Kjell G. Kristensen

Alder: 7
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Bibelens uoppfylte profetier

Publisert rundt 6 år siden

Mange regner GT i Bibelen for å være historisk/ historie. Nå lurer jeg på hvordan man kan få dette til, all den tid teksten i GT ikke stemmer historisk? Det er jo ikke bare meg som hevder dette, men mange bibelforskere som også har peiling på hva historien hittil har kunnet frembringe. Her er noen vurderinger av uoppfylte profetier. Noe å bryne takene på?

DET GAMLE TESTAMENTE 

(Muld skal være slangers føde:)
På buken skal du krype og muld skal du ete alle dine dager.
1.Mos.3:14

Og du (Abram) skal gå bort i fred til dine fedre; i en god alderdom skal du gå i grav. I det fjerde slektsledd skal de komme hit igjen; for amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.
1.Mos.15:15-16
(Josef hørte til 4. generasjon etter Abraham, og det var enda lenge til Moses førte folket ut...)

Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat,..."
1.Mos.15:18
(Israelittenes territorium har aldri vært så stort.)

Gud sa til Abraham: "Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai; Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne."
1.Mos.17:15-16
(Sara ble kun "mor til ett folk"; Israelittene.)

Så sa Herren: "Jeg har sett hvor vondt mitt folk har det i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Der bor kanaaneerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene."
2.Mos.3:7-9
(Særlig vidstrakt var ikke Kanaan; et goldt og ufruktbart område... for det meste...)

Om Naftali sa han:
Naftali er mettet med Herrens velvilje og fylt av hans velsignelse. Han tar land i vest og sør.
 5.Mos.33:23

(Natali fikk et område i den nordlige delen av Kanaan; ikke i sør eller vest...se kart s.351 i N.T. 1978-utg)

Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer.
Voldsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager.
2.Sam.7:10
(Historien har vist at det stikk motsatte skjedde.)

Se, nå er det ute med Damaskus! Byen skal bli en ruinhaug.
Jes.17:1
(Det er nå gått mer enn 2500 år siden denne profetien så dagens lys, og Damaskus eksisterer fortsatt...)

Se, Herren farer på lette sky og kommer til Egypt. Egypternes guder skjelver for ham, og egypterne mister motet.
...
Da tørker vannet i Nilen bort, elven blir tom og tørr.
Elvefarene ligger og stinker, Nilens armer minker og tørker ut, rør og siv blir svarte og visner.
...
For egypterne skal ingenting lykkes, enten det er hode eller hale, palmegren eller siv som gjør det.
Jes.19:1,5-6,15
(Historiebøkene har enda til gode å berette om at disse plager er blitt egypterne til del....)

For det folk og det kongerike som ikke vil tjene deg (Jerusalem), det skal gå til grunne, og folkeslag skal ryddes ut.
Jes.60:12
(Det drøyer stadig. "Hedninge"- kulturer har blomstret like til i dag...)

Derfor sier Herren om Juda-kongen Jojakim: Han skal ikke ha noen ætling som får sitte på Davids trone....
Jer.36:30
(I 2.Kong. står det likevel å lese: Jojakim gikk til hvile hos sine fedre, og hans sønn Jojakin ble konge etter ham. 2.Kong.24:6. I 1.Krøn.3:16 het sønnen Jekonja, og i følge Matt.1:11 nedstammer bl.a. Jesus fra ham....og i følge en del profetier så skulle altså Messias (Jesus?) sitte på Davids trone...)

Derfor sier Herren Gud:
Se, jeg kommer imot deg, Tyrus. Jeg fører mange folkeslag mot deg, likesom havet lar bølgene velte fram.
...
Ja, så sier Herren Gud:
Jeg lar Babels konge, Nebukadnesar, han som er konge over konger, dra mot Tyrus fra nord, med hester og vogner og ryttere og med en veldig hær.
...
Jeg gjør deg til et nakent berg, du blir en tørkeplass for garn. Aldri skal du bygges opp igjen. Det er jeg som har talt, lyder ordet fra Herren Gud.
...
Jeg gjør deg til et skremmende sted, du skal ikke mer være til. Folk skal lete, men aldri mer finne deg, lyder ordet fra Herren Gud.
Esek.26:3,7,14,21
(Historiske kilder vet å fortelle at kongen av Babylonia, Nebukanesar, beleiret Tyrus i 13 år, men klarte aldri å innta byen. Det klarte imidlertid Aleksander den store 240 år senere. Tyrus ble bygget opp igjen (den er omtalt i N.T.;Luk.10:13 og Apgj.12:20) og eksisterer den dag i dag...)

Menneske, vend deg mot farao, kongen i Egypt! Tal profetord mot ham og mot hele Egypt!...
Egypt skal bli en øde ørken, og folket skal sanne at jeg er Herren.
Fordi du har sagt: "Nilen er min,det er jeg som har skapt den", derfor går jeg både mot deg og mot Nilen og gjør Egypt til en øde ørken, uhyggelig øde fra Migdol til Syene, ja, til grensen mot Nubia. Der skal ikke et menneske sette sin fot, ikke et dyr skal fare omkring; landet skal være ubebodd i førti år.
...
Derfor sier Herren så: Se, nå gir jeg Egypt til babylonerkongen
Nebukadnesar. Han skal føre bort rikdommen der, røve, rane og ta bytte, og det skal hæren få som lønn. Esek.29:2,9-11,19
(Verken under Nebukadnesar eller på noe senere historisk tidspunkt har Egypt ligget øde...)

Og fra NT er det jo også en god del å hente av uoppfylte profetier:

DET NYE TESTAMENTE

Men når de forfølger dere (disiplene) i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
Matt.10:23

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.
Matt.16:27-28

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de:
"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"....  Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.
Matt.24:3,34
(Sannelig, jeg sier dere: Jesus tok feil...)

Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.
Joh.10:16
(Hadde Jesus fått rett ville nok megen blodsutgytelse blitt stoppet, men dessverre tok han feil; kjetteri og sektsdannelser og ulike trosretninger har preget kristendommen fra første stund...)

Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.
Joh.12:31-32
(I følge Bibelen så ble Jesus løftet opp, men han dro ikke alle mennesker til seg. De fleste kristne av i dag påstår dessuten at Satan fremdeles har stor innflytelse den dag i dag.)

http://www.fagerhus.no/filosofi/Uoppfylte%20profetier.html

Bemerkningen om at Jesus måtte ha tatt feil er gjengs oppfatning for de som mener deler av NT er oppfylt. Jesus har en annen agenda i skriften enn slik mange oppfatter ham som; Joh.13.18-19:

Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i Skriften må bli oppfylt: Den som spiser mitt brød,  løftet hælen mot meg. (Dette er forutsagt helt fra GT og 1.Mos.3.15) Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at det er meg/ at jeg er. - Joh.14.29-30:  Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. )

Dette som er interessant med alle disse profetiene er at de sannsynligvis enda står ved lag om man ser på hva 2.Tess.2 bekjentgjør? .....

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken...:

La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.....

La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. (Salm.37.35-36 Jeg så en lovløs voldsmann. Han brisket seg som en frodig seder. Siden kom jeg forbi, da var han borte! Jeg lette, han var ikke å finne.) (Esek.17.)

(2 Tess 2,3 viser til Matt 24,10, 1 Tim 4,1, 1 Joh 2,18
Note : den lovløse: Mange håndskrifter har «syndens menneske». fortapelsens sønn: Jf. Jes 57,4; Joh 17,12)

 

Gå til innlegget

Immanueltegnet

Publisert over 6 år siden

I anledning av at det har kommet mange tråder/ innlegg om Jesu “komme”, særlig fra Walter Skaug som presenterer seg selv som preterist (av preterium - fortid/historie), vil jeg med denne tråden vise til problematikken ved å tolke skriftens utrolige, men kompliserte fortellinger. Jesus begrunner selv sine fortellinger flere ganger med;

Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

I anledning slik argumentasjon kan det komme med utfyllende replikker som; Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg... Eller: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

Eller: Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»

Haggai blant profetene er en som Herrens ord kommer gjennom, og som sier i 2.8: Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene. - 15 Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i Herrens tempel

Her må jeg understreke at dette skjer etter en tid som Haggai beskriver forut i dette kapitlet for interesserte.

Haggai beskriver Serubabel på samme måte som Matteus gjør med Immanuel, ”Gud med oss” som navnet betyr, men hos Haggai 2.4: For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene.

Så vil jeg nevne en påstand som Werner Skaug kommer med i sitt teologiske innlegg ”Jesu andre komme” hvor han åpner tråden med;

Jesus skal en dag komme synlig til vår jord. Men NT beskriver også Jesu "komme" i 70 e.Kr. (Matt 24, Mark 13, Luk 21 og Johannes' åpenbaring).

********************

Vel, Matt.24 handler om trengselstiden ved verdens ende, og slik han forstår enden er det ikke en ende på verden bokstavelig, men en fortsettelse, men med nye og annerledes forsetter. Her er jeg enig, Paulus skriver om dette i 1.Kor.7.

For det sier jeg, brødre: Det er stadig kortere tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de ikke gledet seg, de som kjøper noe, som om de ikke eide det, og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under.

Det henvises så til 1.Joh.2.15: Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.

Slik jeg har forstått Skaug i sine preteristiske forklaringer var dette en oppfyllelse som skjedde i år 70 da Jesus visstnok skulle ha kommet på samme måte som Gud "kom" til Egypt i Jes 19:1.

For det første var det IKKE Jesus som skulle komme først innenfor trengselstiden, men ”falske” Messiaser” (4-6) så dersom Jesus kom i år 70, var det i sannhet forløpere til verdens endes falske messiaser. For man hører ingenting fra Skaug om de tegn og under som de skulle utføre, og klageropene som menneskene skulle utføre da de så Menneskesønnen komme med himmelens skyer? For deres forløsningen som Luk.21 nevner i v27-28 (av hva?) skulle stunde til. (skulle la vente på seg)

Her må man nok atskille Jesus og Menneskesønnen, for de har forskjellige oppgaver å løse, Matt.13.31-32: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Slik jeg ser sitatet fra W. Skaug er ikke 70år nevnt i det hele tatt til de henvisninger han har - men Matt.24.15 har en henvisning til Dan.9.2, (Jf. Dan 11.31; 12.11. - Makk 1.54; 2 Makk 6.2.) - Daniel viser videre til Jeremias 25 og 29, men her henvises det til Kaldea når det snakkes om Babel;Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år. Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid.

Henvisningen til år 70 er helt ute på jordet, det vises til de siste år under fangenskapet i Kaldea (også beskrevet i Esek.17) - Jes.29.10: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.

Dette er en helt motsatt beskrivelse av hva W.Skaug mener å beskrive i det som skjedde i år 70 - ikke en tilbakeførelse til landet, men tvert imot en utdrivelse… dessuten fanes det vel ikke et Babel etter år 70 som skulle bli til en ørken for alltid?

Da Jesus ble født, viser det seg at han var av DHÅ (Matt.1.18) mens menneskesønnen ikke har denne type ånd, og derfor kan man få tilgivelse om man sier imot ham. Enten er dette en motsigelse, eller så er fortellingene om Jesus delt i to; Joh.8.28: Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at det er meg (Eller: Jeg er (den jeg er) -

Hvorfor forstå man ikke dette før? Forklaringen finner man hos Jes.53., ingen trodde ham, ingen skjønte hvem han var, og han ble foraktet av alle… ja, ja - kanskje burde man ta noen eksempler fra dagliglivet og ikke se på profetier alltid som historie, enda det ikke passer inn?

Det er så mangt mennesker utelater når man skal prøve å forstå skriften, og dette med at Johannes ble født før Jesus, ble halshugget av Herodes som forlangte hodet hans på et fat, men stod visstnok opp fra de døde uten hjelp fra Jesus, enda det står at det er kun han som har kraft/makt til å overgå dødens makt og ingen andre? Man kan gjerne undre seg over at selv Herodes hevdet etter at Johannes hadde stått opp, at dette var Jesus? (Luk.9.7-9, 19-20) Om nå Jesus også var Johannes og Elia, da har man gjort dårlig arbeid med sin forståelse av hvem menneskesønnen opprinnelig er?

Matt.11.: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.

Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg.

Hva ser man her da? En Johannes som skal rydde veien for Jesus før han kan komme?: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»

(Se begynnelsen på tråden: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer) Johannes er da sannelig lik den som beskrives som Immanuel? (Gud med oss) Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.

Har man avslørt Immanuel nå? Hva innebærer Immanueltegnet? (Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss. (Matt.1.(21)22-23, Jes.7.14.f., 8.8f.)

Er Immanueltegnet noe man må ta i betraktning i påvente av Jesu andre komme? Kan man regne Immanuel som Jesu komme i menneskers skikkelse, hans første komme?

Gå til innlegget

Profetier - hva er det?

Publisert rundt 7 år siden

Profetier er et ord som jeg har vært svært mye opptatt av å forstå. Ordet profeti kommer av ordet “profet” eller som 1.Sam.9.9 selv sier det: Før i tiden sa de i Israel når de skulle søke råd hos Gud; Kom la oss gå til “seeren!” Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

Bibelen ender sin beretning med at når tiden tar slutt, da er nok Guds mysterium fullført i de dager ved at den 7. basun lyder, slik han kunngjorde for sine tjenere... profetene i Åp.10.5-7.

Lukas 1. kaller tjenerne for Guds ord for øyenvitner…(seerne/ profetene) slik at disse som ser hendelser inn i fremtiden, ikke har hatt noen upålitelig drøm. De har sett og skrevet ned opplevelser "live"- som sikkert og visst vil måtte komme til å gjenta seg. De har da en sann beskrivelse av noe som har skjedd før i en fjern fortid (Fork.1.9-11, Daniel beskriver en fjern fremtid, det er akkurat like langt mellom en fjern fortid som en fjern fremtid), men som vil komme til å skje på nytt igjen i opplevelseshorisonten.

Det er nå blitt til en profeti for fremtiden, og profetiene kan gjerne bli fremført i et gåtefullt språk, i bilder og lignelser som vi ser det er gjort i Bibelen. Det blir gjort for å skjule hendelsesforløpet for uinnvidde. Det er ikke noe særlig å lese i dagens avis hva som skjer i morgen? Noen ville også prøve og forsøke å forandre/ forhindre begivenhetens gang. Det har profetiene tatt høyde for hvis noen lurer på hvorfor ikke tekst er tekst rett frem og bokstavelig ment. 

Noen av gåtene i Bibelen handler om folkeslag som gjengis med til dels vanskelige og uforståelige benevnelser, som for eks. Gog og Magog. Jeg skal ikke begi meg inn på noen form for tolkning av disse, for tekstene røper selv hvem dette er om man følger de forskjellige beskrivelsene disse innehar videre med seg inn i andre tekster. Som profetier ofte er, så er de selvforklarende om man finner metoden de er skrevet på. Det samme gjelder tidsangivelser, de kan også være fingert på en slik måte, at man må ha studert en rekke profetiske skrifter for å kunne komme til en forståelse av tiden, som er sammensatt av tidshendelsesforløpet, liksom Forkynneren frembringer budskapet om at alt har sin tid. - Men noen er utålmodige og prøver å fremskynde tiden ved å putte hendelsesforløpet inn i feil tid, og man får en historisk tid med feil i.

Man må altså selv kunne fremstille seg en fremtidshorisont beregnet på verdenshistorie og kunnskap om hvilke kalendere som til en hver tid er i bruk for å forstå tiden det profetiske vil skje i.

Bibelen har sin egen Guds kalender på 7 dager, og som må forståes som årtusen - en dag er i Guds øyne som tusen år… også en nattevakt er tusen år, dette står for den jødiske kalender. Men skriften antyder også at månen har innvirkning på tidene, noe som en også må ta høyde for - for de som forstår slike astronomiske krumspring i tidsavhandling... (Salm.104.19)

Den gregorianske kalender har en helt annen utgangsmetode, den starter ved Guds sønns fødsel, som i år markerer 2015 år etter. Det er i grunnen en håpløs kalender, da oppstandelsen (Kristi førstegrøde, 1.Kor.15.20, Åp.14.1-5, 20.4-6) straks etterpå skulle markeres av et tusenårig rike, deretter av en kort forfølgelsesperiode av antikrist, og så en oppstandelse av alle døde. (Åp.20.7-13) Denne tiden skulle normalt etter profetiske kunngjøringer for lengst ha opphørt?

Som en illustrasjon av en norsk profeti vil jeg gjengi noe av Lebesbymannen som ikke fremstod som noen bedrager, men heller om syner som han fikk, og som han påstår er direkte syner fra Gud. Så vil tiden vise om dette stemmer. Forståelse av tiden er også med her.

Lebesbymannen – eller Anton Johansen – som han egentlig het, ble en meget kjent mann i sin tid. Han var fra Lebesby i Finnmark og virket i tiden rundt den første verdenskrig.

Opprinnelig var han svensk, men bare 9 år gammel utvandret han til Norge sammen med sin familie. Han ble kjent for sine mange syner og forutsigelser om store politiske hendelser, kriger, naturkatastrofer og epidemier. Mest kjent ble han for å ha forutsagt den første verdenskrig.

Lebesbymannen trer frem i offentligheten ved årsskiftet 1913/1914. Da reiser han først til Kristiania og deretter til Stockholm for å berette om sine syner. I Kristiania får han foretrede for forsvarsminister Keilhau, og i Stockholm for prins Bernadotte, oberst Melander i den svenske generalstaben og den norske ambassadør Ludvig Aubert.

Besøkene er godt bevitnet og omtalt i presseoppslag både i Norge og Sverige.
Av yrke var Lebesbymannen fisker og bonde, som folk flest på de trakter. Om sommeren arbeidet han som assistent for offiserer og landmålere tilknyttet Oppmålingsverket, senere Norsk Geografisk Oppmåling. Anton Johansen fikk – ifølge ham selv - flere syner, men det som kom til å bety mest var det store synet som inntraff i november 1907. Det er her han ser for seg utbruddet av første verdenskrig, naturkatastrofer og andre ulykker.

Lebesbymannens ry som profet kom til å stige gjennom krigsårene, og mot slutten avkrigen og de første påfølgende år, var han meget omtalt både i norsk og svensk presse. I 1918 fikk han audiens hos kong Haakon og samme år ble han også mottatt av den svenske erkebiskop Nathan Søderblom. Hans profetier kom ut på flere språk og han ble en stund kjendis i flere europeiske land. Han var en gang hele Europas samtaleemne, skriver en avis. Da han døde 3. januar 1929, stod nekrologen å lese i flere av landets ledende aviser. Også i radioen ble det holdt minnetale over ham.

Lebesbymannen understrekte alltid at alle profetiene var gitt ham av Gud. Budskapet var fra Jesus Kristus, han målbar bare de ord som Ånden hadde gitt ham å si. Han hadde ikke egne ord å tilføye. Lebesbymannen var urokkelig i troen på at han var et Guds redskap. I formidlingen av synene, var det kristne budskapet et kjernepunkt.

Uoppfylte profetier

Vi skal kort nevne på to profetier som i sitt omfang og detaljrikdom klart skiller seg ut fra de øvrige profetiene.

Det første er en profeti om at Norge og Sverige skal bli angrepet av Frankrike og Russland. Russerne faller inn i Finnmark, og i Sør-Norge blir en rekke større byer ødelagte av franske flystyrker. Russerne faller også inn I Nord-Sverige og i traktene sør for Stockholm. Göteborg blir angrepet av franskmennene og fullstendig ødelagt. Utfallet på krigen blir at Sverige må avstå Gottland til russerne og Norge må avstå alt land nord for Lyngenfjorden.

I den andre profetien ser han for seg en stor naturkatastrofe. I Nordsjøen / Norskehavet finner det sted et stort undersjøisk jordskjelv og en tsunami fører til store oversvømmelser i alle Nordsjøstatene. Særlig hårdt rammet blir norskekysten og østkysten av England og Skottland.

( Marcello Haugen har en lignende profeti som går ut på oversvømmelser i de nordiske lands kyststrøk grunnet kollaps i havmantelen pga oljeutvinningen.)

Lebesbymannen la krigsprofetien til året 1953. Dette er ikke å forstå som et vanlig årstall, men som den ytterste tidssone han var i stand til å skue inn i.

http://lyd-i-natten.dk/Tekstfiler/Lb.pdf

Så her nytter det altså ikke å anslå noen tid for hendelsene, men må vite noe om begivenhetenes gang, det også med utgangspunkt i Guds kalender. Det nøyaktige årstall finner man når man har den kalender som stemmer med begivenhetene om man kan kalle det for det?

Gå til innlegget

Den dag i dag eller til denne tid.

Publisert over 7 år siden

Det som er fint med dagens Bibel og forhold til eldre tiders Bibel er at nå er den på data og med stikkordregister hvor det er mye lettere å søke sammenhenger med likt ordforråd. Man hadde jo tilleggsutstyr til Bibelen før også som en bibelordbok, men alle som hadde Bibel før hadde ikke en slik. Nå har alle elektronisk utstyr som gjør det lettvindt å slå opp i en fei på hva det måtte være, altså en opplysningens tid.

Det som er greit er at man kan mane frem beviser fra Skriften som ikke finnes eller finnes. Jeg kan bekrefte dette ved å søke alle steder i Skriften hvor det står at; slik er det til denne dag, eller; det eller den ligger/ står/ eller er der til denne dag.

Ropekilden

Derfor kalte de kilden Roperkilden. Den er i Lehi den dag i dag.

Jeg blir nysgjerrig og søker på nettet, Roperkilden finnes det ikke et eneste resultat for, men kanskje er ordet for moderne oversatt? - Jeg prøver å søke opp Lehi:

Lehi referert ofte til i engelsk som Stern Gang, som var en militant sionistisk gruppe grunnlagt av Avraham ("Yair") Stern i det britiske mandatet over Palestina.

Et slags napp altså, men refererer Bibelen opp mot vår tid? Jeg trodde først dette var en skrivefeil for Abraham, men neida, det fantes en gruppe som kalte seg Stern- gjengen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Stern-gjengen

Stern-gjengen

var en jødisk militant organisasjon, oppkalt etter grunnleggeren Avraham Stern. Den kalte seg selv Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel(krigere for Israels frihet). Organisasjonen anså seg selv som en terrororganisasjon.

Det er helt utrolig at skriften kan peke på kilder som finnes den dag i dag.

Gjengen ble grunnlagt av Stern i

1940 som en utbrytergruppe fra en annen organisasjon, Irgun. Den ble først kalt Irgun Zvai Leumi be-Yisrael. Da Stern døde i 1942 og mange av medlemmene ble arrestert, lå gruppen nede frem til den ble reformert som Lehi under Israel Eldad, Natan Yellin-Mor og Yitzhak Shamir

. Shamir ble Israels statsminister førti år senere.

Bortsett fra et antall høyprofilerte aksjoner, utførte Stern-gjengen stort sett mindre angrep, som likvidering av britiske soldater og politimenn, og av og til også jødiske kollaboratører. I 1947 sendte de brevbomber til mange britiske politikere. De saboterte også infrastruktur som broer, jernbaner og oljeraffinerier. De finansierte sine aksjoner ved donasjoner fra private (ikke alltid frivillig) og bankran.

Stern-gjengen opphørte formelt å eksistere da Israel ble opprettet, men fortsatte å operere særlig i Jerusalem, inntil den ble knust etter drapet på Folke Bernadotte.

Finnes denne kilden den dag i dag eller finnes den ikke? Det hele dreier seg vel om ett opprop for et fritt Israel: Lehi, hebraisk akronym for Lohamei Herut Israel (krigere for Israels frihet). Man kan vel fritt oversatt påstå at ”Roperkilden” finnes i Israel også i dag, etter at Israel fikk sitt land ble kanskje gruppen som kalte seg dette navnet ”formelt” å eksistere, men uformelt da? Israel er fortsatt en krigsnasjon som hevder sin rett for frihet med våpen i hånd. Er de fortsatt en terroristgjeng?

Utdrag fra Dom.15.14-20:

Da han kom til Lehi, sprang filisterne mot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham. Da var det som reipene om armene hans var brent lintråd, båndene løste seg opp i trevler og falt ned fra hendene hans. Så fant han et friskt kjevebein av et esel; det grep han og slo i hjel tusen mann med det. Da sa Samson:
«Med kjeven av et esel slo jeg en flokk, ja, to, med kjeven av et esel slo jeg tusen mann.» Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen

Nå ble han brennende tørst, og han ropte til Herren: «Du har gitt din tjener denne store seieren. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårne?» Da åpnet Gud den hulen som er i Lehi, og det rant vann ut av den. Samson fikk drikke, livskraften vendte tilbake, og han kviknet til. Derfor kalte de kilden Roperkilden. Den er i Lehi den dag i dag.
Samson var dommer i Israel i tjue år.

Dette var i filistertiden.

Gå til innlegget

Stykket og motstykket i lærekunsten...

Her er en liten illustrasjon over det Bibelen nevner som frafallet i 2.Tess.2.3, motstykket til det lovløse rådet som er destruktivt, Rom.5.14: Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. (Det er Kristus)

Om motstykket heter det i Jes.9.6 Fredsfyrste:

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Fra Salme 1.
Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.                         (Joh.15.25)

Han er lik et tre plantet ved rennende vann.            (Viser til Jer.17.1-8, og Salm.92.13)
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.                (1.Mos.49.3, Rom.8.23)
Alt han gjør, skal lykkes. (Dan.8.23-25)

Slik er det ikke med de lovløse.
De er lik agner som spres for vinden.                         (Hos.13.3)

Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen,
ingen syndere i flokken av rettferdige.

For Herren kjenner veien de rettferdige går,
men de urettferdiges vei fører vill.                              (Ordsp.28.15)

__________________________________________

Jer.17. 1-8:

Judas synd er skrevet opp med jerngriffel
og risset inn med diamantstift
på deres hjertetavle
og på alterhornene,

mens barna deres minnes
altrene og Asjera-stolpene de hadde
under frodige trær
og på høye hauger,                                                       (Jer.3.6-7)

fjellene på marken.

Din rikdom, alle dine skatter                                          (Jer.15.13)
og offerhaugene dine
gir jeg til plyndring
på grunn av synden overalt i landet ditt.

Av deg selv må du gi avkall på
den eiendommen jeg ga deg.
Jeg gjør deg til slave for fiendene dine

i landet du ikke kjenner.                                                 (Jer.5.19)
For dere har satt fyr på min vrede,
den skal brenne for alltid.                                               (Jer.15.14)
___________________________________________

Salm.92.13:

De rettferdige skyter opp som palmer,
de vokser seg høye som sedrer på Libanon. (viser til Job 40. 10-12-14- Behemot, Guds fremste verk - det er Guds herlighet, Esek.1.1-28, ) - Sederen, et av de symboliserte trær i Bibelen; Luk.21.29-31: Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet* og alle andre trær! (Dom.9.8-15) Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.

Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. (*Fikentreet - se også Mark.11.21: Peter husket Jesu ord og sa: «Rabbi! Se, fikentreet som du forbannet, er visnet.)

Et annet utsagn er fra 2.Kong.17.13-14: Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter og seere. Han sa: «Vend om fra deres onde veier! Hold mine bud og forskrifter i samsvar med hele den loven jeg påla deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere profetene.» 14 Men de ville ikke høre. De var stivnakkede som sine fedre, de som ikke trodde på Herren sin Gud. De forkastet hans forskrifter og den pakten han hadde sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem. De fulgte tomhet og endte i tomhet. De gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Herren hadde befalt dem: «Dere skal ikke gjøre som de!»

De forlot alle de budene som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg to støpte kalver og reiste en Asjera-stolpe. De bøyde seg og tilba hele himmelens hær og dyrket Baal. De lot sønnene og døtrene sine gå gjennom ilden, tok varsler og drev med spådomskunster. De solgte seg selv til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, og dermed gjorde de ham rasende.

Herren ble rasende på israelittene og viste dem bort fra sitt ansikt. Bare Judas stamme ble igjen. 19 Men heller ikke Juda holdt de bud som Herren deres Gud hadde gitt. De fulgte de skikker som israelittene hadde innført. 20 Derfor forkastet Herren hele Israels ætt. Han ydmyket dem, ga dem i hendene på ransmenn og støtte dem til slutt bort fra sitt ansikt. - Til slutt viste Herren dem bort fra sitt ansikt, slik han hadde varslet gjennom alle sine tjenere profetene. Israelittene* ble ført bort fra sitt land til Assur, der de er den dag i dag. (*Det er fikentreet, Hosea 9.10)

Har vi egentlig Peters ord på at fikentreet som Jesus forbannet er dødt?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere