Tor Berger Jørgensen

Alder: 75
  RSS

Om Tor Berger

Bosted: Frogner i Sørum
Pensjonist/biskop emeritus

Følgere

ET BREV TIL JUSTISMINISTEREN

Publisert over 3 år siden

I morgentimene i dag (lørdag) blir kanskje en liten afghansk familie som er konvertert til kristendommen tvangsreturnert etter et ublidt møte med norsk politi som brøt seg inn på bedehuset Betania i Fitjar. Pastor Frank Håvik fortviler og sendt i morges en siste appell til justisministeren

Til justisminister Sylvi Listhaug

Kopi til statsminister Erna Solberg

 

EN APPELL FRA PASTOR FRANK HÅVIK, Nytt Liv Sunnhordland (en menighet i De Frie Evangeliske Forsamlinger)

 

Det er mye som taler for at familien som i går morges ble hentet ut fra møtelokalet Betania på Fitjar med det første blir transportert ut av landet tilbake til Afghanistan.

 

Denne skaden må ikke skje. Og jeg vet ikke lenger hvem som kan forhindre denne ulykken. Jeg sender derfor en direkte henvendelse til deg, justisminister med kopi til landets statsminister. Kanskje har du/dere mulighet til å forhindre politiet i å foreta denne uttransporten med de alvorligste konsekvenser for denne lille familien, i alle fall før saken har vært prøvet i lagmannsretten. Vi mener at når to rettsinnstanser som skal forvalte de samme lover kommer til to motsatte konklsjoner, bør saken få en god behandling i lagmannsretten. Å sende dem ut i ventetiden er ikke bare livsfarlig for dem, men det ville være å forgripe dom i retten.

 

Menigheten Nytt Liv Sunnhordland er ikke i tvil om at de er ekte konvertitter så godt som noen. Mannen konverterte før første avslag i UDI, og kona et år senere. Vi registrerer at våre myndigheter mener at tidspunktet for deres konvertering bekrefter deres mangel på troverdighet og at disse opplysningene bare framkommer som en "klar utbygging av asylgrunnlaget". Dette er vi helt uenige i. Vi har over tid lært dem å kjenne som ekte troende i samsvar med de kriteriene vi legger til grunn for å være kristen i en menighet i vår tradisjon.

 

Da vi fryktet at de kunne blir fraktet ut av landet før saken hadde vært oppe til behandling i lagmannsretten, gikk vi til det uvanlige skritt å åpne vårt kirkehus for dem i den tro at politiet ville respektere "kirkefreden" i henhold til de retningslinjene justisministeren sendt ut for snart 20 år siden. Vi er glade for den støtten vi har fått, blant annet fra Bjørgvin biskop, Halvor Nordhaug, og Fitjars ordfører Wenche Tislevoll (H), i vår forståelse av at vårt kirkebygg Betania i denne sammenheng er å forstå som en kirkebyggning.

 

Men det hjelper så lite dersom familien blir sendt tilbake til Afghanistan med det aller første. Det er det saken nå gjelder.

 

Vi vet at norske myndigheter mener det er uten fare for påståtte konvertitter å returnere til Afghanistan. De kan bare i tråd med Sharialoven frasi seg sin nye, påtatte religion og vende tilbake til islam. Det vil bli respektert i muslimske miljøer i landet. I praksis betyr dette, slik vi ser det, at norske myndigheter ber våre venner frasi seg sin tro på Jesus Kristus. For oss framstår dette som dramatisk og ikke i overensstemmelse med elementære prinsipper når det gjelder trosfrihet.

 

Jeg henvender meg i min fortvilelse til dere to i vår regjering som de eneste som har myndighet til å la politiet stanse uttransporteringen nå, og gi familien trygghet i landet til saken deres er ferdigbehandlet.

 

Denne henvendelsen er utformet i morgentimene på veg inn i en helg vi frykter skal bli en utsendelseshelg. Vi vil be alle menigheter og forsamlinger tenne et lys og be en bønn for denne familien denne helga.

 

I fortvilelse og håp,

 

Frank Håvik

Fitjar, 24.2.2018

Kommentar fra Tor B Jørgensen

Hva er det som skjer i landet vårt? Nok en uforståelig vurdering i en konvertittsak. I tillegg fullstendig mangel på varsomhet i forhold til tidligere uttalt respekt for "fredens rom". En dør blir brutt opp. Mindreårige blir hentet ut. Mens de venter i fortvilelse på behandling i lagmannsretten. Saken ble viet stor oppmerksomhet i media i går (fredag). Men hvis ikke justisministeren/statsministeren trår inn i saken, vil politiet bare utføre sitt oppdrag. 

Vi kjenner uttrykksformen: "utvidelse av asylgrunnlaget". Konverteringen blir da fortstått som et siste forsøk på å få opphold, og dermed ikke som en troverdig religiøs overbevisning. Pastor Håvik er imidlertid av en helt annen oppfatning. 

Når norske myndigheter mener at når trosoverbevisningen og trosidenteten ikke er ekte, er det ikke farlig å returnere til Afghanistan fordi en da bare kan bekrefte sin muslimske tro, så er alt OK. I praksis kan dette oppfattes som at norske myndigheter ber en konvertitt frasi seg sin kristne tro - og dette er ikke et valg en som påstår å ha blitt kristen, skal stilles overfor av norske myndigheter.

I tillegg kommer så innbruddet i bedehuset Betania som i dag eies av Nytt liv Sunnhordland. De juridiske vurderingene som her ligger til grunn, vil bli diskutert framover. Det tragiske er at resultatet av denne diskusjonen ikke vil kunne få konsekvenser for den angjeldende familien. De kan allerede være på vei til Kabul!

Dette går ikke an. Respekten for tro og religionsfrihet har vært et kjennetegn ved det norske samfunnet. Våre myndigheter følger nå en praksis som undergraver denne tilliten.

-----

Fra en annen sak legger jeg ved en tekst som dannet grunnlaget for oppslag i Vårt Land 21.2.2018. Det viser noen av de utfordringer en konvertitt kan stå overfor.

"En henvendelse vedrørende skremmende religionsfaglig inkompetanse "i behandlingen av en konvertittsak

 Til UDI-direktør Frode Forfang

Jeg har arbeidet med mange konvertittsaker og har den senere tiden gledet meg over at det legges for dagen en stadig høyere grad av kompetanse i vurderingen av en konvertitts religiøse troverdighet. Jeg har selv væt med i arbeidsgruppa som har lagt fram rapporten Tro, håp og forfølgelse II. Og vi mener at mange av de spørsmålene vi har tatt opp når det gjelder trosidentitet og trospraksis, reflekteres i måten konvertittsaker behandles på.

 

Desto mer oppsiktsvekkende og beklagelig er det å ha blitt gjort kjent med en nylig avgitt uttalelse i en konvertittsak. Den manglende kompetanse som kommer til uttrykk i vedkommende sak, er av slik karakter et det etter min vurdering er pinlig i en offentlig norsk forvaltnings institusjon som UDI, og at jeg føler meg forpliktet til å varsle øverste myndighet i UDI. Jeg er klar over at saken er oversendt og behandlet i UNE, men premissene legges i stor grad i angjeldende UDI-uttalelse.

 

Saken jeg referer til har UDI-referanse xxxx som gjelder UDIs "oversendelse av klage - avslag på beskyttelse" til UNE datert xxxxx.

 

Jeg begrenser meg til å referere det punktet i dette oversendelsesbrevet jeg mener er grunnlaget for en så pass sterk reaksjon som jeg kommer med her. Sitat er hentet fra side 3 som viser tilbake til side 4-5 i en såkalt tilleggsintervjurapport:

 

"Når intervjueren spør deg om du har lest i Bibelen, forteller du at du har lest de delene av den som er av interesse for deg. Når intervjueren ber deg fortelle hvilke emner som var interessante, forteller du at du ikke kan nevne det. Videre vet du hvorfor kristne feirer jul og svarer at dette skjer fordi Jesus ble født. Du forteller at kristne feirer jul 25.12, og angir dermed feil dato for Jesu fødsel. Vi har ikke lagt avgjørende vekt på dette momentet, men mener at det underbygger vår øvrige vurdering av at (et "at" for mye?) din konvertering. Når du blir spurt om du kjenner til andre høytider, svarer du at kristne feirer Jesu oppstandelsen og en høytid 49 dager etter oppstandelsen hvor man feirer den hellige ånd kommer, uten at du husker navnet på denne høytiden.

 

"UDI mener du har svært begrenset kunnskap om kristne høytider. Når du blir spurt hvorfor kristne feirer oppstandelsen, svarer du at du ikke vet. Du sier videre at din kunnskap ikke er fullstendig når det gjelder kristendommen. UDI mener dette svaret illustrerer din manglende kunnskap og kristne overbevisning. Vi viser til at når du blir bedt om å fortelle om hvilke deler av det kristne budskapet som har betydning for deg, svarer at det har betydning at det står at de som har begått synd, har fått avstand til guds kjærlighet. Når du blir bedt om å fortelle hvorfor dette verset er viktig for deg, sier du at du tror at Jesus ble korsfestet for menneskenes synder. UDI mener det er svært påfallende at du ikke kjenner til hvorfor man feirer oppstandelsen, når korsfestelsen og oppstandelsen er to svært viktige hendelser nært knyttet til hverandre i den kristne tro. Videre har vi merket oss at du ikke kan navnet på denne høytiden, men bruker begrepet oppstandelsen. Vi mener det er påfallende at du ikke bruker navnet påske om denne høytiden. Vi viser til at du har vært gjennom påskehøytiden to ganger mens du har vært tilknyttet Betania-menigheten. Du har også hatt kontakt med kristne miljøer i over 1,5 år. Det at du i liten grad har kunnskaper om din nye anførte religion, svekker anførselens troverdighet." 

 

Dette er en dypt foruroligende tekst som

1. foruten å avsløre uforståelig mangel på elementær kristen kunnskap fra intervjuer (eller rapportskrivers) side,

2. i tillegg legger vekt på perifere betegnelsesbegreper vedrørende kirkelige høytider på en faglig overraskende inkompetent måte

3. og dessuten inneholder en direkte indre selvmotsigelse i måten å omtale søkerens evne til å beskrive hva han anser som viktig i den kristne tro,

4. og dermed ikke overraskende, men ikke desto mindre beklagelig, feilaktig fører til følgende konklusjon: "svekket troverdighet" - som igjen legger grunnlaget for den videre behandling av konvertittens trosmessige troverdighet med konklusjonen: ""Vi legger således ikke til grunn at du har konvertert fra islam til kristendommen og vil stå i fare ved en retur til Afghanistan på bakgrunn av dette" (s 4).

 

Ad 1: Det går rett og slett ikke an for en norsk saksbehandler som skal vurdere konvertitters kunnskap om kristendommen og deres troverdighet, ikke å vite at 25.12 er Jesu fødselsdag (i den vest-kirkelige tradisjon), slik konvertitten hevder! 25.12 er en rød dag i enhver norsk kalender. 25.12 julens hoveddag/høytidsdag. 24.12, som formodentlig UDIs representant sikter til, altså julaften, er ikke helligdag. 24.12 er ikke Jesu fødselsdag, selv om dagen feires stort. 24.12 er kvelden før den store dagen. Dette er så elementer at det fullstendig svekker den faglige troverdighet til den/dem som har vurdert konvertittens troskunnskap. Dette går rett og slett ikke an å gjøre en slik feil! At en så føyer til en modererende velvilje i forhold til konvertittens påståtte feil ved ikke å tillegge denne feilen "avgjørende betydning", oppveies av det faktum at denne "feilen" likevel underbygger "vår øvrige vurdering". - Jeg spør i undring og fortvilelse hvordan går dette an? I en slik rapport å gjøre et poeng av en påstått feil, som faktisk tvert i mot så eklatant avslører rapportskriverens faglige inkompetanse? Det er skremmende at slike feil begås i en sammenheng som dette, og det er dessverre ikke mindre skremmende for saksbehandlingen i UDI (og for så vidt i UNE) at dette ikke er blitt oppdaget og luket vekk!

 

Ad 2: All gjentakende prosedering rundt betegnelsen på de to andre store høytidene i kirkeåret, bekrefter et tilsvarende lavt kunnskapsnivå hos utspørrer/rapportskriver. At det i det hele tatt legges vekt på de norske begrepene som brukes og at konvertitten her ikke gir de svar utspørrer/rapportskriver forventer, er tankevekkende. Hvis en først velger å gjøre et poeng av høytidene, deres navn og deres innhold, må en være klar over at betegnelsene er mange på de forskjellige språk. Påske er for eksempel ikke et internasjonalt allment brukt begrep. På engelsk heter det som kjent Easter. Enhver ordbok på engelsk vil knytte dette ordet til Oppstandelsesdagen! Slik konvertitten faktisk gjør! Skjærtorsdag og langfredag er spesielle ord og de er ikke høytidsdager i mange land og spiller slik sett en nedtonet rolle i forhold til Jesu oppstandelse. At konvertitten fokuserer på "oppstandelsen" som betegnelse for påske er dermed svært sakssvarende, mens det er tilsvarende påfallende at intervjuer/rapportskriver tydeligvis ikke vet bedre. - Når det gjelder pinse, viser konvertitten med all mulig tydelighet hvor denne festen har sitt navn fra. Pinse er en forvanskning av et gresk ord for den 50.dagen, altså 49 fulle dager (etter påske/oppstandelsesdagen). Den engelske utgaven av begrepet, pentecost, er tettere på den greske originalen. Konvertitten vet altså at det dreier seg om en tidsangivelse og ikke minst, og det er jo det religiøse poenget her, at det dreier seg om Den hellige ånds komme. Når utspørrer/rapportskriver velger å gå inn på disse høytidsbetegnelsene og betydningen av dem, kan det virke som intervjuer/rapportskriver ikke har skjønt at konvertitten utmerket godt vet hva påske og pinse står for! Det er faglig sett påfallende. Ad pinsen burde det kanskje skinne igjennom at utspørrer/rapportskrivet fattet interesse nettopp for konvertittens forhold til pinsen da han har kommet til tro i en pinsemenighet!

 

Ad 3: I sitatets innledning undrer intervjuer/rapportskriver seg over at konvertitten ikke kan angi hvilke temaer som er viktig for han i hans bibellesning. Kan det hende at spørsmålet er stilt litt vanskelig (eventuelt oversetter ikke helt har fått tak i det?). For i det andre avsnittet forteller konvertitten veldig tydelig "hvilke deler av det kristne budskapet som har betydning for deg" når han "svarer at det har betydning at det står at de som har begått synd, har fått avstand til guds kjærlighet", og dette så i tillegg videreføres med følgende poeng: "Når du blir bedt om å fortelle hvorfor dette verset er viktig for deg, sier du at du tror at Jesus ble korsfestet for menneskenes synder." Dette er selve kjernen i den kristne tro. Det er da et aldeles utmerket svar på spørsmålet om hvilket tema som er viktig for han i hans bibellesning. Det kan virke som intervjueren/rapportskriveren ikke ser den innebygde motsetningen i det referatet som gjengis: først at det kan virke som han ikke vet hvilket tema som er viktig for han i lesningen av Bibelen, mens han senere bekrefter med all tydelighet hva som er det avgjørende kjernetemaet i hans tro og i den kristne kirkes tro. Det er bare 15 linjer mellom de to observasjonene. Dette virker inkonsistent både i oppstilling og i innhold. Og avdekker at intervjuer/rapportskriver har vanskelig for å se sammenhengen mellom svar som avgis i intervjuets forskjellige faser. Slike "feil" oppstår ofte fordi spørsmål ikke har vært forstått av intervjuobjektet - og at intervjuer ikke har vært i stand til å åpne for klargjøring.

 

Ad 4: Det er altså feil på feil, lagt sammen i noen som etter UDIs mening bekrefter "svekket troverdighet", mens det faglig faktisk er motsatt. Det referatet som gis bekrefter at konvertitten har bedre kunnskap både om noe så elementært som hvilken dag Jesus er født på (etter vår vestlige kalender), om påske som oppstandelsesdagen og pinse som den 50.dagen (eller dag 49) etter oppstandelsesdagen. Konvertittens påståtte "svekkede troverdighet", blir så en viktig byggekloss fram mot den avsluttende oppsummeringen hvor "vi således ikke (legger til grunn) at du har konvertert fra islam til kristendommen og vil stå i fare ved en retur til Afghanistan på bakgrunn av dette."

 

Min konklusjon er at dette ikke kan betegnes som annet enn en forvaltningsmessig skandale. Den faglige kunnskapsløsheten som kommer til uttrykk i de siterte linjene er så oppsiktsvekkende, at en slik konklusjon nærmest er uunngåelig.

  

Saken ble oversendt til UNE 31.07.2017 og behandlet i nemndmøte 16.01.2018. Slik det fremkommer av UNEs behandling tillegges UDIs beskrivelse av konvertittens mangel på troverdighet og kunnskapsløshet stor vekt. Nemndas flertall går derfor inn for at "klageren" ikke får beskyttelse i Norge fordi asylforklaringen ikke er troverdig og at det ikke er risiko for forfølgelse eller andre alvorlige overgrep ved retur til hjemlandet. - Vedtaksdatoen var 05.02.2018 og utreisefristen er satt til 26.02.2018.

 

Jeg vet at du ikke kan tre inn i UNE-prosesser, men jeg henvender meg likevel til deg i min fortvilelse fordi jeg faktisk mener at UDI må bære mye av ansvaret for en så utilfredsstillende behandling av konvertittens troverdighet og vurdering av hans kunnskap om sin nye tro. Jeg vet ikke hvordan og om man overhode har mulighet til å få belyst en sak på nytt, når forvaltningen har gjort et så åpenbart dårlig arbeid. Jeg vet ikke om du som direktør har makt og myndighet til å be om ny gjennomgang av saken og dermed kan sikre at han ikke blir sendt hjem mandag om under to uker.

 

Jeg vil ta kontakt med hans advokat i morgen for å undersøke nærmere mulighetene for å fremme saken gjennom rettssystemet, men jeg kjenner til at konvertitter er blitt sendt tilbake til Afghanistan i en slik ankeprosessperiode. Det bekymrer meg.

 

Jeg håper du får anledning til å lese denne henvendelsen - og jeg håper at det i en eller annen form måtte være mulig å få til en kvalifisert behandling av vedkommende konvertitt uten å behøve å gå den lange og dyre vegen om en rettssak. Det er så åpenbare saksbehandlingsfeil at det burde være mulig Jeg har den tiltro til norsk forvaltning at den er i stand til å innse slik mangelfull saksbehandling og ta de nødvendig skritt for å få det rettet opp.

 

Med vennlig hilsen og med håp

 

 

+Tor B Jørgensen

biskop emeritus

p.t. vikarprest i Sør-Hålogaland bispedømme

 

 

Gå til innlegget

Terje Tvedt - Myteknuser eller mytespinner?

Publisert over 3 år siden

En bokomtale (VL 12.2) av Terje Tvedts siste bok: Det internasjonale gjennombruddet. Omtalen er også et debattinnlegg. - Tvedt er belest og original. Men at han skulle ha gitt oss den endelige nøkkelen til å forstå og forklare hva som egentlig har skjedd i Norge de siste 50 årene, er en myte.

«Det internasjonale gjennombruddet i Norge er nå – i 2017 – definitivt over», skriver Terje Tvedt i innledningen til sin seneste bok Det internasjonale gjennombruddet, hvor han beskriver og analyserer det som skjedde med Norge fra 1960-tallet til i dag. Samfunnsforskeren og historikeren Terje Tvedt gjør det klart at han er den første til å foreta en slik analyse. Perspektivet er stort. For «Norges utvikling og skjebne er en del av verdenshistoriens dype og uregelmessige rytmer av kontinuitet og brudd». Målet hans er «på bakgrunn av undersøkelser av et enormt svært empirisk materiale å identifisere utviklingen av og karakteren til samtidens dominerende myter da Norge møtte verden og verden kom til Norge». For å kunne avsløre samtidens myter må forskningen «søke uavhengighet, være kritisk og til og med nedbrytende før den kan være samfunnsbyggende». For forskningen skal «avkle politikken dens skinn av naturlighet og tydeliggjøre hvordan den var festet til en bestemt bakgrunn og kontekst».

 

Modig. Det er et modig innsteg. Og Tvedt er belest og original i sin tilnærming. Han har rett i at det lett utvikler seg myter i den offentlige samtalen og i de politiske prosessene. Mytene kan skjule eliters makt og deres egne interesser. Men at myteknuseren Tvedt skulle ha gitt oss den endelige nøkkelen til å forstå og forklare hva som egentlig har skjedd i Norge de siste 50 årene, står også som en myte. Myten er spunnet av Tvedt selv, rundt hans selvproklamerte rolle som uavhengig historiker og samfunnsviter. Tvedt er selvsagt bundet av sine egne forestillingsmønstre om «verdenshistoriens dype og uregelmessige rytmer av kontinuitet og brudd». Det bestemmer utvalget av dokumentasjon og hvilken vinkling han gir denne dokumentasjonen.

 

Mangler innsikt. Tre tilsynelatende små detaljer forteller noe om at Tvedt mangler avgjørende innsikt i prosesser han tegner og analyserer. For det første: Tvedt tillegger Den norske kirke en viktig rolle som døråpner for islam i Norge. Men har Tvedt skjønt hva som foregår? Hva «lekker» han om eget ståsted når han i en fotnote påpeker at biskop Gunnar Stålsett ved det første offisielle besøket i moskeen på Grønland, ikke dro dit «for å holde en preken om Jesus, om tradisjonelle religiøse verdier i Norge eller om ytringsfrihet», men heller kom på besøk for å «gjøre ære på lederen av moskeen». Hvilke forestillinger har Tvedt om sensitive førstemøter mellom religiøse ledere som er svært klar over sine forskjeller?

I samme fotnote gjør Tvedt et ironisk poeng av at Stålsett hilste imamen med at muslimer, jøder og kristne kaller seg Abrahams barn. Men imamen var pakistaner, «det vil si definitivt ikke Abrahams barn», skriver Tvedt (s. 328) Dette er en merknad til stryk. Muslimer, uavhengig av etnisk tilhørighet, oppfatter seg som barn av Abraham, slik kristne gjør.

 

Konspirasjonsteori. Siste poeng: Hvilke motiver finner Tvedt for Den norske kirkes velvilje overfor islam? Han kommer med den oppsiktsvekkende opplysningen at Mellomkirkelig råd i Den norske kirke ønsket å etablere et dialogforum med norske muslimer «fordi det var viktig for kirkeledernes internasjonale posisjon». Tvedt mener at norske kirkeledere har vært styrt av egen «internasjonal karriere» og med det indikerer at de egentlig ikke har vært opptatt av slikt dialogarbeid. (s.203)

Det dreier seg om to navngitte, norske kirkeledere (Trond Bakkevig og Olav Fykse Tveit) og generalsekretærstillingen i Kirkenes Verdensråd.

Det gjelder også organiseringen av Islamsk råd i Norge. Internasjonale ambisjoner gjorde «det helt nødvendig for de kristne lederne å hjelpe til med å organisere muslimene». Hva er det Tvedt skriver her? Selvsagt kan det dokumenteres at Mellomkirkelig råd og Den norske kirke har ment at Bakkevig og Fykse Tveit var gode kandidater til generalsekretærjobben, og kandidatene selv har hatt lyst på en slik utfordring. Men Tvedt skaper myter om at ønsket om en slik stilling er et avgjørende motiv for å drive dialogarbeid i Norge. Det Tvedt gjør, er å nedgradere kirkelederes personlige integritet og Den norske kirkes seriøsitet som kristen verdiaktør i samfunnsprosessene. Slike myter hører hjemme på konspirasjonsteorienes mørkeloft.

 

Skaper begreper. Tvedt er flink til å skape begreper. «Det internasjonale gjennombruddet» er en god tittel og et godt forskningsprosjekt. Det skjedde store endringer i verden og i Norge etter at gjenreisningen etter krigen, var gjennomført. Utviklingshjelpen kom som et nasjonalt redningsprosjekt ut mot den nye internasjonale virkeligheten. Men prosjektet var ikke særlig vellykket, ifølge Tvedt. Det bygde på uklare premisser og oppnådde egentlig lite, og utviklet etter hvert klare sykdomstegn som blant annet kommer til uttrykk i det Tvedt kaller «det humanitær-politiske kompleks», som er blitt et lukket elitesystem. Denne eliten har solt seg i sin myte om Norge som internasjonal samvittighets- og godhetsaktør. Tidligere begrepsdannelse fra Tvedt peker på disse mytenes selvbekreftende og selvmotsigende karakter: «Den norske samaritan» og «godhetstyranniet».

 

Underslår røtter. Men dette har gått utover Norges «offentlige sjel» og truer derfor Norges nasjonale identitet. Den humanitære og politiske eliten har bygget sitt virkelighetsbildet på en myte – myten om de universelle menneskerettighetene. Tvedt peker på at slik referansen til menneskerettighetene brukes i norske utredninger og i den politiske debatten i den internasjonale gjennombruddsfasen, er nybruk. Når de nå kalles universelle, kan de motivere til ny, statlig begrunnet «misjonering» av sekulære verdier. Men de er ikke universelle. De er vestlige. Og ved å presentere dem som sekulære underslår de verdienes historiske røtter.

Norge har gjennom dette prosjektet oppgitt sin «offentlige sjel». Det er blitt vanskelig å snakke om «norske verdier». Forsøket på å skape det «multikulturelle» samfunnet har, slik jeg forstår Tvedt, vært mislykket. Islams inntog på den norske samfunnsarenaen er det tydeligste tegnet på det.

 

Dialog med islam. Det er fortjenestefullt at Tvedt er opptatt av verdier og deres tilknytning til religion. Det mest påfallende for Tvedt, da islam kom til Norge, er Den norske kirkes dialoglinje. Denne linjen har ifølge Tvedt vært «bemerkelsesverdig upåvirket av islamistiske terroraksjoner, utdrivelse av kristne fra Midtøsten, fremveksten av norsk islamisme, eller hva den faktisk oppnådde». Ja vel? Hvor godt kjenner egentlig Tvedt til hva som har skjedd i dette dialogarbeidet? Kildereferansene hans er sparsommelige. I tillegg til bildet av kunnskapsløse aktører (biskop Stålsett) og ambisjonsrike kirkeledere (Bakkevig og Fykse Tveit), spør Tvedt om det kan skyldes at et tydeligere islam vil kunne «gi Kirkens ledere mer innflytelse i samfunnet»! Han viser her til en helt alminnelig observasjon av biskop Kvarme, Stålsetts etterfølger som Oslo-biskop: «Det religiøse mangfoldet rundt oss gir større åpenhet for tro og religiøs identitet… spesielt dem som får kjennskap til islam hvor gudstro har en mer sentral plass i dagliglivet.» (s. 200)

 

Myter om motiver. Er det vanskelig for Tvedt å anerkjenne at kirkeledere og biskoper kan ha et genuint ønske om å møte medmennesker fra andre religiøse tradisjoner i åpne og direkte samtaler i respekt og forståelse? Må han skape myter om andre motiver? Og kan respekten og forståelsen hos kirkelederne nettopp skyldes nærhet til kirkene i Midt-Østen som er gjenstand for undertrykkelse og utstøtelse? De ønsker støtte i sin fortvilede kamp, men de vet mye om at konfrontasjon og provokasjoner bare kan gjøre ting vanskeligere for dem.

Dette perspektivet er viktig for å forstå kirkens kritiske holdning til Vebjørn Selbekks trykking av de danske Muhammed-karikaturene i 2006. Og Tvedt kritiserer teologen og religionsforskeren Oddbjørn Leirvik når skriver korstogene «slik at de lærdommene han trekker kan støtte opp om Kirkens dialogpolitikk overfor islam i dag» (s. 205). Tvedt kan selvsagt vurdere dette som mangelfull historieskriving, men at det å skulle være uberettiget som et bidrag for å utvikle fellesskap og forståelse i dag, står for meg som en myte. Leirvik er i alle fall tydelig på sitt prosjekt.

 

Uklart. Det store spørsmålet om hvorfor Tvedt avskriver menneskerettighetene som verdigrunnlag blir uklart for meg. Det kan virke som det skyldes at de omtales som «universelle». Det er de ikke mener Tvedt. Men det er avhengig av hans forståelse av begrepet universell. Og vilje til å se langsiktige og sammensatte utviklingslinjer. Selv om begrepet menneskerettigheter er nytt er finnes spor av de verdiene disse representerer i forskjellige tradisjoner. Og de er under stadig utvikling. Striden om anerkjennelse av homofilt samliv er et eksempel på det. Det interessante er at menneskerettighetene har funnet plass i vår grunnlov i 2012. Det er ikke av særlig interesse for Tvedt. Han gjengir den nye utformingen av § 2 bare ett sted (s. 166) uten å ta med leddet om menneskerettighetene og uten å gå nærmere inn i en av de mest sentrale debattene om verdigrunnlaget for den norske staten. Han konstaterer et annet sted at det ved periodens slutt «ikke fantes noen norske verdier. Eller at … det var så vanskelig å definere dem, at det var like greit å avskrive dem» (s. 246).

 

Ensidig og forenklet. Mot slutten tar Tvedt endelig fram opplæringsloven som sier at opplæringa skal «byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane». Tvedt avskriver elegant denne formålsparagrafen fordi den ikke baserer seg «på virkeligheten og historien» og fordi den ikke «samler Norge som samfunn» (s. 281). Hvis det er det Tvedt mener han har påvist i sin studie om det internasjonale gjennombruddet, vil jeg si at det i beste fall er en svært ensidig og forenklet fortolkningen av situasjonen i det norske samfunnet. Det er som å skulle gi dem rett som midt på 1880-tallet spådde at Norge ville opphøre å være et samlet folk og et godt samfunn om venstrekreftene fikk gjennomslag for å samle all politisk makt i Stortinget. Eller noen tiår senere gikk imot kvinnelig stemmerett fordi det vil oppløse grunnstrukturen i samfunnet.

 

Omstridte verdier. Verdier er omstridt. Oppslutningen om samfunnsmessige visjoner som nedfelles i lover, kan i perioder være mangelfull. Kvaliteten vil vise seg over tid. Ikke minst i krisetider. Var det noe av det vi så etter skuddene mot synagogen i Oslo i 2006? Eller etter 22. juli 2011? En hendelse Tvedt for øvrig ikke berører.

At Tvedt i Det internasjonale gjennombruddet gir oss et aktuelt svar på «Norges utvikling og skjebne som en del av verdenshistorien dype og uregelmessige rytmer av kontinuitet og brudd», kan etter mitt skjønn ikke vurderes som annet enn en myte – alle gode og interessant poenger til tross. En dynamisk forståelse av menneskerettighetene kan fortsatt ha avgjørende og samlende innflytelse på det flerkulturelle norske samfunnet og på Norges bidrag i det internasjonale samfunnet.

 

 

Gå til innlegget

En trosopplæring for voksne

Publisert over 3 år siden

Dette er en bokomtale i Nytt norske kirkeblad 6/2017: Har vi fått en ny bok for voksen trosopplæring? Den amerikanske teologen og skribenten Marcus J. Borg, som døde for et par år siden, mente i alle fall å ha gitt kritisk tenkende og troende en «kristen innføringsbok, som et første strøk, en grunning, som lærer oss hvordan vi kan lese Bibelen».

 

Har vi fått en ny bok for voksen trosopplæring? Den amerikanske teologen og skribenten Marcus J. Borg, som døde for et par år siden, mente i alle fall å ha gitt kritisk tenkende og troende en «kristen innføringsbok, som et første strøk, en grunning, som lærer oss hvordan vi kan lese Bibelen». Målet med boka er å «hjelpe oss å lese, høre og ta til oss det kristne språket uten at en forutbestemt forståelse kommer i veien.» Borgs oppfordring er at «[v]i må lære oss å lese og lytte til språket i vår tro på nytt.»

Den engelske tittelen reflekterer at det dreier seg om språk: «Speaking Christian». Det er ikke lett å oversette en slik tittel. Forlaget har måttet gå en annen veg som likevel reflekterer Borgs hovedanliggende, nemlig å «gjenoppdage kristendommen». Men hva betyr så det? Hva er det nødvendig å gjenoppdage? Hvilket språk er det vi har mistet underveis? Nøkkelen til Borgs svar ligger i det han mener er en språklig fordreining av selve grunnstrukturen i Jesu budskap. Fordreiningen knytter han til den utbredte forestillingen om at kristen tro er bundet til «himmel-helvete-rammeverk». Frelse, og kristen tro, er blitt henvist til et valg mellom en hinsidig, evig fortapelse og et evig liv. At det er slik belegger Borg blant annet med egne erfaringer fra sin oppvekst i en skandinavisk, luthersk kontekst i Midtvesten i USA. Han gjenkjenner et tilsvarende «helvete-himmel- mønster» i dagens evangelikale strømninger.

Sett med norske øyne fortoner den amerikanske kirkelige og teologiske virkeligheten seg noe annerledes enn hos oss. Kirkelivet i USA er preget av en skarpere konflikt knyttet til en mer fundamentalistisk bibellesning. Norsk kirkeliv har på sin side vært preget av ett dominerende kirkesamfunn og en akademisk orientert teologisk opplæringstradisjon. Riktignok har det vært sterke spenninger i norsk kirkeliv knyttet til det kristne språket. Diskusjonene har vært lange og heftige om rett «bibelsyn» og sann «bibeltroskap». Halvor Moxnes har i sin nye bok, «Historien om Jesus», fortalt oss en del om disse konfliktene. Han avslutter sin historiske reise med Jesus-bilder fram til vår tid med et artig kapitel om den norske debatten gjennom de siste hundre år. Det oppsummeres til sist med noen spennende refleksjoner under overskriften «Jesus fra Arne Garborg til Bjørn Eidsvåg». Her trekker Moxnes fram blant annet «helvetesstriden» mellom indremisjonslederen Ole Hallesby og den «liberale» biskop Kristian Schjelderup på 1950-tallet. Den dreide seg nettopp om Borgs rammeverk. Valget mellom «himmelen og helvetet».

Moxnes oppsummerer denne striden med et utblikk: «Helvetesstriden viste hvor sterk makt den pietistiske lekmannskristendommen hadde i Norge i den første perioden etter andre verdenskrig». Samtidig finner Moxnes tegn til endring og viser til ordinasjonen av den første kvinnelige presten i 1961, utført av den samme biskop Schjelderup, og til Jacob Jervells samtidige foredragsserie i NRK om «den historiske Jesus» som ble utgitt i bokform året etter. Moxnes avslutter reisen med Bjørn Eidsvåg og hans suksessforestilling på Det Norske Teateret, «Etterlyst: Jesus». Her gjør Eidsvåg, prest og trubadur, opp sitt teologiske bo med å avlyse den «doble utgang» og en evig fortapelse. Det er i denne sammenheng vi må se Kom forlags initiativ med å utgi Borg på norsk. Nærmest som en videre teologisk underbygging av Eidsvågs helveteskritiske posisjon.

Den aktuelle debatten har avslørt at selv om vi har hørt lite «himmel eller helvete»-forkynnelse fra prekestolene i Den norske kirke etter Hallesbydebatten på 50-tallet, så har temaet likevel vært mentalt tilstede. Helvete har bare vært plassert ut i et ubestemmelig og uadressert tåkelandskap. Og det er her Borg kommer inn. For han går åpent og direkte inn dette landskapet og blåser vekk tåka. Ikke bare med et utgangspunkt i at tanken om den dobbelte utgang og en evig fortapelse er fremmed for moderne mennesker, men med utgangspunkt i at en slik tankemodell faktisk ikke er bibelsk. Jesus talte ikke om fortapelse som evig pine, mener Borg. Der slike utsagn finnes, må de forstås på det Borg kaller en «metaforisk-historisk» måte.

Dette dreier seg ikke minst om et språklig nøkkelbegrep som vi allerede har introdusert, nemlig frelse. Hvordan ble det egentlig oppfattet når Jesus brukte det, spør Borg. I dag vil ordet «frelse», slik vi har nevnt, i hovedsak forbindes med frelse som evig liv «i himmelen» etter døden. «Himmel-helvete-rammeverket» fyller i dag begrepet frelse med innhold. Både for kirkens indre kjerne og for kirkens kritikere. Går vi derimot inn og ser på hvordan Jesus brukte begrepet, konstaterer Borg, at det ikke forholder seg slik. Frelse dreier seg først og fremst om frelse her og nå. Frelse er Guds virkelighet i spill inn i menneskers liv. Jesus helbredet syke og reiste opp nedbrutte. Han inkluderte de som var satt utenfor. Han gir dem ny verdighet. Han viser ekte medfølelse og helende barmhjertighet. Han skaper rettferdighet og trygghet. Alt her og nå. Som et Guds nærvær. I Johannesevangeliet blir dette nye livet, omtalt som det «evige liv», ikke i futurum, men i presens. Dermed blir også «fortapelsen» liv som vender seg bort fra Gud og fanges i sin egen ødeleggelse eller som offer for andres ondskap. Også det her og nå. For å tydeliggjøre alvoret i de valg vi gjør og hva frelsen og Guds rike dreier seg om, bruker evangeliene dramatiske bilder om dom og død og et liv uten Gud.

Borgs metodiske grep og hans «gjenoppdagelse» av Jesu «egentlige» budskap, er ikke unikt i et forskningshistorisk perspektiv. De hører hjemme i den akademiske tradisjonen som startet for rundt to hundre år siden hvor en for alvor begynte å jakte på den historiske Jesus. I Norge tok det lang tid før de nye tonene for alvor slo inn i skoleteologien og skapte sine konflikter mellom «liberale» og «bibeltro». Institusjonalisert mellom Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Menighetsfakultet. Inntil nylig var det rimelig lett å kunne spore om en prest kom fra MF eller TF, selv om begge fakulteter aksepterte en historisk-kritisk tilnærming til Bibelen. Det kristelige språket avslørte en. Innenfor en slik akademisk teologisk diskurs representerer ikke Borgs «gjenoppdagelse» av kristendommen og hans tilbakevending til det opprinnelige kristne språket, noe spesielt og oppsiktsvekkende. Men ved sin tydelighet åpner hans innføringsbok i det kristne språket for en bredere og mer direkte debatt om helt sentrale spørsmål i vår kristne tro. Det er nesten noe jervellsk provoserende over Borg. Det er kjærkomment, og på høy tid også for folkekirkas framtid.

Borg utfordrer oss for det første til å komme ut av tåkeheimen og våge å snakke nytt, eller bedre: å vende tilbake til det opprinnelige kristne språket. Både gjennom ny kunnskap om det kristne språkets historie og ny innsikt i den religiøse forestillingsverdenen og de sosiale og kulturelle forhold i Jesu samtid, tilføres tekstene liv. Når jeg ser tilbake på min egen tid som prest og forkynner, er det bare i liten grad at slik faglig innsikt anvendes i forkynnelsen. Ut fra min erfaring mener jeg vi lider av et slags faglighetskompleks. Eller er det fordi vi ikke ønsker å skape uro? Kanskje dreier det seg om en opplevelse av uformuenhet i formuleringen av vanskelige og kontroversielle spørsmål.

«Fortapelsen» er nettopp et slikt tema. Noe av det samme kjenner jeg igjen fra striden om homofili og homofilt samliv og også når det gjelder det å ta opp konkrete samfunnsmessige konsekvenser av evangeliet. Er det slik at vi rett og slett mangler språk for slik «vanskelig» forkynnelse. Kanskje egner det seg ikke i korte prekener med store «kirkefremmede» dåpsfølger? Vi mangler kanskje også andre arenaer for voksenopplæring i den kristne tro i menighetene? Arenaer for teologisk samtale, der de vanskelige spørsmålene kan drøftes i åpenhet og ærlighet. Det dreier seg om noe annet en posisjonering i offentlig debatt.

Borg ønsker seg slik lyttende og respektfull fagligbasert dialog. Han har selv gitt oss konkrete eksempler på at dialog både er mulig og viktig. Personlig har jeg hatt utbytte av hans dialog med den mer konservative, engelske teologen og biskopen N.T. Wright i boka: «The Meaning of Jesus – Two Visions» fra 1999. Og «The Last Week – A Day-by-Day Account of Jesus’s Final Week in Jerusalem» med en annen kontroversiell teolog, John Dominic Crossan fra 2006. Faglig appetitt kombinert med en bevisst vilje til å gjenvinne et kristelig språk som viser seg å fungere i møte med den verden som utfordrer oss i dag, er det for lite av i dagens praktiske menighetsliv. Vi trenger faglig stoff som kan leses og drøftes. Her er Borgs bok en gavepakke. Slik også Halvor Moxnes sin «Historien om Jesus» er det – og for den sakens skyld også Bjørn Eidsvågs forestilling «Etterlyst: Jesus».   

«Gjenoppdag kristendommen» er en god innføringsbok i en spennende populærfaglig nytestamentlig verden. Den stimulerer til ettertanke og spørsmål. Personlig savner jeg nok en «dypere» beskrivelse av ondskapen eller Guds motkrefter både i den store historien og den enkeltes liv. Forståelsen for et endelig oppgjør, en endelig dom og seier for Gudsriket ved «tidens ende» ville dermed bli en mer integrert del av det kristne språket og dermed også visjonen om et evig liv på den andre siden av det skillet den siste fiende, døden, skaper. For meg handler det kristne språket også om det. Det hører med i gjenoppdagelsen.

Men la det til sist være sagt: «Gjenoppdag kristendommen» er en nyttig og inspirerende bok, ikke minst fordi Borg selv har en så tydelig kirkelig forankring. Borg distanserer seg ikke fra eller kritiserer kirken fra utsida. Som ordinert prest i den episkopale (anglikanske) kirke merkes pulsen fra aktivt gudstjeneste- og bønneliv. Det kommer kanskje enda tydeligere fram i hans senere (siste) bok fra 2014: «Convictions – How I Learned What Matters Most».

Jeg vet ikke om det er i tråd med god anmelderskikk, men Marcus J. Borgs bøker anbefales hermed og da spesielt den boka som nå er gjort tilgjengelig på norsk. Det er mange, både lek og lærd som kan ha utbytte av å «gjenoppdage kristendommen» og finne tilbake til et mer autentisk «kristent språk».Våre menigheter og vår folkekirke trenger slike samtaler.

Tor B Jørgensen


Marcus J. Borg: Gjenoppdag kristendommen, Kom forlag 2017

Av Borg er det også vist til: Convictions – How I Learned What Matters most, 2014

I samarbeid med N.T. Wright: The Meaning of Jesus – Two Visions, 1999

I samarbeid med John Dominic Crossan: The Last Week – A Day-by-Day Account of Jesus’s Final Week in Jerusalem, 2006.

I tillegg: Halvor Moxnes: Historien om Jesus, Verbum 2017

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

En avsporing

Publisert over 3 år siden

Ordet monster er i ferd med å ødelegge en viktig diskusjon om hva vi kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot barn.

DET ER MERKELIG at landets justisminister og hennes rådgivere ikke forstår at ordet er så flertydig og kompliserende at det så fort som mulig bør tas ut av det departementale språket.

Når en minister med ansvar for justisfeltet kaller overgripere for monster, skal da politiet vende seg til å omtale selv de groveste forbrytere slik? Som monstre? Skal rettsvesenet benytte seg av begrepet? Fengselsbetjenter? Saksbehandler i kriminalomsorgen som har som oppgave å føre enhver forbryter tilbake til samfunnet? Dette inkluderer fengselsprester.

Det mest avskyelige. I affekt og i dramatiske situasjoner, kan noen hver av oss kanskje ty til monsterordet for å beskrive en person som utfører en vederstyggelig handling. Og overgrep mot barn er i sannhet noe av det mest avskyelige vi kan tenke oss. Det har justisministeren rett i. Hennes kamp mot seksuelle overgrep mot barn, trenger all støtte. Men monsterordet tar bort fokus fra hva denne kampen dreier seg om og hvordan samfunnet skal møte den.

Monsterordet åpner ikke rommet for en bred strategi for å forstå og å hindre overgrep og gi barn økt trygghet. Rett og slett fordi monsterordet er med på å fjerne overgriperne fra ansvarets verden. Og dermed erkjennelsens og endringens vanskelige vei.

For monstre er ikke mennesker. Monstre kan ikke snakkes til rette. Monstre forstår ikke alvoret i sine ugjerninger. De tilhører en kategori skapninger utenfor alle de kategorier og mekanismer vi møysommelig har utviklet for å ansvarliggjøre overgripere. Gjennom rettsprosser og straff. Straff som soning. Tilpasset alvoret i ugjerningen.

Forbrytere er medmennesker. Soningens ideelle mål er å føre overtrederen tilbake til samfunnet. Vi bruker store ressurser på disse tilbakeføringsprosessene. Til det beste for tryggheten i samfunnet og fordi selv de groveste forbrytere er medmennesker.

Noen ganger ser de som har kunnskap og ansvar både medisinsk og juridisk, at en forbryter må «forvares». Utilregneligheten og faren for nye overgrep gjør det nødvendig. Men «de forvarte» er likevel ikke monstre! De er medmennesker.

Jeg hørte statsråden si på Dagsnytt Atten at hun bare kalte «en spade for en spade» ved å kalle en overgriper mot barn et monster. Men ordtaket viser hvor galt det blir. For det dramatiske faktum er at ugjerningspersonen er et menneske med ansvar og med mulighet til soning og endring.

Poenget er det motsatte. Jeg hørte også statsråden si at de som var mot bruken av monster-ordet forsvarte overgriperen. Hvordan er det mulig? Poenget er det motsatte: Å ansvarliggjøre overgriperen som menneske. Hvordan? Gjennom å åpne for endringsprosesser som kan hindre nye overgrep etter soning.

At en justisminister og hennes parti kan bruke affektordet «monster» i sin politiske diskurs, registrer jeg med en blanding av undring og forståelse. Men dersom justisministeren og hennes rådgivere kan mene at dette ordet hjelper de etater og instanser som er underlagt hennes departement til å få bukt med overgrep mot barn, tror jeg hun de er på villspor.

Jeg redd debatten vil fortsette på dette sidesporet, dersom ikke monster-ordet tas ut av det departementale språket.

Tor B. 
Jørgensen

Biskop emeritus

Gå til innlegget

Den norske kirke og den politiske korrekthet

Publisert rundt 4 år siden

Sverigedemokratene «truer med å ta over» Den svenske kirke. Førsteamanuensis Lars Laird Iversen utelukker ikke en slik utvikling i Norge (VL 19.6). Jeg tror ikke det vil skje. Det er ingen historie for så direkte partipolitisering av Den norske kirke, og mulighetene for politisk gevinst anser jeg som minimal.

Det underliggende spørsmålet er om det vokser fram en folkelig og kirkelig opposisjon mot den profilen Den norske kirke har i sitt samfunnsengasjement. Til nå har teologiske temaer som kvinnelige prester og homofilt samliv skapt polarisering og konflikt. Åpen folkekirke ble en «listeløsning» for å sikre flertall for det nye synet nettopp på det siste temaet. Det er mye som taler for at Kirkemøte-vedtakene i 2016 og 2017 vil bli stående. Det er åpnet en grind som det vil bli vanskelig å lukke.

Men er det andre saker som nå vil dukke opp? Laird Larsen mener det kan bli en «hard kamp mellom ulike fløyer» som dreier seg om kirken som nasjonal identitetsbærer, eller om kirkens «norskhet». Mange mener Den norske kirke framtrer ikke bare som for politisk, men som for politisk korrekt og da gjerne forstått som «venstrevridd».

Hvilke saker dreier dette seg om? Spørsmålet om kirken som bevarer av «norskhet» har foreløpig ikke vært framtredende. Jeg tror en ikke en slik profil vil få gjennomslag. Nasjonalsosialistene prøvde seg i mellomkrigstida. Det gikk galt. Ikke minst norsk misjonshistorie har lagt inn et internasjonal gen i Den norske kirke. Med vekt på likeverd og global. Den økumeniske bevegelse representerer mange av de samme verdiene.  Det skal det mye til å “erobre” eller utrydde dette genet.

Den «politisk korrektheten» kommer tydelig uttrykk to saksforhold. Først klimakrisen. Den angår kirken fordi det dreier seg om vårt forhold til skaperverket. Den vitenskapelige begrunnelsen for at den er tydelig påvirket av menneskenes forbruksmønster er gjennomgående akseptert i de aller fleste kirkelige sammenhenger. Det gjelder også overbevisningen om at det haster og at politkerne nå må ta store og viktige grep. Den norske kirke har markert seg som en aktiv pådriver i denne “kampen”. Det kan nok registreres usikkerhet og tvil når det gjelder hvor tydelig kirken skal markere seg som aktør i det politiske rommet, men gjennomgående er det stor oppslutning om en felles beskrivelse av virkeligheten. Dersom det skulle skapes en “alternativ klimaliste” som ønsket å svekke dette engasjementet i Den norske kirke, tror jeg ikke den vil få stort gjennomslag innenfor en overskuelig tidshorisont.  

Kanskje den viktigste og vanskeligste debatten vil komme når det gjelder innvandrings- og flyktningepolitikk. Her er sporene tydeligere.  På mange måter er flyktninge- og asylpolitikken en ny debatt. Og den er vanskelig. Ingen vil tale for åpne grenser. Det vil bli kaos. Men hvor streng skal politikken være? Hvor forpliktet skal vi være på internasjonale avtaler og internasjonalt regelverk? Hvordan vekte «innvandringspolitiske hensyn» mot medmenneskelig, humant skjønn? I tillegg kommer religionsspørsmålet, ikke minst i forhold til islam. Kan vi makte å leve flere religiøse tradisjoner og kulturelle uttrykk sammen i en ny norsk virkelighet?

Foreløpig er diskusjonen i kirkelig sammenheng ikke så sterk, som for eksempel i Danmark. Men noe er på gang. Da innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug sendte regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken ut på høring i desember 2015, reagerte hun offentlig og sterkt på biskopenes kritiske høringsuttalelser. Har den kirkelige «eliten» bred, folkelig støtte for sitt engasjement for flyktninger og innvandrere? Mitt inntrykk er at den har det. Det skyldes de samme tendensene som vi nevnte i miljøspørsmålet. Kombinasjon misjonsbevegelse og økumenisk diakonalt engasjement, har bred støtte i norsk kristenliv.

Det interessante at den norsk kirkegeografien har endret karakter. Innslaget av en tydeligere kristen-konservativ retning med sterke impulser fra USA, slik vi ser for eksempel i ukeavisa Norge IDAG og i miljøet rundt Oslo Symposium. For mange i disse miljøene er Listhaug en beundret kristen politiker ikke minst på grunn av hennes linje i innvandringsspørsmål. Selv om Listhaug fortsatt er medlem i Den norske kirke, og taler vel om sin lokale menighet, tilhører antakeligvis hennes tilhengere menigheter og organisasjoner utenfor Den norske kirke. Dette svekker etter mitt skjønn mulighetene for å skape en kirkelig valgliste med en profil som kjennetegnes ved nasjonalisme, motstand mot miljøengasjement og tydelig innvandringskritikk. I alle fall hvis målet er å «ta over» Den norske kirke.

Men debatten, ikke minst om innvandringspolitikken vil nok bli skarpere. Det fortjener den. For dette er en debatt som dreier seg om menneskeverd og nestekjærlighet. Kanskje vil dette også være en kjærkommen anledning for Åpen folkekirke, som da kan profilere seg på en annen sak enn spørsmålet om homofilt samliv. Et fortsatt tydelig kirkelig engasjement i kirkens forkynnelse og praksis, vil etterhvert kanskje kunne framstå som politisk “ukorrekt”, men det vil i så fall understreke at kirken ikke styres av politiske interesser, men av sitt budskap

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere