Tor Dag Kjosavik

Alder: 78
  RSS

Om Tor Dag

Pensjonert prest

Følgere

Integrering av migranter i Den norske kirke

Publisert rundt 2 måneder siden

Vi er vel alle enige i at de innvandrerne som er kommet for å bli, bør integreres i det norske samfunnet så snart som mulig. Mange av dem er kristne, og det viser seg at de ofte danner små etniske menigheter. Men gjør Dnk nok for å integrere dem i våre lokale menigheter for eksempel ved å bruke et språk som også de med mangelfullt kjennskap til norsk kan ha utbytte av?

I VL 20. mars står det en svært lesverdig artikkel om hvilken utfordring det er å få kristne migranter til å bli integrerte i Den norske kirke istedenfor å bli værende i små etniske menigheter. Det er flott at noe jobber seriøst med hvordan en skal få våre nye landsmenn, som representerer et utall av språk og kulturer, til å føle seg hjemme i norske menigheter. Det er imidlertid én utfordring som ikke blir tatt opp i artikkelen. Det er språket, spesielt språket i prekenen. Få mennesker ønsker vel å lytte til en preken de ikke kan forstå.

Preken på dialekt

De fleste immigranter lærer seg norsk gjennom en språkskole eller et språkkurs. Det kan være enten bokmål eller nynorsk. Så spres de rundt i landet og havner kanskje et sted der prestens dialekt kan være ganske utfordrende selv for en etnisk nordmann. Jeg har medfølelse med de innvandrerne som skal prøve å forstå noe som er veldig fjernt fra det de har lært. Tenk om de fikk oppleve at kirken tok hensyn til dem!

Presteutdanningen

Her vest har vi en biskop som tidligere har vært lærer på praktikum. Mens han fortsatt var på MF uttalte han: «En preken fremføres best på dialekt.» Jeg kunne ikke ha vært mer uenig. Jeg har selv vært på mange gudstjenester flere steder både i USA, England, Tyskland og Sveits og hørt prekener på den språknormen jeg lærte på skolen. I det dialektelskende landet Sveits var det faktisk slik at prekenen i bykirkene eller der det var mange studenter skulle fremføres på høytysk. Ja, det var faktisk et motiv for å gå til gudstjeneste at jeg der kunne forbedre meg i landets offisielle språk. Slik kunne det også virke i Norge om forkynneren våget å legge bort dialekten under prekenen.

Språklig identitet

Mange ivrige dialektbrukere i det offentlige rom, ikke bare i kirken, er i dag ivrige dialektbrukere. De forsvarer det med at dialekten er en del av deres identitet. Men hvis vi ser på språket som et kommunikasjonsmiddel, må det vel være viktigere at budskapet når fram til en mottaker enn at særegenheter beholdes for enhver pris. Jeg vil utfordre enhver forkynner av det hellige evangeliet til å stoppe opp og spørre seg selv om han eller hun kanskje kunne nå fram til flere hvis dialekten ble lagt på hyllen i det offentlige rom. Egentlig er det bare en treningssak. Kan du skrive, kan du også snakke. Det må være noe helt spesielt eller feil med det norske språket hvis vi ikke skal kunne bruke våre skriftnormer muntlig. Da sier jeg stakkars innvandrere. De bør heller holde seg i sine etniske menigheter der de iallfall kan forstå det som blir sagt.

Gå til innlegget

Etter at NRKs brennpunkt 11. nov. satte søkelyset på Smiths Venner eller Brunstad Christian Church som bevegelsen foretrekker å kalle seg i dag, har det oppstått en heftig debatt. Ikke minst er NRK blitt beskyldt for usaklig og ensrettet kritikk. Nå ønsker BCC å bli kvitt sitt sekt-stempel og bli opptatt i Norges Kristne Råd. Da bør BCC avklare sitt teologiske ståsted istedenfor å gå til angrep på hvordan både journalister og mange andre i dag beskriver denne bevegelsen.

Starten

Smiths Venner ble grunnlagt av Johan Oscar Smith (1871-1943). I 1898 ble han omvendt til Gud og senere grunnla han sin egen menighet, mye som en protest mot verdslighet som han mente hadde fått fotfeste i andre kirkesamfunn. Fra mine skoledager husker jeg at vi så på medlemmene som nokså spesielle. Kvinnene fikk ikke klippe håret og de gikk med skjørt eller kjole uansett vær og føreforhold. Når barna kom opp i en viss alder fikk de forbud mot å være samen med «verdslige barn». Ballspill og verdslig musikk var forbudt. Lederne hadde et strengt syn på alkohol, skilsmisse og gjengifte og på moderne tekniske oppfinnelser som radio og TV. Teologisk skilte de seg også ut fra vanlig kristen lære. Ett av de viktigste bibelstedene for dem var 2 Pet. 1,4 der vi finner uttrykket «få del i guddommelig natur». Smith skilte mellom to former for synd: Ubevisst synd og «synd i kjødet». Synden i kjødet var de bevisste syndene. Også Jesus hadde synd i kjødet, men syndet ikke. Med ham som eksempel kan også vi som har fått del i guddommelig natur, overvinne all bevisst synd. Det er vel ikke uriktig å si at for Smith var Jesus like mye forbilde som forsoner. Jeg husker en samtale med et ivrig menighetsmedlem. Jeg definerte evangeliet som frelse ved tro pga Jesu soningsverk. «Det er bare halve evangeliet,» sa han. «Den andre halvparten er det vi må gjøre.» Hvis vi nå erstattet Moseloven med alle de menneskebud som Smiths Venner hadde satt opp, ser vi en klar parallell til den kampen Paulus fører mot judaistene i Galaterbrevet. Et eksempel på menighetens strenge samlivsnormer er en bibeltime av Sigurd Bratlie jeg hørte tidlig på 90-tallet. Han hevdet at hvis foreldre fikk besøk av barn med en ny ektefelle, skulle de betrakte dem som ikke-gifte og gi dem hver sitt soverom.

Krisen på 90-tallet

Første halvdel av 90-tallet var preget av splittelse og strid i menigheten. Mange medlemmer ble presset ut, andre forlot bevegelsen frivillig. En regner med at ca. 450 personer forlot BCC, som menigheten nå ble kalt. I dag kaller menigheten krisen på 90-tallet for vekkelse. Jeg var til stede på ett av disse vekkelsesmøtene. Forkynnelsen handlet om kamp mot Guds fiender. Omtrent alle sangene hadde et refreng. Når vi kom til første refreng spratt de fleste i forsamlingen opp og strakte en knyttet hånd i været. Jeg spurte meg selv: Er det til Gud eller til lederne de demonstrere sin lojalitet? Ganske urovekkende var det også når en seks-åring gikk fram og avla vitnesbyrd: «Og så vil jeg takke Gud fordi ha ga meg seier over synden i kjødet.» Når jeg tenker på dette møtet er det fortsatt slik at vonde følelser vekkes til live. I denne perioden fortalte en av lederne i Stavanger at han ikke hadde syndet (bevisst) siden krigen. Stridighetene varte til Kåre Smith ble valgt til forstander i 1995 og fikk BCC-skuta inn på ny kurs. Ett av problemene i dag er at det hverken går an å snakke med lederne om det som skjedde på 90-tallet eller dagens utvikling. Hvis spørsmål eller innvendinger blir oppfattet som kritikk får en høre at en har en kritisk ånd, en vantroens ånd eller Antikrists ånd.

Dagens menighet

BCC har forandret seg enormt siden Kåre Smith overtok roret. Det virker som de fleste av de gamle reglene i borte. Avholdssaken er lagt på is, og på menighetens konferansesentra serverer frivillige medlemmer alkohol. Skepsisen mot TV er også borte og interne TV-sendinger brukes aktivt for å nå ut til medlemmene med møter og bibeltimer. Jeg har sett på noen av disse og det er helt forståelig at journalister sitter igjen med inntrykk av at hovedsakene nå er penger og dugnad. Hovedgevinsten av dette sitter Kåre Smith igjen med. BCCs TV-sendinger beskyttes med nye passord og det er ikke enkelt for utenforstående å få full oversikt over det som forkynnes og lærer. Nå anklager BCC NRKs journalister for å ha gitt en fortegnet fremstilling av menigheten. Men hvis BCC mener de sitter inne med et positivt budskap til andre kristne og til samfunnet, hvorfor stenger de seg da inne med hemmelige passord? Her har vi faktisk en god grunn til å se på BCC som en lukket sekt. Det kan hende bevegelsen er blitt mer evangelisk når alle lovgjerningene i forhold til gamle menneskebud er borte, men er egentlig så mye vunnet når gjerningene er blitt til enorme pengekrav til medlemmene og krav om at unge familiefolk skal utføre mange dugnadstimer i måneden? Men som Kåre Smith selv sier: «Menigheten har ikke bruk for latsabber.» Etter min mening må Norges Kristne Råd få bevis for at BCC ikke lenger er en sekt. Bevisbyrden ligger på menigheten.

Gå til innlegget

Er Joh. 3.16 blitt ubrukelig?

Publisert 6 måneder siden

Blir det noen kristendom igjen?

Mye tyder på at Den lille bibel, som mange mennesker opplever inneholder summen av Bibelens budskap, nå er under kraftig press. Joh. 3.16 taler bl. a. om å gå fortapt. Som kjent har en tidligere biskop avskaffet fortapelsen, så dette bibelverset er spesielt uheldig å bruke i begravelser. Verset taler også om tro og da kan de pårørende som ikke tror, lett føle seg utenfor. Men dette gjelder jo ikke bare i begravelser. I barnedåp har vi også ofte mange familier til stede der flere ikke deler den kristne tro. Hva skal vi da lese og forkynne? Vi må selvsagt forkynne Guds kjærlighet mye og håpe det kan føres til at mennesker kjenner seg inkludert. Kanskje vi kan oppsummere forkynnelsens innhold med ordene: «Gud er grei, og du er ikke så verst, du heller.» Så er det etikken. Det må jo være en viktig oppgave for kirken å få mennesker til å leve sammen i godhet og fordragelighet. Men å snakke om synd, kan lett støte noen bort. De ti bud virker også litt strenge og er ikke helt i pakt med tidens gjengse holdninger. Dem kan folk lett ta anstøt av. Hva skal vi sette i stedet? Det er ikke noe problem. Vi har jo Kardemommeloven. Som kirke kan vi prøve flere midler for at ingen skal føle seg utenfor, men oppleve at de tilhører kirken. Ett spørsmål blir allikevel stående: Blir det noen kristendom igjen?

Gå til innlegget

Utbruddet av korona-smitte i Norge kan få store følger i u-landene når misjonsorganisasjonenes økonomi svekkes. Kan vi gjøre noe med det?

Gjennom daglige nyhetssendinger og pressekonferanser blir vi minnet om hvor alvorlig situasjonen er både i Norge og mange andre land i verden. Bedrifter må stenge foreløpig, mange mennesker blir satt i karantene og andre blir permittert. Mange vil nok oppleve en trangere personlig økonomi fordi det er naivt å tro at staten kan gi full økonomisk kompensasjon til dem som ikke lenger er i arbeid, hvis unntakssituasjonen blir langvarig.

Andre av oss vil spare store utgifter pga. alle arrangementene som nå blir satt på vent. Når møter, basarer, årsmøter, misjonsstevner og kanskje også sommerens landsomfattende stevner og generalforsamlinger blir avlyst, sparer dette oss for reiseutgifter, kollekter og offer og kanskje dyre hotellopphold. Dette gjelder i særlig grad pensjonister, men også en del vanlige lønnsmottagere. De som særlig blir rammet av krisen økonomisk, er misjonsorganisasjonene som må avlyse inntektsbringende arrangementer. De blir faktisk rammet på dobbelt vis. For det første får de mindre kollekter, offer og basarpenger. For det andre blir de rammet av en norsk krone i fritt fall, mens de har forpliktelser i forhold til kirker og samarbeidspartnere i den fattige delen av verden. Dette viser selvsagt hvor viktige det er med en personlig givertjeneste til den eller de organisasjonene våre hjerter brenner for.

Det er i midlertid noe vi alle kan gjøre. For hvert arrangement som vi hadde tenkt å være med på, kan vi lage et overslag av hva vi ville brukt på reise, opphold og kollekt og sende tilsvarende beløp til vedkommende organisasjon etter hvert som vi hører at arrangementet er avlyst. Da vil denne misjonsorganisasjonen faktisk få inn mer penger enn om arrangementet fikk gå sin gang. Organisasjonene vil allikevel neppe tjene på krisen. Gjenbruksbutikkene som er blitt en svært viktig inntektskilde, er allerede lukket midlertidig. Men vi kan gjøre en innsats, slik at vi som sparer penger på koronakrisen, bidrar til at vår del av evangelisk og humanitær innsats i verden ikke stopper opp.

Gå til innlegget

Greta Thunberg og streikende skoleelever

Publisert nesten 2 år siden

Jeg må tilstå at jeg har problemer med å respektere Greta Thunberg og alle de elevene som hun har fått til å streike istedenfor å gå på skolen. Når noen til og med foreslår henne som kandidat til Nobels fredspris, da melder jeg pass. Min skepsis til henne og hennes tilhengere skyldes ikke at jeg tar lett på klimakrisen, men at den bevegelsen hun har startet ser ut til å være mer opptatt av hva politikerne skal gjøre enn hva de selv bør gjøre for å redde kloden. Det mest konkrete er at de foreslår at Norge ikke åpner nye oljefelt. Det er altfor enkelt å fortelle andre hva de skal gjøre enn å gjøre noe selv når vi utfordres av en verden i miljøkrise. Er de selv villige til å minske sitt personlige forbruk? Hva bør så være det første miljøbevisste skoleelever tar fatt på? Jeg har listet opp noen punkter.

 • 1. Færre utenlandsreiser.

  Elever som er opptatt av klimakrisen, kan starte med å si til foreldrene at de ikke vil være med på utenlandsferie lenger. Det ville spare adskillige flyreiser. De kan feriere i Norge og eventuelt ta seg fram til feriemålet med to eller buss.

 • 2. Mindre kjøp av nye klær.

  Det er nylig blitt lagt fram tall som viser hvor mye bruk- og kastkulturen forurenser. Det kjøpes og kastes altfor mye klær. Mange klesplagg kastes, ikke fordi de er utslitt, men fordi det er kommet ny mote, eller fordi det rett og slett er gøy å shoppe.

 • 3. Færre hotdogs og burgere og mer grønnsaker.

  Mange av de samme ungdommene som synes det er viktig å samle seg for å gjøre politikerne oppmerksomme på den alvorlige klimakrisen, holder liv i dem som serverer junk food. Et viktig tiltak for å redusere klimagasser vil være å spise færre hotdogs og hamburgere og mer fisk og grønnsaker. Er de streikende ungdommene villige til å legge om kostholdet sitt?

 • 4. La være å kaste plast og annet søppel i og utenfor skolegården.

  Det er selvsagt flott at mange unge er med på aksjoner og plukke plast i fjæresteinene, men hvem er det som fyller skolens nærmeste omgivelser og parkeringsplassene utenfor kjøpesentrene med plast og annet avfall? Hvis de unge blir seg bevisst dette problemer, kan de også bli seg bevisst at de kan påvirke både foreldre og andre voksne til aldri å kaste en eneste bit med søppel i naturen.

 • 5. Påvirke foreldrene til å være tilfreds med det de tjener.

  Dette er nok det vanskeligste og blir lett det mest omstridte punktet. Mange voksne er foran hvert lønnsoppgjør opptatt av at kjøpekraften vår må økes. Men økt kjøpekraft fører til økt forbruk. Og økt forbruk fører selvsagt til økt forurensing. Streikevåpenet er dessuten blitt et redskap først og fremst for høylønnede. For de bedriftene som sliter fører det til nedstenging eller flytting av arbeidsplasser til utlandet. Resultatet av lønnspress og streiker blir egentlig at forskjellen mellom høytlønnede og lavtlønnede øker. Dessuten øker også forskjellene mellom nord og sør. Kunne ikke heller ungdommene engasjere seg i en debatt om dette i skoletimene og slutte med det jeg heller vil kalle skulking?

  Når disse sakene kommer på ungdommenes agenda, vil jeg begynne å respektere dem.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere