik at Karlsen(etter Karlsens eget vitnesbyrd )  ble kvitt synden, "fangen fikk frihet", og at Karlsen fikk mandatet til å sette andre syndere og fanger i frihet, etter at Karlsen ble "døpt i ild" (second blessing-læren.)

Det er her jeg er uenig med Andersen - det finnes nemlig ingen "second blessing" eller åndsdåp/ilddåp som gir overnaturlig autoritet hos noen kristne. 

De som ble kristnet i Kornelius hus, og talte i tunger, kan ikke tas til inntekt for en åndsdåp. Denne hendelsen var kun et bevis på at ånden ble gitt også til hedninger. Kornelius var Romer/Italiener, til jødenes forundring.

Jo vitterlig satte Evangeliesenteret mange "fanger i frihet". 

Umulige tilfeller av tungt narkomane ble født på ny og fylt av den Hellige ånd. Siden jeg selv var med i frivillig arbeid på Evangeliesenteret over en treårsperiode på 1990 tallet, kan jeg også vitne om fruktene av Evangeliesenteret. Men var dette et verk av den Hellige Ånd – eller av at Ludvik Karlsen ble «døpt i ild»?

Joda, selvsagt var det et verk av den Hellige Ånd, - men ikke av noen ilddåp. 

Ludvik Karlsen var ikke mer i fyr og flamme enn andre kristne. 

Evangeliesenterets frukter var et resultat av mange "ildsjelers" arbeid tilsammen, ikke av mennesker som var "døpt i den Hellige ånd og ild".

Jeg har sett hundrevis av predikanter som er i fyr og flamme på en talerstol. De roper og fekter og gestikulerer med hendene. Er dette Guds ild?

Nei, dessverre. Oftest kan dette være det motsatte av Guds visdom: – altså talerens tegn på psykiatri, hyperaktivitet, bipolaritet, nevroser og et manisk ønske om oppmerksomhet eller herskesyke fra talerstolen. 

Jeg har ikke sett noen frukter i moderne tid, av svovelpredikanters ildfulle taler. Jeg har lett, men finner ikke særlig frukter. Billy Graham talte ikke i tunger.

Nå sier jeg ikke - at man ikke kan rope fra en talerstol. Det kan være inspirerende og pedagogisk og metodisk riktig. Det gjorde Jesus tidvis også.

Men mitt poeng at det er Korset, - Jesus offerdød, stedfortredende død, som "setter fanger fri".  Det er Jesus blods rensende og tilgivende kraft. En narkoman synder på et evangeliesenter settes fri av Jesus Kjærlighet og tilgivelse, – ikke av noen ilddåp hos mennesker.

Gå til innlegget

Pride-bevegelsen versus pinsebevegelsen 

Publisert 8 måneder siden

Regnbuedagene begynner i Bergen den 5. Juni. 2021. Festivalen varer en uke, og har over 80 ulike arrangement rundt omkring i byen. De homofiles og deres støttespillere viser et stort engasjement og kampvilje for sin sak. Kristne frimenigheter blir kanskje litt små i så henseende. Homobevegelsen overskygger pinsebevegelsen i det offentlige rom.

Kristne frimenigheter har store mål og visjoner – men hva engasjerer publikum?

Når jeg hører om kristne som vil bygge kirker, misjonere og «erobre verden» blir jeg litt matt i hodet. Er det mulig for kristne å ta høyde for å vinne millionene for Kristus idag? 

Jeg stiller spørsmål om frikirkelig kristendom i det hele tatt vil overleve som samfunnsaktør av betydning i fremtiden.

 I dagens form blekner frikirkene i konkurransen med andre kulturelle og sosiale fenomen: Politisk engasjement, menneskerettighetsbevegelser, black lives matter, klimabevegelse, homobevegelsen, musikk og rocke-kultur, restaurant, film og underholdningsbransje osv. 

"De kristne" er fremdeles bare "de kristne" - litt sånn "på utsiden" av samfunnet. 

Verden er i endring

Nye strømninger i verden overskygger det tradisjonelt kirkelige og gammelkristne i det offentlige rom. En av disse bevegelsene er homobevegelsen. Denne aktøren går ut i gatene i disse sommerdager med millioner av deltakere på verdensbasis. Pride-flagget vaier i vinden på TV-skjermer over hele verden. Det synges og danses på gatene.

Pinsebevegelsens Hillsong-menigheter prøver også å være en motkultur i samfunnet, men med sine 150.000 medlemmer. Det blir for ingenting å regne mot homobevegelsen. Pinsevenner sier at bevegelsens medlemsmasse er på hundrevis av millioner. Men preger de samfunnet? Kristnes verden - eller avkristnes verden?

Kristnes kall er ikke å være store og betydningsfulle i egne øyne

I kristne aviser og media roser gjerne vi kristne oss selv opp i skyene. 

Vi vil ikke være glemt eller små i samfunnet. Vi vil vises og vi vil være store, vi også. Vi har sannheten, sier vi – og vi skal ut å markere oss og vi skal vinne verden, oppfordres det til.  

Vi bruker store bokstaver i våre rapporter og målsettinger. 

Vi markedsfører oss i fine farger, sjablonger og fagre ord. Men verden der ute vet ikke lenger hva et kristent friluftsmøte er for noe. Jesus-marsjer er det blitt færre av. Det var noe som var - før.

Vet verden om oss?

Størstedelen - 90% av verden (dette er min påstand),  vet knapt om hva kristne driver med i realiteten, - hverken budskapet eller hensikten. Eneste de forbinder med kristendom er paver, kirkebygg, nonner og munker, og Kristus på et kors. Så vet de om TV-predikantene, de karismatiske som taler i tunger og løfter hender og helbreder syke på forbønnshandlinger på TV. Og der stopper det for verden. 

De oppsøker absolutt ikke kirkene i store skarer eller begynner å kjøpe bibler. Verden er Darwinister, ateister og agnostikere eller religiøse i betydningen: Ikke frelst. Det kristne budskapet er ikke inn. Ikke trendy. Men vi liker å tro det, og det blir bare tragisk feil når noen kristne ledere mener at hver fjerde kineser er frelst. Slik overrapportering er ren svindel i mine øyne.(Viser til årlige og vedvarende påstander fra feks avisen NorgeIDAG eller predikanter på kristne tv-kanaler)

Friluftsmøtet som forsvant

Norske pinsevenner står ikke på torget å holder friluftsmøter lenger, og markerer heller ikke sin hovedsak - sjelens frelse, i det offentlige rom. Vi satser på TV-kanaler, aviser og blader. 

Og i tilfelle kristne kommer seg ut på gatene og torget, er det lite som minner om Johannes døperen sine svovelprekener, eller Paulus sitt unike vitnesbyrd. Et søtt kor - og en enkel symbolsk andakt, er oftest de kristnes forsiktige utrykk. Ingen legger seg på kne og ber om frelse og nåde, etter å ha vært på kristent friluftsmøte.

Homobevegelsen vokser og tar av

Hoved-begivenheten I regnbuedagene blir selvsagt det store toget, prosesjonen, dersom koronareglene tillater det. 

Da skal de skeive, transpersoner og homofile av alle kategorier markere sin sak for byens borgere, og for det norske folk. 84 arrangement i Bergen under de skeive dagene. Når hadde de kristne 84 arrangement på en uke i Bergen?

Målsettingen for regnbuedagene er vel å minne verden om det de mener er diskriminering og mobbing av homofile, og å få empati og støtte. Hvorfor dette ønsket skal utrykkes gjennom noe som likner et karneval, er likevel en gåte, - et spørsmål som ikke jeg kan svare på.

Menn og kvinner tar på seg spesielle klesdrakter som også minner om seksualiserte fetisjer og erotisk symbolikk. Drag og transe-utrykket er en del av homobevegelsen. Menn i stilett-sko, løsbarter, BH og badeskum er ikke uvanlig i paradene. Hvordan dette skal fremme homosaken eller skape sympati for de skeive er vanskelig å forstå. De forklarer gjerne med at de kommer sammen for å feire. Feire hva da? At de har fått sine rettigheter og krav innfridd kanskje? For det har de homofile vitterlig oppnådd;- retten til å gifte seg og å få adoptere barn med kirkens og biskopenes velsignelse.

Homobevegelsens celledeling og vekst

Forventningene i homobevegelsen blir større og større for hvert år som går, ganske enkelt fordi flere og flere slutter om de skeives interesser og ideologi. Transe og homsebevegelsen har sine tilhengere i alle samfunnslag og sosiale grupper; I idretten, i finkulturen, hos de kristne, fagbevegelsen, organisasjonslivet og politiske partier – alle har de sine egne komiteer og råd for å fremme homosaken, og støtte den etisk og moralsk.

Bruker man litt hoderegning og matematikk, så deltar altså titusener av skeive og dets heterofile støttespillere og aktivister på homodagene på landsbasis. Titalls millioner - på verdensbasis.

Sammenligner man dette enorme engasjementet til de homofile med kristne engasjement, i det offentlige rom, så ser vi at homobevegelsen klart utkonkurrerer de kristne i å markere seg. 

Vi vinner ikke verden - Gud selv må nok gjøre den jobben.

Gå til innlegget

Tørste politikere og journalister gleder seg til koronafri utepils

Norge og verden skal "igjenåpnes". Politikere, journalister, byråkratene i Statsforvaltningen, kulturfolk, sosieteten og Per og Pål gleder seg over at koronaen nærmer seg slutten. For nå skal de drikke pils.

Pinlige oppslag i mediene

Overskriftene i avisene - og hovedoppslagene på TV-nyhetene dreier seg om det herlige som skal skje i Norge og i resten av verden snart: "Alle restauranter og barer skal åpne over hele verden!" Vi skal på konserter og kulturarrangement igjen - hipp hurra og halleluja! Vi skal til syden å feriere og kose oss, drikke og danse.

Det smiles på alle skjermer - og kommentarfeltene koker over av forventningsfulle mennesker som går en lys fremtid i møte - nå skal det skåles og pilses og drikkes for fulle mugger over hele verden. 

Flau smak i munnen

Jeg og en bonde jeg kjenner står og ser utover markene på en liten bygd i Norge, og vi snakker om dette som vi hører på radio og fjernsyn - den store nyheten – at det blir snart utepils på oss alle. Hverken bonden eller jeg er avholdsfolk.

Jeg merker under samtalen med min bondevenn, at vi blir nesten flaue på det norske folks vegne, over dette vi hører flere ganger i uken, og har gjort i månedsvis - at utepilsen kommer! Det føles flaut og pinlig. Får flau smak i munnen.

 Vel – jeg og bonden blir nok ikke på restaurant å finne med det første. Vi har andre og bedre ting å ta oss fore. Vi er ferdig med utepilsen - det var ikke det smarteste vi drev med. Det hadde kanskje sin tid - men nå må livet gå videre. Videre mot andre og høyere mål. Å gnage på ræven på en barstol var ikke livets store mål og mening. Det ble tomhet det også tilslutt.

Sjekk på Statsbudsjettet hva det koster

Ingen snakker om barna som sitter hjemme - mens foreldrene raver halvfulle på byen. 

Ingen snakker om politiet som må slåss med fyllefanter hver helg. 

Ingen snakker om kommunene som må betale for oppryddingen på gatene etter helgefylla.

Hver tredje sykehusinnleggelse skyldes alkohol

Ingen snakker om at hver tredje sykeseng  på våre sykehus dreier seg om alkoholrelatert sykdom. 

Kreft, tarmproblemer, leverproblem, nyresvikt, diabetes, fedme, hjerteproblem og dusinvis av alkoholrelaterte sykdommer som koster samfunnet og skattebetalere minst 100 milliarder i året. ( Du betaler garantert mange tusen i året i skatt for moroa, i tillegg til alle helseproblemene du får)

Unevnelige sosiale ringvirkninger

Da har jeg underberegnet, hva det reelt koster oss av penger. Men også av sorg, lidelse, selvmord, slåsskamper og mord, skilsmisser, overgrep, kjønnssykdommer, mishandling, angst, voldtekter og dusinvis av andre triste og sosiale fenomen som er relatert til alkohol.

Men hvilken politiker bryr seg? Utepilsen venter - skål!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere