Kjell G. Kristensen

Alder: 6
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Forkynneren

Publisert nesten 3 år siden
Fredrik Evjen – gå til den siterte teksten.

Forkynneren 6.6 nevner: 

          Selv om han levde
          i to ganger tusen år,
          fikk han ikke nyte livets goder.
          Går ikke alle til samme sted? 

Her må en kanskje betrakte Fork.3.20-23 som uoverskuelig lang tid før dødens mysterium er løst? Livets goder sikter til det livet Jesus er opphavet til?  Oppstandelsen og livet?

          Alle går til det samme sted.
          Alle er kommet av støv
          og skal bli til støv igjen.
         
   21 Hvem vet om menneskers ånd  stiger opp,
          mens dyrenes ånd  synker til jorden?
         
   
22 Jeg så at ingen ting er bedre  enn at mennesket
          finner glede i sine gjerninger;
          dette er den lodd det har fått.
          For hvem lar mennesket se
          det som siden skal komme?

Dessuten kan du jo følge mine andre henvisninger angående dette? 

Kommentar 176: Jeg har ikke studert det som står videre i kapitlet, men bibelen er klar på at Romerriket skal gjenopptstå. 

Ok, her er jeg helt enig med deg, for det sier også Nostradamus, og han har det ut i fra Bibelen, men ikke helt slik det den gang var, men i omfang. 

Gå til kommentaren

Nye opplysninger

Publisert nesten 3 år siden
Og slik jeg forstår Åp. 21, som du Kjell viser til, så må det være 1000-årsriket, og ikke en ny jord og en ny himmel. Har du/dere noen mening om det?

Slik jeg ser dette, er det en ny vinkling av Jesu fødsel? (Åp.12.2 og 5) Dette er den fortellingen som stemmer best med de øvrige skriftene dersom man ser fødselen i lys av det nye Babylon som nevnes i Åp.17, hvor Jesu fødes 490 år etter dennes bortføring som nevnes i Matt.1.17? (Også nevnt i Dan.9.24 f. og de 70 uker som skal forstås som uker av år; 4 Esra 7,43)

Alt dette stemmer mye bedre, og jeg vurderer dette etter de gjerninger han skulle utføre ved sitt første komme, og før han kunne stille opp som øversteprest. (Heb.2.10-18) 

Dette er også i overensstemmelse med 2.Tess.2. hvor den lovløse må komme først ( før Jesus) siden det var på grunn av ham Jesus skulle komme. Her må en også se at Satan ikke tilintetgjøres før etter det tusenårige riket. (Åp.20.7-10) Det er egentlig snakk om to tusenårige riker, et hvor Satan er fengslet (Åp.20.1-3) og et annet hvor Gud og Kristi prester hersker (Åp.20.6) To tusenårige riker er nevnt i Sirak 46.4 (Sir 46,4 viser til Jos 10,13f, Sir 48,23) En dag: 2 Pet 3,8 viser til Sal 90,4.

Jeg kan ikke se at Heb.2.10-18 er oppfylt ennå, for Abrahams ætt, er ikke det Israel?

Ops… nå leste jeg visst Åp.21 som Åp.12..., Åp.21 er når alt er fullendt og etter det / de tusenårige riker.

Gå til kommentaren

Graden av tro

Publisert nesten 3 år siden
Mona Ekenes – gå til den siterte teksten.
Graden av tro er forskjellig, men da må den troen en har fått (mye eller lite) være i samsvar med Skriftene. Hvis ikke, hva er det da en tror på?

Vel, slik Paulus forklarer trosbildet, så dør alle i Adam, mens alle får liv i Kristus.

For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. (Førstegrøden er nevnt og forstått ved Åp.14.1-5)

Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. (1.Kor.15.22-23,48) 

Jeg antar at man i dette bildet får mer enn tid nok til å tro? For det heter vel at han er oppstandelsen og livet? Paulus forklarer dette på en måte som gjør at en må bruke tankene om at man kan ha feil forståelse av skriften? 

For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. (v13-15)

Når står de døde opp da? Paulus forklarer videre i samme kap.15 som handler om oppstandelsen i v52: brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Det samme leser man i Åp.10.5-7, når tiden er slutt, ved den 7 basun, da er Guds mysterium (Jesus, Kol.2.2) fullført.

Og så når det er snakk om oppstandelsen og livet, vitner Marta: «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag»

Joh.6.40: For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

Dette er faktisk noe jeg også kan tro på, i og med at alle dør i Adam før man stifter det bekjentskapet. Alt er forgjengelig sier Forkynneren.

Gå til kommentaren

Åp.12.1

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström – gå til den siterte teksten.
 Kvinnan är inte menigheten, kransen med de tolv stjärnorna på hennes huvud, visar vem hon är, nämligen Israels barns tolv stammar. Se 1Mos.37:9.

Helt enig med deg i dette. Man ser her Josefs drøm (i 1.Mos.37.9 f.) bli oppfylt. I denne drømmen går det frem at solen, månen og de 11 stjernene som bøyde seg for Josef var faren, moren og brødrene hans (v10)

Moren (kvinnen) her viser til det nye Jerusalem. (Gal.4.26-27, Åp.21.2-10)

Gå til kommentaren

Fordi

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
derfor forstår jeg ikke hvorfor du trekker inn Alexander den store i vår debatt?

han tilfeldigvis var profilert i en slik fotnote du etterspurte for å vise til at noen ganger må en ta fotnotene med en klype salt? 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere