Ståle Halsne

Alder: 46
  RSS

Om Ståle

Følgere

Et gigantisk ideologisk eksperiment

Publisert over 5 år siden
Det er bra at Høie tar tak i dette. Helseministeren har hatt viljen til å hjelpe. Men ikke vilje til å diskutere de ideologiske og prinsipielle spørsmålene hans radikale forslag reiser.

Lov om endring av juridisk kjønn innføres under dekke av personer med kjønnsinkongruens. Kjønnsinkongruens er en lidelse hvor det er mangel på samsvar mellom det kjønn kjønnsorganene tilsier og ens egen oppfatning om hvilket kjønn man har. Men denne gruppen er svært marginal. I en studie av Anders Skjellerudsveen Sondrup[1] ved UIO fra 2015 er tallet 0,08 promille for menn. For kvinner er det 0,03 promille.

Med en så marginal gruppe som alibi innføres altså en gjennomgripende endring. Vi snakker om at minoriteten tar majoriteten som gissel.[2]

Lov om endring av juridisk kjønn innfører et nytt skille hvor den skiller juridisk kjønn fra født kjønn. Man er altså ikke uten videre det kjønn man er født som. Dette åpenbart få store konsekvenser for hvordan vi oppfatter kjønn. For samfunnet (staten) kan ikke operere med to oppfatninger av kjønn, da det vil føre til diskriminering. For eksempel kan man ikke se på født kvinne, juridisk mann som annerledes enn født mann, juridisk mann. Da diskriminerer man den ene, i tillegg til at myndighetene ikke kan motsi seg selv. De kan ikke både si at man er mann og at man ikke er mann.

Kjønn som sosial konstruksjon
Kjønn er med lovforslaget ikke noe man er født som. Det er en sosial konstruksjon basert på følelser hos den enkelte. Dette betyr for det første at de to ulike kjønn ikke har noen særegenheter eller egenskaper som er unike for hvert av kjønnene. Man kan altså ikke hevde at det finnes egenskaper som «kvinnelige» eller som er «mannlige». For det andre betyr det at kjønnsorganer og kjønn ikke har noen sammenheng.

Alle med fornuft vet at dette ikke er sant, men loven krever en slik underkastelse, fordi den kan ikke både si det ene og samtidig si det andre. Man kan ikke si at man både er kvinne og mann. Loven kan ikke motsi seg selv.

Reproduksjon
Reproduksjon løsrives fra ekteskap og det monogame forholdet mellom mann og kvinne. Reproduksjon krever kun sæd og egg, men har ingen sammenheng med kjønn, siden sæd kan komme fra kvinne (født mann), og egg kan komme fra mann (født kvinne). Det biologiske opphavet vil ikke lenger ha betydning utover at det er et faktum at man må komme fra et sted.

Forholdet mellom foreldre og kjønn fjernes. Mann vil kunne være mor og kvinne vil kunne være far. Igjen ser vi at det biologiske opphavet vil ikke lenger ha betydning utover at det er et faktum at man må komme fra et sted.

Konsekvensene av dette er av så enorme dimensjoenr at det ikke vil være mulig å komme inn på dette her og nå, men vi kan konkludere med at veien er vidåpen for eggdonasjon og surrogati.

Normkritikk
Et av kjennetegnene på vårt sekulære samfunn er angrep på normer. Normer antyder at noe er normalt. Men ved å definere noe som normalt definerer man også at noe er unormalt. Målet med normkritikken er selvfølgelig å bryte med definisjonen og forståelsen av at noe er unormalt. Virkelig problematisk blir dette når det normale også er det fornuftige. Hvilket det ofte er. Det er jo en grunn til at noe er normalt, og ofte er grunnen at det faktisk er fornuftig. Når man da bryter ned normalen bryter man også ned fornuften. Dette lovforslaget er et utmerket eksempel på det; det er ikke fornuftig å skille juridisk kjønn fra født kjønn.

Et samfunn som fjerner seg fra normalen og fornuften vil få problemer på svært mange områder. Så mange at vi ikke kan komme inn på det i denne omgang. Men konsekvensene vil bli voldsomme. Spesielt når det gjelder menneskesyn.

Menneskesyn
Lovforslaget står for et menneskesyn som bryter med det kristne synet hvor hvert enkelt menneske er skapt med en bestemt hensikt – av en skaper som er større enn mennesket selv, som har skapt hvert enkelt menneske i sitt bilde.

Loven bygger på et psykologisk naturalistisk menneskesyn hvor kulturelle normer oppleves som en begrensning for utfoldelse. Naturlige og fornuftige forskjeller skaper derfor negative opplevelser, og må fjernes.

Det er særlig viktig å vite at et naturalistisk menneskesyn vil ødelegge menneskeverdet slik vi kjenner det idag. Uten en kristen forstålse av mennesket som skapt av en skaper kan man ikke opprettholde et menneskeverd hvor mennesket er i en særstilling i skaperverket. Resultatet av et naturalistiske er at vi er avanserte dyr, og vi ser antydninger til dette allerede idag hvor posthumanisme og transhumanisme gjør sine inntog i samfunnsdebatten.

Oppsummering
Lovforslaget bryter ned en av de klareste normer vi som mennesker opprettholder om oss selv. Det er nemlig objektivt uten tvil hva vi er født som, og det er det første som konstateres når vi kommer til denne verden. Enten er vi kvinne eller så er vi mann. Dette er også fornuftig. Et samfunn som fjerner seg fra fornuften vil forvitre og ødelegges innenfra fordi det er fornuften som danner grunnlaget for rettstaten, moralen og menneskesynet.

Praktisk liv viser oss hvor absurd lovforslaget er.

Lovforslaget fremmes under dekket av de som lider av kjønnsinkongruens. De som lider av dette utgjør under 0,08 promille av befolkningen. Det er en uhyre marginal gruppe, noe som gjør at vi naturligvis forstår at det ikke er disse som er den egentlige grunnen til hvorfor loven kommer.

Det handler om definisjonen av mennesket.

[1] Sondrup, Anders Skjellerudsveen 2015, Har barnet rett til kjønn? https://www.duo.uio.no/handle/10852/45651

[2] Edsinger, Olof, När minoriteten tar majoriteten som gisslan.En rapport om den normkritiska pedagogiken – och det pris vi får betala för dess popularitet. Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS)

Gå til kommentaren

Jeg beklager

Publisert over 5 år siden
Den ene mulige forklaringen jeg finner ligger i det velkjente psykologiske forholdet at folk som er vant til å få kritikk og angrep har øket risiko for å se kritikk og tolke ting som angrep uten at det er grunnlag for det. Om dette skulle være årsaken til misforståelsen er det lite jeg kan gjøre med det.

Jeg takker Slagsvold for svar, og ser ikke bort fra at det kan være mulighet nummer 1 som gjør at jeg misforstår.

Det er helt riktig at Slagsvold selv ikke bruker begrepet "fundamentalistisk". Dette kom i kommentar nummer 1 av Økland. Når jeg leser Økland sin kommentar i lys av Slagsvold sitt innlegg kan det godt være at jeg mistolker og ser på dette som angrep uten at det er gunnlag for det.

Jeg beklager derfor at jeg har mistolket Slagsvold sitt innlegg.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Sølve E Salte – gå til den siterte teksten.
Denne debatten setter sterke følelser i sving, i mange ulike leirer. Kjenner ikke til alle de ulike uttalelser Øyvind Åsland, men jeg synes du skal gi han støtte for at han fastholder alvoret, at ny lære er kirke splittende og at denne teologiske uenighet vil og må få store konsekvenser.

Hei Sølve!

La oss nå for all del holde følelsene utenfor dette. Ellers kan vi holde på å føle oss såret hver og en. Det bringer oss ikke videre. Jeg forholder meg til hva Åsland har kommunisert til medien, og da spesielt Vårt Land. Han sier;

– Vi burde rett og slett ikke formulert oss slik, vedgår Åsland.

– Det er beklagelig at uttalelsen fra ni ledere i NLM kunne oppfattes som en anklage mot alle kirkens medlemmer, sier han i en uttalelse.

Videre kan vi lese på nettet idag;

12. mai publiserte NLMs nasjonale ledelse en uttalelse som provoserte sterkt internt i organisasjonen – og i kirkelandskapet:

«Ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken, er kirken blitt en løgnkirke som aksepterer en livsførsel som Bibelen entydig advarer imot», skrev generalsekretær Øyvind Åsland, leder av NLM Norge, Øystein Engås, og alle de sju regionlederne.

To dager senere skrev Åsland et innlegg i Vårt Land der han sa at det ikke var meningen å hevde at

Unnskyldning

Men presiseringen var ikke tilstrekkelig. Nå legger NLM-generalen seg langflat og ber om unnskyldning for bruken av ordet «løgnkirke»:

– Jeg vil ta på alvor at mange har følt seg stigmatisert og såret over bruken av ordet «løgnkirke». Vi burde rett og slett ikke formulert oss slik, sier Åsland i en uttalelse som er lagt ut på nlm.no.

Han vedgår at misjonslederne bommet:

– Vi er redde for at vi ikke klarer å kommunisere hvor alvorlig denne situasjonen faktisk er. Da må vi bruke ord som kommuniserer godt, og denne gangen lyktes vi ikke godt nok. Det beklager jeg, sier generalsekretæren.

Han understreker at lederne ikke mener «at alle som fortsatt står som medlemmer i Den norske kirke støtter løgn eller legitimerer vranglære».

Argumentet som brukes for å legge seg langflat er at man vil ta på alvor at mange har følt seg stigmatisert og såret over bruken av ordet "løgnkirke". Hvordan ble det så brukt? Jo, man skrev (som allerede sitert)

"Ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken, er kirken blitt en løgnkirke som aksepterer en livsførsel som Bibelen entydig advarer imot."

Det er flere ting som slår meg, som jeg allerede har sagt, men først og fremst undres jeg på hvordan vi tenker når følelser skal styre hva vi sier. For det andre undres jeg over hva man nå egentlig mener; mener man ikke at kirken forkynner løgn når de velsigner homofilt samliv likevel? Er ikke Den norske kirke én kirke?

At ordbruken provoserer måtte man forvente. Denne debatten er umulig å føre om man skal føye seg etter hva folk føler. Jeg må si jeg lurer oppriktig på hva lederne våre nå vil kalle dette, og man skal legge merke til at det er ikke noen som spør etter heller. Man har klart å kjøre debatten i grøfta og fått den til å dreie seg om ordkløveri, begreper og følelser. Budskapet har for lengst druknet.

Jeg står derfor inne for at en samlet ledelse (9 ledere) har utvist svak ledelse når de må legge seg flate for andres følelser, og vi står igjen med spørsmål om hva de egentlig mener. Selvfølgelig skal vi stå sammen, men det betyr ikke at vi må unngå debatt internt om hva vi uttaler. Skal vi gjøre det, burde også Grandhagen (og de som internt har reagert på uttalelsen til NLM) latt være å uttale seg.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Men da kan jeg kanskje i all ærbødighet oppmuntre deg til å supplere meg og gi Djevelen den plass du synes han fortjener?

Ingen problem. Selv synes jeg ikke djevelen fortjener særlig plass, men han får sannelig ta ansvaret for det han steller i stand. Intet mindre.

I ditt innlegg skisserer du en trussel fra konservative kristne, dersom de skulle finne på å gå tilbake til GT's lover og regler for å "kunne matche jihadismen i kampen for overlevelse og makt".

Jeg synes det er spesielt å peke på konservative kristne og hva de eventuelt kan komme til å gjøre, når vi faktisk står overfor reelle årsaker til dagens folkevandringer og flyktningekatastrofer.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Beklager Halsne, men her forstår jeg ikke hva du sikter til.

Jeg sikter til følgende avsnitt;

"Mange spår at resultatet av dagens folkevandringer blir alvorlige og voldelige etniske og religiøse konflikter og kamp om makt. Ingen vet. Jeg er så absolutt ikke i besittelse av profetiske nådegaver, men min observasjon har fått meg til å spørre: Hvis disse får rett, vil det da i den «kristne» verden i sin helhet, den katolske, ortodokse og protestantiske, skje en gradvis bevegelse i retning GT’s gud? En gud i krig for sine? Vil Israels kamp for det lovede land og den tidens Gudsbilde og forhold til Gud spre seg som modell og slå rot i den «krIstne» del av verden for å kunne matche jihadismen i kampen for overlevelse og makt?"

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere