Leif Halvard Silli

Alder: 53
  RSS

Om Leif Halvard

Følgere

Pomp — eller pompøst?

Publisert rundt 10 år siden

Kva fortel «2083» — Breiviks manifest — om helsa og psyken hans? Kva viser det om «virklighetsoppfatningene» hans? Kan det hjelpa å slå fast om han er ansvarsufør? Eg konkluderar at det til og med i det ytre ter seg som eit psyk(a)otisk vitnesbyrd.

Lat oss sjå på nokre ytre ting ved manifestet.

Breivik kalla Word-fila si «kompendium» fordi ho var meint å vera ei handbok med alt det Breivik såg det naudsynt å kunna — eit slags pensum. Difor, for verket som heilskap,må det vera rettare å sjå på Breivik som redaktør meir enn forfattar.

Føreordet — og den elektroniske innhaldslista — fortel at 2083 er delt i tri «bøker»:

 • bok 1: «What you need to know, our falsified history and other forms of cultural Marxist/multiculturalist propaganda…»,
 • bok 2:  «Europe burning»,
 • bok 3: «A Declaration of pre-emptive War»

Forutan dei tri bøkene, inneheld kompendiet òg eit praktisk føreord («About the compendium»), eit filosofisk føreord («Introduction to the compendium») og — sist i kompendiet, etter bok 3 — eit glossar.

• Det praktiske føreordet forklårar kven publikum var meint å vera: «of great interest to you whether you are a moderate or a more dedicated cultural conservative/nationalist».

• Det praktiske føreordet nyttar mykje plass på å fortelja koss kompendieet — teknisk — kan konverterast til ulike dataformat og spreiast — m.h.a. nedlastingstenester på netet o.l. — for flest mogeleg:

 • Han påstår at det er fritt fram å spreia det. Men teksten gjer samstundes merksam på at jamvel om dei fleste tekstene (ifylgje redaktøren) er fritt tilgjengelege, har han ikkje spurd nokon av forfattarane om prenteløyve. Likevel, seier føreordet, kan «the intelectual property» fritt spreiast til alle «Europeans».
 • Han ynskjer seg omsetjingar av kompendiet — serleg til tysk, engelsk og fransk. Og ein stad  seier han — som tips til dei som ikkje kan engelsk — at ein kan nytta Google Translate … Han meiner at Google Translate har god kvalitet — noko han truleg seier etter sjølv å ha testa kvaliteten på omsetjingar til engelsk — og bokmål …
 • Teksten grunngjev kvifor Microsoft Word vart valt som utgjevingsformat (det har noko med at fila inneheldt foto/grafikk som dermed kunne opnast i Microsoft Paint ...) 
 • Redaktøren forklårar at ein — for å lesa fila — anten kan kjøpa Microsoft Office  — eller lasta ned ei prøveutgåve. For det siste, tek han med Web-adressa for direkte nedlasting frå Microsoft.com.
 • Han forklårar òg koss ein kan få manifestet inn på eit lesebrett (kindle/nook/iPad/iPhone)  — og at slike brett no for tida er sers billege …
 • Og ikkje minst forklårar han koss ein kan få kompendiet over på papir, ved å nytta seg av ulike sjølvpubliseringstenester (www.lulu.com, www.selfpublishing.com) og so bortetter … Slike tenester er jo glade for å nye kundar, må vita …

Når det gjeld bok 3 — som mellom anna inneheld Breivik si dagbok fram til fredag 22. juli klokka 12.51 — so har redaktøren teke med noko han kallar ein «legal disclaimer» — eit slag juridisk triks som skal syta for at kompendiet kan distribuerast utan at europeiske lover vert brotne. Koss då? Jau, trikset er å slå fast at bok 3 berre er fiksjon — ei forteljing om ein reint hypotetisk motstandskamp mot islamisering av Europa.

Eller for å gjera direkte sitat:

 • «This legal disclaimer was created to remove any doubt whatsoever that the author or anyone chosing to distribute the book “2083” has any hostile motives or intentions.»

I føreordet opplyser han og at det høyrer ein video til kompendiet, men åtvarar om at denne ikkje kjem til å vera tilgjengeleg i lang tid — og råder difor til å ta kopi av han. Hadde det ikkje vore for dei absurde detaljane han elles gjev uttrykk for («slik kan du sjølvpublisera teksten på www.lulu.com» — osb), hadde eg vore overtydd om at det var den nært føreståande udåden som fekk han til å be folk ta kopi. Men på grunn av dei andre absurditetane, er eg i tvil: Det kan òg vera at han berre trur at Youtube ikkje kjem til å godta innhaldet.

Mine spørsmål.

Breivik skreiv dette før han løyste ut bomba. Før han herja på Utøya. Trudde han på det han skreiv?

I og med at han hadde udådsplanane klare til minste detalj, koss kunne han samstundes tru at lesarane — når udåden var gjort — kom til å vera i stand til å lytta på kompendiet sine teknisk råd om koss det kan setjast om til ulike språk, koss det gjerast om til ulike filformat, koss det kan trykkjast på ulike sjølvpubliseringstester?

Kvifor brydde han seg i det heile om å forklåra slike opplagte ting som at ein kan nytta Google Translate og koss ein kan få tak i Microsoft Word? Var det fordi dette, desse uvesentlege, tekniske tinga var det einaste han sjølv hadde verkeleg greie på?

Og, i og med udåden, koss kunne han tru at den der «legal disclaimer» i Bok 3 kunne ha det minste føre seg? Koss kunne han lata vera å skjøna at 22. juli kom til å ta bort all magi som  måtte kunna liggja i ein slik «disclaimer»? Eller kva for ei europeisk styresmakt kan vel  — etter 22. juli — vera i tvil om føremålet med denne teksten?

Og, i og med 22. juli, koss kunne han tru at boka kunne koma til å verta trykt på t.d. Lulu.com?

Samstundes sit eg her no, ved kompjuter-skjermen min, med kompendiet framfor meg. Det er lett å finna det på net. Og dersom eg vil, kan eg òg sjå videoen hans — på Youtube eller på netsidene til VG. 

Kompendiet uttrykkjer med andre ord ikkje eit mykje realistisk syn på si eiga skjepne — eller på videoen si skjepne. Er det Breiviks paranoide haldning som kjem til uttrykk, når han snakkar om å ta kopi av teksten og videoen — og når han gjev instruksjonar om koss ein skal få gjeve teksten ut osb? Eller er var det skrantande innsyn i kva han heldt på med — i kva verknad det kom til å få, i det at alle kom til å verta nyfikne på kva galning dette var — som låg til grunn for denne urealismen?

Eg kan ikkje stilla ein psykiatrisk diagnose. Men eg kan slå fast — lenge før me kjem til sjølve innhaldet i «2083» — at kompendiet gjev uttrykk for ting som berre er heilt hol i hovudet — komplett ulogisk og totalt urealistisk.

Konklusjonen min vert difor at dette handlar om mykje meir — eller mykje mindre — enn at Breivik skaffa seg «ekstreme virklighetsoppfatninger» ved å surfa rundt i ekkokammer på netet!

Dette er ein sjuk mann. Ein dum mann. Ein mann som snakkar med seg sjølv. Og det er rett og slett ei gåte — som eg ikkje vil delta i gisseleiken for — koss det er mogeleg å hevda at ein ikkje greier å høyra eller sjå skilnad på Anders Behring Breivik og kven som helst elles. Den som lever i ei slik villfaring, bør ein snarast råd få tak i  «2083» for å gjera seg kjent med kva i kompendiet som er Breiviks eigne ord, og kva som berre er direkte eller nær direkte innlån frå andre forfattarar.

Gå til innlegget

Breiviks tilhøve til Serbia

Publisert rundt 10 år siden

Dagbladet meiner at Breivik var «nærmest besatt av Serbia». Er det rett å seia det slik?

På tysdag hadde Dagbladet ein artikkel med eit intervju med Milorad Pelemis, mannen eit Bosnisk tidskrift meinte kunne vera Breiviks kontakt i Liberia. Pelemis nektar for å i det heile teke ha vore i Liberia — og seier òg at han ikkje kjenner andre serbiske krigsveteranar som «jobbet i Liberia».

Dagbladet seier dette om Breiviks tilhøve til Serbia:

 • «Anders Behring Breivik er nærmest besatt av Serbia i sitt manifest. Han skriver blant annet at Natos angrep på Serbia i 1999, som Norge var med på, er den enkelthendelsen som bidro mest til at han gjennomførte terroren.»

Er det rett at Breivik var «nærmest besatt av Serbia»? Eg har ikkje lese kompendiet — berre skumma ein PDF-versjon av dokumentet for å finna litt statistikk. Det viser seg at å ha:

 • 339 tilslag på ord som inneheld tekststrengen «serb»
 • 140 tilslag på «Kosovo»
 • 77 tilslag på «croat»
 • 350 tilslag på «bosn» (altso «Bosnia» osb)
 • 35 tilslag på «yug»(oslav(ia))
 • 25 tilslag på «montenegr»

Men dokumentet har òg:

 • 340 tilslag på på «russia»
 • 232 tilslag på «engl» (altso «English», «England» etc)
 • 445 tilslag på «brit» (altso «British» og liknande)
 • 357 tilslag på «France»
 • 241 tilslag på «French»
 • 73 tilslag på «Scand»(inav)

Uitfrå dette ser det i og for seg ut til at han er minst like besett av Storbrittannia som av Serbia. Men — klårt — det er jo ein vekselverknad her: I ein artikkel om t.d. USSR vert det lett mykje om USA, òg.

Litt «økumenisk» statistikk: «Orthodox» kjem føre 72 gonger. Og «catholic» 134 gonger. «Anglican» berre 4 gonger. «Protestant» 86 gonger. «Pentecostal» 1 gong. 8 tilslag på «Luther» (derimellom Martin Luther King, Martin Luther, Lutheran Church). «Church» har 541 tilslag. 2473 tilslag på «christ»(ian(ity)). 

Litt «muslimsk» statistikk: «mosque» er nemnd 106 gonger.  «Quran» 168 gonger. «Moslem» 63 gonger. «Muham» 304 gonger. «Islam» 3363 gonger — som er flest gonger av dei orda eg har vurdert.

Er Breivik einaste «kontra-jihadist» som er oppteken av Serbia? Eg veit ikkje. Dette må eg undersøkja. Men eitt svar på dette er gjerne at teksten hans inneheld minst 32 sitat frå «The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude» av Bat Ye’or — ho som lanserte Eurabia-uttrykket. Det er klårt at mange minoritetskyrkjer i Austen og Midt-Austen er anten gresk-orthodokse, koptisk-orthodokse eller assysisk-orthodokse.

Eg har ikkje arbeidd med «eurabia-litteraturen» før.  For meg var det overraskande å, på denne måten, verta kjent med kor mykje plass det kan sjå ut til at mellom anna Den greskt-orthodokse kyrkja har fått i denne sfæren.

Til sist vil eg minna om at ei av dei omkomne 22. juli, høyrde til i Georgias orthodokse kyrkje.

Gå til innlegget

Serbia og Hl Georgs Drakeorden

Publisert rundt 10 år siden

Meir om Serbia og Drakeordenen — ein av riddarordenane Breivik meiner å ha til føredøme. Då ordenen vart skipa, freista ein samstundes å få til ei mytologisk tilknyting til det store slaget mellom ottomanarane og serbarane på Kåsåvå-sletta.

Breivik skal i kompendiet vera oppteken av Drakeorden — «Drakeordenen til den heilage Georg». (Heilage Georg er òg kjend som «drakedreparen».)

Denne knekte-ordenen hadde òg ein norskt medlem, nemleg kong Kristoffer frå Bayern, konge av Noreg, Sverige og Danmark. Han var truleg andreklasse-knekt, ettersom han vart medlem fyrst mot slutten av Drakeordenen si levetid.

Fyrsteklasse-knektane var dei som vart med frå byrja av — i 1408. Øvste leiaren i ordenen var kong Sigismund av Ungarn — seinare keisar av Det heilage (tysk-)romerske riket. Ein katolikk. Kona til Sigismund, Barbara av Cejle, skal ha vore viktig for ordensskipinga. Slik at det er klårt at det var ein katolsk orden på den måten at ein katolsk fyrste stod i spissen. Samstundes ter orden seg òg som gresk-orthodoks, grunna slike ting som at fyrst Stefan av Serbia var med heilt ifrå byrja, med rang som nummer to, etter Sigismund. 

Denne ordenen skal ha hatt mang slag direkte og indirekte føredøme. Men, etter russisk og fransk Wikipedia å døma, var ein viktig inspirator — ja, på papiret, gjerne ein direkte inspirasjon, den hemmelege drakeorden den serbiske fyrsten Milåsj Åbilitj skal ha skipa i samband med Kåsåvå-slaget. Berre ein av dei 12 drakeorden-medlemene skal ha overlevd Kåsåvå-slaget, og det er litt uklårt for meg om denne personen var fyrst Stefan sjølv eller ikkkje.

Koss det no er: Den «nye» Drakeordenen til Sigismund skal altso ha hatt ein serbisk drakeorden til føredøme. 

Det må vel kunna kallast ein sers politisk — militærpolitisk — orden. Og det må vel ligga mykje politikk i dette med at ordenen liksom skulle vera eit framhald av serbaren Milåsj Åbilitj sin orden — eg tolkar dette som ein medviten politikk for å vinna stød og tillit frå dei gresk-orthodokse fyrstane. Noko som klårt var viktig andsynes kampen imot Ottomanarane — ettersom dei gresk-orthodokse rika var viktige «Warsjava-paktland» — buffersonar — mot Det ottomanske riket.

Summa summarum: Kva som rører seg i hovudet til ein militant, serbisk nasjonalist skal eg ikkje ha sagt. Men eg må, nok ein gong, stadfesta at eg var for kategorisk då eg skreiv at det var usannsynleg/umogeleg at ein slik person skulle kunna finna grunnlag, i si eiga nasjonale historie, for ein slags «økumenisk» gresk-orthodoks og romersk-katolsk islam-mostands-orden. 

Gå til innlegget

Drakeordenen åt Heilage Georg

Publisert rundt 10 år siden

Gå til innlegget

22. juli og Serbia — kanskje likevel?

Publisert rundt 10 år siden

Eg skreiv i den fyrste artikkelen min at det ikkje verka mykje sannsynleg at ein serbisk nasjonalist skulle ha slege lag med ein Rikard Løvehjarte-fantast. Eg meiner framleis at det er litt urealistiskt. Men eg vil gjera lesarane merksame på at eg nokre timar seinare kom til å måtta sanna at det, likevel, finst eit visst, historisk, grunnlag for ein slik felles romersk-katolsk/gresk-orthodoks orden.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere