* Sigrun *

Alder: 12
  RSS

Om * Sigrun

Følgere

Barn som "har" ADHD

Publisert over 12 år siden

Stadig flere barn får diagnosen ADHD. Av og til kommer det blaff av kritikk mot medisineringen av barn. Men så blir det gjerne stille en god stund.

Det skrives svært sjelden i pressen at mange barn som får denne diagnosen, er traumatiserte barn. Er det riktig å gi dem en slik diagnose, som både skjuler hva de har opplevd og har som konsekvens en helt annen behandling enn hjelp med traumer? 

Dagsavisen:"Simen" (10) har flyktet tvers over landet fra aggressive mobbere. På sin tredje skole opplever han og moren igjen at skoleverket vil påklistre ham diagnoser og ikke tar mobbingen på alvor.
"I det siste har han vist aggressiv adferd, og nå vil de teste ham på nytt for ADHD selv om det ikke har gått et år engang siden sist han ble testet. Jeg skulle ønske at de kunne ta mobbeproblematikken på alvor framfor å hele tiden lete etter diagnoser hos ham", sier "Simens" mor.

Psykolog Tine K. Jensen:
Tenåringen Siri opplevde tsunamien, og moren hennes omkom.
PPT mente Siri måtte ha ADHD siden hun hadde så store konsentrasjonsvansker. BUP ble koblet inn igjen og stadfestet diagnosen. Både far og Siri mener dette er feil: Problemene oppsto etter tsunamien.
Vi som behandler barn og unge, har en stor oppgave foran oss. Vi må bli flinkere til å forstå sammenhengen mellom alvorlige traumer og utvikling av psykologiske vansker. Vi må tørre å snakke med barn om deres grufulle erfaringer, og vi må endre vår praksis slik at barn får en best mulig behandling.

I et intervju i Morgenbladet i 2005 uttalte psykologipreofessor Tor-Johan Ekeland: "Det er allerede politisk ukorrekt å i det hele tatt stille spørsmål ved ADHD, selv om det ikke er påvist at det er en hjerneorganisk lidelse, slik vi stadig blir fortalt."

Psykolog Turid Moen: Jeg har erfart at diagnosen ofte tjener som redningsbøyge og sovepute for foreldre, skole og hjelpeapparat. Mange av symptomene er sammenfallende med tilknytningsforstyrrelse hvor omsorgssvikt, vold og traumer ligger til grunn for barnets atferdsavvik.
I diagnosen tilknytningsforstyrrelse ligger det implisitt en anklage mot foreldrene, ADHD derimot, som jo har en annen etiologi (ofte beskrevet som en hjerneorganisk dysfunksjon), «fritar» en fra ansvar.

Psykolog Pål Molin: En av studiene er gjort av forskeren Frank Putnam. Han foretok en undersøkelse blant amerikanske barn i 1997, og fant at mens det er ca. 3 - 5 prosent barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) blant alle barn, er det mellom 25 og 45 prosent av barn som har vært utsatt for vold, som tilfredsstiller kriteriene til diagnosen ADHD.

Barne- og ungdomspsykiater Terje Neraal: Man spør ikke hva som foregår inni disse barna. «Alle sier at Jeppe drikker, men ingen spør hvorfor.» Atferd er jo alltid uttrykk for indre omstendigheter.
Det er blitt tabu å etterforske hva barna gir uttrykk for. Foreldrene skal ikke stilles ubehagelige spørsmål.

I en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr 3/2006 skrev psykolog Espen Idås om ADHD-diagnosen: "Mest skremmende er de tilfellene der barn er mishandlet fysisk eller psykisk over tid. Dette resulterer ofte i konsentrasjonsproblemer på skolen og at de blir oppfattet som rabagaster eller blir rapportert som umulige av foreldrene eller andre. Dette kan være barnets forsøk på å fortelle at han eller hun har det svært vanskelig."

Kollegaen Per Are Løkke samme sted: "Bør vi ikke spørre oss selv som psykologer hva slags makter vi er på lag med, når vi hører disse barna, ungdommer og voksne fortelle om en oppvekst i omsorgssvikt, vold, alkoholisme, angst og utrygghet og til slutt selv konkludere med at "Du skjønner, jeg lider av ADHD"?"

Göteborgs-Posten: Från att ha varit en allmänhetens mottagning för en mängd olika utvecklings- och livskriser, har barnpsykiatrin på flera håll förvandlats till en diagnosverkstad.
Här gör sig en annan diagnostisk bokstavskombination gällande, nämligen PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. PTSD är ett tillstånd som kan uppkomma efter en traumatisk upplevelse som fått förbli obearbetad. Traumatiserade människor behöver ofta åtminstone få en krisbearbetning i nära anslutning till traumat. Få barn i Sverige 2008 får denna krisbearbetning. En av orsakerna är att samhället stirrar sig blint på neuropsykiatriska förklaringar till varför människor, här barn, mår dåligt och fungerar dåligt.
En mindre hjärnskada hos vissa barn är okej, men trauman i hemmet det är för mycket, ty det tyder på att det kan vara något galet med vanligt folk och det kan vi inte acceptera i vårt välordnade, moderna och utvecklade samhälle.

For et par år siden leste jeg at Folkehelseinstituttet skulle "avsløre ADHD-gåten". Barna ble rekruttert fra instituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa). Spørsmål om vold og andre overgrep mot barn var totalt fraværende.

Det er i mange tilfeller foreldre og legemiddelindustri som tjener på denne diagnosen, ikke barna - og på den neste motediagnosen som kommer: bipolar barnediagnose. Det fins til og med barnebøker som forteller barn at de må ta medisin.

Foto: Flickr

Gå til innlegget

Ingen politikere

Publisert over 12 år siden

Hva er årsaken til at ingen politikere snakker om at de som ble utsatt for mishandling og seksuelt misbruk i barndommen, bør få hjelp med sine traumer? 

Gå til innlegget

Anbefaling: Abort

Publisert over 12 år siden

I dag har jeg ringt og bestilt bladet "Det nytter" nr. 2/2009, som utgis av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Jeg fikk nemlig vite av en som kommenterte i bloggen min at det der er et intervju med en ung kvinne som fikk en psykiatrisk diagnose, men som led av hjertesykdom. Hun ble anbefalt å ta abort.

Nå var denne kvinnen en av dem som psykiatriseres grunnet en somatisk sykdom; slike feil skjer av og til. Men hva med dem som de facto har en psykisk lidelse? Er det riktig at helsepersonell anbefaler dem å ta abort?

Jeg skulle ønske at forholdene ble lagt bedre til rette for dem som sliter så mye at de ikke egner seg som omsorgspersoner. I et tidligere innlegg har jeg skrevet om åpen adopsjon, altså at barn og biologiske foreldre i noen tilfeller kan ha litt kontakt også etter at barnet er adoptert. Det kan jo tenkes at flere da ville bære fram barnet.

Gå til innlegget

Dobbelt svik

Publisert over 12 år siden

Dagbladet hadde i 2004 reportasjen Rom for overgrep, der blant andre psykolog Mette Sundt Gundersen ble intervjuet. Mens hun gikk på embetsstudiet i psykologi begynte hun i terapi for å rydde opp i egne tanker, før hun skulle arbeide med andres. Da startet for henne et langt mareritt, på grunn av seksuell utnytting fra terapeuten.

Pasientens krefter går ofte med til å takle tilværelsen etter at overgrep har skjedd. Oftest kommer hun (de aller fleste misbrukte pasienter er kvinner) dårligere ut av terapien enn hvordan hun hadde det da hun begynte der. De opprinnelige vanskene hun hadde, som gjorde at hun søkte hjelp, kan øke i både omfang og styrke. Mange sørger også over å ha mistet behandleren sin, som kan ha vært den viktigste støtten i livet. Mistillit til terapeuter generelt, til helsepersonell og andre hjelpeprofesjoner, samt andre mennesker overhodet, kan bli konsekvensen for enkelte, skriver Sundt Gundersen i boka Det skal ikke hende … Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi.

Mens behandleren kan få støtte fra kolleger og sin forening, blant annet økonomisk ved rettssaker, blir pasienten ofte stående alene. Konsekvensen av at overgrep mot pasienter ikke blir ordentlig erkjent, er at skadene betraktes som psykiske lidelser hos pasienten. I tillegg vet vi at de som fra før har en psykisk lidelse, ikke alltid anses som troverdige om de forteller om overgrep. I behandlingsapparatet befinner pasienten seg langt lavere i troverdighetshierarkiet enn en lege eller en psykolog gjør, og ikke minst om han eller hun har en alvorlig psykiatrisk diagnose.

Innen psykisk helsevern er relasjonen mellom behandler og pasient ofte av en helt annen karakter enn innen somatikken, og pasienten blir følelsesmessig sterkt bundet til behandleren. Umoral og hjelp kan filtres sammen slik at man ikke vet hva som er hva. I forordet til Mette Sundt Gundersens bok skriver psykiater Svein Haugsgjerd at behandleren gjennom sitt faglige ordforråd har makt til å definere alle de små hendelsene som til slutt fører fram til grensekrenkelser og overgrep, som faglig berettigede eller akseptable. I behandlingsøyemed brukes metoder til å bearbeide både pasienters identitet, verdier, følelser, opplevelser og atferd.

Men er seksuelle overgrep fra norske terapeuter utbredt?

I 1991 sendte daværende leder av Norsk Psykologforening (NPF) ut spørreskjema til 2300 psykologer for å kartlegge forekomsten av seksuell kontakt mellom psykologer og pasienter. I brevet fra lederen het det blant annet:

- Når NPF på denne måten beveger seg inn på et følsomt område, er det for å erstatte rykter og spekulasjoner med kunnskaper. Disse kunnskapene vil igjen bli første skritt i profesjonens eget bevisstgjøringsarbeid.

Spørreundersøkelsen gikk meget rett på sak. Det ble spurt om hvilke typer samleie psykologene hadde hatt med pasientene, samt om andre seksuelle handlinger. Det var også spørsmål om "under hvilke omstendigheter kan erotisk kontakt være nyttig for behandlingen?"

Hvorfor reagerte ikke profesjonen på denne typen spørsmål?

Hver tyvende psykolog som svarte, hadde hatt seksuell kontakt med en eller flere av sine pasienter. En tredjedel av psykologene fortalte at minst én av deres pasienter hadde seksuell kontakt med en tidligere terapeut.

Dette er høye tall!

Året etter ble denne lederen for Psykologforeningen anmeldt til Helsetilsynet. To kolleger av ham hadde gjort jobben sin og kontaktet Psykologforeningen etter mistanke om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to av sine pasienter. Han måtte forlate stillingen og mistet sitt medlemskap i Norsk Psykologforening, samt ble fratatt sin godkjennelse som psykolog på ubestemt tid.

Men så, da?

I dag er han sjefpsykolog.  

Dette er et problem som ikke tas alvorlig. Én ting er at det ikke kreves politiattest for å jobbe innen psykisk helsevern for voksne. Like ille er det at verken helsemyndighetene, Legeforeningen eller Psykologforeningen har opprettet organer eller ordninger til å ivareta pasienter etter helsepersonells overgrep. Dermed blir sviket dobbelt for pasienter som misbrukes. 

Gå til innlegget

Nødhavn for desperate

Publisert over 12 år siden

Nå kommer det forslag om krisesenter for menn for å begrense antallet familiedrap. Men hvorfor et krisesenter kun for å forhindre familiedrap, og hvorfor bare for menn?

I en kommentar i min egen blogg skrev en som jobber innen psykisk helsevern at han daglig møter desperasjon. Og desperate mennesker begår langt oftere selvmord enn drap. I 2007 døde 33 personer som følge av drap, mens 485 døde av selvmord. 

Det har irritert meg mange ganger at det nesten utelukkende er fagfolk og etterlatte som får "lov" til å snakke om selvmord i det offentlige rom, og at man snakker om, ikke til eller med. For et par år siden var det en kampanje om åpenhet omkring selvmord. Der var det ingen plass for de selvmordstruede selv eller for dem som har prøvd å ta sitt eget liv (mange som dør av selvmord, gjør flere forsøk).

Når det snakkes om selvmord og når det skjer dramatiske ting som familiedrap eller skolemassakre, savner jeg fokus på hva desperate mennesker kan gjøre uten å ta liv. Jeg lurer på om mediene overhodet reflekterer over hva slags budskap de sender til desperate mennesker som er i en livssituasjon og sinnstilstand der de opplever ikke å ha noe som helst å miste ved å ty til det ekstreme. Det brukes aldri spalteplass på å henvende seg til desperate og ensomme. Dermed blir de ensomme enda mer ensomme, enda mer fremmedgjort.  

Hvorfor kan man ikke opprette en nødhavn, et krisesenter, for alle desperate?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere