Tor Fagerhaug

Alder: 68
  RSS

Om Tor

Jeg studerer urkristendom, og har interessert meg for Islam. Jeg følger med i debatter,er generelt samfunnsinteressert. Jeg har valgt å følge Zarathustras lære og som konsekvens av det konvertert.

Følgere

 DETTE ER EN LITENBIT AV ANALYSEN PÅ MARKUSEVANGELIET. MARK 9:2-13

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem,  3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.  4 Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus.  5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, Disiplene får se Jesu herligheten til Moses og en til Elia.»  6 Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.  7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»  8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; han alene var hos dem.
     9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. 10 De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. 11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme12 Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? 13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjor

Analyse

Mark. 9:2-13 Fortellingen om de tre disiplenes visjon av den forherligende Jesus med to påhengte episoder kobles på mange måter til Mark 8:27-9:1 Det første er dateringen «etter seks dager» Videre finnes det innholdsvise samband. Mark 8:27-9:1 innebar et gjennombrudd for tydelig2 kristologi; til Peters ord at Jesus var den salvede ble det lagt til en ny betydning av det jødiske bilde av den salvede gjennom at Jesus underviste om menneskesønnens oppgave å gå gjennom lidelse, død og oppstandelse. Denne menneskesønnen skulle også disiplene/etterfølgerne i sin fars herlighet på den andre siden i denne tidsalder. Denne kristologiske tydelighet dvs imot leserne følges opp i den følgende fortellingen. Den forherligende menneskesønnen i sin fars herlighet , Mark 8:38, fremtrer der i visjonen i Mark 9:2-8 og omtales også som guds sønn. I Mark 8:34-38 Krevde Jesus at de skulle følge ham og ikke skamme seg over ham og hans ord, her skal de lytte til ham. Mark 9:7 Diskusjonen i versene 9-13 tar også opp hendelser vi kjenner igjen fra Mark 8:27-38: hemmeligholdelsen av jfr. Vers 30 ; oppstandelsen vers 31 Elia jfr vers 28 Menneskesønnens lidelse vers 31. Mark 9:14-29 Mark 9:14-29 Fortellingen om gutten som er besatt av en ond ånd som gjør han stum er direkte knyttet til nedturen fra berget, men den linkes også til Mark 8:27-9:1 der konsekvensen skulle være at at man ikke skulle skamme seg over ham ovenfor denne troløse slekt. Mark 8:38 her snakkes det om denne slekt uten tro, Mark 9:19, og Jesus etterfølgere skulle ikke ligne dem. På andre siden av Mark 9:29 bygges en grense på flere måter. Dels forflytter Jesus og disiplene seg «derfra» , dvs fra den vagt lokaliserede plassen for det som det fortelles om i Mark 9:2-29 tildels kommer den andre av de tre forutsigelsene av lidelsen i Mark 9:31. Disse forutsigelsene om lidelsen er et bærende element i denne delen av evangeliet frem til og med Mark 10:52

Nå hopper jeg over Oppbygging, og personer for det vil bli for langt. Så jeg går rett til følgende: Hva slag tekst er Mark 9:2-8 ?

Ordet «viste» i vers 4 antyder at mark 9:2-8 presenterer seg for leserne som en slags visjon. Jfr note til vers 4, merk også ordet «sett» i vers 9 Men reservasjonen «før» er på sin plass for fortellingen er ikke utformet som en rendyrket visjon. Allikevel har den som får den til å komme svært nær den typiske visjonsformen. Jeg tenker her på de ulik de detaljene man kunne samle sammen under temaet «himmel på jorden» De skinnende klærne , den plutselige fremtredelsen av to skikkelser fra fortiden, hvorav en – ifølge datidige jødiske autoriteter hadde begge fart til himmelen ; skyen og stemmen ( altså en audition) ; at verden plutselig ble vanlig igjen. Her kommer så den gripende egenskapen at det som sees er hemmelighetsfullt og skal avsløre dypere hemmeligheter. En vanlig måte å beskrive teksten på er at den bedriver kristologi gjennom å fortelle. Visjoner kan best beskrives enten fra forfatterens (eller visjonærens) synspunkt eller mest fra leserens synspunkt altså de som får visjonen fortalt for seg. I begge tilfeller kan man konstantere at elementene i visjonen er stoff som hører til visjonærens kultur og tradisjon. Iblant dukker det opp kombinasjoner og med inneholdsmessige ombrytninger. Dette gjelder om visjonen går tilbake til en ekte opplevelse eller en fiksjon. Om vi vender oss til dem som får høre/lese om visjonen så aner vi at det er viktig at disse bevisst eller ubevisst forstår å tolke disse tradisjonelle elementene i den sammenhengen de denne gangen fungerer i. Jeg pekte på den rolle overtatte former og motiv spiller allerede da jeg kommenterte visjonen ved Jesu dåp tidligere i evangeliet , Mark 1:10f , der handlet det bl.a om motivet på den åpne himmel og stemmen fra himmelen. Det forholder seg på samme måte her, der vi kan se hvordan trekk fra gammeltestamentlige fortellinger får nye «arbeidsområder» som ofte er måten på hvordan de forskjellige motiver brukes, f.eks anvendes resultatet av en bestemt tolkning av de bibelstedene, her er det trekk fra fortellingene om Moses på Sinai.. For Markusevangeliets leseres del bør vi ikke forutsette at de undret seg over talen om å bygge hytter- et spørsmål som har voldt eksegeter mye hodebry. Men det er rimelig å anta at leserne ikke har vær fremmed for kulturkonvensjonen som innebefatter visjonsfortellinger og hvordan de fungerer. Se her til de eksempler jeg siterer til kommentaren til Mark 1:9-11 Motivene som vi kjenner igjen fra fra fortellingene om guds åpenbarelser fra Sinai og fra andre deler av GT (Elia) Alt dette er sånt som opplyste lesere kan antas å reagere igjenkjennende på, et igjenkjennende som spilte inn når det kom til å forstå hva visjonen egentlig handlet om. Men gjennom rammen for en fortelling har visjoner funksjonen å gi leserne dypere innsikt om personer og hendelser og problem som de møter på den løpende fortellings plan. I antikkens kultur gjaldt dette innenfor og utenfor jødedommen. Disse omstendighetene leder til konklusjonen at de første leserne må ha vært forberedt på å forstå åpenbaringer og visjonsfortellinger som denne i Mark 9 like bokstavelig eller billedlig ,symbolsk som de hørte om i andre fortellinger som f.eks i GT eller tekster på gresk eller tidlige jødiske tekster. I fortellinger om visjoner , og drømmer talte man om hva som var virkeligheten under eller bak det man vanligvis så, en virkelighet som man bare kunne få gjennom allegorier.

Nå stopper jeg her, håper dette gir et lite inntrykk av arbeidet forskere gjør på bibelen. Denne smaksprøven er skrevet av professor emeritus Lars Hartman ved Uppsala universitet, som jeg har brukt og bruker. Dette er teologisk/historisk. Tekstkritisk er et mye større område og det ville ikke bli plass til det her.

Mvh Tor

Gå til innlegget

Korsfestelsen

Publisert over 12 år siden

Hva er myter og hva er virkelighet ved korsfestelsen av Jesus?

Hvis vi ser på romersk lov og praksis ser bildet annerledes ut en det som er beskrevet i

evangeliene. Korsfestelse var en dødsstraff som var reservert politisk oppvigling og

alvorilge forbrytelser. Den dødsdømte ble torturert i forkant for at døden skulle intreffe

raskere. Årsaken var for å gjøre plass til neste runde av korsfestelser ikke tortur for torturens egen skyld, men for å svekke den dømte fysisk.

Var korsfestelsen av Jesus i særstilling? Neppe. Jesus ble arrestert etter tumultene i templet og ble ført til forhør av sanhedrin som var det jødiske råd. Han ble anklaget for kjetteri men greide ikke å få han dømt. Nå må vi huske at dette skjedde i påsken med stor tilstrømning av jøder fra alle kanter til Jerusalem. Romerne var på tå hev pga tilstrømningen og hadde en lav terskel for å aksjonere. Sanhedrins leder yppersteprest Kaifas sto ansvarlig ovenfor romerne for å holde fred under høytiden og det var heller ikke i hans interesse at politisk agitasjon skulle trigge romerne til å begå massakre.

Da Kaifas ikke fikk dømt Jesus som kjetter overlot han Jesus til romerne og anklaget ham for politisk oppvigleri. Religiøse konflikter brydde romerne seg ikke om, men dødsstraff var forbeholdt den romerske statsmakten. Dette er kjent fra evangeliene, men hvordan foregikk rettsaken? Kan vi stole på den versjonen som evangeliene forteller? Etter min mening nei.

For det første, I evangeliet har Pontius Pilatus en sentral rolle. Faktum er at landshøvdinger ikke befattet seg med den type saker da de som regel var summariske. Rettsakene ble utført på et mye lavere nivå. Hadde jødene noen innvirkning på utfallet? Etter min mening nei fordi politisk oppvigleri var noe romerne håndterte selv. Ga romerne amnesti til en person under påskehøytideligheten? (Barrabas) Atter en gang nei, det er ikke dokumentert noe sted i romerske arkiver fra den tiden at de hadde denne praksisen i det okkuperte Israel.Vakte korsfestelsen av Jesus oppmerksomhet bortsett fra hans tilhengere som var få? Enda en gang nei. Hverken i romerske arkiver eller Josephus som skrev det jødiske folks historie etter år 70 nevner denne hendelsen med et ord.

Hadde det eksistert aviser på den tiden hadde det ikke blitt førstesideoppslag, heller nevnt i rubrikken over gårdagens korsfestelser.

Hva vet vi om Pontius Pilatus? Svært lite egentlig. Vi vet at han var landshøvding i Israel og at han var en særdeles brutal person. Til og med romerne reagerte, han ble kalt tilbake til Roma. På godt norsk fikk han sparken. Hva som skjedde videre med han finnes det ingen oplysninger om. For å si noe om omfanget av korsfestelser som straff på den tiden slapp romerne opp for trevirke under korsfestelsene både etter Spartacus opprør og i år 70 da romerne knuste det jødiske opprøret.

Hva står igjen da? Etter min oppfatning og også endel forskere er bibelens fremstilling

myter

Hilsen Tor

Gå til innlegget

Hvilken Islamsk sivilisasjon?

Publisert over 12 år siden

Kjære Fr Fiorina;

 

Jeg leste med stor interesse din tale fra 26 september, med tittelen ”Teknologi, forretning og vår livsstil: Hva nå ?”. Jeg var spesielt interessert i det du sa til slutt i talen om den arabiske/muslimske sivilisasjon. Som en assyrer, en ikke-arabisk kristen innfødt i Midtøsten, med forfedre som går tilbake til 5000 F Kr vil jeg klargjøre noen punkter i talen din, og advare deg mot å bli tatt til inntekt for den arabiske/islamistiske ideologi, en ideologi som søker å assimilere alle kulturer og religioner i den arabiske/muslimske fold.

 

Jeg vet at du er en travelt opptatt kvine, men vær så snill å ta noen minutter til å lese følgende, da det er et perspektiv du ikke vil finne så mange andre steder. Jeg vil besvare noen spesifikke punkter fra din tale, og avslutte med noen generelle betraktninger om arabisk/islamistisk ideologi.

 

Arabere og muslimer dukket opp i 630 da Muhammeds armeer begynte sin erobring av Midtøsten.  Det må gjøres klingende klart at dette var en angrepskrig og erobring, ikke misjonering. Ved bruk av makt, autorisert av erklæringen om Jihad (hellig krig) mot vantro var araberne/muslimene I stand til å tvangsomvende ikke-arabere og ikke-muslimer, og å assimilere dem i sin fold.  Svært få innfødte folkeslag i Midtøsten overlevde dette, primært assyrere, jøder og koptere i Egypt.

 

Etter å ha erobret Midtøsten fikk de erobrede folk status som såkalt Dhimmi, se boken med samme tittel av Bat Ye’Or. Dhimi innebar at de erobrede folk fikk lov til å styre seg selv som religiøse minoriteter (kristne, jødiske og zoroastriske). Disse minoritetene måtte betale en skatt kalt Jizzya, som en straff for ikke å være muslimer. Denne skatten var typisk 80% i tolerante tider, og 150% i undertrykkende tider. Skatten tvang mange til å gå over til islam, noe som også var meningen.

 

Løgnen om arkitektur

 

I din tale sa du bl a følgende om muslimene: ”Deres arkitekter konstruerte bygninger som trosset tyngdekraften”.  Jeg vet ikke hva du siktet til.  Hvis du mente domer og buer ble det arkitektoniske gjennombrudd som parabolske kurver i stedet for sirkulære representerer  gjort av assyrere over 1300 år før islam,  noe som klart fremgår av arkeologiske utgravinger.

 

Løgnen om matematikk

 

Du sa videre at : ”Deres matematikerne skapte algebra og algoritmer som har satt oss i stand til å bygge datamaskiner, og å utvikle kryptering.

 

Sannheten er at grunnlaget for moderne matematikk var skapt ikke hundrer, men tusener av år tidligere av assyrere og babylonere som kjente både begrepet null, Pythagoras teorem og mange andre oppdagelser som araberne/muslimene eksproprierte, ref Neugebauer: ”History of Babylonian Mathematics”

 

Løgnen om medisin

 

Du sier: ”Deres leger studerte menneskekroppen og fant nye metoder for å helbrede sykdom”.  Det overveldende flertall av disse legene (99%) var assyrere. I det fjerde, femte og sjette århundre begynte assyrerne en systematisk oversettelse av gresk kunnskap til assyrisk. I begynnelsen konsentrerte de seg om religiøse verker, men gikk raskt videre til vitenskap, filosofi og medisin. Sokrates, Plato, Aristoteles, Galen og mange andre ble oversatt til assyrisk, og derfra igjen til arabisk. Det var disse arabiske oversettelsene som muslimene brakte med seg til Spania, som spanjolene oversatte til latin og spredte i Europa, og dermed la grunnlaget for den europeiske renessansen.

 

I det 6 århundre hadde assyrerne begynt å reeksportere til Bysants deres egne arbeider innenfor vitenskap, filosofi og medisin.  Når det gjelder medisin produserte den assyriske Bakhteesho  familien  ni generasjoner med leger, og grunnla den berømte legeskolen i Gundeshapur (Iran).  Også når det gjelder medisin forble en lærebok skrevet i 950 den autoritative kilde helt til ca år 1800.

 

Løgnen om filosofi

 

Når det gjelder filosofi utviklet assyreren Job fra Edessa en teori om universet på assyrisk, en teori som utfordret Aristoteles. Den søkte å erstatte materie med energi, og foregrep dermed noen av ideene i kvantemekanikk, så som spontan skapelse og ødeleggelse av materie.

 

En av de største assyriske bedriftene i det fjerde århundre var opprettelsen av verdens første universitet. Det hadde tre fakulteter, ett for teknologi, ett for filosofi og ett for medisin.  Universitetet ble et senter for intellektuell utvikling i Midtøsten. Statuttene for universitetet er blitt bevart og ble senere basis for statuttene til det første universitetet i Italia, ref Arthur Voobus: ”The Statutes of the School of Nisibes”.

 

Da araberne feide gjennom Midtøsten i 630 støtte de på en 600 år gammel kristen assyrisk sivilisasjon med en rik kulturarv og høyt utviklede læreinstitusjoner. Det var denne sivilisasjonen som ble grunnlaget for arabisk sivilisasjon.

 

Løgnen om astronomi

 

Du sier: ”Deres astronomer så mot himmelen, satte navn på stjernene og brøytet vei for romforskning og romfart”. Det er en smule melodramatisk. De astronomer du refererer til var ikke arabere, men kaldeere og babylonere fra dagens Sør-Irak. De var kjent som astronomer og astrologer gjennom årtusener. De ble islamisert med makt så raskt at rundt år 750 hadde de forsvunnet fullstendig.

 

Muslimene la grunnlaget for romfart ? Da romferjen Columbia havarerte i februar 2003 jublet store deler av den muslimske verden over det, men jubelen ble selvsagt fortiet i politisk korrekte medier.

 

Løgnen om litteratur

 

Du sier: ”Deres forfattere skapte tusenvis av beretninger, beretninger om mot, romantikk og magi. Deres poeter skrev om kjærlighet da andre før dem fryktet tankene på slike ting”. Det er svært lite litteratur på arabisk fra den perioden du refererer til, Koranen er den eneste litterære produksjon av betydning. Derimot var den litterære produksjonen til assyrere og jøder meget omfattende.  Den tredje største samling kristen litteratur, etter latinsk og gresk  er av assyrere, på assyrisk.

 

Løgnen om hvem som bevarte klassikerne

 

Du sier : ”Da andre nasjoner var redde for ideer vokste denne sivilisasjonen med dem., og holdt dem i live. Da sensorer truet med å fjerne kunnskap fra tidligere sivilisasjoner holdt denne sivilisasjonen dem i live, og ga dem videre til andre”.

 

Her tar du opp et veldig viktig spørsmål, som går rett til hjertet av hva arabisk/islamsk sivilisasjon representerer. Jeg anmeldte en bok om hvordan gresk vitenskap gikk over til araberne. Bokens forfatter lister de mest betydningsfulle oversettere og tolkere av gresk vitenskap. Av de 22 som er med på listen er 20 assyrere, 1 perser og 1 araber.  I min anmeldelse av boken sa jeg bl a følgende: ”Den konklusjon man kan trekke fra O’Leary sin bok er at assyrerne spilte en viktig rolle i utformingen av den muslimske verden, via gresk kunnskap.  Hvis dette er tilfelle må man stille seg spørsmålet hva skjedde med de kristne samfunn som fikk dem til å miste denne intellektuelle kapasiteten de hadde bygget opp ? Man kan stille det samme spørsmålet om araberne. Dessverre besvarer ikke O’Leary sin bok dette spørsmålet, vi må lete etter svaret annensteds.”

 

Jeg besvarte ikke det spørsmålet jeg stilte i min bokanmeldelse, men svaret er meget åpenbart: De kristne assyriske samfunn ble tappet for sin befolkning gjennom tvangsomvendelse (på grunn av Jizzya), og da de hadde kommet under en kritisk terskel sluttet de å frembringe flere av de skriftlærde som hadde vært den intellektuelle drivkraft bak islamsk sivilisasjon. Det var da islams såkalte ”gyldne ære” tok slutt, dvs rundt 850.

 

Selve religionen islam ble også påvirket av assyrere og jøder, ref ”Nestoriansk innflytelse på islam og Hagarisme”.

 

Arabisk/islamsk sivilisasjon er ikke noen progressiv kraft, det er en bakstreversk kraft. Den sivilisasjonen du beskriver var ikke noe araberne og muslimene skapte. Den ble skapt av assyrerne. Araberne eksproprierte den, og mistet den da de gjennom tvangsomvendelse av assyrere tappet den  kilden til intellektuell nyskapning som hadde drevet den. Hvilken annen arabisk/muslimsk sivilisasjon har oppstått senere? Hvilke andre arabiske/muslimske bedrifter kan vi liste opp ?

 

Løgnen om toleranse

 

Du sier: ”Kanskje kan vi lære noe av hans (Suleimans) eksempel. Det var lederskap basert ikke på arv, men på hva man hadde utrettet. Det var et lederskap som forvaltet ressursene til en svært variert befolkning som omfattet kristne, muslimske og jødiske tradisjoner”.

 

Faktum er imidlertid at Det ottomanske imperiet var ekstremt undertrykkende mot ikke-muslimer. For eksempler ble unge kristne gutter  fjernet med makt fra sine familier, vanligvis i 8-10 års alderen, og innrullert i Janitsjarene, hvor de ble islamisert og tvunget til å slåss for imperiet.

 

Hvilke litterære, kunstneriske eller vitenskapelige nyskapninger kan vi peke på fra Det ottomanske imperiet ? Det vi kan peke på er folkemord på 750.000 assyrere, 1.5 millioner armenere og 400.000 grekere under Første Verdenskrig av den såkalte ”Unge Tyrkere”-regjeringen. Dette er islams sanne ansikt.

 

Islam eller sivilisasjon

 

Arabere/muslimer er engasjert i en eksplisitt kampanje for å ødelegge og ekspropriere kulturer og samfunn, identiteter og ideer. Når en arabisk/muslimsk sivilisasjon møter en ikke-arabisk/ikke-muslimsk vil de først prøve å ødelegge den, slik Taliban ødela Buddha-statuene i Afghanistan, og slik Khomeini ødela Persepolis.  Dette er et mønster som har gjentatt seg siden islam oppsto for 1400 år siden, og som historien er full av eksempler på. Hvis den ”fremmede” kulturen ikke kan ødelegges vil den bli ekspropriert, og revisjonistiske historikere vil hevde at den var arabisk, slik tilfellet er for de fleste av de arabiske ”bedriftene” du omtalte i din tale.

 

Eksempelvis omtaler arabiske historiebøker som brukes i Midtøsten assyrere som arabere, noe ingen seriøs historiker ville være bekjent av, og ingen assyrer ville akseptere. Assyrere slo seg først ned i Ninive rundt 5000 år før Kristus, eller ca 5600 år før araberne kom dit. Til og med ordet ”araber” er et assyrisk ord, og betyr ”vestfra”.  Den første skriftlige henvisning til arabere var assyrerkongen Sennacherib, 800 før Kristus, hvor han snakker om erobring av "ma'rabayeh" – folk vestfra, ref :”the Might That Was Assyria” av H W F Saggs.

 

Disse ruinene ved Mosul i Nord-Irak er alt som er igjen av assyrernes gamle hovedstad, Ninive.

 

Til og med i Amerika fortsetter denne arabiseringen. Den 27 oktober sendte en koalisjon av syv assyriske og maronittiske organisasjoner er brev til Det arabisk-amerikanske institutt hvor de ba dem slutte å omtale assyrere og maronitter som arabere, noe instituttet med vitende og vilje hadde bedrevet.

 

Det finnes minoriteter og nasjoner som kjemper for å overleve i det arabiske/muslimske Midtøsten og Afrika, eksempelvis assyrere, armenere, jøder, sør-sudanesere, etiopiere og nigerianere. Vi må være på vakt så vi ikke kommer i skade for å støtte islamsk fascisme og arabisk imperialisme, og deres forsøk på å utslette alle andre kulturer, religioner og sivilisasjoner.  Vi har alle en plikt til å gjøre hjemmeleksen før vi kommer med uttalelser eller holder taler som berører et så følsomt tema.

 

Jeg håper du finner denne informasjonen opplysende. For mer informasjon, se linkene nedenfor. Du må gjerne kontakte meg på keepa@ninevehsoft  hvis du har noen spørsmål.

 

Takk for oppmerksomheten.

 

Peter BetBasoo

Dette var et brev til Carly Fiorina daværende direktør i HP etter hennes tale 26.september 2001

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere