Tor Bruheim

Alder:
  RSS

Om Tor

Følgere

Jeg vil ikke svare altfor personlig offentlig som en sjelesørger, men jeg vil si noe om temaet du tar opp. Mange kristne har i årevis blitt utsatt for vranglære. Det handler om kjøreregler og yrkesvalg. Forkynnelsen har ødelagt mange troende, og de har endt opp i økonomisk ruin. Jeg fikk selv ødelagt 20 år av mitt liv fordi jeg var livende redd for å arbeide. Du skulle gi deg selv 100 prosent til Jesus, og inntektene skulle Gud sørge for. Dette er ikke sant med mindre du er kalt ut i en 100 prosent tjeneste for Gud, og de aller færreste er det.

Arbeid med hendene også etter frelsen:
Her sier skriften at vi skal arbeide med hendene, og ikke slutte å arbeide etter frelsens omvendelse:
1 Kor 7,20 Enhver skal være i det kall som han var i da han ble kalt.

Ef 4,28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp.

1 Tess 4,10-12 For slik elsker dere også alle brødrene som er i hele Makedonia. Men vi formaner dere innstendig, brødre, at dere må bli enda rikere på kjærlighet, 11 at dere også må sette pris på å leve et stille liv, skjøtte deres egne saker og arbeide med deres egne hender, slik vi påla dere, 12 så dere kan vandre sømmelig overfor dem som er utenfor, og ikke mangle noe*.

Hvor lenge skal vi arbeide?
Jo helt til Herren ber deg om å gjøre noe annet:
Jak 4,13-15 Og nå, dere som sier: "I dag eller i morgen vil* vi dra til den eller den byen og bli et år, kjøpe og selge og få fortjeneste der." 14 Men dere vet ikke hva som skal skje i morgen. For hva er livet deres? Det er bare som en røyk som er synlig en liten stund, og så blir borte. 15 I stedet skal dere si: "Om Herren vil, skal vi leve og gjøre det ene eller det andre."

Det finnes noen som skal få sitt underhold fra menigheter:
Noen ganger kalles mennesker ut i full tjeneste for Gud.
1 Kor 9,14 Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.

Hvorfor gikk det så galt med mange oppriktige troende?
Fordi de ikke leste bibelen kritisk, men lot predikanter styre livene deres. Hør hva bibelen advarer oss mot. Legg merke til setningen demoners læresetninger:

1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

De som kalte seg selv til tjeneste uten Guds mandat:
Noen kalte seg selv ut i en tjeneste som de ikke var klar for, og som ikke hadde sitt mandat fra Gud. Hadde de istedenfor gjort hva disse versene sa, ja da hadde kanskje dagen kommet da de virkjelig ble kalt til side av Gud til spesielle oppgaver, og heller ikke da ville det være sikkert at vi snakker om fulltid for Herren. Det kan være enkle jobber i menigheten:

2 Tim 2,20-21 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til ære og noen til vanære. 21 Om noen da renser seg fra disse sistnevnte kar, skal han selv være et kar til ære, helliget* og nyttig for Mesteren**, gjort i stand til all god gjerning.

1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

Det finnes ting man selv kan velge å gjøre, man tilbyr seg å gjøre ting. Selv da stilles det krav:

1 Tim 3,1-6 Dette er et troverdig ord: Hvis noen ønsker seg en tilsynstjeneste*, er det en god gjerning han har lyst til. 2 En tilsynsmann* må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise. 3 Han må ikke være henfallen til vin, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning*, men mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær. 4 Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og ha barn som underordner seg med all ærbødighet. 5 For om noen ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da ta vare på Guds menighet? 6 Han må ikke være en nyomvendt*, for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen.

Bibelversene som mange sinte predikanter bruker for å skremme oss:
Du ser de på TV. Ukyndige i Guds ord. De drar fram skriftsteder som tas helt ut av sin sammenheng. Her er noen av skriftstedene de bruker feilaktig:

Luk 14,33 På samme måte er det med hver og en av dere: Den som ikke oppgir* alt han har, kan ikke være Min disippel.

Mark 8,34-36 Da Han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene Sine, sa Han til dem: "Den som vil komme etter Meg, må fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge Meg. 35 For den som vil berge sitt liv*, skal miste det, men den som taper sitt liv* for Min skyld og evangeliets skyld, skal berge det. 36 For hva gagn er det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel?

Så hva betyr disse skriftstedene? 
De betyr at de finnes ikke frelse i noen annen enn Jesus, og at du sier nei til å følge lysten i verden. Det betyr ikke at du skal slutte å arbeide med hendene. I så fall ville Paulus sine brever være ren vranglære, og i rak motsetning til det Jesus sier. Du sier ja til å lære av Jesus.

De betyr også at hvis Herren vil, så kan han kalle deg ut i tjeneste. Du er til Hans disposisjon. Om Han ikke sier noe, så følger du instruksene gitt generelt til alle troende:
1) Arbeid med hendene
2) Vær med i et fellesskap om mulig
3) Bli i Hans ord
4) Tjen Gud igjennom dine midler (hjelp andre) og i bønn
5) Forsone andre mennesker med Gud når anledningen byr seg
6) Tilbe og takk Gud

En kommentar til noe av det du sier:
Per Søetorp sier:
"Etter en tid går det sakte opp for en at livet slettes ikke var så enkelt som den kristne «forkynnelses-reklamen» ville ha det til.  Tilbake sitter mange med svarte-Per og en subtil anger som kan være vanskelig å vedkjenne seg."

Mitt gjensvar:
Det du sier her er jo et bevis på at du som mange andre, meg selv inkludert har vært utsatt for er vranglære. At kristenlivet er enkelt står ikke i Guds ord. Her er hva som faktisk står:

Sal 34,20 Mange er plagene for den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle.

2 Tim 3,12 Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt.

Matt 24,7-9 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest* og jordskjelv på forskjellige steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene*. 9 Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld.

2 Tess 1,4 Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, på grunn av deres tålmodighet og tro i alle deres forfølgelser og trengsler som dere holder ut i.


Gå til innlegget

I Norge har mange skapt sin egen gud i sitt bilde. De har formet han, og gitt han egenskaper som de trives godt med. De har skapt en gud som de selv liker, og en gud som liker alt det de liker. Når bibelens Gud ble for utfordrende for de, ja da skapte de like godt sin egen gud akkurat slik de ønsket, ja langt vekk fra skriftens beskrivelse av den virkelige Gud.

Mange har lagt sin egen gud
Du tror kanskje at ingressen var litt overdrevent? Nei slett ikke, det har hendt nå i moderne tid, og det har såvisst hendt tidligere:
Rom 1,22-24 Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige,* 23 og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. 24 Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom.

Sodoma og Gomorra er beskrevet i bibelen som et sted der man hyllet sexuell urenhet. Det var galt da, men det er plutselig blitt greit i dag for mange, ja også hos noen av de som sier de er troende. Hvorfor? Fordi man har skapt sin egen gud i sitt bilde, og altfor mange følger denne veien.

Bibelen advarer de som lever urent:
Jud 1,12-13 Disse er skamflekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer uten vann, som blir drevet omkring* av vindene, sene høsttrær uten frukt, to ganger døde, revet opp med røttene. 13 De er som brusende bølger på havet, som skummer av sin egen skam, de er som flakkende stjerner, som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.

Hva skal man da gjøre?
Jeg vil peke på frelsens vei. Ingen blir frelst av å omvende seg fra urene synder. De blir frelst ved tro:
Tit 3,4-7 Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene* ble åpenbart, 5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, 6 som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.

Skal man omvende seg før frelsen, eller etter frelsen?
Svaret er egentlig begge deler. Omvendelsen før frelsen er å omvende seg til Jesus ved tro, mens etter frelsen sier man ja til å etterligne Jesus i ord og gjerning etter som man får lys, innsikt og DHÅ sin kraft.
Fil 3,16 Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor* og har det samme sinnelag.

Omvendelsen før frelsen:
Joh 8,24 Derfor sa Jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at Jeg er Den Jeg er*, skal dere dø i deres synder."

Apg 16,30-31 Og han tok dem med ut og sa: "Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?" 31 De svarte: "Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk."

Omvendelsen etter frelsen:
Rom 6,17 Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform* som dere ble overgitt til.

1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

2 Tim 2,20-21 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til ære og noen til vanære. 21 Om noen da renser seg fra disse sistnevnte kar, skal han selv være et kar til ære, helliget* og nyttig for Mesteren**, gjort i stand til all god gjerning.


2 Pet 1,5-8 Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv, og det ærbare liv i kunnskap, 6 kunnskapen i avhold, og avholdenheten i utholdenhet,* og utholdenheten i gudsfrykt, 7 og gudsfrykten i broderomsorg og broderomsorgen i kjærlighet. 8 For om alt dette er rikelig hos dere og stadig flyter over, da skal dere verken være uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelsen av vår Herre Jesus Kristus.

Blir troende som lever i grov urenhet frelst?
Jesus kan fornektes igjennom gjerninger, og gjennom bekjennelse:
Tit 1,16 De sier* at de kjenner Gud, men i gjerninger fornekter de Ham. De er avskyelige, ulydige og uskikket til all god gjerning.

2 Tim 2,12b Hvis vi fornekter Ham, vil Han også fornekte oss.

Derfor velger vi å ikke gå vekk fra bibelen, og vi holder fast på troen:
Kol 1,23 hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, ble tjener for.

Er du født på ny vil også DHÅ hjelp deg
Er du en ekte troende, ja en som er født på ny, ja da vil Den Hellige Ånd i deg gjøre motstand mot synden. Ja det kan hende du faller av og til, men du vil ikke leve i et totalt skjødesløst liv:
Gal 5,17 For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil.


Hva med mannen i Korint-menigheten?
En mann i Korint-menigheten hadde samliv med sin fars hustru. Mannen kom under menighets tukt og ble overgitt til satan til kjødets ødeleggelse slik at hans ånd kunne blir frelst på Herrens dag:
1 Kor 5,5 overgi da den det gjelder, til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på Herren Jesu* dag.

Tukt kommer kun hvis du er et ekte Guds barn:
Da kan man jo spørre seg følgende; kan man egentlig gå fortapt om man lever urent etter frelsen? Sannheten er at en del tåler ikke tukten som kommer fordi de er ekte barn, og de velger å forlate Gud i sinne og raseri.
Hebr 12,7-8 Når dere må holde ut tukt, så er det Gud som behandler* dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tukter? 8 Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.

Derfor står det at vi må ta ansvar og gi et positivt gjensvar på tukten:
Hebr 12,5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham.
Hebr 12,11-13 Nå er det slik at ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den. 12 Derfor, styrk de slappe hender og de matte knær, 13 og gjør stiene rette for føttene deres, slik at det halte ikke skal gå ut av ledd, men heller bli legt.


Noen vil leve på verdens vis, og samtidig ha Gud
Jak 4,4 Dere horkarer og* horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende.

Oppsummert:
Hvis de bekjenner Herren Jesus, ja selv om de skulle leve urent etter frelsen, ja da forblir de i frelsen, men tukt vil komme. Dette skjedde med mannen i Korint:
1 Kor 5,5 overgi da den det gjelder, til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på Herren Jesu* dag.

Stopp aldri å bekjenne Jesus til tross for feil du måtte gjøre:
1 Joh 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham og han i Gud.

Gå til en bror eller søster, og bekjenn dine overtredelser:
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene* for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.

Er du fanget inn i urenheter som en født på ny kristen?
Husk å løpe til Gud, ikke fra Ham. Han vil hjelpe deg.
Hebr 10,39 Men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse.

Påkall Ham, og vit at han vil hjelpe deg. Her er hvorfor:
Hebr 7,25 Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.

Gjør som Jesus gjorde, befal de urene åndene og dra vekk fra deg, og de vil fly fra deg:
Mark 1,27 Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: «Hva er dette? Hva slags ny lære er dette? For med myndighet* byr Han til og med de urene åndene, og de lyder Ham.»

Mark 16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,

Jak 4,7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.


Bruk din bekjennelse på rett måte for å få kontroll over kroppen din:
Bekjenn at du er rettferdig, og bekjenne at du er satt fri:
Jes 54,14 I rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg.

Ordsp 18,21 Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den.

Her er hvorfor du ikke skal la deg fordømme:
Matt 12,37 For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt."

Som troende skal vi ikke leve urent. Da gir vi djevelen unødvendig mye makt. Har vi vært uheldige og vandret i kjøttet  og ikke Ånden, ja da er veien ut å bekjenne hvem du er ut fra bildet av deg selv i skriften:
2 Kor 3,18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Er du ikke frelst? Alle kan bli frelst, ja samme hvor stor syndene måtte være
Jes 1,18 Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull.

Ikke gjør dette vanskelig. Her er frelsens vei beskrevet:
Rom 10,9-10 For dersom du bekjenner Herren Jesus* med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Gå til innlegget

Den bibelske definisjonen av å flytte lysestaken er mangel på den første kjærlighet til Jesus. Denne manglende kjærligheten er forklart i Åp 2,2-6. Dette gjorde at lysestaken (som er mandatet for å drive menighet) kunne bli flyttet.

Efosos menigheten hadde mye kristent arbeid, de var veldig strenge, og kanskje til og med litt pietistiske. De var slike som avslørte både det ene og det andre. Jesus sa ikke at dette var feil, men at de hadde forlatt sin første kjærlighet.

Åp 2,2-6 
Jeg vet om:
- gjerningene dine
- arbeidet ditt
- tålmodigheten din
- og at du ikke kan tåle dem som er onde
- Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere.
- 3 Og du har holdt ut, og du har tålmodighet
- og du har arbeidet for Mitt navns skyld uten å bli trett.

4 Likevel har Jeg dette imot deg:
 at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Husk derfor hvor du er falt fra! Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal Jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. 6 Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater.

Oppsummert:
1) Lysestaken er selve menigheten. Altså selve det himmelske mandat for drive den:
Åp 1,20 Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i Min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene som du så,* er de sju menighetene.

2) I praksis betyr dette at en menighet som ikke har den første-kjærligheten til Jesus, risikere å bli avsluttet. En slik menighet er da bare en klubb, og vil ikke da lenger ha noe mandat ti å drive menighet.

3) Mangel på kjærlighet til mennesker, er det samme som mangel på kjærlighet til Jesus:
Matt 25,45 Da skal Han svare dem og si: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det som dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg.»

4) Mangel på respekt for Guds ord er mangel på kjærlighet til Jesus:
Joh 5,38 Men dere har ikke Hans ord boende i dere, for Den Han sendte, Ham tror dere ikke.
Joh 5,42 Men Jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere.

Joh 15,10 Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.

Til slutt: Hvorfor må en menighet ha lysestaken?
Fordi en menighet drives av Han som er menighetens hode (Jesus), og Han kaller ikke hva som helst Hans menighet bare fordi de starter en klubb og kaller det menighet. En ekte menighet har dette løftet at dødsrikets porter ikke skal ha makt over den, altså en mektig beskyttelse:

Matt 16,18 Og Jeg sier også til deg at du er Peter*, og på denne klippen** vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Dette mektige verset forteller oss at menigheten skal høre fra Gud, og få åpenbaringer slik Peter gjorde, og ble kalt klippe, samt være beskyttet.

Husmenigheter kan bli mer og mer vanlig i Norge for ekte kristne
I Kina hadde de i mange år totalforbud mot kristen virksomhet, og de lagde seg husmenigheter. Vel, kanskje er vi i Norge på vei til slike tilstander.

Vi har grunn til å anta at det finnes noen døde menigheter i Norge
Noe feil teologi vil du finne i stort sett alle menigheter, men livsfarlig vranglære, samt manglende kjærlighet til Jesus uttrykt gjennom manglende kjærlighet til mennesker er noe å være obs på. En død menighet vil ikke ha kraftens tegn og ingen helbredelse. De leser sjeldent fra bibelen. Siden de ikke har beskyttelse som en ekte menighet skal ha, vil medlemskap i en slik menighet fortone seg som noe som kan føre familier vekk fra troen:
Tit 1,11 Det er nødvendig å stoppe munnen på dem, for de fører hele familier* på villspor ved at de lærer det de ikke må, for skammelig vinnings skyld.


Gå til innlegget

Takk for dette spennende og viktige innlegget. Du kunne også ha sagt: «Er tiggere på gaten vår neste?» Ja dette er så dypt, at det kreves både grundig bibellesing og sann Kristi kjærlighet. Skal vi samtidig driste oss til å spørre «hjalp Jesus alle, og skal vi hjelpe alle?» La oss se hva Bibelen sier.

Hjalp Jesus alle, er vel egentlig hovedspørsmålet vi først må finne ut av. Jesus sier at Han gjorde ikke noe ut av seg selv, men Han gjorde Faderens gjerninger, og sa bare det Han hørte Faderen si.

Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.

Da forstår vi at Jesus gjorde det Gud ville.

Hjelper Gud alle?
Nei det gjør han ikke. Hør hva skriften sier:

Jak 4,6 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde."*

Hjalp Jesus alle?
Nei det gjorde han ikke. Da Jesus hadde mettet tusenvis av mennesker begynte ryktet å gå. Da de senere kom tilbake for å få mat av Ham satte Jesus ned foten med en formaning. Det står ingen ting her om at Jesus på ny hjalp de når de kom tilbake og spurte om mer:

Joh 6,25-27 Da de fant Ham på den andre siden av sjøen, sa de til Ham: "Rabbi, når kom Du hit?" 26 Jesus svarte dem med å si: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Dere leter etter Meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For Gud Faderen har satt Sitt segl på Ham."

Hva med mannen ved Betesda dammen. Det var jo ikke bare han som var der, men skarer av andre syke. Ingen fikk hjelp bortsett fra denne ene.

Hva er bibelens syn på nødhjelp?
Bibelen er tydelig på at hjelp skal sendes. Sjeldent skal hjelpen gis i form av at man frakter de nødlidende til et bedre land. Vi kan ikke bruke Moses og Guds folk som ble befridd fra landet Egypt. Det blir en annen historie.

Apg 11,28-29 En av dem, en ved navn Agabus, stod da fram, og ved Ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden, slik det også skjedde i keiser Klaudius' dager. 29 Da bestemte disiplene at hver av dem etter sin økonomiske evne skulle sende nødhjelp til brødrene som bodde i Judea.

Da synes det bibelsk riktig å sende hjelpen direkte der de nødlidende er. Vår neste er den vi møter på vår vei.

Dette temaet er stort, så mitt svar begrenses til kun nødhjelp, og ikke om vi skal hjelpe alt som kryper og går.Gå til innlegget

Her må det presiseres hva skriften selv sier om det å være rede. Her nytter det ikke med menneskelige påfunn. Til det er dette temaet altfor alvorlig. Det handler tross alt om evig liv eller ikke.

Jeg berømmer deg for at skriver om noe så viktig. Likevel for de troende som ikke er så belest i skriften, kan det være på sin plass å presisere hva skriften selv sier om det å være rede. Dine hensikter med artikkelen er selvsagt gode, men for noen troende som ikke kan så mye i skriften enda kan det skape unødvendig mye engstelse uten først å ha å presisert hva det betyr å være rede.

Du sier altså:
"Derfor tror jeg på et skifte nå: Verden mislykkes på alle måter. Kirken mislykkes og er frafallen. Jesus griper inn. Menigheten, 
1) dvs de som er klar 
2) og rede
3) frelst
4) født på ny
5) bryllupskledd, 
de rykkes opp for å møte Jesus i skyer opp til himmelen"

Altså 5 ting ramses opp for å bli med i opprykkelsen. Vel nå tror jeg nok at du skriver om det samme, men du uttrykker det bare på 5 forskjellig måter. 

Hvem er så ikke frelst/rede?
Har du den hellige ånd? Hvis nei, ja da er du ikke frelst en gang, og du tilhører ikke Kristus:
Rom 8,9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Så hvem får Den Hellige Ånd?
Jo de som har hørt evangeliet og kommet til tro:
Ef 1,13-14 (a) I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse - (b) i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen*, til pris for Hans herlighet.

Er frelsen av gjerninger?
Nei, bare av tro:
Tit 3,4-7 Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene* ble åpenbart, 5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, 6 som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.

Hvor sikker er frelsen?
Vel, har du Den Hellige Ånd er Han garantisten/kausjonisten på det evige livet:
Ef 1 13b-14 I Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen*, til pris for Hans herlighet.

Kan Den Hellige Ånd utslokkes til fortapelse?
Ja, og det advares mot dette:
1 Tess 5,19 Utslokk ikke Ånden!

Åp 3,1 Og skriv til engelen* for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.

Hvordan vet en troende at han/hun har DHÅ?
At du er istand til å tro samt bekjenne Jesus som Herre viser at Guds Ånd bor i deg:
1 Joh 5,10-11 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.

1 Kor 12,3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige Ånd.

Når Den Hellige Ånd minner deg om hva Jesus har sagt, men også mange andre ting, men det blir for mye å ta opp her:
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

Hvordan ødelegger man frelsen og utslokker Ånden?
Man går vekk fra Guds ord, og lytter til hva djevelen sier:
1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste* tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger**.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere