Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Legg merke til at det står ingenting om tro her. Jeg lurer på om du tror på dette at vi etter våre gjerninger skal bli dømt? At mennesker skal bli dømt etter sine gjerninger og ikke etter hva slags tro de har.

Nå er det slik at det finnes ikke forskjellige tro i bibelen. Det er kun èn tro, troen på Jesus Kristus. I dette kapt. jeg henviste til blir menneskene dømt for sine onde gjerninger. De som dømmes er jo mennesker som ikke er frelste når de døde. Forresten kommer man ikke inn i himmelen med gode gjerninger uten å være født på ny. Det beror ikke på hvor mye du gir til Guds sak. Her kommer vi inn på noe helt annet. Gir du ikke noe og er rik kommer du selvsagt til himmelen for å komme dit beror om du er frelst eller ikke, ikke hvor mye du gir. Du kan ikke tekkes Gud med penger eller å selge alt du eier og har. Jeg har hørt av mange at om du gir vil Gud gi deg evig liv og helbredelse osv... Dette er ikke noe annet en vranglære klekket ut fra satan selv. Hva med de som er trygded og ikke har så mye å gi? Skal disse gå fortapt? Nei! Som sagt gjelder ikke dette nt menighet. I efeserbrevet står det at vi er velsignet med all åndelige velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Du kan ikke bli mer velsignet fordi du er velsignet med all åndelig velsignelse. Dette hviler enkelt på Jesu forsoning og ikke gjerninger ved pengegaver. Vi må komme oss litt videre forbi evangeliene fordi evangeliene er som sagt skrevet til jødene som levde under loven. Jesus talte spesielt til jødene og ikke menigheten som kom senere ved pinsefestens dag. Paulus fikk åpenbart mange hemmeligheter som Jesus ikke fikk fortalt jødene da de forkastet ham. Paulus blir da hedningenes apostel. Det er ut i fra disse skriftene vi skal følge og ikke Jesu tale til jødene. I evangeliene Matt-Markus-Lukas tales det til jødene. i Johannes taler Jesus til alle som er frelst. Kommer du ikke ut fra evangeliene blir du preget av lovbud. Og det fører deg ikke hjem til himmelen.

Bibelen sier noe om lønn vi troende skal få. Det skjer etter at vi er bortrykket fra denne jorden. 1.tess.4.13-18, for Paulus sier: For vi skal alle (troende) åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet efter det som han har gjort, enten godt eller ondt. 2.kor.5.10.

Her nevner Paulus om en lønn vi får eller om vi taper vår lønn. Dette skjer i himmelen etter vi er bortrykket. Lønnen består av kranser og kroner.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Det er mer enn nok helvete, meningsløshet og lidelser på jord. Hvis det i tillegg skal være et evig helvete, så er Gud mildt sagt en evig tyrann. Men jeg tror ikke det er tilfellet.

Vi vet at Gud er rettferdig, og da lurer jeg på hvordan du som prest kan si noe slikt at da må Gud være en tyrann? Jeg vil ikke påstå at du ikke leser bibelen, men når det gjelder dette med dødsriket og evig fortapelse tror jeg du slår den hellige bok igjen. Du siterer salm 30.4 hvor David sier: Herre! Du har ført min sjel opp av dødsriket... David ble jo etter forsoningen hentet hjem til Paradis da Jesus hentet de rettferdige i Gt hjem til Paradis. I dag vil de troende som har tatt i mot Jesus komme ditt mens de som ikke har tatt i mot Jesus, vil bli sendt til dødsriket i påvente av dommen. De som tror kommer ikke til doms, sier Jesus, men de som ikke tror skal bli fordømt. Her gjelder ikke barnedåp noe, men å bli født på ny. Johs.3.3.  Å komme til dødreiket i dag vil si det samme som å komme til doms. Hva skal et menneske gi til vederlag uten Jesus? Loven kunne jo ikke føre noen til frelse. Den var i utgangspunktet maktesløs ved kjødet. Derfor vil disse menneskene stå nakene innfor den levende Gud uten håp.

Vil ta med noen vers av det som står i bibelen:

Deretter så jeg en stor, hvit trone og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok; og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Og havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt, enhver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da ble han kastet i ildsjøen. Åp.20.11-15.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Og vi hørte jo at den rike mannen angret på livet han hadde levd, han hadde altså fortsatt evnen til å angre, ikke bare angret han, han hadde også omsorg for sine brødre som fortsatt levde, han ville advare de. Det at den rike mannen fortsatt hadde de evnene, sier meg at lidelsen i dødsriket nok bare ville være for en periode.

Du sier at lidelsen i dødsriket vil vare for en periode.... Hvor i all verden har du tatt dette i fra.

Nå var det i denne lignelsen snakk om en mann som levde i sus og i dus, mens den andre var en fattig mann osv... begge døde og de gikk til hver sin avdeling i dødsriket, ikke helvete. Nå vet vi før forsoningen som Jesus gjorde, ble alle sendt til dødsriket. Det ene stedet var de ugudelige og alle hedninger, for vi hedninger på den tid stod utenfor løftene, uten Gud og håp i verden. Mens den andre var i Abrahams skjød, altså der hvor jødene var. For det var jødene som på den tid hadde løftene om frelse. Men etter korsets død hentet Jesus de som var i Abrahams skjød hjem til Paradis. Disse er i Paradis den dag i dag mens den rike og de andre er forsatt i dødsriket. Dødsriket i dag er ingen soningssted hvor du blir løslatt etter en tid. Nei disse sjelene får ikke mulighet til å stå opp igjen før dommens dag. Johannes sier at Gud sendt sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham (Jesus) ikke skal fortapes, men ha evig liv.. 3.16

Selv om denne rike mannen kom i syndenød er det ingen jemmel i Guds ord som sier han skal gå fri. Dette blir rent vranglære. Ingen som er i dødriket kommer ut derfra før dommens dag. Det var derfor han pintes så frykteig fordi han ikke tok vare på nådetiden han fikk her nede. Tenk alle de som er der nede nå som jamrer og gråter fordi de ikke får noen sjanse til å få bot på sitt valg. Det er her nede man tar i mot Jesus og blir født på ny slik at man kommer til paradis sammen med Jesus. Har man kommet i dødsriket kommer man som sagt ikke derfra. Salmisten sier: For i dødsriket kommer ingen deg i hu; hvem vil prise deg i dødsriket? Salm.6,6

Jeg tror du må revurdere ditt syn på dette. Dødsriket er fortapelsens forgård. En dag skal Gud kaste alle som er i dødriket i ildsjøen(helvete) etter at de har fått sin dom. Åp.20.13-14

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvorfor står det at man får en trengsel? hvis trengselen ikke handler om troende? for om jesus skal finne troen på jorden slik det står så valgte Gud å gripe inn litt før, og kansje er det midt i trengselen eller like før, ikke vet jeg med sikkerhet, for selv de utvalgte skal ta feil.

Det greske ordet for trengsler er "Thlipsis" som brukes i Nt om trengsler som f.eks. trengsler for vårt kjød, trengsler i forbindelse med kristendomsforfølgelser, matmangel, sykdom etc, som er dagligdags i verden i dag. Men går du til åpenbaringen etter bruden, menigheten er borte, så står ordet "mega" foran thlipsis, altså den store trengsel, en trengsel som aldri har vært før. Matt 24.21.

En trengsel behøver ikke ettter bibelens skrifter være bare negativt. Det sies at Herren vil trøste oss i vår trengsel. 2.kor.1.4.  Paulus sier at vår trengsel er kortvarig og lett.. 4.17. Det kan ikke sies om den store trengsel som vil ramme alle på jorden, og ikke bare lokalt som idag.

Vi må ikke blande det Jesus sier til jødene da han kom ned til dem med oss idag. Dette med menigheten var en hemmelighet og ble ikke åpenbart før Paulus kom. Se ef.3.3 Jesus talte til jødene at de om de ikke omvendte seg ville lide denne skjebnen Den store trengsel. Vi vet at jødene forkastet frelsen og må som sagt gå gjennom den store trengsel som er den siste årsuken i de 70 årsuker i Daniels bok. dan.9.24-27, som varer i 7 år. 1 uke er 7 år. Husk at vi lever i hedningenes tids husholdning hvor Jesus tar ut seg en brud i denne tiden til hedningenes fylde er kommet inn. Rom.11.25. Jesus talte ikke til menigheten i Matt. Markus eller i Luk. Han talte til jødene. På den tid stod vi hedninger utenfor paktene og løftene, uten Gud og håp i verden. Ikke før korsets død at hedningene ble regnet med. Fødslen skjedde på pinsefestens dag. Da fikk disiplene beskjed å gå ut i all verden med evangeliet. Les Ef 3.1-7 og Mark.16. Det er her mange kristne går skoa av seg ved å blande evangelienes fremtidstrengsler med dagens trengsler. Husk at Jesus har kjøpt sin brud med sitt blod, og han vil aldri slippe bruden inn i trengsler hvor 1/3 av verden skal omkomme i katastrofer. Skriften har alltid poengtert at de som seirer, altså blir frelst, skal motta seierskrans eller krone i himmelen. Dette er tiltenkt bruden og ingen annen. I åpenbaringen 4.10 kaster de eldste som er representanter for brudeskaren ned sine kroner foran tronen og sier: Du er verdig til å få prisen æren og makten...

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug.

Det er nok riktig at Damaskus skal legges i grus fordi det står skrevet. Om det skjer akkurat i disse dager eller noe senere vet ikke noe om, men i Guds time vil dette skje alikevel. Men dette er ikke det viktigste om Damaskus legges i grus eller om dyrets merke skal komme. Det viktigste er at menneskene er frelst og født på ny og står rede når han kommer.

Jeg har ikke noe tro på at vi kristne skal oppleve anti-krist og dyrets merke. Jeg holder fast på at Jesus skal ta sin menighet (frelste) ut av denne verden før anti krist kommer. 2.tess.2.6-7 og åp.3.10. 1.tess.4.16-17.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere