Magnar Tanem

Alder: 54
  RSS

Om Magnar

Jeg er 45 år og bor på Romsås i Oslo. Mine hjertesaker er gjenkristning av Norge, familien, livsvern, forsvaret og bedret infrastruktur for næringslivet. Redaksjonen har blokkert han fordi han nektar å forhalde seg til retningslinene for verdidebatt.no.

Følgere

Norges Kristnes verdipolitikk

Publisert over 9 år siden

Norges Kristne er en politisk gruppering (som vil bli et parti) som står kompromissløst for retten til liv, fra unnfangelse til naturlig død. Både livet og det tradisjonelle ekteskapet er gitt oss av Gud - til alles beste. Dette tar vi alvorlig.

Menneskeverd og livsvern

Menneskelivet er hellig, ukrenkelig og skapt av Gud. Derfor kan bare Gud gi og ta menneskeliv. Fosterdrap (abort) er i ethvert tilfelle en etisk forkastelig og direkte ond handling som må totalforbys. I alle tilfeller finnes det alternativer til fosterdrap, og vi ser ingen situasjoner som kan forsvare det.

Selvmord og eutanasi (både aktiv og passiv) er også i mot Guds vilje, og bare han kan avslutte livet. Vi vil derfor kriminalisere alle former for selvmord og eutanasi.  Både de som begår og de som medvirker til dette, må straffes.

Alle former for tukling med og salg av spirende menneskeliv, så som forskning på befrukta egg og handel med egg og sæd er i mot Guds vilje og må totalforbys. Vi er også helt i mot kunstig befruktning, da bare Skaperen selv kan gi liv.

Norges Kristne er ellers i mot alle former for gradering av menneskeverdet, fra unnfangelse til naturlig død. Fosterdiagnostikk gjør det mulig å sortere ufødte liv, og det er ikke forenelig med vårt kristne menneskesyn. Handikappete må gis like muligheter som andre for å delta aktivt i samfunnet.

Familie og ekteskap

Det tradisjonelle ekteskapet mellom en mann og ei kvinne og kjernefamilien er den aller viktigste grunnsteinen i samfunnet og må derfor vektlegges svært høgt. Ekteskapet er innstiftet av Gud og er hellig. Vi vil forby ekteskap mellom andre enn en mann og ei kvinne. Barn må ha en ubetinget rett til å kjenne sitt biologiske opphav og så langt som råd få vokse opp med sine biologiske foreldre. Av hensyn til barna vil vi forby skilsmisse, og mennesker skal ikke skille det som Gud har sammenføyd.

Samfunnet må beskytte familien  gjennom store økonomiske overføringer og skattemessige fordeler. Det må gjøres mulig for en av foreldrene å være hjemme mens barna vokser opp. Aleneforeldre har særdeles store byrder, og må støttes langt mer enn i dag. Alle kontante overføringer som er inntektsuavhengige må styrkes sterkt. Kontantstøtte, engangsstønad ved fødsel, barnetrygd og overgangsstønad er særlig viktige og må økes svært mye for at ikke de uten inntekt skal sakte akterut i forhold til dem i inntektsgivende arbeid. For gifte personer må flere av de kontante støtteordningene gis til familien som sådan, for å forebygge samlivsbrudd. Vi vil i tillegg innføre en ny ordning med rentefrie lån gjennom Husbanken til nygifte. Husbankens rammer må styrkes og barneforsørgere må prioriteres i boligkøen.  De eksisterende støtteordningene og skattefordelene beholdes forøvrig.

Samboerskap er i følge Bibelen hor og må forbys. Alle former for reelt polygami, der flere menn og kvinner bor sammen er også ukristelig og må forbys.

Å få barn er en gave fra Gud og ikke en menneskerettighet. Alle prevensjonsmidler må forbys, fordi de hindrer Gud i å utføre sine skaperoppgaver. Vi vil legge til rette for at Gud kan skape liv og ikke forhindre det. Seksualitet skal utelukkende skje innenfor ekteskapets trygge rammer og ha som hovedformål å la Gud skape nytt menneskeliv.

Bare døden til den ene ektefellen kan stille den gjenlevende ektefellen fritt til å gifte seg på nytt. Noe annet er i strid med Bibelen og Guds bud.

Homofili er i alle henseende i strid med Bibelen og en stor synd. Homofil praksis må kriminaliseres og straffes svært strengt. Både «ekteskap» og samboerskap mellom homofile må forbys. Kjærlighetsforhold og sex mellom personer av samme kjønn er perverst og svært skadelig. Dette må forbys og straffes. Vi vil ikke tillate at homofile skal få lov til å adoptere barn, da dette er skadelig for barna. Homofile må tilbys hjelp av Kirken og helsevesenet til å bli helbredet slik at de kan bli aseksuelle eller heterofile.

Andre former for perversiteter, så som sadomasjosisme, nekrofili, sodomisme og pedofili må være strengt forbudt og straffes på det aller strengeste. Livsvarig sikring skal brukes overfor notoriske seksualforbrytere og i grove volds- og sedelighetssaker.

Gå til innlegget

Kristeleg Fomleladd

Publisert over 9 år siden

Du skal no få høyre soga om Kristeleg Fomleladd. Han vart fødd i det Herren sitt år 1933, på ein gard i hordane sitt land. Det var tronge kår heime, men stor gudsfrykt og mykje omsut. Den heilage boka, Bibelen låg alltid ope på stovebordet.

Far til Fomleladden var den gamle høvdingen Vingstre. Han var ein stor mann og viden kjend i landet for di han ein gong i tida hadde skipa sjølvaste styringssystemet som kongeriket bruka. Til å byrja med let far hans sonen kome inn på det store tinget i hovudstaden, men brått endra han seg og ville ikkje lenger la sonen vere på tinget for honom. Dei var ikkje heilt samde Kristeleg Fomleladd og far hans om saker som fråhald og lekmannsrøyrsla.

Fomleladden lyt difor freista å koma inn på tinget på eiga hand, og med god støtte i frå dei kristne venane sine lukkast han. Han kjende seg framand i hovudstaden og heldt seg difor mest til gamlefar Vingstre og den eldgamle Bonderøvaren. Ikkje lenge hadde han vore på det store tinget før kongeriket  vart hærteken av germanarane. Dei ville bruka landet til åtak på angelsaksarane og seinare Gardarriket i aust. I heile fem år fekk ikkje nokon på tinget løyve av germanarane til å seie nokon ting. Men,  etter at krigen var over fekk Kristeleg Fomleladd med seg mange hjelparar på tinget. Tida under germansk undertrykkjing hadde laga ei kjensle av nasjonal  sameining.

Å styra riket det fekk likevel ikkje Fomleladden høve til, for Arbeidarrallaren sat med all makta. Dette endra seg i 1963, då Arbeidarrallaren fekk eit born som trossa far sin og let dei borgarlege venane få styringa.  Vingstre, Bonderøvaren og Fomleladden måtte likevel samarbeidde med den store kjøpmannen Høgre, for dei var for småe åleine.

I 1972 endra dei politiske tilhøva seg, for Arbeidarrallaren og Høgre ville båe gå inn i den Europeiske Sameininga. Dei tre gamle venane i frå bygda kunne ikkje lenger styra saman med Høgre då, for dei var i mot at Noreg skulle gi i frå seg retten til å rå over eige land. Dei skipa difor regjering saman, og det gjekk fint i eitt år. Då braut regjeringa saman, og Kristeleg Fomleadd vart djupt  såra og vonbroten.

Arbeidarrallaran held fram med styringa atter ein gong.  Kristeleg Fomleladd tykte han var særs uvøren og ukristeleg, og han las aldri i Den heilage boka. Då Arbeidarrallaren let folk få lov til å ta livet av dei ufødte borna sine, stod Fomleladden i den framste rekkja av kritikarar. Han fekk mykje oppslutnad av det og endå fleire hjelparar med seg inn på tinget. Fomleladden klarte likevel ikkje å tenkje ut nye tankar, for all energien gjekk med til å gå til åtak på Arbeidarrallaren.

På 80-talet hadde kjensla av sameining og omsutnaden for kvarandre kome bort, og kjøpmennene fekk makta. Kristeleg Fomleladd fekk likevel bli med etterkvart og regjera i landet saman med Bonderøvaren og Høgre. Dei snakka ikkje same språket, Fomleladden og Høgre, men dei vart likevel samde om mykje.  Desse kameratane hadde gløymd at Høgre hadde ein gamal lausunge som no byrja å verte stor. Dei kalla han Framstegstrollet for di han berre ville gå framover og ikkje sjå seg attende. Ingen av regjeringsvenane ville tale med honom, for han var særs rampute og uhøvisk. Det var berre det at Framstegstrollet hadde og kome seg inn på det store tinget, og han vart gretten når han ikkje fekk vere med og styra han og. Han lyt difor Arbeidarrallaren ta over styringa igjen.

Dei tre borgarlege venane freista å skipa ei regjering igjen nokre år seinare, men atter eing gong vart det usemje om tilhøvet til den Europeiske Sameininga som sprengde dei. Han hadde så fine vanar Høgre, og han drakk fine vinar i frå Frankarriket rett som det var. Kristeleg Fomleladd kjende seg einsam i storbyen og lengta heim. Men, brått då det kom eit nytt tiår vart folk leie av kjøpmannskulturen, og dei byrja å tenkje på åndelege verdiar att. Dette var bra for Fomleladden, og han fekk til og med rå over ei regjering saman med dei gamle venane sine i frå bygda.

Fomleladden var til vanleg ikkje særleg snøgg i tankane, og han hadde berre så vidt klara å koma i gjennom framhaldsskulen då han var ung.  Han vart likevel godt likt hjå folket, for han hadde gjeve dei mykje meir pengar enn før for for å vere heime og passa borna sjølve. Han fekk mykje meir tru på seg sjølv etter dette og byrja å drikke raud vin i frå Frankarriket han og. Han åt fine matrettar på etestadene i storbyen og hadde det morosamt saman med dei gamle venane sine. Han slutta etterkvart med å lese Bibelen,  som var skriven på landsmål. Medan den støva ned i bokhylla, las han i staden bøker på angelsaksisk om jamstelling mellom mann og kvinne. Ja, han hadde vorte samd med Arbeidarrallaren no, om at det måtte verte jamstelling mellom kjønna.

Men, Fomleladden var ikkje vand med så fin mat, og magen hans kom i ulage. Til sist fekk han så mykje gass i magen sin at han ikkje greidde å stå ved roret og styra skipet lenger.  Han vart og felt av Framstegstrollet som nok ein gong var arg fordi han måtte stå på gangen. Arbeidarrallaren nytta høvet til å overta styringa igjen, som så mange gongar før.  Det nye no var at dottera til Arbeidarrallaren, Sosialisttausa og den eldgamle Bonderøvaren og vart med i regjeringa saman med Arbeidarrallaren. Fomleladden var lei seg for å ha mista sin gamle bondeven, men det hadde seg så at Bonderøvaren  hadde vorte lokka av Arbeidarrallaren med at han skulle få mykje meir pengar til gardane sine for å byte side.

Fomleladden kjende seg einsam no, og keisamt vart det og når ein ikkje fekk vere med og ta avgjerder for landet. Ikkje nok med det, men han hadde gløymd kven han var og kvar han kom i frå. Rotløysa gjekk hardt innpå honom, og han trøysta seg med dei franske raude vinane om kveldane. Han heldt kontakt med gamlefar Vingstre og til dels Høgre. Høgre ville han skulle byrja å tale med Framstegstrollet, for han ville ikkje at han skulle felle dei ein gong til. Fomleladden mumla berre eit merkjeleg svar tilbake, for han vart usikker no. Han ville regjera igjen, men kunne framleis ikkje tale med det rampute Framstegstrollet. Rådlaus sat han og grubla på dette i sju lange år før det hende noko uventa med honom.

Ei fager møy Fomleladden  hadde vore kjæraste med i ungdomen,  dukka no brått opp. Dei vart kjærastar igjen, og no fekk han eit heilt nytt liv. Ja, det var på høg tid, for han var over sytti år gamal no. Dei låg sjølvsagt ikkje saman før dei hadde gifta seg i kyrkja i heimbygda. Den fyrste natta saman kviskra den fagre kona hans noko i det eine øyret hans:  «Framstegstrollet er ikkje så farleg som du trur. Du må tale med honom og bli samd om ei slags løysing for samyrke.»  Ei vakker kone har naturleg nok mykje meir påverknad på ein mann enn nokon andre, og slik vart det til at Kristeleg Fomleladd endra sitt syn på det fæle Framstegstrollet.

No står dei saman, Kristeleg Fomleladd, Vingstre, Høgre og Framstegstrollet og speidar etter skipsroret…

 

Gå til innlegget

Dommedag 23/12 2012

Publisert over 10 år siden

Vi lever i de siste tider, og Dommens dag er nær. Mayakalenderen, vitenskap, Torahen, Koranen og ikke minst den hellige Bibelen peker alle i samme retning. Tegnene på at vi er inne i endetiden er så kraftige at de vanskelig kan overses.

I den jødiske tidsregningen er vi nå inne i året 5772. Jødenes hellige skrift, Toraen er det eldste visdomskriftet i verden i dag. Flere rabbinere, både i Israel og USA, har uavhengig av hverandre tolket hemmelige koder i Toraen. Mange av rabbinerne er datakyndige langt over gjennomsnittet, og de har lett etter konkrete holdepunkter i Toraen for katastrofer og dommedag. Funnene er oppsiktsvekkende: 11. september 2001 er nevnt med hebraiske ord, og til og med ord som "fly" er nevnt, foruten selve datoen naturligvis. Hyppige børskrakk er nevnt med ord i jødenes hellige rull, og året 2008 er nevnt spesielt. Påfølgende kriser, som finanskrisen vi er inne i nå er påpekt. 2012 er også nevnt spesielt (år 5772), og dette året er starten på dommedag. Datoen er fastsatt til 23. desember i år.

Mayakalenderen slutter 21. desember i år, og den representerer starten på en ny tidsregning (hovedsyklus). Vitenskapsmenn verden over peker på at de magnetiske nord- og sørpolene beveger seg sterkt og utelukker ikke at de kan bytte plass ved vintersolhverv i år. Hva som kan skje da vet ingen sikkert, og alt fra magnetisk solstråling til verdensomspennende jordskjelv er nevnt. Usikkerheten er ikke betryggende, for det er statistisk påpekt at det er en betydelig økning i seismisk aktivitet i jordskorpen, og antallet jordskjelv og tsunamier er økt i forhold til det vanlige.

Bibelen er ikke så konkret som vitenskapen og Toraen, men angir flere kjennetegn på endetiden: jordskjelv, hungersnød, global fiendlighet mot Det Hellige Land (Israel), egoisme også innen nære menneskelige relasjoner ("mann skal gå mot mann, og barn skal ikke lenger adlyde sine foreldre"). Jesajah og Joh. Åp. påpeker slike forhold sterkest, men Daniels bok og Jeremiah må heller ikke overses. Daniels bok viser til imperier som har kommet og gått, og når det ikke er flere av dem kommer enden. USA er det siste store imperiet ifølge Daniels bok. Nå går det tilbake med dette imperiet... Israels naboer skal falle, og Guds eget land-Israel går foran som verdens frelserrike. I dag ser vi at Israel er fremst i verden på f.eks. medisin og legevitenskap, datateknologi og militære forvsvarssystemer (på det siste har de til og med gått forbi mektige USA). Gud har allerede startet forberedelsene til opprettelsen av sitt 1000-årsrike som kommer etter at Jesus har seiret over Djevelen og dømt alle levende og døde.

Joh.åp. viser til at i en viss periode før Dommens dag, skal Djevelen herske over Jorden, falske profeter forfører de fleste av oss, og ondskapen skal bli uhyrlig. Forhold som økning i blind og umotivert vold, ondskap og synd (f.eks. porno) spredd via internett viser at Fanden har startet dette. Jeg mener selv også at EU, med sin usosiale, elitistiske og udemokratiske politikk er det fremste symbolet for Dyret i Joh. åp.

Koranen skal jeg være forsiktig med å bruke i denne sammenheng, men flere muslimer jeg har snakket med (hyggelige og kloke folk sådan) sier at Koranen sier mye det samme som Bibelen. Åpen aksept av homofili f.eks. skal være et av de klare tegnene på dommedag, ifølge muslimenes hellige bok. 

Om ikke dommedag er akkurat 21. eller 23. desember i år så peker alt jeg har nevnt mot det samme: vintersolhverv i år innleder starten på fenomenet dommedag og innledningen til Jesu hjemkomst, dom over levende og døde, det endelige Harmageddon-slaget mellom Gud og Djevelen og Guds seier over Fanden og opprettelsen av Guds 1000-årsrike.

Magnar Tanem

Oslo Kristent Samlingsparti

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere