Leif Halvard Silli

Alder: 53
  RSS

Om Leif Halvard

Følgere

Identitet og miljø

Publisert over 3 år siden

Identitet har ingenting med miljø å gjera. Lenge leve respekten for identitet!

Eivind Trædal klagar 17. desember på «Hatet mot miljøbevegelsen». Og det fyrste dømet på hat som han deler med oss, er negative kommentarar i sosiale media om han og hans eigen nære familie. Han snakkar også mykje om negativitet mot sitt eige parti - Miljøpartiet dei grøne.

Trædal med familie har fått mykje motbør av ein type som dei ikkje fortener. Likevel bør Trædal kanskje vurdera om det kan vera sider ved hans eigen måte å kommunisera på som kan virka tilbake på han sjølv. 

Mange fekk til dømes med seg Trædal sin måte å diskutera med mellom anna Hans Rustad m.fl. på i Dagsnytt 18 tidlegare i år – Trædal greidde t.d. å gjera det til eit poeng at han ikkje forlet studio. Den debatten handla ikkje om miljø men er likevel eit godt døme på ein overlegen tone Trædal somme gonger synest å bera fram bodskapen sin med. Eg kunne ha gjeve døme på den bråkjekke Trædal når det gjeld miljødebatten òg.

Han synest rett som det er å ha litt vanskeleg for å innrøma andre retten til å ha sine eigne synspunkt. Og jamvel om det det litt for ofte kanskje kan vera lurt å ikkje lyda for mykje på alt som vert sagt, så framstår det å innta ei overlegen halding som eit dårleg utgangspunkt for ein person som –  slik som Trædal – ønskjer å endra folk sine oppfatningar.

Trædal nemner ulv, bil og olje som miljømessige konflikttyngdepunkt. Til slutt spør han - retorisk – kvar aggresjonen kjem ifrå: Han meiner det handlar om trussel mot eigen identitet: 

«Oljenedturen handler naturligvis om mer enn synkende inntekter til staten. Det handler også om såret stolthet og en truet identitet. Det har aldri vært nok for Norge å kalle oss verdens rikeste land, vi vil også være de klokeste, de snilleste og de grønneste.»

Og her går analysen til Trædal i baret. For kven er det som – umedvite (sannsynlegvis) – har som identitet at dei både er dei rikaste og dei grønaste? For å seia det slik: Slike folk finn du fleire av der eg bur, på Oslo Vest, enn i ulvedistriktet Hedmark. Slike folk køyrer heller dyr Tesla enn ein gamal Mazda. Slike folk regulerer heller ting ifrå eit direktorat enn å pumpa olje på ei platform.

Identitet er knytt til det du gjer på - til dine gjennomtenkte og ugjennomtenkte handlingar: God far. Sprek ektefelle. Konsekvent vegetarianar. Ivrig billist. Prinsippiell togreisande. Aktiv i miljølrørsla. Stemningsskapar i AmCar-klubben. Sauehaldande bonde. Målmedviten nynorsking. Alt saman er handling. Og kvar handling er identitet. Me driv ikkje me tøys. Me gjer ikkje desse handlingane – og ber ikkje desse identitetane – for moro skuld.

Men fordi vi gjer på så veldig mange ulike ting, hamnar me i identitetskonflikt: Lovlydig borgar eller ulovleg ulvedrepar er, for nokon, ei slik konflikt. Og fordi handlingane/identitetane er så viktige for oss, hamnar me rett som det er i reelle konflikter.

Det finst, vil eg hevda, to hovudtypar av handling og dermed to hovudtypar av identitet: Avsendar og mottakar. Det spesielle med å stilla det opp på den måten er at det då blir tydeleg at ingen av desse identitetane eigentleg er viktige. For det det handlar om, dersom du er ein god avsendar og ein god mottakar, er at det som avsendar sender og det som mottakar mottek får sin rette plass og si rette oppmerksamheit.

Det er saka - ikkje avsendar eller mottakar – som er viktig. Og nettopp difor er avsendar og mottakar også heilt essensielle!

Det kan henda at avsendar kan - og må - gå ei ekstra mil for å få levert det ho vil levert til ein utilgjengeleg mottakar. Og det kan henda mottakar må gjera det same for å greia hanskast med det avsendar har sendt.

Her nyttar det ikkje å stå på sin identitet. Du er berre avsendar dersom du får sendt og mottakar dersom du mottek. Men respekten for identitet er likevel viktig fordi det er ein del av det å senda at ein har respekt for mottakar og ein del av det å motta at ein har respekt for avsendar.

Miljørørsla er mangfaldig. Og det finst mange gode måtar å høyra til henne på. Men Fredrik Hauge og Bellona var nokon av dei fyrste til å bryta med den tradisjonelle miljørørsleidentiteten. I den grad me faktisk kan snakka om eit hat mot miljørrørsla, så er kanskje løysinga å ta endå meir lærdom av Hauge/Bellona sin måte å fokusera minst mogeleg på identitet og mest mogeleg på resultat.

Lukke til som far, Trædal!

Gå til innlegget

Putiniseringa av Russland

Publisert rundt 6 år siden

Norske media driv ikkje med demonisering av Russland – dei driv med Putinisering av Russland. Desverre ser det ikkje ut til at Per Anders Johansen i Aftenposten representerer noko nytt når det gjeld norsk russlandsjournalistikk.

Per Anders Johansen, Aftenpostens nye Russlandskorrespondent, er i gang: I papiravisa 19. mars 2016 kunne me lesa om ein russisk spionskule for barn, der «Barnas drøm er å bli spionjegere for Putin». Og på nettet i dag handlar det om jobbar som «er forbudt for kvinner i Russland».

Sjølv har Johansen sagt at han, med korrespondentjobben sin, har fått drøymejobben, og han er vel med desse artiklane i gang med det prosjektet han såg fram til: «jeg ser frem til å skrive om dagligliv, sport og kultur». Aftenposten gjorde og eit poeng av at Johansen kom til landet som tiåring - han skal kunna både språket og landet, og i tillegg var han ein gravejournalist som til og med hadde hadde fått SKUP-prisen.

Men Johansen hadde vel neppe fått jobben dersom han hadde representert eit brot med Aftenpostens Russlands-journalistikk.

På nettsida med artikkelen om «Putins jobbeforbud» er Putin nemnd tretten gonger - fleire gonger i genitivs form: «Putins x, y, z».

I artikkelen står det mellom anna at «Hvert … yrke som er forbudt for kvinner, er ramset opp i regulativet som ble signert av president Vladimir Putin i 2000».

Men, nei. Dokumentet vart ikkje signert av president Vladimir Putin i 2000. Dokumentet vart signert av statsminister Putin den 25. februar år 2000. Rett nok var han på den tida fungerande president – fordi Boris Jeltsin trekte seg 31. desember 1999.

Johansen presenterer elles dokumentet som «Presidentregulativ nr. 162». Men, nei. Dette er «Regjeringsresolusjon nr 162».

Å finna ut dette tok meg berre to oppslag i Wikipedia og ein bitteliten runde med Google Translate pluss at eg kan ein del russisk sjølv òg — eg kjenner meg nesten som ein gravejournalist alt, og SKUP-prisen er nok snart i boks!

Vladimir Putin vart vald til president ein månad seinare, den 26. mars år 2000. Vedtaket, om å regulera høvet for kvinner til å ha inneha visse yrke, kan ein med andre ord sjå på som ein del av valkampen til Putin.

Men det å omtale vedtaket som ein regjeringsresulosjon ville ikkje ha passa inn i det biletet av Russland som Noreg oppdreg barna sine til å ha. Det er jo vanlege land som har regjeringsvedtak – og Russland skal ikkje framstillast som vanleg. Russland er ikkje vanleg – det er Putinsk.

I Sverige har dei forresten veldig mange spionar frå Russland, såg eg i norske media den siste veka - og det handlar ikkje «gamaldagse» spionar, fekk me vita,  men vakre og sosialt flinke folk. Og ser svenskane noko svart i sjøen, så er det ein russisk ubåt – på høglys dag!

Dersom du såg forsvarsdebatten på SVT for eit par månader sidan, så fekk du forresten inntrykk av at landet var svært redde ein nært føreståande krig – alternativt var det nokon som utnytta fjernsynet til å skremma svenskane til å søkja medlemsskap i NATO. Og då har eg ikkje nemnd åtvaringane mot spionasje her i landet eller vår eigen, sjølvsagt heilt ufarlege, Jens — Libyas Jens.

Har du forresten fått med deg at Russland har testa, nye, moderne våpen i Syria? Veldig alvorleg! Det var sjølvsagt berre gamle skrapvåpen som Noreg brukte i Libya … (Av og til er våpen «gode» fordi dei er nye og veldig presise – bortsett frå når det er motparten som har dei nye våpna, sjølvsagt.)

Kjære lesarar: Det er vel godt å bu i gode og frie land utan propaganda av noko slag?

Ein journalist som ikkje grev i sitt eige hovud og ikkje konfronterer sine eigne og sitt eige lands fordomar er slett ikkje nokon gravejournalist.

Gå til innlegget

Det er langt mellom Finnmark og Finland i norsk – og syrisk – mentalitet. Eller: Slik får den norske oppfatninga av «Skandinavia» konsekvensar for vårt forhold til Russland.

Kjære lesar! I tankane mine har eg gjort ei reise – for deg – til Finnmark og Finland.

Fakta i Skandinavia

Fredag 30. oktober i Aftenposten:

 1. Oppslag om skandinavisk flyktningpolitikk: «Så ulikt møter Norge, Sverige og Danmark asylsøkerne».
 2. «Asylsøkere som pressmiddel» - Per Anders Madsen resirkulerer i ein kommentar den Verdens Gang-produserte påstanden om at Russland provokativt sender syriske flyktningar til Noreg (på norsk: Skandinavia) – i staden for til Finland (på norsk: Norden).

Kva er «Skandinavia»?

For vel 20 år sidan var eg ofte i lag med finnar. Eg vitja Joensuu i Aust-Finland, der eg vurderte å studera gresk-ortodoks teologi. Eg tok eit sommarkurs finsk - i Åbo. Eg og kona mi feira påska - i Nye Valamo kloster. Eg tok fleire gonger tog, båt og buss via Finland til Russland. Og både i og utanfor Europa var eg fleire gonger i lag med finske trusfellar i den internasjonale gresk-ortodokse ungdomsrørsla Syndesmos.

Finlendingane lærte meg ting om meg sjølv som eg ikkje var klår over:

 1. For dei var me alle saman skandinavar. Eg var skandinav. Og dei var skandinavar. For moro skuld omtala dei den gresk-ortodokse erkebiskopen sin som biskop av Finland «og heile Skandinavia». Med andre ord: Skandinavia, på finsk, inkluderer Finland.
 2. Finnane, den gongen, diskuterte om innvandrarar måtte kunna finsk for å få statsborgarskap. (Innsikt: Finsk har 15 kasus.)

Tenk, so tilbakeståande, hugsar eg at eg tenkte. For meg, som nordmann, var grensa og mentaliteten klår og skarp.

Fast forward til 30. oktober 2015.

Kvifor er det meir populært å vera flyktning i Skandinavia enn i Finland? Aftenposten:

 • So lenge flyktningen bur på asylmottak er stønaden, per månad, kr 270 i Danmark, kr 720 i Sverige og kr 940 i Noreg.
 • I Noreg får flyktningar med asyl kr 15.000 i kvar månad i 2 år. I Sverige berre 6.700 i mnd i to år. I Danmark 5.945 i tre år.
 • I Sverige får flyktningar permanent opphaldsløyve straks dei har fått asyl – det tek med andre ord berre nokre månader. I Noreg: Etter tre år kan ein søkja om permanent opphald.
 • I Sverige kan alle med permanent opphaldsløyve henta kone og born frå heimlandet. I Noreg må ein i utgangspunktet både ha permanent opphald (3 år) og tena minst 252.472 i året.

Kva med fakta om Finland? I Aftenposten? Ingen. I Verdens Gang? Njet.

Tema er at flyktningane reiser til Noreg og ikkje til Finland. Kvifor? VG og Aftenposten søkjer svar i Russland. Dei har ingen perspektiv korkje på finsk flyktningpolitikk eller Finlands attraktivitet som land for asylsøkjarar.

Difor har eg gogla litt:

 • Frå netsidene til finske immigrasjonsverket har eg funne ut at ein vaksen flyktning på mottak i Finland mottek om lag det same som ein flyktning på mottak i Sverige.
 • Og frå Wikipedia kan ein finna ut at Finland 2011 hadde om lag like mange innvandrarar som Noreg hadde i 1992.

Når eg held dette saman med alt anna eg erfart om Finland og med det media elles fortel om syriske flyktningar, er det gåtefult kvifor Aftenposten og Verdens Gang triv til «russisk provokasjon» som fyrste og siste forklaring på sykkelflyktningane ved Storskog.

Avisene er fulle av historier frå Hellas. Pakketuristar – eller advokatar, eller (kva med) gresk-ortodokse norske medlemer av Miljøpartiet Dei grøne, som tek med seg sjølv – og borna sine – til Hellas for å læra dei opp i flyktningrealiteten. «Hvordan skal jeg få deg der hjemme til å forstå?», spør 23-årige Ellisiv Flack i ein Hellas-video i Aftenposten 30. oktober.

I Hellas vil flyktningane likevel ikkje vera. Heller ikkje vil dei gå ut or bussen dersom bussen stoppar ved eit asylmottak midt i ein svensk skog.

Flyktningar har preferansar! (Og iPhone.) Dette er det relevant å snakka om. Bortsett frå dersom flyktningane kjem over Storskog.

Konklusjonar

 1. Nordmenn veit kvar Skandinavia ligg. (Eller: Å ta borna sine med til Storskog har potensielt større læringseffekt enn å dra til Lesvos – iallfall dersom målet er sjølvinnsikt.)
 2. Per Anders Madsen og Frithjof Jacobsen er sikre på at syriske flyktingar stiller seg nøytrale til den uerkjente mentalitetsskilnaden mellom Noreg og Finland.
 3. I norske avisredaksjonar er det greitt å driva faktafri spekulering og moralisering over den syriske flyktningstraumen frå Russland som ein russisk provokasjon.

Men «Det er langt mellom Lesbos og Storskog», slo Per Anders Madsen fast i Aftenposten. Og det er varmare – og gjerne til og med billegare og enklare – å ta Norwegian til Lesvos enn å flyga Scandinavian til Kirkenes.

Leif Halvard Silli

Gå til innlegget

Openheit, fader Kristoforos?

Publisert over 6 år siden

Å gå i dei fotspor Gud på førehand har lagt til rette for oss, er ein tanke ifrå Det nye testamentet. Men å vandra rundt i klisjeane som er tilgjengelege for oss er òg eit konsept.

Seint i går kveld, den 5. oktober, vart eg kjend med fader Christofóros Schuffs augustinske «Bekjennelser fra en angrende homoskeptiker».

Eg vart overraska. For den fyrste av dei to gongene eg har møtt fader Christofóros (nemleg då han oppsøkte meg, for snart 10 år sidan, i Oslo), kom me òg inn på homofilispørsmålet – og han ironiserte over sine norske, akademiske sviger-slektningar sine homoliberale haldningar – det er mogeleg at han inkluderer dette som eit døme på at han, når det gjeld homofile, har drive med «å snakke ned om dem, argumentere generelt mot livsstilen, gjøre narr av dem» …

Men samtidig undra det meg ikkje. Fader Kristoforos har alt frå før gjort ein del lettbeinte ting:

 • Kan ein ortodoks prest spela «eg held gudsteneste»? Iallfall, den eine dagen då eg jobba som statist for «Okkupert», den nye Russlands-stigmatiserande serien på TV2, kven var det eg møtte i «rolla» som russisk, ortodoks prest? Jau, fader Christofóros. Tankeleik: Kva med å be Benestad i Levende folkekirke om å vera statist i ei rolle som «konservativ kristen»? Eller Paven som statist for «geistleg som ignorerer overgrep mot mindrårige»? Eg har vore imponert over korleis Christofóros, i lydnad mot ordninasjonsbiskopen, alltid har insistert på å gå med prestedrakt, jamvel når han jobbar i skogen. Men det var neppe meininga at han skulle bera presteddrakta for å spela presterolla. Eg minner dessutan om at han er prest i det økumeniske patriarkatet sitt russiske eksarkat.
 • Av Wikipedia-artikkelen om fader Christofóros kan ein forstå at han, alt for eit par år sidan, meinte at jamvel om han sjølv ikkje var for homovigsel, so var det ikkje noko problem at staten opererte med dette. Men er det so enkelt? I USA, der fader Kristoforos kjem  ifrå, har ortodokse kristne stått saman med t.d. katolikkar i kampen for ekteskapet – det offentlege («statlege») ekteskapet. So kan fader Christofóros stå på Greipsland og seia at staten kan ha sine reglar og so kan kyrkja ha sine.

Og no har han alt so, gjennom Fedrelandsvennen, Vårt Land og Verdidebatt, fortald heile den ikkje-ortodokse norske ålmenta at han har eit nytt syn på homofili. Og i og med fader Christofóros si nye vending kan ein vel slå fast at, nei, det var slett ikkje so enkelt – det var endå enklare …

For når fader Christofóros no går ut med det han sjølv omtalar som eit ikkje-prinsippielt syn, so snevrar han ting inn på endå nye måtar: Han kan, som privat person, ha sitt syn – og kyrkja kan ha sitt syn. At han er prest og ikkje ein privat person har visst ikkje so mykje å seia.

Fader Christofóros teiknar eit bilete av seg sjølv som grenselaust open og ærleg. Difor fortel han om barnet sitt, men nektar for at barnet har påverka han i hans syn – samstundes som han nettopp legg vekt på at det var barnet som gav han høve til å «koma ut», dette barnet er so ungt at ein kan lura på korleis han våga å trekkja det inn: Tretten år og «panseksuell», i fylgje Åpen Folkekirke i Agder og Telemark. At ei popstejrne, på eit samtidig MTV-show, kom ut med same identitet, er sjølvsagt heilt tilfeldig, eller? (Lesarar som måtte no kjenna seg litt terminoloigisk utdaterte kan trøysta seg med at til og med Dagbladet, etter at stjerna «kom ut», fann grunn til å ha ein artikkel om kva panseksuell tyder.)

Vårt Land intervjua fader Christofóros den 28. august og Christofóros har sjølv vore so venleg å publisera kva han i dette intervjuet sa. Det eg fester meg ved i intervjuet er iallfall to ting:

 • Han hadde ikkje informert sin eigen biskop før han gjekk i Pride og til media. Og eg lurer, no ein månad seinare, har han i det minste no informert biskopen sin? Har han vist han foto frå Pride og oppslaga i media? Eller er han berre ein libero i den ortodokse huttiheita– som satsar på at biskopen eventuelt berre skal få ting ryktevegen?
 • Han hevdar at mange geistlege i den ortodokse kyrkja – i løynd – deler hans syn. Ja, kan henda det? For min del har eg mindre tru på det. Det verkar på meg meir som om fader Christofóros har vanskar med konseptet «pastorale omsyn» – og også tolkar (eller iallfall presenterer) dei pastorale vurderingane han har støytt på som noko anna enn dei er. Vårt Land kan jo byrja med å spørja det som burde vore fader Kristoforos sin næraste kollega, den kjende arkimandritten fader Johannes i Oslo, frå same bispedøme?

Den norsk ålmenta har fått vita det. Men den ortodokse ålmenta har ikkje fått vita det. På netsidene for Heilage Herman kyrkjelyd, der fader Christofóros er forstandar, er det ingen tekster eller peikarar til innspela hans om homofili i Vårt Land og Verdidebatt eller på Pride.

Fader Kristoforos – du læst vera open og ærleg, men eg tykkjer du har ein veg å gå.

Herman (Leif Halvard Silli)

Gå til innlegget

Sminkeboksen gjer jentene til skulevinnarar

Publisert rundt 7 år siden

Regla går slik:

 • Jenter nyttar alt for mykje tid med pudderdåsen og sminkeboksen framfor spegelen. Dersom dei i staden hadde studert og lese, kunne dei ha fått mykje betre karakterar. Desse påstandane var for ikkje lenge sidan ein seriøs debatt her i Noreg.
 • Jenter slankar seg for mykje . Slankig fører til anoreksi. Og slankinga kjem av «kroppspresse». Me har fått eit jentefiendleg samfunn.

Og so vidare. Me kan regla utanåt.

Men er det då ikkje noko positivt med den feminine sida av jentene våre? Er det feminismen – politikken – som lyfter jentene fram, som gjer dei til skulevinnarar?

Her er ein annan påstand: Det er nettopp den feminine kvinnekulturen som gjer kvinnene til vinnarar i dagens samfunn.

Den feminine kvinnekulturen handlar om sjølvkontroll og disiplin: Du må øva deg i å eta litt mindre, for å halda deg slank, øva deg i å stå i mot presset. Forsaka noko for å oppnå ein sunnare og meir ideell kropp. Forsaka ting i det daglege for å nå eit langsiktig mål. Dagleg pynta deg for å kunna skapa illusjonen om eit perfekt ytre. Du må stå på.

Forsking på dette med viljestyrke har vist at me kan tolka viljestyrken som ein muskel – vi menneske har ein «viljestyrkemuskel». Når me trenar denne muskelen på eitt felt, så vil den viljestyrken me opparbeider oss (til dømes når det gjeld det å halda oss borte frå mat som gjer oss feite) gjeva oss meir styrke til å stå i mot freistingar også på andre område i livet. Med andre ord: Dersom du vert flinkare til å halda ut med å berre eta den sunne maten som gjev deg ein slik kropp som du ynskjer deg og gjerne òg vert flinkare til å trena – og til å pynta deg, so opparbeider du deg samstunden auka evna – meir viljestyrke – på andre felt i livet. Slik som til dømes når det gjeld utdanning.

Påstanden min er difor at når jenter forsakar/seier nei til matvarer og livssstil som hindrar dei i å nå den kroppsfasongen dei ynskjer, so opparbeider dei seg samstundes ein auka viljestyrke som gjer dei flinkare til nå måla sine også på andre felt i livet.

Kort sagt: Sminkeboksen skapar skulevinnarar.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere