Svein Ausland

Alder:
  RSS

Om Svein

Halvstudert bussjåfør

Følgere

Statens ekkokammer

Publisert 7 måneder siden

Det er behagelig å være med likesinnede. Alle er enige og man er omgitt av ja-mennesker. Slik er det å være i et ekkokammer, det er nesten som å snakke med seg selv. Har selve Staten organisert seg som et ekkokammer i økende grad med innføringen av Klimaloven?

Olje- og energiministeren fikk nylig massivt positive høringssvar som støtter CO2-fangst og lagring. Det virker jo bra. Men er virkeligheten så enkel at vi enkelt og greit kan pumpe ren karbondioksyd ned under havbunnen og tro at den blir værende der uten forstyrrelser og lekkasjer? Spania har erfart at slik innpumping utløser jordskjelv, og andre forsøk har vist lekkasjer av den dødelige gassen. Og kostnadsrammen på 25 milliarder er jo forøvrig penger som kan brukes til alle mulige bedre formål i inn- og utland. Har ikke motstemmene kommet ministeren for øre?

Det bakenforliggende spørsmålet er om Staten egentlig har noen som kan gi uhildede råd lenger. I over tretti år nå har vi blitt foret med advarsler om global oppvarming, smeltende poler og global oversvømmelse. Fram til for fem år siden var det jevnlig debatt der fagfolk fikk komme til orde og motsi disse dystre forutsigelsene. Avanserte datamodeller er effektivt brukt som nærmest uangripelig argument av våre statsoppnevnte klimaforskere. De få som turde å stille til debatt hadde derimot fasiten å vise til, nemlig at hittil har ikke dystopien slått til. Langt derifra, for havnivået er konstant og temperaturen er gjennomsnittlig stabil. Verden er faktisk grønnere enn noen gang, viser satelittbilder siste femti årene, og antall ekstremvær er snarere gått ned de siste tiårene enn motsatt. Disse avvikende stemmene må man nå lete etter i mediene. Dette er urovekkende.

Etter Parisavtalen i 2015 virker det som den frie klimadebatten i våre største medier som Nrk og Aftenposten vært lagt død. Tidligere virket også debatten delvis undertrykt, men den slapp da igjennom med jevne mellomrom i Dagsnytt 18 og lignende programmer. Og universitetene og høyskolene våre virker nå å være helt styrt av overbygninger som Bjerknessenteret (UiB, UiS og UiA m.fl.) og Cicero ved UiO. Endog SINTEF har fått sin «bærekraftsdirektør», som passer på at Statens vedtatte dogme ut fra Klimaloven blir opprettholdt. Og på toppen har vi klimaministeren.

Er det da noen forskere eller professorer som er frie nok til å si fra om at det såkalte grønne skiftet ikke er verken økonomisk eller økologisk bærekraftig? Problemet er at Staten har pengesekken som forskere lever av. Og i flere innlegg har jeg lest at bare man fester på begrepet klima i en forskningssøknad, så strømmer pengene fritt. Dette skaper ja-mennesker og ekkokammer.

Organisasjonen Klimarealistene har kommet med flere høringssvar de senere årene, ført i pennen av noen av våre fremste realfaglige professorer og forskere. Organisasjonen blir ofte ignorert og framstilt som en gjeng «pensjonister». Jo, flertallet av de som står fram er nylig pensjonerte, men det fratar dem ikke et langt forskerliv og de har ikke sluttet å følge det som rører seg på forskningsfronten selv om de er nå pensjonerte.

Dette kom tydelig fram for fire-fem år siden da leder for fornybarsatsingen ved Universitetet i Agder, Stein Bergsmark, utga en fyldig rapport der han gjennomgår FNs klimapanels egne data etter 1945 og framover. Konklusjonen var at det er ingen vesentlig sammenheng mellom økt mengde CO2 og global temperaturutvikling. Denne og en senere rapport ble utgitt straks etter han gikk av med pensjon, siden han før ikke var fri til det. Han utfordret seks ledende professorer ved UiO for å komme med svar på rapportens holdbarhet. Men han ble blankt avvist med henvisning til at debatten om klima var avsluttet, ført i pennen av den kjente professor Nils Chr. Stenseth. Etter dette har det knapt vært noen seriøs debatt. 

Staten finansierer også miljøorganisasjonene våre, og dette presser også disse til å sluke klimapolitiske tiltak som skal gi oss det «grønne» skiftet. Naturvernforbundet har nok ropt varsku om naturinngrepene som vindmølleparker og gruvedrift medfører, men det blir for lite og for sent. Ja, den unge olje- og energiministeren vår har blitt indoktrinert om klimatrusselen fra barnsben av, til liks med hele vår yngre generasjon som er under førti år. Propaganda virker. Det er bare det at CO2 ikke er problemet, ei heller metangass. Klimarealistene har hundrevis av relevante og nokså lettfattelige artikler som viser dette fra mange vinklinger og fakta.

Når det gjelder det grønne skiftet: Hvem vet at hydrogengassen, som alle nå lovpriser,er hyperfarlig og mange ganger mer eksplosiv enn naturgass? To anlegg er gått i lufta i løpet av siste året – ett av dem i Sandvika. Dessuten er hydrogen mange ganger dyrere. Hvem vet at naturgass faktisk er helt rent, og avgir det samme som utpusten vår? Og naturgass er billig. Og hvor mange vet at moderne dieselmotorer er så å si like rene som naturgassmotorer? Bilene har partikkelfilter som renser sotstøv, raffineriene fjerner svovelet på forhånd, adBlue tilsettes for å fjerne de giftige nitrogenoksidene, og ut kommer også der tilnærmet vår utpust. I praksis er en moderne dieselbil like ren for bymiljøet som elbiler. Dette er underkommunisert,  For astmatikere er disse bilene altså nokså like – dekkene virvler opp støv uansett drivstoff. Naturgass er virkelig et svar på et renere miljø, både for motorer, husholdninger og kraftverk. Mengden naturgass er stor av vi er dekket i uoverskuelig fremtid. Ved å bruke mer naturgass sparer vi naturen for flere kraftutbygginger,  vindmølleparker og unødig gruvedrift for å lage elbiler. 

(Se på youtube den nye dokumentaren fra Michael Moore, Planet of the Humans, som tydelig viser at klimatiltak står i motstrid mot ekte miljøvern). 

Det er ikke bare det økonomiske og økologiske som blir skadelidende av det såkalte grønne skiftet, men også den frie debatten som skal kjennetegne et fritt demokrati.

(Rett før koronaen slo til holdt det nesten på å bli ekte debatt i Debatten med Fredrik Solvang. Men så fant man plutselig et påskudd for å avlyse. Mange kunne lært et og annet fra professor Jan Erik Solheim og biolog Morten Jødal, som var oppsatt i programmet sammen med Cicero. Nye sjanser kommer.).

Gå til innlegget

Ingen havstigning på Kiribati eller Tuvalu

Publisert rundt 1 år siden

Spaltist Ingunn Marie Tønnesen Seip skriver om klimaflyktninger fra bl.a. Stillehavsøyene Kiribati og Tuvalu. Det var en del snakk om at disse øyene ville bli oversvømmet pga. stigende havnivå for ti-femten år siden. Gode nyheter, for nå har vi fasiten så langt: Ingen havstigning har skjedd.

En ledende ekspert på verdens havnivå er professor ved Stockholm Universitet, Nils-Axel Mörner. Han har studert havnivået ved Maldivene, som også skulle være truet av å bli oversvømmet. Han skriver (2017):

"I perioden 2000-2005 ledet jeg et internasjonalt havnivåprosjekt på Maldivene. Ved observasjonsfakta samlet langs bredden på et stort antall øyer, kunne vi demonstrere at det faktisk ikke pågår noen oversvømmelse, derimot har havnivået vært stabilt de siste 40 årene.

Det samme fravær av nåværende havnivåstigning er nå dokumentert også i Bangladesh, Goa i Sør-India, Qatar, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, Fransk Guyana og Venezia. På alle disse stedene (og i deres omgivelser) har havnivået holdt seg nesten stabilt de siste 40-50 årene." 

Myter om hva som kan skje om ti, tjue eller femti år har blitt skapt ved at påstandene har blitt gjentatt og gjentatt. Propaganda kalles det. Fasiten er å se hva som faktisk har skjedd. Dette er ekte forskning, etterprøvbar.

Effektive bistandstiltak er å bygge solid. Og til det trengs sement. Og diesel til anleggsmaskiner. La det synke inn. CO2 stammer hovedsaklig fra naturen selv, som ligger utenfor vår kontroll. Det er hybris å tro at mennesket styrer jorda!


https://www.klimarealistene.com/2017/07/22/manipulasjon-av-havniva/

Gå til innlegget

Når vi vet at vikingtida var varmere enn idag, så vet vi også at de siste årenes oppvarming ikke er farlig.

Vi ble alle alarmert i 1998 da hockeykølle-grafen kom. Den viste overtydelig hvordan de siste årenes varmere klima var uten sidestykke de siste tusen år. Men tallene ble gått nøye etter i sømmene, og i 2009 går Verdens Meteorolog Organisasjon (WMO) og FNs Miljøprogram (UNEP) ut og beklager bruken av denne famøse kurven. Disse organisasjonene står nemlig bak FNs klimapanel. Dermed burde saken vært ute av verden, skulle man tro.

Verden er stor. Og værsystemene er kaotiske. Meteorologisk Institutt gir aldri værvarsler for mer enn ti dager fram i tid. Hvorfor? Man skulle tro det var nesten det samme med fjorten eller tjue dager fram i tid. Men usikkerheten blir så stor at man ikke kan si noe meningsfylt bare etter to-tre uker. Da er det like sikkert å gjette at været blir det samme som det var i fjor på denne tiden, og siden det er høst nå så vet vi alle hva vi kan vente oss. Enda bedre gjetning er gjennomsnittet for de siste ti årene eller lenger.

Man trenger altså ikke avanserte datamodeller for å gi gode langtidsvarsler utover to-tre uker fram i tid, for ikke å snakke om måneder eller år fram i tid. Selv de beste datamodeller kommer til kort, viser all erfaring. I 1989 ble vi advart at innen år 2000 ville verden oversvømmes pga. global oppvarming. Dette skapte grobunn for usikkerhet og frykt hos folk, og da Hockeykølle-grafen ble slått i bordet i 1998 ble vi virkelig alarmert. Den viste at de siste årenes varmere klima var enestående de siste tusen år, og både politikere og journalister måtte ta dette på alvor. Stadig har disse skremslene blitt gjentatt i Nrk og mediene våre, som slavisk følger sammendraget "Summary for policymakers" av klimapanelet. Journalister er oftest samfunnsvitere, og nettopp derfor er de blitt journalister og ikke forskere. Min erfaring er den samme med politikere - få, om noen er realister. De må derfor bare stole på andres påstander snarere enn å selv gå inn og undersøke materialet.

Fysiker og leder for fornybarprogrammet på Universitetet i Agder, Stein Bergsmark, begynte for alvor å ta dette inn over seg studere temaet inngående på fritiden gjennom flere år. Han var også skremt av disse scenariene. Først da han skulle gå av som pensjonist holdt han en avskjedsforelesning der han presenterte sine konklusjoner som bygde på FNs klimapanels egne data: Det finnes ikke grunnlag for å si at økning i karbondioksyd etter krigen samsvarer med temperaturutviklingen. I et intervju sammenligner han den stadig voksende CO2-mengden i atmosfæren med å få en ekstra dyne oppå seg, når man allerede har ti dyner fra før. Det har ikke noe å si. 

Det som er betegnende for norsk offentlig debatt er avvisningen av Bergsmarks brede gjennomgang av forskningsfeltet. Han skrev en relativt lettlest rapport på hundre sider, og utfordret i leserinnlegg seks professorer innen klimafeltet ved Universitetet i Oslo for å imøtegå den for å se om han hadde tatt feil på noen punkter. Men han blir ganske enkelt avfeid av prof. Nils Chr. Stenseth på vegne av de seks med at debatten allerede har fått sin konklusjon i FNs klimapanels rapporter. Forøvrig blir leserinnlegget refusert i Aftenposten, noe som er alvorlig i seg selv. Vi ser her det korporative Norge på sitt verste, godt hjulpet av Nrk og andre ledende mediakanaler. 

Man tar ikke så lett en fysiker som Bergsmark i regne- eller metodefeil. Og Bergsmark er nå med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, sammen med 22 andre seniorforskere og professorer. De fleste er pensjonister nå, men det betyr ikke at de ikke følger med på fagfeltene sine. Snarere tvert om. Nå kan de vie seg, uten tanke på bevilgninger, til å følge rent faglige spørsmål innen klimasaken. Og i detalj ettergå FN-panelets oppdateringer på området.

Professor emeritus Ole Humlum er også med i samme rådet. Han oppdaterer oss månedlig på verdens temperaturutvikling, med vekt på tre satellitter. Satellitter kan måle temperatur direkte, i motsetning til bakkemålere som må korrigeres for sine omgivelser. Siden 1979 har vi fått pålitelige temperaturserier fra satellitter, og disse viser at jordas temperatur har flatet ut de siste tjue år. FNs klimapanel tviholder på bakkemålte temperaturserier enn så lenge, og der står saken fastlåst. http://climate4you.com/Text/Climate4you_August_2019.pdf

Når vi vet at vikingtida var varmere enn idag, så vet vi også at de siste årenes oppvarming ikke er farlig. Rundt 1940 var det forresten også minst like varmt som nå, og det var nærmest isfritt i Arktis, viser avisoppslag fra denne tida. Hockeykølle-grafen er feil, for den utelater både den lille istid 1550-1850 og den varmere middelalderperioden 950-1220. Uten Hockeykølla faller CO2-argumentet.

Her er den lettleste Bergsmark-rapporten som alle politiske beslutningstakere bør kunne forstå. Er ikke det et minimumskrav for å forvalte vår milliardformue? file:///C:/Users/saa/Documents/vitenskap/Klimarapport-versjon-H2-1.pdf

(alle argumentene ovenfor er redegjort for i rapporten)


Gå til innlegget

Regnbuen er Guds underskrift på at han aldri mer vil oversvømme jorden slik han gjorde på Noas tid. Og Gud sier dessuten til Noa etter at vannmassene har trukket seg tilbake: "Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt". Halleluja!

Dette gir oss et trygt teologisk grunnlag for å møte den frykten som preger norsk ungdom for tiden. Vi har altså Gud som klimagarantist så lenge jorda står, med forskjellige værtyper og årstider.

Vi som tror vet at vi har en Far som har makt til å holde månen nøyaktig i bane slik at tidevannskreftene er i balanse. Og sol- og måneformørkelsene viser at sol-diameteren er nøyaktig 400 ganger større enn månens, og altså er avstanden vår til sola nøyaktig 400 ganger større enn til månen (tenk at solskiva og månen er akkurat like store slik at de dekker hverandre)! Vår Far har plassert den store planeten Jupiter utenfor oss i solsystemet vårt som et gravitasjonsskjold mot ytre farer som kommer susende mot oss. Og sola gir oss et fantastisk magnetfelt som stopper farlig stråling som ellers ville ødelegge livet på jorda. Halleluja!

Gud satte en grense for havet leser vi i Salme 104,9, Ordspr. 8,29 og Jer. 5,22. Sykloner og tsunamier er ille, men havets grenser består etter at uværene har lagt seg. Dette stemmer overens med at lavtliggende øyer fortsatt ligger trygt der ligger, og at verdens kystbyer fortsatt ligger trygt der de er. Isbreer både minker og øker i volum forskjellige deler av verden, men havnivået er uendret i praksis. Det er godt å tro på at Gud passer på oss.

Statistiker Hans Rosling viste på en lettfattelig måte hvordan alt har blitt bedre siste femti år gjennom sitt tv-program. Vi produserer stadig mer mat, og levestandarden for de aller fleste er blitt bedre i verden. Dette stemmer overens med klimarealistenes budskap, som er vitenskapelig fundert. 

http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2018/08/Klimanytt226.pdf

Satelittbilder viser faktisk at jorda er blitt grønnere de siste femti årene. Altså har jorda en egen evne til å tilpasse seg slik at det ikke blir for mye CO2 på jordoverflaten, som ellers ville kvalt oss. I stedet får vi masse livsviktig oksygen tilbake fra plantene! 

https://www.klimarealistene.com/2019/03/27/til-foreldre-og-skolebarn-som-streiket/

Vi må fokusere på plastforurensningen i verden, for den kan vi effektivt gjøre noe med. Slik land som Uganda, Rwanda og Kenya gjør som nylig forbød plastposer ved lov. Og vi må bekjempe atomkraftverk, som vi så drepte mye liv i Stillehavet etter Fukushima-ulykken etter 2011. Vi må kjempe for ren luft til byer og tettbygde strøk, og her er elbiler gode å satse på. Og vi må være fortsatt restriktive med oljeboring i sårbare områder og andre utbygginger. Ren luft og rent vann er ekte miljøvern.

Jorda blir ikke varmere totalt sett, selv om vi i vårt område får mildere vintre og kanskje varmere somre. Satelittmålingene etter 1979 er pålitelige og viser at de siste tjue årene har det vært uendret temperatur på jorda, totalt sett. Jordas evne til selvregulering er stor!

https://www.klimarealistene.com/2018/11/01/gps-satellitter-bekrefter-utflating-av-global-temperatur/

La oss gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, og overlate resten til Gud. Han har uansett lovet å gi oss en ny himmel og en ny jord når tiden er inne en gang. Vi har alt å vinne på å tro!

Gå til innlegget

Ut av skapet - som klimarealist

Publisert rundt 2 år siden

Jeg innrømmer det - jeg er blitt en klimarealist. Jeg har nå begynt å bevege meg ut av skapet. Her ute er det lyst og godt, og fuglene kvitrer. Tenk, jeg trenger ikke frykte for at vi slipper ut for mye CO2 mer, for det visst lite eller ingenting å si. Det fyller meg med optimisme og framtidstro!

Det har jo ikke gått slik vi alle fryktet for tjue år siden, og Golfstrømmen er der fortsatt. Værlaget svinger fra kontinent til kontinent, fra nord til sør. I sommer ble det satt kulderekord på Sydpolen, mens vi i Nord-Europa opplevde varmebølge. Jorda er som en enorm varmepumpe, og regulerer seg selv. Havnivået er ikke endret, og øyene vi trodde ville forsvinne ligger der fortsatt etter orkanene har lagt seg.


Jeg tror utslaget var da vår alles statsmeteorolog John Smiths i høst stod fram og sa at det ikke hadde vært noen økning i ekstremvær de siste tjuefem årene her til lands. - Hm, tenkte jeg først, vi har nå hatt rekordartede flommer og stormer de siste årene. Men det er aldri noe tull med Nrks statsmeteorologer, så jeg bare må tro ham og statistikken han presenterer. Kan jeg ha blitt lurt?


Nylig tenkte jeg på hvordan vi brått ble oppmerksomme på alle strømførende ledninger og stolper rundt 2012. Folk demonstrerte mot "monstermastene" i Hardanger, og regjeringen satte ned fire (!) utvalg for å løse floken. Før dette hadde jeg knapt registrert at det gikk kraftige kabler tvers over Hardangerfjorden flere steder med skrikende oransje kjegler på. Men nå la jeg merke til både små og store master - overalt! Naturens skjønnhet bleknet i en periode.

Det er rart med negativt fokus. Mange av oss har tendens til å fokusere på det negative, for da har vi alltids noe å snakke om. Og en liten flekk på klærne tar all oppmerksomheten vår når noen påpeker den. Ellers hadde ingen lagt merke til den. Rett fokus er viktig.


Noen av mine venner og bekjente bruker den kristne filosofen Pascals utsagn om CO2: "Jeg vil heller tro at kristendommen er sann og ta feil, enn å tro at den ikke er sann, og så ta feil". Man bytter ut ordet kristendom med troen på menneskeskapt global oppvarming. For mange er spørsmålet blitt et eksistensielt og nærmest et teologisk spørsmål. De ser først undrende på meg når jeg nå har stått fram som klimarealist, og prøver først å få meg tilbake til folden igjen med: "Du vet jo hva FN sier i siste rapport og som alle er enige om...!". Tonen blir derimot skarpere når jeg viser til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, der 21 nordiske professorer og seniorforskere punkt for punkt tilbakeviser FNs klimapanels rapporter. Dette er de mest erfarne på sine fagfelt som strekker seg over alt som kan tenkes å ha med klima og naturvitenskap å gjøre, noen endog med flere doktorgrader. Det er også mange andre høyt utdannede sivilingeniører og forskere som støtter saken og er gjesteskribenter hos klimarealistene. En del gjør det med fare for egen karriere, og noen har ventet til de er blitt  pensjonister før de tør stå fram. Slik er det blitt i et land som nylig innførte Klimaloven etter 30 års skremselspropaganda.


Disse høyt kvalifiserte forskerne er ikke alltid de mest høylytte i media, og det har tatt tid før jeg for alvor ble gjort oppmerksom på dem. Forskere liker vel generelt å jobbe i ro fred med sine fagfelt og avhandlinger. Endelig har jeg fått bruk for naturfaglinja jeg tok på videregående, for dette hjelper å forstå grafer og utregninger. Folk flest har ikke naturfaglinja, og tydeligvis ikke politikere og journalister som styrer den offentlige debatten. Godt hjulpet av noen mediekåte professorer og forskere som er lønnet av Staten gjennom en rekke klimainstitutter og Nrk. De kjenner nok til Klimarealistenes kritikk, men unnlater vanligvis å møte dem til debatt på vitenskapelige premisser. 

Man henviser bare til sine avanserte klimadatamodeller, som skal kunne regne ut 15 år inn i framtida. Dette er å kaste blår i øynene på folk, for meteorologene kan maksimalt varsle været de neste 10 dagene. På dag 11, 12 og 13 blir de statistiske usikkerhetene så store at man like gjerne kan gjette selv på grunnlag av hvordan været pleier å være i slutten av februar. Fasiten er i alle fall så langt at klimamodellene har tatt feil, og global temperatur har flata ut de siste tjue åra. Les selv på klimarealistene.com med hundrevis av nokså lettleste artikler for menigmann.


Som klimarealist kan jeg fokusere på de virkelige miljøvernsakene som gjelder ren luft, rent vann og naturmangfold. Bli en klimarealist - du også. Få ro i sjela og kjenn at miljøvern nytter!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere