Jonatan Ekelund Time

Alder: 30
  RSS

Om Jonatan Ekelund

Følgere

Før man fikk det nye testamente, hadde man "beviset" for kristendommens sannhet i det profetiske element i de skrifter som var forfattet før Kristus. I mine to forrige innlegg kombinerte jeg Sak 12,10 (hhv.) og opplysningen om konsensus blant forskere om Kristi død ved den romerske prefekt Pontius Pilatus år 30, 31, 32 eller 33. Nedenfor konsentrerer jeg meg om GT-sitater og -hentydninger fra det ifølge den bibeltimer.com-profilerte prest Jan Bygstad eneste egentlig systematiske skrift i Bibelen

1. Den rettferdige skal leve ved tro. 

2. Han skal lønne hver og en etter det han har gjort: 

3. Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. 

4. a) For at du skal få rett når du taler

b) , og vinne når du fører sak. 

5. a) Det finnes ikke én som er rettferdig

b), ikke en eneste.

c) Det finnes ikke én som forstår

d), ikke én som søker Gud.

e) Alle er kommet på avveier

f), alle er fordervet. 

g) Det finnes ikke én som gjør det gode

h), ikke en eneste.

i) Strupen deres er en åpen grav

j), på tungen har de svik

k), under leppene ormegift

l), munnen er full av forbannelse

m) og bitterhet. 

n) De er raske på foten 

o) når de vil utøse blod

p), der de ferdes, er det ødeleggelse 

q) og elendighet.

r) Fredens vei kjenner de ikke.

s) Frykt for Gud har de ikke for øye. 

t) Abraham trodde Gud

u), og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 

6) Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt 

a) og sine synder skjult.

b) Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner synd. 

7) Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. 

8) Så tallrik skal ætten din bli. 

9) For din skyld drepes vi dagen lang

10), vi regnes som slaktesauer. 

11) Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. 

12) Den eldste skal tjene den yngste. 

13) Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot. 

14) Jeg viser godhet mot den jeg vil

a), og er barmhjertig mot den jeg vil. 

15) Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg

a), og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. 

16) Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik? 

a) Det folket som ikke var mitt, vil jeg kalle mitt folk, og henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. 

17) Der det før ble sagt til dem: « Dere er ikke mitt folk»

a), der skal de kalles den levende Guds barn. 

18) Om Israels barn var så tallrike som havets sand

a), skal bare en rest bli frelst. 

b) i) For 

b) ii) i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden. 

19) Hadde ikke Herren over hærskarene 

a) latt noen av vår ætt leve, 

b) i) da 

ii) var vi blitt som Sodoma

iii), da 

iv) lignet vi Gomorra. 

20) 

a) i) Se, på Sion 

ii) legger jeg 

iii) en snublestein 

iv) og en klippe 

v) til fall. 

b) 

i) Men den som tror 

ii) på ham

iii), skal ikke bli 

iv) til skamme. 

21) Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem. 

22) Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? Hvem skal stige ned i avgrunnen? 

23) Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 

24) Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 

25) Herre, hvem trodde vårt budskap? 

26) Deres røst har nådd ut over hele jorden

27), ordene dit verden ender. 

30) Jeg vil egge dere til misunnelse mot dem som ikke er et folk

31), på et uforstandig folk gjør jeg dere rasende. 

32) Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. 

33) Hele dagen rakte jeg hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk. 

34) [D]ine profeter har de drept

a), og dine altere har de revet ned. 

b) Jeg er den eneste som er igjen

b) i), og nå står de meg etter livet. 

b) ii) Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal. 

35) Gud har gitt dem en sløvet ånd

a), øyne som ikke ser

b), og ører som ikke hører

c), helt til denne dag. 

d) La bordet deres bli en snare 

(...) i) en snublestokk

ii) og en straff 

36) La øynene deres bli formørket så de ikke kan se, og bøy deres rygg for alltid. 

37) Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. 

38) Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.

39) Hvem kjente Herrens sinn

a), og hvem var hans rådgiver? 

40) Hvem ga 

a) i) ham ii) noe iii) først b) så i) han ii) skulle få iii) noe iv) igjen? 

41) Hevnen hører meg til

, jeg skal gjengjelde, 

42) Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. 

a) Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. 

43) Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, [d]u skal elske din neste som deg selv. 

44) Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg

a), og hver tunge skal bekjenne Gud . 

45) På meg 

a) falt hånsordene 

b) fra dem som håner deg. 

46) Derfor vil 

a) jeg 

b) prise 

c) deg 

d) blant folkene 

e) og lovsynge 

f) ditt navn. 

47) Gled dere, folkeslag, 

a) sammen med hans folk. 

48) Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle folkeslag. 

49) Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. 

50) De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå.

Gå til innlegget

Pretekstlig betraktning: Informasjon som nedenstående liker best å være fri; derfor har jeg ikke tenkt å oppgi referanse for skriftsteder.

Middeltekstlig betrakning etter ordet «Juda-befolkning» i avsnitt én:


Jeg tillater meg å finne opp egne ord i 1984-karaketeren Symes ånd, således f.eks. «antiforfallet», værende det mest eksakte antonym til forfall. Et annet ord som kunne vært brukt, er blomstring, men det svarer ikke til sammenhengen mellom forfallshendelsene som 587-eksilet var årsak til, og antiforfallet som fant sted da eliten / etterkommerne av eliten i Judea fikk vende tilbake (2 Kong, 2 Krøn, Esra, Nehemja, Tredje Esra. Sistnevnte er ikke kanonisk, men kunne latt seg inkludere i en «Esra-synopse» eller mer generelt en Kong/Krøn- / Esr/Neh/3 Esr-samseende fremstilling likesom Gunnar Johnstads Evangeliesynopse).


Posttekstlig betraktning: Nedenstående er avsnitt én. Så følger Bibelen Ressurs-sitatene i siste avsnitt to. Jeg deler her Visd 2- og Bar 3-sitatene: Vismannen skildrer hvorledes de ugudelige, som ikke tror på noe liv etter dette, søker å leve sitt korte liv i sanselige nytelser, og hvorledes de hater og forfølger de(n) gudfryktige (Kristi legeme / Kristus), som i ord og levnet avlegger mot deres ugudelighet, 1-20. Et slikt sinn har de fordi de er åndelig forblindet, 21-24.


desiertilsegselv

fordideikketenkerriktig

kortogsorggfulltervårtliv

derfinnesingenlegedomnåretmenneskes

endeerkommet

ogenkjennerikkenoensomervendttilbakefradødsriket

vedenhendelsekomvitilverden

ogsidenblirvisomomviidetheleikkehaddeværttil

foråndedrettetivårneseerenrøk

og tanken er en gnist som er skapt ved vårt hjertes slag, og når den er slukket, blir legemet til aske, og ånden svinner bort som tynn luft. Vårt navn glemmes med tiden, og ingen kommer våre gjerninger i hu; (...) La oss undertrykke den rettferdige stakkar. La oss ikke spare enken (...) La oss lure på den rettferdige. For han er brysom for oss, (...) Han påstår at han kjenner Gud, og kaller seg (sig) selv Herrens barn. Han er et levende klagemål mot våre tanker. Det er en plage for oss bare å se ham, fordi hans liv er ulikt de andres, og hans ferd helt forskjellig fra vår. Som utskudd regner han oss, og han holder seg fra våre veier som fra noe (noget) urent; han priser de rettferdiges endelige lodd salig, og praler av at Gud er hans far. La oss se om hans ord er sanne, la oss prøve hva (hvad) utgangen vil bli for ham. For dersom den rettferdige er Guds barn, da vil Gud ta seg av ham og fri ham ut av hans motstanderes hånd. (Vers 18 i Salomos visdom kapittel to ferdig.)


Bar 3,37.38/36.37s (dette er siste vers (dualis) i angitt kapittel): Slik er vår Gud; ingen kan lignes med ham. Han har funnet enhver vei til visdom og gitt den til Jakob [Jesu stamfar], sin tjener, og til Israel [Jakob], sin elskede. Deretter (Derefter) kom den [Visdommen, 1 Kor 1] til syne på jorden og ferdedes blant (blandt) menneskene.


I dag har jeg lært at de relativt nøytrale vitner Tacitus og Josefus samt en tredje jeg ikke husker navn på (hovedbok i TFF1001 s. 20-21), ifølge denne bok i sin(e) notis(er) setning(er) medfører økt sannsynlighet for at Kristus døde på korset etter å ha blitt pint under Pontius Pilatus (Apostolikum: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen, for å dømme levende døde (tredje artikkel utelatt). Nikenum: Jeg tror på én Gud, den allmektige Far,

Gå til innlegget

Bevis for kristendommens sannhet

Publisert nesten 3 år siden

Gudsbevis fra profeten Sakarja

Sakarja 12,10 "skue op til mig som de har gjennemstunget" forekommer meg fortsatt å være et ganske godt gudsbevis. Sakarja ble skrevet før Kristi fødsel. Hvis Kristus ikke er oppstanden, må Kristus selv ha gått inn for å lide den skjebne han led for at profetien skulle bli oppfylt. Dette anser jeg som lite sannsynlig.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere