* Sigrun *

Alder: 12
  RSS

Om * Sigrun

Følgere

Forby omskjæring av gutter!

Publisert over 12 år siden

Kunsthistoriker Jørgen Lund ved Universitetet i Bergen hadde i fjor et innlegg i Klassekampen mot omskjæring av guttebarn. Foranledningen var at Islamsk Råd ville ha en ordning for omskjæring på offentlige sykehus. Lund skriver at dette handler om at voksne utsetter barn for det samme traume som de selv er blitt utsatt for, for "tradisjonen" forbyr bevisstgjøring om smerten og sviket.

- Overgrep må stoppes med lov, uansett om de forkvaklede begrunnelsene er vestlige eller østlige, uansett om forbrytelsen er "kultur" og "tradisjon". Også alle barn må nå få full rettsikkerhet, sier han.

- Hos muslimene innhylles omskjæringsritualet av at gutten kles som en konge og hylles av slekten og overøses med gaver, mens jentene står misunnelige og uverdige ved siden uten å bli hyllet. De livredde guttene får koplet maskulinitet og kjønnsmakt inn sammen med smerten, skrev kjønnsforsker Jørgen Lorentzen i samme avis.

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening leser vi:

- Ferske undersøkelser har vist at nyfødte reagerer på lave smertestimuli med økt hjerterytme, økt respirasjonsfrekvens og økt forbruk av oksygen (lavere oksygenmetning). Noen barn opplever langvarige negative effekter av lav smertepåvirkning, med forlenget forandring i stresshormonnivå, immunologiske reaksjoner og stress. Det er vist at omskjæring uten smertelindring kan ha langvarige negative effekter, med hypersensitivitet overfor smerter senere, og det kan til og med påvirke mor-barn-relasjonen.

Men selv lokalbedøvelse tar bare smertetoppene under et slikt inngrep. I bladet Sykepleien ble det omtalt en studie fra 1997, der forskere målte smerterespons hos barn mellom fire og seks måneder som fikk vaksine. Resultat: Guttene hadde mer vondt enn jentene. Forskerne klødde seg i hodet. All annen forskning til da viste det motsatte: Jenter skåret høyere enn gutter. Dette måtte ha en årsak.

Studien var utført i Nord-Amerika, der de fleste gutter er omskåret. Et inngrep som ofte ble utført fem dager etter fødsel uten smertelindring. Forskerne spurte seg: Kan det være slik at disse guttene skårer høyere på smerte fordi de er omskåret?

De gjorde en ny studie med tre grupper gutter: En gruppe gutter som var omskåret uten smertelindring, en som var omskåret med og en gruppe gutter som ikke var omskåret. Guttene som var omskåret uten smertelindring skåret høyest på smerte, de som ikke var omskåret skåret lavest.

Barn har blitt behandlet uempatisk på så mange vis, også i helsevesenet. Nyfødte og barn tolererer smerte godt, konkluderte en studie i 1968. Jeg ble sjokkert over å lese at mange nyfødte ble operert uten noen form for smertestillende. Helt fram til 1990-tallet rådet det en oppfatning blant eksperter om at barn hadde umodent nervesystem og følgelig ikke var i stand til å oppleve smerte slik som voksne.

I dag mener forskerne at barn over seks måneder fysiologisk kan sammenliknes med voksne, mens premature og nyfødte er spesielle fordi de har umodne nervebaner. Men i motsetning til at de derfor ikke føler smerte, tror forskere nå at de har en mer intens smerteopplevelse enn de som er større.

Så burde ikke denne traumatiske skikken forbys?

Ifølge Barnekonvensjonen skal det alltid legges vekt på barnets beste. Artikkel 24 sier det skal treffes tiltak med henblikk på å avskaffe tradisjonsbestemt praksis som er skadelig for barns helse. I tillegg til smerte og helsemessige og emosjonelle skader er omskjæringen irreversibel, slik at vedkommende tvinges til å bære en religiøs markør for livet, noe som er i strid med artikkel 14 om barnets rett til religionsfrihet.

Det har også kommet organisasjoner som Jøder mot omskjæring, Leger mot omskjæring og Sykepleiere for barnets rettigheter.

Jeg kan bare slutte meg til Jørgen Lorentzens forslag:

- La heller mennene vente til de er 18 år, så kan de selv bestemme om de vil klippe av seg deler av penis.

Gå til innlegget

Kristendommen trenger ikke helvete

Publisert over 12 år siden

For noen år siden var jeg i en katolsk begravelse. Der snakket pateren om skjærsilden som en renselses- eller erkjennelsesprosess, hvor den døde blir støttet av Gud, slik at han eller hun "kommer seg igjennom" og kan nå fram til himmelen.

Dette liknet absolutt mer på kjærlighet enn "de to utganger". Om vi mennesker er skapt i Guds bilde, og Gud er kjærlighet, må våre menneskelige erfaringer av hva kjærlighet er og ikke er, ha relevans også her.

At kristne skulle bli frelst ene og alene fordi de har tilegnet seg "den rette tro", uavhengig av hva slags f-skap noen av dem faktisk har bedrevet her i livet, mens moralsk gode ateister skulle havne i helvete, er horribelt. Mange mennesker kan ha svært gode grunner til ikke å tro på Gud. Hvor mange har for eksempel ikke blitt vettskremt av nettopp helvetesforkynnelsen, slik at gudstroen deres har blitt ødelagt?

Eller hva med dem som har blitt utsatt for svært så håndfaste overgrep i Guds navn? Man kan lese hovedoppgaven til teologen Helene Horsfjord, som intervjuet ofre for bibelsk legitimerte seksuelle overgrep. Skulle "riktig" troende overgripere få plass i Guds himmel, mens de som fikk ødelagt troen sin av handlingene deres, støtes ut i det ytterste mørke (også) etter døden?

Selv om mange kristne i dag forkaster middelalderhelvetes ildsjø, er og blir også deres psykiske helvete tortur; de framstiller helvete som et evigvarende traume. Ikke har denne straffen noe poeng heller, ved at den iverksettes for å lære de ulykkelige noe, for den skal jo aldri ta slutt. Så hva skulle være vitsen? Jeg ville ikke ønske min verste fiende en slik skjebne.

Det finnes alternative kristne forestillinger til et slikt evighetsperspektiv, også for protestantiske kristne. Apokatastasis, som oversettes med (alle tings) gjenopprettelse, er en tanke om "de siste ting" der alle mennesker vil bli frelst. En slik tro behøver på ingen måte å bety at livet og døden ikke er alvorlig. Den trenger ikke å innebære at Gud ikke ser forskjell på små og store synder(e). Selv om også massemordere og despoter, som Hitler og Stalin, skulle bli frelst, måtte de antakelig gjennomgå en smertefull erkjennelses- og selvransakelsesprosess, fordi Gud stiller seg på ofrenes side.

Mens det for mange troende ligger et storslagent håp i tanken om at alle mennesker kan komme inn i Guds rike, er det ikke alle som liker denne tanken. En gang teologiprofessor Inge Lønning hadde satt spørsmålstegn ved helvete, kom det reaksjoner fra kristne som lurte på hva som da var vitsen med at de anstrengte seg og gjorde gode gjerninger, om også alle andre kom til himmelen.

Men det er da ikke Gud, men vår neste, som trenger våre gode gjerninger?

Gå til innlegget

Er det greit å kalle noen gale?

Publisert over 12 år siden

I forbindelse med medieomtaler av filmen De gales hus, basert på Karin Fossums roman med samme tittel, har jeg sett ordene gal og galskap bli brukt av flere journalister. 

Selv ville jeg være tilbakeholden med å bruke betegnelsene gal, galskap eller galehus om det ikke var i en humoristisk sammenheng. Og ikke vet jeg hva de som bruker ordene helt mener heller. Bruker de "gal" som synonymt med psykotisk, altså det man i gamle dager kalte sinnssyk? Det er det jeg forbinder med "gal". Eller mener de alle som er innlagt i psykiatrien? Eller enhver som sliter psykisk?

Jeg lurer på hva pasienter selv mener om slik språkbruk, i en tid hvor flere grupper i samfunnet reagerer negativt på en del av majoritetens ord om dem (neger, invalid, sigøyner).

Er det greit å se på andre som det motsatte av riktig? Ingen tar vel feil i alt, selv om vedkommende kan være mer eller mindre på siden av seg selv. Det gagner neppe "dem" at det opereres med kategorier som skaper slike skiller mellom "vi" og "de", og der det er "de" som blir bærere av negative kjennetegn. Og ikke er "vi" bare "riktige" heller. En psykolog fortalte meg at gjennomsnittsmennesket har to psykotiske episoder per måned, der det mistolker en situasjon.

Professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø Georg Høyer, som har forsket på tvang i psykiatrien i mange år, fortalte om sitt doktorgradsarbeid til bladet Psykisk helse. Han hadde intervjuet en rekke pasienter få dager etter at de var tvangsinnlagt. Hans klare inntrykk var at selv om disse pasientene hadde psykotiske episoder, så var alle sammen i stand til å se at de trengte hjelp. De var imidlertid ofte uenig med helsepersonellet om hva slags hjelp de trengte.

I ordlista mi finner jeg følgende synonymer til "gal": avsindig, besatt, desperat, forrykt, forstyrret, fra forstanden, fra vettet, ikke riktig klok, ikke riktig navlet (navla), ikke vel bevart, rusk, skjør, skrullete, sprø, utilregnelig, vanvittig.

Jeg betviler at mange liker slike betegnelser på seg. Om jeg selv var en av "dem", ville jeg nok ha foretrukket den medisinske betegnelsen psykose, altså om det var psykotisk jeg var.

I den danske Galebevægelsen bruker de betegnelsen "gal". De har buttons på jakken der det står:

Vi er de mennesker, vore forældre advarede os imod.

På dansk har ordet imidlertid også betydningen vred, sint eller rasende. I tillegg til at disse folkene altså har humoristisk sans, er de "gale" på måten psykiatrien og samfunnet behandler dem på.

Gå til innlegget

Biblisistisk vold

Publisert over 12 år siden

Torp støtter fysisk straff, kunne vi lese i høst. Den kristne pastoren mener barn skal utsettes for fysisk avstraffelse, "fordi det står i Hebreerbrevet".

Og tukt er fysisk straff; man skal slå barn. Men det var ikke snakk om å slå hardt, har han kunnet berolige med. 

Bispemøtet kom med en uttalelse i 2007, takket være innsatsen til barneombud Reidar Hjermann, mot all form for vold mot barn, der de også sier:

Bispemøtet vil anbefale at ordet ”tukt” fjernes i våre bibeloversettelser og erstattes med ord og uttrykk som er mer saks[s]varende.

Det hørtes jo veldig bra ut. Men så så jeg at biskop Olav Skjevesland skriver:

I den nyeste oversettelsen dukker ordet "irettesettelse" opp isteden.

Synonymer til irettesette er: gi en skrape, ikke la en dø i synden, korrekse, lese en teksten, overhøvle, refse, skjenne på, snakke til, ta i skole. Dette synes jeg heller ikke er noe voksne bør oppfordres til. Problemet er at barn får for mye kjeft fra voksne!

Ordet som ble oversatt med "tukt", og nå altså med "irettesettelse", er det greske paideia:

In ancient Greek, the word paideia (παιδεία) means "education" or "instruction." Paideia was the process of educating humans into their true form, the real and genuine human nature.

The term paideia is probably best known to modern English-speakers through its use in the word
encyclopedia, which is a combination of the Greek terms enkyklios, or "complete system/circle", and paideia.

Etymologisk er det også beslektet med "pedagogikk".

- Paideia har med intensjon å gjøre, ikke måte. Det kan oversettes med "ansvarlig oppdragelse", sa greskeksperten ved Menighetsfakultetet som jeg ringte etter Torps utspill. 

Når det gjelder Salomos ordspråk (13,24, 23,13) i Det gamle testamente som oppfordrer til å bruke riset, og er en bok Hebreerbrevet viser til, så påpekes det på nettstedet nospank.net at de som er tilhengere av å slå barn, da også burde bruke Bibelen til å støtte pisking av voksne.

Selv om det neppe er Salomo som har forfattet ordspråkene - ordspråk er en kollektiv, muntlig tradert sjanger - kan den mannen uansett ikke være noen god modell for kristne:

In addition to being a slave driver and child beater, he was an idolater and a polygamist of monumental proportions. Surely, if you're searching the Bible for a guide or a model, you could find better than Solomon.

Gå til innlegget

Utsatt barn har mange navn

Publisert over 12 år siden

I dagens Klassekampen er det et intervju med Kjersti Ericsson, som kommer med ei ny bok om marginaliserte barn. Da jeg leste intervjuet, kom jeg til å tenke på at jeg mange ganger har sett utsatte barn bli omtalt på stigmatiserende måter, av journalister, politi, forskere, fagfolk og politikere. Problembarn og verstinger er vel de verste betegnelsene, men det fins flere eksempler på stigmatiserende språkbruk.

I fjor vår hadde Aftenposten et nettmøte med to forskere som hadde laget en rapport om tidligere barnevernsbarn. "Det ligger i kortene at mange av dem vil være en belastning for samfunnet", ble det sagt. Da ble forskerne korrigert av en som selv hadde vært barnevernsbarn. "Det er trist å se at et så stigmatiserende utsagn brukes i en forbindelse som dette, for du finner neppe noen annen gruppe som samfunnet har vært en større belastning for! Barnevernsbarna har tatt støyten for at det norske samfunnet ikke fungerer bedre en det gjør. Prisen de har har betalt for sine liv har vært vanvittig høy, og langt på vei de fleste får betale den prisen så lenge de lever", påpekte han.  

Som psykisk helse-aktivist legger jeg merke til stigmatiserende språkbruk hver eneste dag, og den rammer barn på en spesiell måte. I forbindelse med fjorårets TV-aksjon leste jeg om rusbarn - og stikk i strid med hva leseren sikkert tror, så var ikke "rusbarna" barn som ruset seg, men barn som led under voksnes rus. Psykiatribarn har jeg også lest om. Denne betegnelsen brukes om barn som lider psykisk, men også om barn som har foreldre med psykiske problemer. Ingen kaller imidlertid fedre til barn som får behandling i barnepsykiatrien for psykiatrimenn; ikke engang mannlige, voksne pasienter kalles det. Jeg har også sett at det skrives om incestbarn og overgrepsbarn, sistnevnte brukt av blant andre Helsedirektoratet. Men overgrepene "tilhører" gjerningsmennene og -kvinnene, ikke barna de har forgrepet seg på. En voksen kvinne som blir mishandlet, kalles da aldri voldskvinne?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere