Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Nattverden som mysterium

Publisert over 1 år siden

Nattverden er et rituelt måltid som utføres som en viktig del av den kristne gudstjenesten. Utgangspunktet er historiene hentet fra evangeliene i NT og forstått rett frem slik det står skrevet, men ikke undersøkt i detalj.

Måltidet er i følge fortellingene et kveldsmåltid, og er i prinsippet en lignelseshistorie som forklares mer detaljert i GT, men også i NT i Johannes evangelium. En lignelse er en bildebeskrivelse på noe annet enn hva det i virkeligheten er. 

Brødet er egentlig et bilde på Jesu kropp, og vinen illustrerer hans blod. Matt.26.26-28 - Joh.6.51,53-54: Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» - Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 

Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Vers 54 viser så til vintreet og grenene i Joh.15.4-8. Vintreet/ stokken dukker opp og forklares i Esek.17 i ett nytt bilde. 

Forklaring på hele bildet kan det gis mange eksempler på, som hos Salm.53.5 hvor Jesus er et bilde på Guds folk som er Juda: Forstår de da ingen ting, de som gjør urett? De eter opp folket mitt som om de spiser brød, og kaller ikke på Gud.

Som avhandling kan man lese hele Esek.22. (Overskrifter: Dom over blodbyen – Israel i smelteovnen – Alle i landet gjorde urett) Noe for Israel å tenke på når de nå ønsker å annektere mer land.


Gå til innlegget

Talekunst

Publisert over 1 år siden

Magne Nylenna skriver om babelsk forvirring og synkende bibelkunnskaper. Stort sett handler innlegget om sikringskost og kultur, samt ord og uttrykk.

Som nevnt har Bibelen mange ord og uttrykk, særlig hos Ordsp. kan man finne slike ting som at: Den vise skal lytte og øke sin lærdom, den kloke skal lære å bruke sin tanke, så han forstår vismenns ord og gåter. Men det er i visdommens bok man finner det utlagt som "talekunst" 

Vil du høste rik erfaring? Visdommen kjenner det som har vært og forutser det som skal komme, den forstår talekunsten vendinger og kan løse gåter, den tyder tegn og varsler og vet hvordan det går til slutt med alt som skjer.(Visd.b. 8.8)

Når jeg leser stykket tenkte jeg straks på at det var dette det handlet om, det ordlegges som «talekunst» og «ord og vendinger». Om det vil bidra til babelsk forvirring når det gjelder synkende bibelkunnskaper tror jeg ikke man skal bry seg så mye om, siden det ikke er så lenge siden folk satt i kirkene og ikke skjønte det kvekk da prekenen foregikk på latin. 

Derfor tror jeg at siden den gang har bibelkunnskapen økt betraktelig. Men om den babelske forvirringen av den grunn er blitt klarere forstått, si det er jo et annet spørsmål stilt i betraktning over vismenns ord og tale, eller bildeutlegninger, om det som også kalles for lignelser. 

Eller som det også står skrevet om Babylon i Åp.17.17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.

Når det gjelder språk og endring av språk er det tankevekkende å kunne lese i 1.Mos.11.1f. at hele jorden hadde samme språk og samme ord. - Men så skjedde det altså en språkforvirring som førte til forskjellig språk.

Nå hevdes det jo at verden er på vei tilbake til å få samme ord og tale gjennom det engelske språket, så da går vi frem mot en ny språkforvirring? (i Apg.2.5-18)


Gå til innlegget

Klimaflyktninger

Publisert over 1 år siden

Jo, det går an å skrive om klimaflykninger og hva man synes om dem, en annen ting er å reflektere over hva klima er for noe, eller hva det i hovedsak beror på. Jorden har alltid hatt klimaflyktninger, det har bare ikke blitt opplyst om det i skikkelig grad, eller man er for opptatt av det som skjer i vår egen generasjon som årsak.

Når jeg hevder at jorden alltid har hatt klimaflyktninger, så er det en helt grei påstand, man har vulkaner som brer ut seg i sine utbrudd, der hvor folk har vært nødt til å bosette seg i nærheten av, fordi jorden der er svært fruktbar. 

Det samme gjelder lavereliggende landområder som jevnlig blir overflommet av vann i monsun og regntider – at det kan variere i mengde gjennom årtier er naturlig ettersom vår Jord har varierende værmønstre.

 Mennesker har det med å bosette seg på steder som over tid kan bli utsatt for naturens «vrede». Her i lille Norge er det rasfarlige steder (fjell) og leire. Langs kystområder kan farer alltids stille opp, tsunamier har blitt langt mer oftere enn før. Det er naturen selv som spiller oss et puss.

Vi har også på verdensbasis to store ørkenområder som er blitt ubeboelige over tid, Sahara og Gobiørkenen. Sahara vet man har blitt 10% større i løpet av 100 år, altså i gjennomsnitt 0,1% i året, og man legger skylden på menneskeskapte klimaendringer, kanskje er det menneskene som er skyld i at ørkenområder i det hele tatt finnes? Men de er jo i så måte med på å danne værsystemer (klima).

https://natgeo.no/natur/varet/hvorfor-regner-det-ikke-i-orkenen

Det har bodd folk i Sahara lenge før den ble til ørken, og lenge før man kan sette skylden på industrialisering og menneskeskapte klimaendringer:

Det vitenskapsmennene ikke diskuterer er hvor forbløffende fort dagens Sahara ble ørken denne siste gangen. Den forandret seg fra grønn savanne til ødemark med bekymringsverdig hastighet: Langsomme forskyvninger i Jordens bane og akse samlet seg opp helt til de plutselig utløste feedback-spiraler i hav, land, vegetasjon og atmosfære. I løpet av knappe tre hundre år var alt det grønne erstattet av den ørkenen vi kjenner i dag.

https://dyade.no/acem_sites/dyade_no/tidsskrift/dyade_2009_04_sahara_trussel_og_moeteplass/saharas_historie_politikk_og_geologi_i_planetens_stoerste_oerken

Som man ser av denne linken rettes ikke dannelsen av Sahara direkte menneskeskapt aktivitet, men er blitt til fra naturens egen side.

Selv om Sahara utvider seg pga menneskenes utarming av jord, og trær som må hugges til brensel, er den ikke menneskeskapt. 

Sitat fra linken: 

Komplisert samspill
I noen tusen år hadde endringen i helningsgrad ingen målbare konsekvenser. Enkeltvis var de forandringene som foregikk for små til å påvirke livet i Sahara. Men de bygget opp momentum. Klimaforskeren Martin Claussen og hans team ved Potsdam Institute for Climate Impact anslår at forandringen fra savanne til ørken foregikk i to adskilte «episoder». 

Den første inntraff for rundt seks tusen år siden, den andre, tre-hundre-års-rykket, skjedde for nærmere fire tusen år siden. Den siste, skremmende kort i et geologisk perspektiv, tippet klimasystemene i Sahara opp ned, med ødeleggende konsekvenser for livet der. Sommertemperaturene steg dramatisk, regnet sluttet nesten helt å falle, elver og sjøer tørket ut og vannspeilene begynte å synke. 
Denne teorien viser at lite av den siste kataklysmiske forandringen i Sahara kan tillegges endringer i havtemperatur, og enda mindre menneskelig manipulasjon av miljøet. Konklusjonen til Claussen er at atmosfære- og vegetasjons-feedbackløkker har skylden.

Den menneskelige aktiviteten gjør ørkenen verre. Sahara i sin nåværende form er ung. Klimaendringer kan igjen forandre den til noe annet. Men her, som alle andre steder, er menneskenes herjinger uten betydning i det store perspektivet. Planeten gjør det den alltid har gjort: Forandrer seg. Blir vi for plagsomme, reiser den seg og børster oss bort som maur fra stakken.


Gå til innlegget

30 år med klimapolitikk - 0 effekt

Publisert over 1 år siden

Man hører og leser om klimaet og klimahysteriet nesten hver dag som går nå, og det brer om seg i nyhetsbildet og skaper uro og frykt, og det vil ingen ende ta. Det har forankret seg godt i politikken. Har den noe å tjene på dette? Taperne er jo alltids velgerne som må betale gildet politikerne krever oppslutning for?

Er vi de verste skapningene Jorden noen sinne har avlet frem? Er vi i ferd med å ødelegger dens klimatiske system? Vet vi det nå helt sikkert? I følge statistikker som er populært å bruke som måleinstrument, er det forskerne vi må høre på, oppblandet med politikk, de har en masse slike, og de er jo alle enige om at vi forandrer klimaet, og ikke klimaet som endrer seg selv, mens forskerne samler inn flere og flere data... Men de fordeler seg bare over noen få årtier/århundrer? Er forskningen troverdig i det den hevder? Hele 97% av forskerne er enige om at jorden er flat, eller at klimaendringene er menneskeskapte, også innenfor politikken. Likevel er det noen få forskere igjen (3% ?) som ikke får virkelighetens verden til å stemme med klimamodellene.

https://www.nrk.no/norge/rotevatn_-_-klimaendringer-slutter-ikke-fordi-du-melder-deg-inn-i-en-facebook-gruppe-1.14912314

Hvordan endrer menneskene et klima? - Jo, vi slipper ut for mye CO2, og andre farlige forbindelser, såkalte drivhusgasser som gjør at temperaturen på jorden stiger, både i havet og på land. Det forrykker værsystemer slik at noen blir snøfaste på fjellet, mens andre ferierende blir sandfaste på ferieøyer. Det foregående faste forholdet vi kan se tilbake på, var da reisende opplevde å bli askefaste på Island ved et vulkanutbrudd der. Men det er ikke med i statistikken over hva som er menneskeskapt naturligvis.

Se: https://www.geoforskning.no/blogg/item/den-virkelige-verden-avviker-fra-klimamodellene

Men at havet på jorden er blitt så oppvarmet at det smelter isen nedenfra i løpe av den tiden siden industrialiseringen begynte og frem til nå, er jo mildt sagt tankevekkende?

Slipper menneskene ut så mye varmt badevann i havet, at de dypeste havstrømmene er blitt så opphetet at de smelter isen nedenfra både i Arktis og Antarktis? Da har man jo en jobb å gjøre med tanke på å omskape dette til fornybar energi? Det som mangler er kanskje dialog mellom klimaforskere og andre forskere så som geologer med henhold til jordens geologi og påvirkninger?

https://forskning.no/miljo-klima-miljoovervakning/havis-kan-smelte-nedenfra-i-antarktis/525929

https://forskning.no/miljo-hav-og-fiske-klima/fant-varmt-vann-i-antarktis/402880

Ikke noe hokus pokus ved dette, for dette stemmer overens med Milankovic syklusen i linken nedenfor: Mer vind fører til opprørt hav... det var som nå og mer vind fører også med seg varmere vann inn under isbreene i havet. 

En annen hypotetisk fremstilling

Leste for ikke så lenge siden hva som ville skje dersom månen plutselig skulle forsvinne fra sin bane rundt jorden. Da kommer man inn på det som har med jordens rotasjonsakse og betydningen av den, og den ville blitt mer ustabil enn hva den er i dag, hvor den varierer mellom 22-24 grader i løpet av 40 000 år... noe som klimaforskere ikke behøver å ta stilling til, siden denne tiden går så uendelig smått for dem, men der er flere sykluser som griper inn i hverandre som gjør ting vanskeligere å beregne... også kalt for Milankovic syklusen, den kaster lys over både umålte historiske statistikker og fremtidige. 

https://forskning.no/kina-klima-miljo/klimaet-endrer-seg-som-for-14-milliarder-ar-siden/505641

Månens antatte påvirkning på jordens klima om den skulle bli borte: 

Sterkere klimatiske påvirkninger

Mørkere netter

Jorden ville rotere raskere, hvilket ville bety kortere dager (mellom 4-6 timer kortere)

Ingen sol eller måneformørkelser

Dyr som er avhengig avmånen ville blitt forvirret

Endring av dyrearters utvikling

Mindre forskjell på flo og fjære sjø, solen ville styrt flo og fjære

Endring av havnivået, hele verden ville blitt påvirket

Havstanden ved ekvator ville beveget seg mot polene med store konsekvenser for klimaet.

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/hva-ville-skjedd-hvis-månen-ikke-eksisterte/ss-BBVZ8Uw?ocid=spartandhp&fullscreen=true#image=9

Klimamålene skrus opp, mens klimaet gjør som det selv vil... når skal man innse at altet er mye større enn menneskenes rare innfall og redsler for naturen? Hvorfor starte et kappløp på jordens eget klima, når man allerede nå må innrømme at det er fånyttes? 

Uendrede klimamål etter 30år

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xPpjjQ/norge-naar-ikke-klimamaalet-for-2020-naa-maa-farten-kraftig-opp

 Klimapolitikken som føres ser ikke ut til å ramme andre enn oss.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere