Børge Løype

Alder: 59
  RSS

Om Børge

Kristent engasjement : Er aktivt med i lokale bedehus. Arbeider for samhald mellom dei tradisjonelle misjonsorganisasjonane ved at desse rullerer på den faste møtedagen på bedehusa. Bedehusforsamlinga er ALLE dei kristne i bygda , utan omsyn til kva for ein organisasjon som stiller med talar frå veke til veke. Så kan kvar og ein av oss ha eit par organisasjonar som ligg oss ekstra nær , reint privat. Dette er inga motsetning til fellesskapet på bedehuset. Politisk / samfunnsmessig engasjement : Som bygdemann var det for meg naturleg å røysta på Senterpartiet. Dette heldt eg fast på i minst 20 år. Men så skifta partiet side. Dei gjekk frå meg ... Dermed var eg i ferd med å verta partilaus. Som så mange andre , hadde eg vel eit inntrykk av at politikarane vart litt miljøskadde og ein del av "systemet" , etter nokre periodar på Stortinget. Så eg var på leit etter litt "friskt blod" - og friskare haldningar. Akkurat i denne fasen vart det skipa eit nytt parti. Det vil seia , det var eit par mindre parti som slo seg saman og finjusterte programmet sitt ut frå dette. Dermed hadde eg på nytt eit parti eg kunne røysta på , og engasjera meg i.

Følgere

Velsigning av likekjønna par ?

Publisert over 7 år siden

Då eg las artikkelen i VL med tittelen ” Biskopene blir ikke enige om homofili” , måtte eg berre skriva eit innlegg her på Verdidebatt.

Bakgrunnen for mesteparten av problema er sjølvsagt den ulukkelege nye ekteskapslova me fekk for nokre år sidan. Presset frå dei homofile / lesbiske om kyrkjeleg vigsel og/ eller velsigning aukar jamt og trutt. Men også innafor bispekollegiet har det vore ei utvikling i negativ retning. Fleire av dei biskopane som for få år sidan stod fast på Guds Ord og sa tydeleg nei til heile den nye lova , støttar no langt på veg dei homofile – men dei har problem med å bruka ordet ”ekteskap” – enn så lenge.

Kan Kyrkja velsigna homofile / lesbiske par ?

Desse para ynskjer seremoniar / liturgiar der dei får Kyrkja si velsigning over samlivet sitt.  Det er vel eit mål at dei også skal kunna få vigslinga i Kyrkja. Men kan Kyrkja gjera dette ?

Kyrkjelege handlingar må ha utgangspunkt i Guds Ord , og ikkje vera i strid med dette.  Kyrkja som institusjon kan ikkje i eiga kraft velsigna noko som helst.  Det vil vera utan innhald , det vil vera jamgodt med ”tomme kaloriar” !  Kyrkja som institusjon kan berre formidla , eller rettare sagt nedbe Guds velsigning over folk og einskildmenneske.  Det er Gud , og berre Han som velsignar.

Herren ser med godhug på bøn om velsigning over heim og familie , når det skjer i samsvar med dei ordningane Han sjølv har lagt til rette for samliv mellom mann og kvinne. Men Han har også sagt tydelege ord om kva former for samliv som ikkje er etter hans vilje.

Ein seremoni / liturgi som legg opp til vigsling og / eller velsigning av homofile / lesbiske par vil difor vera i strid med Guds eige Ord. Slike former for samliv kan ikkje kallast ektepar i Bibelsk meining av ordet ekteskap.

Det er også eit anna alvorleg moment ved å innføra ein liturgi for velsigning av homofile par i Kyrkja.  Når paret går ut kyrkjedøra etter ein slik seremoni , vil dei kanskje leva i den trua at dei har fått Guds velsigning over dette samlivet sitt.  Ut frå Hans eige Ord vil dei ikkje ha det.  Dei har berre med seg tomme ord , ”tomme kaloriar”  frå presten.  Dei går ut like fattige som dei kom inn til denne seremonien.  Men dei trur dei har fått noko !

Ekteskapsliturgi for homofile.

Det går også tydeleg fram av artikkelen at liturgi for sjølve ekteskapsinngåinga (vigslinga) er ein del av debatten i Bispemøtet.  Sjølv dei biskopane som støttar homfilt / lesbisk samliv , slit med å bruka ordet ”ekteskap” i ein slik liturgi.  Dette skal dei verkeleg gleda seg over ! Det er nemleg Guds Ord , Hans gode vilje som kling i bakhovudet på biskopane. Kanskje riv det litt i hjarta også , når dei tenkjer ordet ”ekteskap” mellom to av same kjønn ? Om dei då seier tydeleg nei , både til ekteskapsliturgi for , og velsigning av likekjønna par , er eg trygg på at denne smerten vil forsvinna.

Argumentasjonen mot ekteskaps- / vigselsliturgi vil vera tilsvarande som for seremoni for velsigning av samkjønna par.

Litt om vigselretten i Kyrkja.

Det vert så vidt lufta om politikarane (etter press frå dei homofile / lesbiske) kan ta frå Kyrkja heile vigselretten , både for heterofile og samkjønna par. Det har i andre samanhengar vore teke til orde for at Kyrkja burde seia frå seg vigselretten , som ein reaksjon på den nye ekteskapslova.

Dette er for meg ein temmeleg bakvendt tankegang. Ordninga med borgarleg vigsel er historisk sett av nyare dato. Ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne har eksistert lenge før dei fann opp både Sorenskrivar og Tingrett.  For meg ligg det nærare å seia at det er Kyrkja som har ”lånt bort” vigselretten til den verdslege makta.  Dette vart i si tid gjort i god meining , for gje eit alternativ til dei som ynskjer å inngå ekteskap fristilt frå Kyrkja og andre trussamfunn.  Det var også ei funksjonell ordning for dei som ville inngå nytt ekteskap etter at dei var skilde.

Sant nok har det vore ei naturleg oppgåve for den verdslege makta å formulera dei juridiske sidene ved ekteskapet , men dette har vore eit ledd i utviklinga av den tjukke boka som heiter Norges Lover. Ekteskapet mellom mann og kvinne var faktisk ei etablert ordning lenge før Magnus Lagarbøter si tid ! Han som sa ”Med lov skal landet byggjast , og ei med ulov øydast !” Hadde han lese den nye ekteskapslova , ville han nok ha kalla dette ”verket” for ei ULOV !

Me skal ikkje lesa så lange stykket i Bibelen før me finn både vigsel og velsigning av ekteskapet mellom mann og kvinne. Dei to fyrste kapitla i 1. Mosebok skildrar skapinga for oss i to avsnitt. Somme vil her hefta seg opp i motsetningar kring tider og dagar. For meg er det slik at kapittel 2 gjev ei utfyllande skildring av at Gud skapte mennesket. Kap. 1, v. 27-28 fortel om skapinga av mennesket meir i kortform , slik som resten om forteljinga om då Gud skapte.

Den fyrste brurevigsla.

For samanhengen kan ein gjerne lesa heile avsnittet 1. Mos. 2 , 18-25.  Dette er sterk lesnad !  Me har nok lese det mange gonger , men for eit år eller to sidan merka eg meg særleg siste delen av vers 22 , der det står ”... og førte henne til mennesket”.  Slik eg ser det , er ikkje dette noko mindre enn ei brurevigsle , der Gud sjølv var vigselmannen !  Fyrst skapte Gud kvinna , så vigde Han henne til mannen.

Og resten er historie , seier ein av og til. Ja , faktisk er det slik. Det ligg i den ”pakken” som heiter Skaparverket. Difor har ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne vore det vanlege gjennom alle generasjonar , og i alle land og kulturar. Sant og visst har det vore både fleirkoneri og andre alternative samlivsformer , det er også kjent frå Bibelen. Men Guds gode vilje er ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne.

Kyrkja vil difor vera på den TRYGGASTE grunnen både Bibelsk (teologisk) og historisk om ho held fast ved dette ekteskapet , både når det gjeld vigsel og velsigning av brurepar. Nå det vert arbeidd med at Kyrkja skal få ei friare stilling i høve til Staten , bør ho nytta denne fridomen til å arbeida med frimod ut frå Guds Ord , ikkje under trelldom av verdslege meiningar !

Martin Luther og ekteskapet.

No står eg i fare for å gjera dette innlegget alt for langt , men her ligg eit moment som einskilde kanskje vil trekkja fram i denne samanhengen. Dersom han er korrekt oppfatta og korrekt omsett , skal Martin Luther ha sagt at ekteskapet er ei verdsleg ordning. Fyrste gongen eg las dette , lurte eg verkeleg på kva mannen hadde hatt i kaffien den dagen. Hadde han derimot sagt at ekteskapet er ei ordning for denne tidshushaldninga , kunne me nok ha vorte samde ganske raskt.

Meininga hans var truleg å markera motstand mot den katolske kyrkja , som rekna ekteskapet for eit sakrament. Jau , det var nok å ta hardt i å kalla ekteskapet sakrament , men når Luther kalla ekteskapet ei verdsleg ordning , var han ikkje berre i grøfta på motsett side av vegen. Han var slik eg ser det , langt inne i skogen , borte frå vegen.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er skildra og omtala gjennom heile Bibelen. Til dømes i Predikeren 4 , 9-11 , der det står om to som er til hjelp for kvarandre. Og i vers 9 er det vist til 1. Mos , 2,18 (... det er ikke godt for mannen å være alene). Om ein skulle samla alt som er sagt om ekteskapet i Bibelen , ser ein at føremålet med ekteskapet er at dei to skal vera til hjelp for kvarandre på Himmelvegen , og å føra slekta vidare.

Jau , ekteskapet er sanneleg ei Gudgjeven ordning vel å merka ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne.

Med helsing

Børge Løype

Skjold

Gå til innlegget

Ekteskapet - ei gåve frå Gud

Publisert over 7 år siden

Frå tid til anna vert det lufta tankar om at Kyrkja skal eller bør seia frå seg vigselretten , med bakgrunn i den nye ekteskapslova. Dette framlegget gjer meg verkeleg VONDT å lesa!

Dei seinare åra har det skjedd ei smertefull utvikling i lovverket som har med ekteskapet å gjera , det skal vera sikkert og visst.  Men er det av den grunn rett av Kyrkja å seia frå seg vigselretten ?  Eg meinar så avgjort NEI ! 

Vigsel og velsigning høyrer i hop.  Vel å merka vigsel og velsigning av det rette ekteskapet mellom ei kvinne og ein mann.


Denne utviklinga har gått i fleire steg.

VIGSELSATTESTEN

Hausten 2004 vart det innført ei ny ordning , ved at prøving av vilkåra for ekteskap og utferding av prøvingsattest skal utførast av Folkeregisteret. Vigsling av brurefolket vert vidare utført av presten

MEN :

frå 1. oktober 2004 er det FOLKEREGISTERET , ikkje presten som skriv ut vigselsattesten.

Svært mange , kanskje fleire enn me trur , har ei DJUP meining med å inngå ekteskap i kyrkja. Og dette gjeld sjølvsagt tilsvarande for dei som har sin plass i andre trussamfunn og livssynsorganisasjonar. Kvar og ein vel å inngå ekteskapet der dei kjenner seg HEIME. Likevel er vigselmannen fråteken retten til å skriva ut vigselsattesten til det paret som er vigde.

Med ein stendig aukande flora av trussamfunn / livssynsorganisasjonar , kan ein frå ein juridisk synsvinkel sjå eit behov for ein felles og samordna vigselattest , utferda av eit offentleg organ som til dømes Folkeregisteret. Eg kjenner ikkje til korleis dei tidlegare vigselsattestane var utforma , men eg vil tru det var ein felles mal / standard for kva opplys-
ningar som skulle vera med.  Dermed burde dei juridiske behova vera stetta.

Vidare hadde attesten stempel og andre kjenneteikn som KLÅRT viste kva for trussamfunn / livssynsorganisasjon brurefolket var vigde i.  Dermed var også ynskjet frå brurefolket om livssynsmessig tilknyting teken i vare på ein god måte. Slik eg har oppfatta det , får no alle ein felles attest , utferda av Folkeregisteret. Punktum.  Utan livssynsmessig tilknyting.

Mitt framlegg:

1.

Vigselmannen i det aktuelle trussamfunnet / livssynsorganisasjonen MÅ FÅ TILBAKE retten til å skriva ut ein vigselattest som KLÅRT viser kor vigslinga har gått føre seg.

2.

Dette inneber sjølvsagt at både kyrkja og andre trussamfunn får vidareføra vigselretten. Der er ikkje noko grunnlag for å seia frå seg denne retten.

TILSULKA EKTESKAPSLOV :

Sommaren 2009 vart det vedteken ei såkalla "felles ekteskapslov" - Ei lov som etter Magnus Lagarbøter sin tanke ville fått stempelet ULOV. ( Med LOV skal landet byggjast , og ikkje med ULOV øydast , sa han på 1200-talet.)

Dette er ei lov som dei homofile / lesbiske vil få SKULDA for at vart innført , men det er politikarane som har ANSVARET for at ho vart vedteken i Stortinget.

Det vart i denne prosessen tenkt lite på det store fleirtalet som vil inngå eit RETT ekteskap mellom mann og kvinne.

Me kristne står sjølvsagt fritt til å byggja ekteskapet på Guds Ord , og byggja varme gode heimar på dette grunnlaget. Men også for oss har ekteskapet ei JURIDISK side. Så får me altså servert ei lov det vårt rette ekteskap vert stilt på linje med dei som vel eit samliv i strid med Guds Ord.

Motstanden mot denne lova finn ein også i andre religionar. Også dei har GOD GRUNN til å kjenna seg såra.

BORGARLEG VIGSEL

For å bøta på dette som politikarane har ROTA TIL , vil somme no innføra OBLIGATORISK borgarleg vigsel.

Dette er DJUPT SÅRANDE !

Fyrst sulkar dei til ekteskapslova , så vil dei STELA ekteskapet frå Kyrkja !

Grunngjevinga er at den nye lova skaper mykje bråk...

Slik eg oppfattar det , vert det no eit spørsmål om dei homofile / lesbiske på sikt skal TVINGA seg inn i Kyrkja ved inngåing av "ekteskap" , eller om Kyrkja skal missa eller seia frå seg retten til å via brurepar. Så omsnudd har alt vorte...

Fram til no har me hatt ei REIN ekteskapslov for det RETTE ekteskapet mellom mann og kvinne , og ei Partnerskapslov for dei som ynskjer eit samliv som IKKJE er bunde av Guds Ord. Ut frå Bibelen er sjølvsagt den sistnemnde også ei ulov , men i eit ope og fritt samfunn må me både akseptera og respektera dette. MOTYTINGA burde sjølvsagt vera at me fekk ha den gamle EKTESKAPSLOVA usmitta. Men det fekk me altså ikkje...

Det naturlege ville vore at politikarane vurderte kva for rettar og plikter som skulle liggja i Partnerskapslova , dersom det kom fram ynskje frå dei homofile / lesbiske om endringar på dette feltet. Så kunne partnerskap vera partnerskap og ekteskapet vera ekteskap framleis. Dette ville truleg vorte ei vesentleg fredelegare løysing. Klåre GRENSER er eit viktig grunn-
lag for eit ryddig naboskap. Late kvar av gruppene fått ha si lov utan innblanding / press frå den andre gruppa.

EKTESKAPET ER EIN DEL AV SKAPARVERKET !

Heilt frå dei fyrste sidene i Bibelen går det tydeleg fram at ekteskapet mellom MANN og KVINNE er ein del av skaparverket.  Det vert streka under at dei er skapte til mann og kvinne , og dei får eit konkret oppdrag om å fylla jorda med menneske – fordi Gud elskar menneska ! Dei fekk også i oppdrag å ta jorda i bruk – forvalta dei ressursane som Gud hadde skapt.

DEN FYRSTE BRUREVIGSLA.

For meg personleg er det både varmt og sterkt å lesa 1. Mos. 2 , 18-26. Der vert det skildra så fint heilt frå den tida dåHerren sjølv såg at det ikkje var godt for mannen å vera åleine , og til Han gav kvinna opp i fanget til mannen , så å seia.  Særleg har eg merka meg siste delen av vers 22 der det står så fint :  … og førte henne til mennensket.

Dette er den fyrste brurevigsla – og Gud sjølv var vigselmannen !

Fyrst skapte Gud kvinna – så vigde Han henne til mannen.

 

Martin Luther og ekteskapet.

 

Fyrst i nyare tid har eg vorte merksam på at Luther rekna ekteskapet som ei verdsleg ordning.  Dette vart sterk kost å lesa.  Bakgrunnen var kanskje at den katolske kyrkja såg på ekteskapet som eit sakrament.  Dette kunne nok vera å ta for hardt i.  Men ved å rekna ekteskapet som ei verdsleg ordning , rusla herr Luther langt ut i grøfta på motsett side av vegen.  Om han hadde kalla ekteskapet ei ordning for denne tidshushaldninga , kunne me nok møtast.

Gjennom heile Bibelen kan me lesa sterke , varme og POSITIVE skildringar av mann og kvinne i , eller på veg inn i ekteskapet. Men der er og sterke åtvaringar mot å skada , øyde-leggja eller sulka til ekteskapet på nokon måte.

Så inngåing av ekteskap har AVGJORT sin plass i Kyrkja !

Dersom Kyrkja misser , for ikkje å nemna seier frå seg vigselretten , vil dette vera å SNYTA komande generasjonar av brurepar for noko av det finaste som Gud sjølv har gjeve til menneska !

Greit nok at både Kyrkja , trussamfunn og livssynsorganisasjonar vil kunna vidareføra seremoniar for velsigning av brureparet , men ved eventuell innføring av obligatorisk borgarleg vigsel , vil eit vesentleg element falla bort i denne seremonien.

Vigsel og velsigning høyrer i hop.

Både ekteskapet mellom mann og kvinne , og velsigninga av dette , er gåver frå Gud sjølv.  Som vist ovanfor , innstifta Gud sjølv ekteskapet lenge før dei fann opp både Sorenskrivar og Tingrett !

Kyrkja har ingen grunn til å seia frå seg vigselretten med "takk for lånet" - det er i realiteten den verdslege makta som har "lånt" brurevigsla frå Kyrkja ! 

Bakgrunnen for dette var i si tid eit behov for å kunna inngå ekteskap fristilt frå Den norske Kyrkja. Dette gjaldt både for andre trussamfunn og for dei som ynskte å stå fritt frå slike samfunn.

Den verdslege makta har også under vegs fått i oppdrag å uforma det formelt juridiske innhaldet i ekteskapet. Men dette har gjennom alle tider vore basert på eit ekteskap mellom ei kvinne og ein mann. Slik har det forresten vore i andre land og kulturar også , ubunde av kva religionar som har vore rådande.

Dette viser dei sterke banda mellom skapinga og innstiftinga av ekteskapet mellom mann og kvinne. Om folket laga seg til med andre religionar , var likevel ekteskapet den faste normen. Like fullt har det gjennom historia vore einskildmenneske som har lagt livet sitt til rette på andre måtar , som til dømes fleirkoneri. Men juridisk og sosial aksept for samkjønna samliv er av nyare dato.

Kan henda er det den verdslege makta som har gått ut over fullmakta si ved å innføra den nye lova ?

Til slutt nokre ord til dei som rakk å verta gifte før den nye lova kom.  Somme av desse føler at dei ikkje lengre har noko ekteskap.  Til det vil eg seia at desse kan trygt slå i bordet med den gamle lova og seia :  Då me gifta oss , gjorde me det på grunnlag av denne rette lova ! Inga lov kan gjevast tilbakeverkande kraft. Datoen på vigselattesten viser kva lov som gjeld.

 

Kva så med dei som fekk servert den nye lova ?  Dei som må leva under den same lova som dei samkjønna – kva med desse ?  Gud kjenner hjarto – og Han kjenner smerten over den lova som er imot Hans vilje.  Også den smerten som desse brurepara ber med seg. Han veit at dei så gjerne ville hatt den gamle lova som juridisk fundament for ekteskapet sitt.  Men ingen kan ta frå dei det åndelege fundamentet i Guds eige Ord !

 

Kristent Samlingsparti vil arbeida hardt og målretta for å få tilbake den gamle lova , med det EKTE ekteskapet.  Så får heller dei som ynskjer andre samlivformer syta for seg når det gjeld juridiske rettar og plikter.  Men ikkje kall det for ekteskap.  Der finst berre EI form for EKTESKAP – det som Gud sjølv innstifta då Han ”... førte henne til mennesket” !

 


Helsing Børge Løype , Skjoldavik

Stortingskandidat

Kristent Samlingsparti , Rogaland

Gå til innlegget

Manglar prest ved bryllaup - vondt å lesa

Publisert over 11 år siden

Dette var vondt å lesa : 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.6807342

Ei ung kvinne vil så gjerne vil så gjerne gifta seg i kyrkja i heimbygda der ho vaks opp.  Som så mange andre ynskjer ho og kjærasten hennar å feira bryllaupet på sommartid.  Men så var det å finna ein prest som er "på vakt" , då !

Sjølvsagt skal også prestane ha ferie , men slik det går fram av artikkelen , ser det ut for at det er smått med tilgjengeleg prest i heile prostiet.  Dersom dette er korrekt , må ferielista vera sett opp på ein lite tilfredsstillande måte.  Behovet for kyrkjelege handlingar vil vera til stades gjennom heile året , og sommarbryllaup er vel heller ikkje noko nytt ...

Kanskje er dei prestane som ikkje har ferie alt er bortbesilte til andre bryllaup i prostiet , men det burde vera råd å finna ei god løysing.  Kanskje kunne ein få til ei samordning ved at den same presten ambulerer frå kyrkje til kyrkje på same dagen , eller at ein legg fleire bryllaup til same kyrkja.  I det siste tilfellet bør ei så langt mogleg lytta til brurepara og dei kjenslene som desse har.

Kyrkja bør ha i mente at bryllaupet er ein heilt spesiell dag for brurefolket , og det å verta vigde i den kyrkja dei har gode minne frå , kan vera med å både forsterka og fornya forholdet til kyrkja.  Ja , det kan faktisk verta ei forsterking og fornying i truslivet til brurefolket !

Når menneske ynskjer kontakt med kyrkje og bedehus , bør me både lytta og leggja til rette.  Av og til må me kanskje til og med "gå den andre mila" , som det står om i Matt. 5,41.  Lat oss gjera det i glede !  Anten det er brurefolk eller andre menneske som søkjer kontakt eller ber om ei teneste.

Gå til innlegget

Bladefunksjon i toppen ?

Publisert nesten 12 år siden

Mange debattar går over fleire / mange sider.

Når me då skal følgja med , oppdatera oss eller svara på kommentarar . må me fyrst "rulla ned" til botnen av side 1 for deretter å bla fram til den siste sida.  Det er heilt naturleg at denne bladefunksjonen ligg nede på sida for dei som er nye lesarar av den aktuelle debatten , så dette bør vidareførast.

Spørsmålet er kort og greit om ein i TILLEGG kunne fått denne bladefunksjonen heilt i TOPPEN av side 1 , like over overskrifta på startinnlegget ?

Tenk litt på tanken , og på førehand takk !

Beste helsing

Børge Løype

Gå til innlegget

Katten er borte !

Publisert nesten 12 år siden

Somme lurer kanskje på kor det vart av den trivelege gule katten eg hadde som bilete i profilen min.

Bakgrunnen for at katten forsvann , er ein kommentar frå Sidsel Dahl , som eg oppdaga no i kveld.

_________________________________

RE: RE: Fravær av navn, er det likevel ok?

22.04.09 kl. 21:24 skrev Sidsel Dahl:

At man kan snike seg unna å signere med fullt navn er en sak. Men at så mange som er registrert her IKKE har registrert seg med bilde - men tvert imot her en som har profilert seg som en "katt", dette gir et useriøst uttrykk for det jeg håpet og trodde denne verdidebatten som VL har skrytt lenge av, skulle bli en realitet.

Mvh

Til Sidsel Dahl :

KATTEN ER NO BORTE !

Grunnlaget for at eg brukte dette biletet var todelt :

1.  Eg har ikkje i NOKO tilfelle lagt ut bilete av meg sjølv på internett.  Her er eg KONSEKVENT !

2.  Dette biletet brukte eg også (saman med fullt namn) i det tidlegare debattforumet her på Vårt Land.  Meininga var altså å vidareføra "identiteten" min til Verdidebatt.

Med bakgrunn i desse prinsippielle haldningane mine , tykte eg det var litt trivelegare med den gule katten som vinka med eine labben.  Såpass humor burde det vera plass for.

No er katten borte...  Men debattanten lever vidare - så lenge han får lov å vera "grå"...

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere