Kjell G. Kristensen

Alder: 7
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Svar til Arne Magnus Aasen

Publisert 10 måneder siden

Jeg svarer på de punktene du har satt opp med henvisninger til tekster som kan være aktuelle for dine spørsmål.

Matteus antyder at man kan jo prøve å tyde profeten Daniel... men alle profetene har jo lagt det ut på hver sin måte?

Guds ord påstår at summen av hans ord er sannhet, (Salm.119.160) men Hab.2.3 mener at alt sammen venter på en fastsatt tid som ligger et stykke inn i fremtid.

Nei, alt henger sammen med 1 - (Luk.21.22/ Jes.46.10)

Nei. Gud aktualiserer sin sak uansett i sin frelsesplan, vi kan ikke forandre så mye på vår væremåte, (Fork.6.10, 2.Tim.3.1f.) fordi vi bare er forgjengelige frem mot oppstandelsen hvor forvandlingen kommer (Rom.8.19-23 / 1.Kor.15.47-57 / Joh.6.37-40)

Her vet man bare att alle må dø engang for å kunne stå opp igjen på den siste dag...(Joh.5.26-28) det er ingen trussel i seg selv, for forgjengeligheten som allikevel ikke har noe evig liv (i uforgjengeligheten: 1.Kor.15.50 ... det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet/ det forvandles under oppstandelsen uten synd/ 1.Joh.3.9 ) som er en del av en kommende utviklingen. (Fork.3.16-22) 

Allikevel vil det være en del som vil overvinne døden for å kunne reise de andre opp fra døden i en kommende fremtid. (Matt.16.26-28, Matt,24.22, Åp.3.1-4) Disse kalles for førstegrøden av oppstandelsen (1.Kor.15.22-28) som også er de utvalgte (Matt.24.23-25/ Åp.14.1-5)

Apropos dødsriket, det har mange flere navn enn det; brønn, avgrunn, stup, grav , dødens saler... etc. - 1.Sam.2.6, Job 26.6, Ordsp.1.2, 7.27, Jes.14.9, Jes.28.15-18, Am.9.2, Åp.6.8, Åp.20.13

Anbefaler også å lese Esek.12. Herrens ord slår aldri feil v17-28)

Gå til innlegget

Is (og vann) i dommedagsbreen?

Publisert 10 måneder siden

Hvis noen leser "Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk" - Så glem overskriften og bruk heller "fysikken" for vann og is er ikke samme sak?

Er vekten av vann og is det samme?

Nei, vann og is veier ikke det samme. Hvis vi for eksempel tar samme volum vann og is i samme beholder, vil vannet veie mer enn is. Årsaken er at vannet er tettere enn isen, og plassen det opptar er mindre sammenlignet med isen. Vann gjennomgår forskjellige fysiske tilstander avhengig av forholdene det kan bli utsatt for. Noen av disse tilstandene er flytende, faste, så vel som gassformige tilstander. Under slike forhold kan volumet endres og dermed påvirke dets vekt og tetthet - og mengde.

Frysing av vann til is resulterer i at de diskrete molekylene av vann ekspanderer, og dermed besitter mer plass. Det anslås at volumet okkupert av isen er 9 prosent mer enn det som opprinnelig var opptatt av vann. I ferd med å bli solid, vokser vannmolekylene for å oppta mer plass. Følgelig har samme volum vann og is varierte tettheter og mengde. Derfor flyter isen på vann siden dens tetthet er mindre enn vannets. 

Vekt Vann Og Is Det Samme? | 2021 (ripleybelieves.com)

Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk | ABC Nyheter

Det er ikke alle som rekker å leve like lenge som isforholdene skifter i Arktis, og Arktis har ikke vært forsket lenge nok til å kunne si noe om hvor mye av isen som vil smelte. Dersom mesteparten av isen ligger på sjøen vil nok ikke havet stige noe mer enn hva alle båtene fortrenger av det. Husk at havis allerede ligger 2/3 deler under havoverflaten allerede. Når all isen har smeltet kan en trekke fra 9% av hele massen.

Hvis man tenker seg et isflak med en størrelse som en kube hvor alle sider er 100 m så tilsvarer det 1 million m3, men bare 1/3 ligger over vann som utgjør litt over 330 000 m3 med is. I smeltet form er hele isfjellet 9% mindre. Det utgjør  90 000 m3 som må trekkes fra, og isfjellets innhold av vann er 910 000 liter - 2/3 av dette er rundt regnet 606 600 liter som allerede befinner seg i havet i form av is som ville rommet 60 000 liter mer om forholdet is og vann var lik, men det er de altså ikke, og en kan derved trekke fra dette volumet  fra isen over vann som er på litt over 303 300 liter, da er det bare ca 243 300 liter vann som blir igjen som økt mengde til havet av et eksemplar av et isfjell som tilsvarer  1 million m3 med is - skulle all isen blitt regnet om til like mye vann, ville det kanskje sett ut som en havstigning, men ikke i dette tilfelle. 

Alt som ligger i sjøen og flyter eller kastes i sjøen og synker fortrenger like mye hav oppover som gjenstanden er stor. Hvis en drar opp alle turistskipene opp på land, så vil nok havnivået synke tilsvarende liter som de fortrenger - så enket er dommedagsregnestykket med fysiske lover.

For dersom havstrømmer kommer til denne isbreen fra undersiden er det jo tydelig at det er snakk om havis ... eller hva?

Gå til innlegget

Nattverden - en sentral rolle i Jesu død?

Publisert 10 måneder siden

For å se nattverdsmåltidet i det riktige bildet, må man finne ut hva hele skriften sier om det. At Jesus fremstiller sin kropp som føde høres jo ganske drastisk ut, men er nok en sannhet om man ser skriften i et nytt lys. Det en må få med seg er at det kun er disiplene som får vite noe om himmerikets hemmeligheter – det er omgjort til lignelser. (Matt.13.10-11) Men alt er forklart hos profetene. (Åp.22.7) Men også i Paulus sine skriverier dukker det opp mange overraskelser, så la deg overraske.

Hele nattverden begynner slik til: For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»  På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» (1.Kor.11.23-24 - 

Dette er til menigheten når den samles som man kan lese mer om i Heb.9.1-10  (Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står (Den jordiske helligdom og gamle pakt v1-2) - et bilde på den tiden som nå er - De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. / Den nye himmelske pakt v8-10)

Paulus er så forutseende at han formelig forklarer Kristi kropp for sine søsken i 1.Kor.10.16-18 osv. / Fordi det er et brød, er vi alle én kropp...1.Kor.12.27, Paulus taler til sine søsken: Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham...(og v5) Og Paulus forklarer Herrens måltid i  1.Kor.11.17-34 ):v26- : 

For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En hver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.

Jeg for min del mener dette har med det profetene taler om, som eks. det man kan lese i Sak.11.9 og Esek.36.12 -28 (Profetord om fjellene i Israel)

Dette er nok sanne ord om fremtiden, men man ser det ikke før det kommer som en overraskelse? Man treffer på det samme hos Gal.5.14-15 som en advarsel: 

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp! ..... (Det står at loven blir oppfylt... ikke at den er oppfylt)

Salm.53.5 (En læresalme av David): Forstår de da ingen ting, de som gjør urett? De eter opp folket mitt som om de spiser brød,  og kaller ikke på Gud.


Gå til innlegget

Påske i den «fastsatte tid»?

Publisert 10 måneder siden

For mange kan påsken være en fin anledning til å «lade opp batteriene» og dra opp på fjellet – eller til strandsonen nede ved kysten. Andre igjen kan være opptatt av det «religiøse bildet» som sier litt om en mulig korsfestelse av Guds sønn – eller ikke? Det finnes så klart tekster om påske i Bibelen også, og på forskjellig vis spres budskapet ut fra perm til perm. Hvordan det oppfattes er nok høyest individuelt.

Den offisielle oppfattelsen av påsken går ut på at da ble Jesu korsfestet og døde langfredag for deretter å stå opp tre dager senere. Datoene bestemmes ikke av noen bestemt viten omkring dette, men fastsettes ut i fra månefaser (og en månekalender). 

Merkelig nok oppstod ikke «påsken» på det tidspunkt man antar at Jesu døde, men ble tidfestet på et kirkemøte i Nikea ca. 325 år etter hva man tror har funnet sted, og siden den tid har man holdt høytiden vedlike. Men påsken er en gammel tradisjon som i følge bibelske utsagn også skal holdes frem mot det som på flere steder er nevnt med å være «fastsatt/den fastsatte tid» - hva nå det skal bety? (Omtalt i 4.Mos.9.1-5) Dette ordet er brukt i forbindelse med «endens tid» for å gjøre skriften litt mer komplisert og uforutsigbar?

Ester 9.31 forteller at «Purimdagene» også skulle feires i disse dagene – «Til fastsatt tid» ( jødenes etterkommere skulle utføre dette til «fastsatt tid» v21) Purim = kaste lodd for å gjøre ende på dem – planene som Haman hadde lagt ut mot jødene, kom kongen for øre. Det ble ordnet slik at dette skulle få komme over hans eget hode (det kalles ofte for et tveegget sverd*) slik ble både far (Hamadata) og sønn (Haman) hengt på en påle.(korsfestet om en vil) -
* Tveegget se: Ordsp.5.1-5

Hos Daniel som Matteus anbefaler å legge merke til (i Matt.24.15), vises det en abstrakt måte å visualisere «fastsatt tid» på - i Dan.11.27:

Begge kongene har onde hensikter. De sitter ved samme bord og lyver   ( bilde på antikrist - 1.Joh.2.22). Men det skal ikke lykkes, for enden kommer først «ved fastsatt tid»

(Apg.17.31: For han (Herren) har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet...)

Paulus forklarer i Gal.4.1-2: Så lenge en arving er umyndig (sønnen), står han likt med en slave, enda han eier alt. Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har «fastsatt». - Ordet betyr også en oppfyllelse av tid som man finner igjen i v4 « I tidens fylde sendte Gud sin sønn»

Hvordan man får disse opplysningene til å stemme historisk, ser jeg ikke klart trer frem. Men det minner mer om en to tusen år lang påskekrim uten deltakere. Og dersom Luk.21. har rett angående «forløsningen» (nedenfor) har den vel en relevans med arvtakeren? - Gal,4.7: Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. - Men det gis klare bilder på at dette skjer ikke før tiden er inne (v.4).

Kirkemøtet i Nikea har nok ikke tatt særlig høyde for hva skriften selv kan brife med? Korsfestelse er et ord som også forekommer å skulle bety «opphøye» (se note til Joh.3.14 og 12.32) slik at Paulus også vil få rett i at vi forkynner dårskap når vi forkynner en korsfestet Kristus – han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. (1.Kor.1.20-25)

Påsken kan altså spores tilbake til Moses tid i den grad den lar seg spore?* (pesach – som betyr «å gå forbi» i 2.Mos.12 Herren innstifter høytiden)

*Ettersom Rom.5.14 hevder at døden ikke eksisterer lengre enn til Moses, og ved at Paulus  har skrevet disse ordene, også hevder at døden er den siste fiende (i 1.Kor.15.26) som overvinnes, så må en kanskje slå disse opplysningene sammen i stedet for å la dem motsi hverandre, og heller gjøre som skriften hevder i Lukas 21? Rett opp nakken og løft hodet for å se det som kommer i fremtid?

Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. (Mark.14.41 > Matt.12.31-32)

Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Slik skal også dere, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær.

Det endelige svaret på dette ligger ikke i forløpt tid, men inn i fremtiden,   Hab.2.3 har riktige ord på sann tid bibelsk tid: 

For synet venter på sin «fastsatte tid», det vitner om enden, og det lyver ikke. Om det drøyer, så bare vent! For komme skal det, det kommer ikke for sent! 

Det blir nok påske til neste år også skal dere se, uten å kunne se noe av det ovenfor nevnte på en god stund ennå? 

Gå til innlegget

Prestetjenste i bibelsk målestokk

Publisert 11 måneder siden

Bibelen tillater ikke kvinnelige prester/ pastorer skriver Torgeir Tønnesen som viser til Ef.4.11 som blant annet også viser til det modne mennesket og hele Kristi fylde.Til dette kan jeg tilføye at Heb.6.1 nevner Kristus som en barnelærdom inntil det fullkomne kommer. - Se 1.Kor.13.10-12: Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

Kanskje litt viktig og forstå hva ord kan si oss om det å stå ansikt til ansikt?

Jeg kan vanskelig se at Bibelen snakker om vår tids presteskap, siden Kristi fylde ikke er fullendt før ved den siste basun, siden han også kalles *Guds mysterium i Åp.10.5-7, og fullføres i de siste dager (Paulus nevner "tidens fylde"? Det er også i de dager Johannes blir fylt av DHÅ ved en stor basun. (Åp.1.9-10/ *Kol.2.2)

Det som Tønnesen viser til hos Ef.4, er mer i en sammenheng med hva Kol.3.3 -10 forklarer; 

Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.
La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. (Ansikt til ansikt?)

Husk hvordan Joh.11.25 og det litt forut beskriver troen på Jesus, og dermed også hvor undervisningen foregår; Jesus sier til henne (Marta): «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 

Dette skjer under den siste basun i følge Paulus (i 1.Kor.15.35-57 =7. basun i Åp.10.7) Det presiseres i 1.Kor.15.22 og foregående vers at formålet med Kristus er oppstandelsen og et evig liv. Så langt er det ikke mulig å bevise at gravene har åpnet seg. (Det har dessuten forbindelse med dommen, Joh.5.26-28/ 3.19)

Tønnesen kunne like gjerne vist til Heb.8. om prestetjeneste under den nye pakt for sin forståelse om den. ( Prestetjeneste i den himmelske helligdom), Prestetjeneste i den jordiske helligdommen omtales i Heb.9 som prestetjeneste i den gamle pakt. (Heb.9.1-10) Den omtales som det fremste (forreste) rommet; v6-10:

Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare én gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det. Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittigheten. Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.

Til dette viser v8 at denne ikke åpenbares så lenge den jordiske helligdommen  (det forreste rommet) ennå står... og det gjør det vel?

Så her har jeg ennå til gode å se noe forbud i Bibelen om kvinnelig prestetjeneste under den gamle pakt. Se hva tjenesten går ut på under den nye pakt med Jesus som mellommann (ansikt til ansikt) i Heb.8.6-13 

Her regnes kvinner for å være likestilt med menn. (Tomasev. 114, refr. Tomasev. v 22 = 1.Mos.2.22-24, (manninne /et legeme/1930 = Matt.19.5 og Ef.5.31-32 = Kristi mysterium = Åp.10.7) 

Ellers er kvinnen i en bibelsk dypere forståelse Jerusalem (Gal.4.22-26), enten jordisk eller himmelsk. Antakelig er Eva også det, etter som hun også beskrives som mor og at navnet ellers henger sammen med det hebr. ordet for «liv». (1.Mos.3.20 /hele Esek.16 handler om byen, se v6 med hensyn til navnets betydning, " liv og det å leve")

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere