Sigurd Eikaas

Alder: 56
  RSS

Om Sigurd

Mail: sig-eik@online.no. Medlem i Intelligent Design-foreningen BioCosmos (https://biocosmos.no). Har skrevet "Skapt for at Gud skulle dø": http://www.skaptforatgud.blogspot.no

Følgere

Nicolai Astrup og regnbueflagget

Publisert 11 måneder siden

Når Nicolai Astrup vil bruke pride-bevegelsens regnbueflagg på offentlige flaggstenger, så går han i fotsporene til kommunistene, nazistene og IS.

I Norge har vi så langt hatt forbud mot å bruke offentlige flaggstenger til å fremme ideologier. Der er det kun det nasjonale flagget som har fått vaie. Dette fordi det norske flagget er det eneste flagget som kan virke samlende på hele nasjonen, enten man tilhører den ene eller den andre ideologien, eller det ene eller det andre livssynet. Flagget er vårt fremste nasjonale symbol, og representerer fra statens side intet annet. 

(Selv om korset i flagget historisk gjorde det. Men kirken er ikke lenger en statskirke, og staten er blitt sekulær. Staten fremmer gjennom flagget, således ingen ideologi eller noe bestemt livssyn.)

Annerledes blir det når Nicolai Astrup vil henge regnbueflagget opp på offentlige flaggstenger. Da har staten hengt på flaggstangen et ideologisk standpunkt, - et standpunkt der staten støtter den ideologien som foreningen FRI og pride-bevegelsen står for. 

Jeg er av erfaring fullt klar over at våre barn og unge allerede indoktrineres i denne ideologien i den offentlige barnehage og skole (samt i  mye annen sekulær ideologi og tros-lære). Men Astrup tar den ideologiske propagandaen og indoktrineringen et langt skritt videre når han nå vil henge den ideologien som han står for opp på landets offentlige flaggstenger. For det er ingenting som symboliserer ideologisk makt og suverenitet som flagget på toppen av flaggstangen. Det visste både kommunistene i Russland, nazistene i Tyskland og IS i Midtøsten. 

Så hva med dem som ikke kan identifisere seg med statens ideologi? Det er ikke umulig at Nicolai Astrup for fremtidens historikere vil representere et vendepunkt i Norges demokratiske utvikling.

Gå til innlegget

Andreassen stadfester i sitt svarinnlegg til meg sitt uvitenskapelige premiss for sitt vitenskapelige syn. Han bekjenner seg som ateist, og skriver: "Så, nei jeg tror ikke at det finnes noe utenfor dette univers som kan påvirke oss". Dermed bekrefter han også at han har et materialistisk/naturalistisk verdensbilde.

(Andreassens svarinnlegg finnes her.)

Implisitt bekrefter Andreassen da også at han legger dette materialistisk/naturalistiske verdensbildet som premiss for sitt vitenskapelige syn. Det er med andre ord ikke riktig som Andreassen skriver, at han ikke har konkludert angående Gud som en handlende aktør i vårt univers, og at han "vet ikke". Han har så absolutt konkludert, og han har så absolutt lagt et forhåndsbestemt premiss for sine vitenskapelige svar og konklusjoner.

Men dette materialistiske/naturalistiske premisset har ingen vitenskapelig begrunnelse. Det finnes ingen vitenskapelige evidenser for å avvise at noe utenfor vårt univers kan påvirke oss. Tvert imot så vet vi at dette universet har en begynnelse, og vi vet at både tid og rom og alt annet som er vitenskapelig målbart i dette universet, er skapte fenomener. Alt er med andre ord relativt, - det finnes intet vitenskapelig målbart i dette univers som er absolutt. Personlig vil jeg da mene at det er logisk og rasjonelt rimelig å anta at vårt univers derfor må ha sin ultimate årsak i noe som faktisk er absolutt, dvs noe altomfattende og uforanderlig, og som er utenfor og uavhengig av vårt univers.

For, som jeg påpekte i mitt forrige innlegg, så kan vi logisk vite at alt som har en begynnelse må ha en årsak. Andreassen benekter da heller ikke dette, men skriver om dette: "En tankerekke som aldri vil kunne logisk lede til en gud. Den vil lede til mange ”vet ikke”, og tilsvarende ”tro / ikke tro” som i mitt punkt 1. Men aldri til en gud uten at man allerede har påvist/bevist at han eksisterer". 

Men Andreassen; du begrunner ikke hvorfor en slik tankerekke ikke logisk vil kunne lede fram til Gud, - du bare påstår det. Jeg etterlyser en begrunnelse. Dette fordi jeg i mitt svarinnlegg nettopp begrunner hvorfor disse faktaene logisk må lede fram til slutningen om en levende (og absolutt) Gud. Men du imøtegår ikke dette resonnementet på noen måte, - du bare lar være å nevne det, og du bare gjentar din påstand om at Gud ikke kan påvises. Men altså uten noen begrunnelse eller imøtegåelse av mitt logiske resonnement. Jeg utfordrer deg derfor til å begrunne din avvisning, og argumentere logisk for ditt standpunkt. For det har du så langt på ingen måte gjort. Din debattform er ikke å imøtegå motargumenter med vitenskapelige fakta og logiske og rasjonelle resonnementer, men kun å gjenta de samme benektelsene og påstandene, - uten begrunnelser, - som du allerede har gjentatt mange ganger i tidligere innlegg.

Jeg har vitenskapelig og logisk påvist at Universet ikke er syklisk, men at det har en begynnelse. Du har ikke vitenskapelig eller logisk begrunnet hvorfor dette resonnementet kan være feil.

Jeg har begrunnet hvorfor dette logisk peker på en levende årsak til vårt univers, - at intet livløst kan starte en helt ny årsaksrekke, som Universet dermed representerer. Du har ikke imøtegått dette på noen måte, bare henvist til at det finnes flere vitenskapelige modeller. Ok, så redegjør da for den/de modellen(e) som er relevante i forhold til mine resonnementer!

Jeg har vitenskapelig og logisk begrunnet hvorfor den høyteknologiske kompleksitet og teleologi som finnes i den levende celle og i det biologiske liv, gir evidens for at dette må ha sitt opphav i intelligens og informasjon. Du har bare besvart dette med at jeg ikke vitenskapelig og logisk kan tillegge dette opphavet til "små grønne menn fra Mars".


Du mener at vann fungerer som et signal for ulike organismer, og at det dermed inneholder informasjon. Jeg påpekte at når en organisme reagerer på bestemte måter på vann, så kommer det av informasjonen som finnes i organismen, og ikke i vannet (for det inneholder ingen informasjon). Og la meg utdype: Et signal inneholder per definisjon en informasjon som sendes fra en avsender til en mottaker. Det kreves med andre ord både en avsender og en mottaker for at noe skal kunne bli betegnet som et signal, dvs en informasjon som blir sendt mellom to "aktører". Men hvem er avsenderen i ditt eksempel? Hvem var det som sendte vanndråpen? Et signal er dessuten en kodet informasjon, dvs at signalet i seg selv ikke inneholder noen informasjon, men signalet inneholder en bestemt informasjon fordi avsender og mottaker er enige om hva signalet skal bety. Påstanden din om at en vanndråpe er et signal, og at det inneholder informasjon, er derfor bare nonsens.

Du har fremdeles ikke gitt meg ett eneste eksempel på at et nytt protein, med en helt ny egenskap, tilfeldig har oppstått ved mutasjon av et annet protein. Når det gjelder de nylonspisende bakteriene, så hadde de allerede et enzym som hadde en viss evne til å oppløse nylonet, - altså at dette enzymet kunne løse opp nylon allerede før nylon ble til. Dette enzymets evne til å løse opp nylon er siden blitt forbedret gjennom mutasjoner. Bakteriens evne til å spise nylon er derfor ikke en helt ny egenskap, men en egenskap som er blitt forbedret etter at bakterien kom i et miljø der det var nylon. Denne mikroevolusjonen har derfor gjentatt seg flere ganger, på forskjellige steder, uavhengig av hverandre. Det samme gjelder for antibiotikaresistens. 

Jeg var vel litt unøyaktig når jeg skrev at vi har ca 98% proteiner til felles med aper/sjimpanser. Det helt korrekte er selvfølgelig at vi har ca 98% av de genene som koder for protein til felles. På den andre siden så kan det ikke være så helt galt, for hvis 98% av proteinoppskriftene er felles..... Men la meg likevel ta forbehold, i og med at vi vet at de samme gener kan komme ulikt til uttrykk i forskjellige organismer. Vi skal jo ikke glemme at det bare er noen få (et par) prosent av vårt samlede DNA, som faktisk koder for proteiner. Resten koder for blant annet hvordan disse kommer til uttrykk. Poenget mitt består likevel, at hvis det er slik at nye proteiner med helt nye egenskaper ikke oppstår tilfeldig, så kan vi også konkludere at mennesket ikke kan stamme fra apene (eller en felles forfar). Men som jeg allerede har poengtert, så kan du tilbakevise dette mitt argument ved på påvise at det faktisk har oppstått et nytt protein, med en helt ny egenskap, tilfeldig, ved mutasjoner. Det er tross alt du som har bevisbyrden, da det er du som påstår at det har skjedd. (En link til en nettside med mange ny linker, er ikke noen slik påvisning. Det er du som må plukke ut, og fortelle om, det eller de eksemplene som evt er relevante. Du kan ikke forvente at jeg, eller andre lesere, skal gjennomsøke alle linkene for å forsøke å lete opp det du trenger av bevis)

Når det gjelder min påstand om at dersom man dupliserer ett gen, så må dette gå på bekostning av et annet gen i organismen, så burde det være helt logisk. Men jeg brukte ordet "genom" og det er feil, siden dette begrepet favner hele artens samlede genforråd. Jeg snakker selvfølgelig på individnivå.

Når ett eller flere gener slutter å fungere, så vil jeg absolutt betegne det som degenerering og devolusjon. Så når jeg erkjenner at mine blå øyne skyldes degenerering og devolusjon, så gjør jeg det uten å føle meg skyldbetynget av din brunbeising og dine nazi-antydninger. Heller ikke føler jeg noen slik skyld overfor blomkålen. Det er rett og slett en erkjennelse av de vitenskapelige fakta. Jada, jeg forstår også at blå øyne medfører en økt diversitet i arten mennesker. Men isolert sett, så handler det om en degenerering og en devolusjon. 

Og observerer man hvordan evolusjonen går i et helhetsperspektiv, så er det degenerering og devolusjon som er den tydelige og entydige tendensen. Akkurat slik Michael Behe påpeker.

Gå til innlegget

Til Andreassen om ID, vitenskap o.a.

Publisert over 1 år siden

I ditt svar til meg var det mange punkter, så jeg skal ta dem ett for ett.

La meg først beklage at jeg kom til å skrive feil etternavn. Jeg ser også at jeg kunne lest det du skrev om bias mer nøyaktig, uten at det egentlig spiller noen rolle, da saken uansett er den samme.

Du mener at jeg ikke kan vite hva du mener og tenker. Ok. Så la meg spørre deg rett ut, slik at vi kan få ting avklart. 1: Er du ateist, eller ikke? 2: Tror du at DNA, den levende celle, eller noe annet i dette vårt tredimensjonale univers av tid og rom, kan ha sin årsak i noe som er utenfor og uavhengig av dette univers? Ja eller nei? "Vet ikke" er ikke noe svar, for i så fall så har du ingen grunn til å harselere så hemningsløst med de av oss som finner at ID er beste forklaring på livets eksistens. Men ut fra din egen tekst, så er det rimelig å forstå deg som ateist. Og som ateist så tror du per definisjon ikke på overnaturlige forklaringer. Ergo har du per definisjon et materialistisk eller naturalistisk verdensbilde. Og det påpeker jeg at er irrasjonelt, tatt i betraktning den vitenskapelige kunnskap som vi i dag innehar, samt den evne til logisk og rasjonell tenkning som vi mennesker er utrustet med.

Angående "Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring", har Asbjørn Lund gitt deg et adekvat og utfyllende svar.

Du skriver at "I en logisk verden må man FØRST påvise at noe finnes, for så finne ut om det er forklaringen". Det er feil. Når arkeologene finner spydspisser av flint, så er det ikke slik at de først må bevise at det fantes mennesker på jorden da spydspissen ble laget, for så å finne ut om det var disse som hadde laget spydspissen. Likedan med SETI-prosjektet: Ingen vitenskapsmann forventer at man først skal bevise eksistensen av utenomjordiske vesener, før man kan spørre om den evt meldingen som kom fra verdensrommet kan ha vært sendt av disse. Tvert imot er det nettopp spydspissen og den intelligent designete meldingen som beviser de forhistoriske menneskene eller de utenomjordiske vesenene sin eksistens. Slik også med ID: Hvis man legger de samme kriterier til grunn som man gjør innen all annen vitenskap, inklusive arkeologi og språkvitenskapene, så finner man at livet må ha sin opprinnelse i en ekstremt intelligent skaper. Ingen andre forklaringer, - herunder darwinismen, - kan bære den kompleksiteten som livet representerer. Det finnes i det hele tatt ikke noe, - inneholdende teleologi (hensikt, målrettethet) - her i dette universet, som beviselig kan forklares med noe annet enn intelligens/informasjon. All teleologi som vi kjenner opprinnelsen til, har sitt opphav i intelligens/informasjon. Da er den mest vitenskapelige forklaringen at også livets informasjon og teleologi har sin opprinnelse i intelligens og informasjon/knowhow.

Ja, vi kan absolutt forkaste alle sykliske forklaringsmodeller for universet. Vitenskapen forteller oss at vårt univers ekspanderer, og at denne ekspansjonen er akselererende. Vitenskapen har ingen indisier på at universet en gang kommer til å kollapse og trekke seg sammen igjen, for på nytt å eksplodere i et nytt big bang. Slike tanker om et syklisk univers er med andre ord ikke basert på vitenskap, men kun på tro. En tro som er i direkte konflikt med de vitenskapelige funn ( i motsetning til troen på Gud eller ID). Det er derfor like meningsfullt å diskutere universets sykliskhet, som det er å diskutere hvordan flygende spaghettimonstre ser ut. Begge deler er bare produkter av menneskers fantasi.

Så gjentar jeg, at alt som har en begynnelse, også må ha en årsak. Det er ren logikk. Også Universet må derfor ha en årsak, og denne årsaken må ligge utenfor, og være uavhengig av, Universet selv. Enhver annen tankegang strider mot alt vi vet om vitenskap, logikk og rasjonell tenkning, og blir derfor kun eventyr og produkter av menneskers fantasier (og ønskedrømmer). 

Like logisk er det at denne første-årsak må være levende. For intet livløst kan sette i gang en helt ny årsakskjede, som Universet jo vitenskapelig og logisk sett dermed representerer (siden vi altså kan slå fast at det ikke er syklisk). Universets fininnstillinger, samt blant annet livets teleologi og kompleksitet, gir videre sterke beviser for at denne levende første-årsaken ikke bare er formidabelt intelligent, men at den også er målrettet og vilje- og hensikts-styrt. Vi snakker med andre ord om en person. Dvs Gud. 

Og siden vårt tredimensjonale univers av tid og rom beviselig er relative og skapte størrelser, så kan vi dermed slutte at Gud selv må være uavhengig av disse størrelsene. Han er som lyset, som ikke bruker noe tid (sett fra dets eget "synspunkt") på å bevege seg fra a til b. Han er med andre ord alle steders nærværende. Og siden han også er uavhengig av tid (siden denne altså er skapt), så er han også tidløs, - tilstedeværende i et NÅ i alle tider. Gud ER. Han var ikke, og han blir ikke, - Han ER. 

Akkurat slik han beskrev seg selv for Moses da han talte til ham fra den brennende busken: "Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.»" (2. Mos 3.14) 

Eller som Jesus sa det: "Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier:  Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende.»" (Matt 22. 31-32) Og Peter: "Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag." (2. Pet 3.8)

Du skriver: "Vann er f.eks et signal hos en rekke organismer for spesifikke handlinger og et signal er pr. definisjon informasjon". Igjen tar du feil. Informasjonen ligger ikke i vanndråpen, men i organismen.

Ja, jeg vet at du kjenner til epigenitikken, så den saken kan vi la ligge.

Når det gjelder nye proteiner med helt nye egenskaper, så ber jeg deg om å gi et eksempel eller to, og så vise til adekvat dokumentasjon. 

Ape til menneske: Hvis det er riktig at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper, så kan heller ikke aper bli til mennesker, da tilfeldig evolusjon logisk nok ikke da kan frambringe en slik utvikling. Vi har kanskje ca 98% av våre proteiner til felles med aper, men de to siste prosentene vil ikke kunne skapes ved tilfeldig evolusjon, hvis det er slik at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper. (Ikke noen av de like 98 prosentene heller. Både aper og mennesker er produkter av intelligent design, skapt av en designer som har brukt mange av de samme konseptene i begge skapningene. Akkurat som menneskene bruker de samme konseptene i mange forskjellige biler, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, vannpumper osv.)

Det er ingen "teit påstand" å påpeke at når et gen i en organisme, feks et "hår-gen" hos hund, dupliseres, så går det på bekostning av et annet gen/egenskap. Det er helt logisk. For det er jo ikke slik at det totale antallet gener øker.

Det er like klart at når et (eller flere) gen  slutter å fungere, slik som hos oss mennesker med blå øyne eller hos blomkålen, så er det snakk om degenerering, altså devolusjon. Dette er også helt logisk. Å bortforklare det, er virkelighetsfornektelse.

Når feks en bakterie utvikler en forbedret evne til å løse opp nylon, så er det selvfølgelig fordi det skjer endringer i genene. Disse endringene går på bekostning av andre egenskaper. Egenskaper som i framtiden kanskje ville vært nyttige, pga endringer i miljøet. Men fordi bakterien har utviklet evnen til å spise nylon, så har den mistet denne/disse andre egenskapene, og den vil da ha dårligere tilpasningevne når miljøet forandres i en retning der de mistete egenskapene ville vært nyttige. Når alt nylonet er spist opp, så dør de nylonspisende bakteriene, og habitatet overtas av andre og bedre tilpasningsdyktige bakterier, - bakterier som fremdeles innehar de nå nyttige egenskapene. Dette er det geniale med bakterier, - de er så mange og forskjellige, at det nesten alltid vil være noen som innehar de rette egenskapene, og som kan formere seg i det nye miljøet. Mange store organismer er langt fra så fleksible. De er både mer spesifiserte til et bestemt habitat, samt "uendelig" mange færre. Derfor er de også så mye mer sårbare for mutasjoner, og utsettes over tid ofte for større og større innavlsproblemer. Likedan fører store miljøendringer til at stadig nye arter dør ut. Slik paleontologien også viser.

PS: Denne forsto jeg ikke: "Jeg har ikke avvist gud som forklaring, jeg har AVVIST at det finnes en forklaring for gud/ID". Kan du forklare nærmere hva du mener?

Gå til innlegget

DNA er formidabelt intelligent designet.

Publisert over 1 år siden

Særlig intelligent skrevet, var derimot ikke Morten Christiansens svar til Rune Aas den 12. mars her på VD. Verken i filosofisk eller vitenskapelig henseende.

Det første Christiansen gjør, er å avfeie Aas med påstanden om at han er bias. Og jada, det kan godt være at Aas, - som kristen, - allerede har som forhåndspremiss, at de svarene som omhandler tilværelsens og livets opprinnelse, må inneholde Gud. Men da angriper Christiansen person, og ikke sak. Han tar mannen, i stedet for ballen. De viktige spørsmålene er imidlertid gyldigheten av de saklige argumentene og påstandene, og deres eventuelle forhåndspremisser. Og her har Aas flere gode poenger, selv om Christiansen forsøker å avfeie dem med en rekke dogmatiske, udokumenterbare og tildels feilaktige påstander.

Når Christiansen dessuten forsøker å avfeie Aas med at han legger forhåndsbestemte premisser til grunn for sine vitenskapelige svar, så slår denne minst like mye tilbake på Christiansen selv. For som ateist, så forbyr Christiansens eget materialistiske/naturalistiske verdensbilde ham en gang å vurdere muligheten av andre vitenskapelige svar enn de rent materialistiske. Som feks av Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring på livets opprinnelse. Alle årsaker til ting i vår verden må, ifølge hans forhåndspremiss, per definisjon forklares med årsak-virkning innenfor vårt fysiske univers. Han har med andre ord på forhånd avvist Gud som forklaring på noe som helst i vårt univers. Helt uten vitenskapelig grunnlag. Tvert imot!

For vi vet vitenskapelig i dag at Universet har en begynnelse. Vitenskapen peker her mot Big Bang, samt det faktum at Universet bare synes å komme til å ekspandere for all framtid. Vi kan derfor konkludere at Universet ikke er syklisk, og at det har en begynnelse. Vi kan dermed også forkaste alle slike sykliske modeller, inklusive alle multiversmodeller. 

Tvert imot kan vi logisk vite at Universet må ha en årsak utenfor det selv, da alt som har en begynnelse logisk sett må ha en årsak. Vi kan videre slutte at denne årsaken må være levende, siden intet livløst kan sette i gang en helt ny årsaksrekke, som Universet dermed representerer. 

Det er derfor ingen som er så bias som Christiansen og andre ateister med et materialistisk/naturalistisk verdensbilde, da de i dette henseende hevder et verdensbilde og et vitenskapssyn som går stikk i strid med vår vitenskapelige og logiske viten. Å legge det materialistiske/naturalistiske verdensbildet som forhåndspremiss for sin vitenskapelige forståelse og for alle sine vitenskapelige forklaringer og konklusjoner, er med andre ord svært uvitenskapelig.


Christiansen sammenligner DNA med sandkorn i Sahara og med vanndråper i havet, og mener at argumentet om design er like ugyldig for DNA som for de to andre. Igjen viser Christiansens innlegg manglende forståelse for det det omtaler. For i motsetning til sandkorn og vanndråper, så inneholder DNA informasjon. Store mengder informasjon. Om alt fra hvordan den spesifikke organismen (feks mennesket) skal være bygget opp, til i detalj hvordan hver celle i den skal fungere og samhandle. Og i den befruktede kjønnscelle finnes all informasjon om hvordan organismen skal se ut og hvordan den skal fungere når den er blitt voksen. DNA inneholder med andre ord teleologi, dvs målrettethet og hensikt, og det på et uhyre avansert nivå. Noe slikt finnes verken i sandkorn eller i vanndråper, om de er aldri så mange. Christiansens sammenligning imponerer med andre ord ikke!


Christiansen henviser videre til mutasjoner og (naturlig eller framavlet) utvalg som kilden til alle endringer. Og det er riktig nok, hvis man ser bort fra epigenitikken. Det han derimot ikke skriver om, er at man til dags dato ennå ikke har observert så mye som et protein som ved mutasjoner har blitt til et nytt protein med en helt ny funksjon. Mutasjoner kan riktignok forbedre et enzyms/proteins allerede eksisterende funksjon (feks nylonspisende bakterier og antibiotikaresistens), men man har altså aldri observert at et protein har blitt til et annet protein med en helt ny funksjon. En organisme kan dermed ikke bli til en annen organisme som krever helt nye proteiner, feks ape til menneske. Påstanden om felles avstamning er således intet annet enn en trosposisjon, - en trosposisjon som er tvunget fram av ateistens forhåndsbestemte premiss om det materialistiske/naturalistiske verdensbildet. Denne trosposisjonen har intet vitenskapelig grunnlag.

Ja, vi kan se evolusjon i naturen, det være seg antibiotikaresistente bakterier eller Londons T-bane mygg. Men disse endringene skyldes ene og alene utvelgelse og rekombinasjoner av allerede eksisterende genetisk materiale. Utvelgelse av gener er som sagt en faktor, duplisering av gener er en annen. Feks skyldes forskjellen i langhårethet hos hunder rett og slett at langhårete hunder har flere av samme "hår"-gen. Men da alltid på bekostning av andre egenskaper, siden antallet gener i genomet jo forblir det samme. Videre spiller epigenitikken en stor rolle, - dette at gener skrus av eller på, og således påvirker organismens utseende og/eller funksjon. Endatil kan ren degenerering øke det biologiske mangfoldet. For eksempel er menneskers blå øyne kun et resultat av at de genene som koder for øye-pigment har sluttet å virke. Likedan er blomkål et resultat av at to gener i brokkoli sluttet å fungere. 

Mutasjoner fører i realiteten alltid til degenerering i en eller annen forstand, selv når feks et protein forbedrer sin funksjon, som i antibiotikaresistens eller hos nylonspisende bakterier. En slik forbedring vil alltid gå ut over en annen funksjon, og slik vil de muterte bakteriene bli mindre levedyktige ved en videre endring av miljøet. 

Likedan vil mutasjoner hos feks mennesker i det lange løp også forverre levedyktigheten hos dets etterkommere. Heldigvis vil mutasjonen som oftes skje i et ellers friskt genpar, og det friske genet vil dermed være dominant, slik at individet forblir friskt/uendret (feks mennesker som arver et brunt øyegen fra en forelder og et blått gen fra den andre, - de får brune øyne). Men på et eller annet tidspunkt vil begge genene i et genpar bli mutert, og da vil individet oppleve en nedsatt funksjon (feks vi mennesker med blå øyne). Så jo, Michael Behe har helt rett i at evolusjonen er degenererende. Christiansen kan forsøke å gjøre narr av denne observasjonen så mye han vil, og han kan forsøke å idiot-forklare dets representanter så mye han vil. Men han kan ikke ved dette forandre observasjonene og fakta. Det eneste han oppnår med sine harselleringer, idiotforklaringer og fornektelser av fakta, er at de slår tilbake på ham selv.


Christiansen beskylder altså kristne for å legge et religiøst forhåndspremiss for sin vitenskapelige forståelse, men han har selv et minst like sterkt forhåndspremiss for sin egen. For mens kristne tror at det finnes en Gud som er utenfor og uavhengig av tid og rom, - av vårt skapte univers, - og som har skapt og som kan agere inn i vårt univers og i vår tilværelse, så forbyr ateistens materialistiske verdensbilde ham på noen måte å regne med slike årsaker som ligger utenfor dette vårt univers, - utenfor tid og rom. Dette til tross for at vi nå vet at tid og rom er relative og skapte størrelser.

«Intelligent design» betegner derimot en bevegelse som har avvist alle slike religiøse og ideologisk forutinntatte posisjoner, men som mener at de vitenskapelige funn best forklares med en intelligent designer. De mener altså, at hvis man vurderer evidensene uten å være bundet av noen livssynsmessige eller ideologiske paradigmer, - og anvender de samme vitenskapelig kriterier og logikk som man bruker innen andre vitenskaper, feks arkeologi, rettsvitenskap og språkvitenskapene (herunder også SETI-prosjektet), - så peker evidensene klart mot en intelligent designer. Betegnelsen «intelligent design» gjør at mange beskylder dem for at denne posisjonen er forutinntatt, men det er feil. Betegnelsen er kun et resultat av deres vitenskapelige konklusjoner, og henviser derfor bare til at deres konklusjoner skiller seg fra darwinistenes.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere