Kjell Skartveit

Alder: 54
  RSS

Om Kjell

Lektor ved Wang Toppidrett Uldals i Stavanger, med fagene statsvitenskap, økonomi og historie. Er aktiv i Frelsesarmeen. Foruten fagene mine, der krysningen mellom politisk teori, historie og kristendom er der jeg trives best, har jeg har en lidenskap for brassband. Blogg: Samfunnogverdier.blogg.no

Følgere

PDK eller KrF?

Publisert over 4 år siden

I den senere tid har flere personligheter i kristen-Norge advart mot å stemme PDK, men hva vi får med KrF er det få som sier noe om.

Skal kristne velgere stemme på PDK eller KrF? Flere har advart mot PDK, som om partiet utgjør en fare for muligheten til kristen innflytelse på norsk politikk. Men er svaret så enkelt? Jeg vil at du skal tenke over hva KrF har vært med på de seneste årene, og vurdere om det er en slik politikk du ønsker for landet. Hvis du mener nei, er PDK det eneste reelle alternativet.

KrF og Knut Arild Hareide er opptatt av å overbevise velgerne om at det er KrF som forvalter de kristne verdiene i dagens politiske Norge. For mange av oss er det vanskelig å forstå hvordan KrF kan kalle sine verdier for kristne. Det er som om partiet mener at alt de vedtar ut fra troen på toleranse og menneskerettigheter automatisk blir til kristen politikk, men er det så enkelt? La oss se på noen eksempler, og vurdere om KrFs verdier er så kristne som de vil ha det til.

Knut Arild Hareide vil for eksempel ikke forby det heldekkende muslimske plagget niqab. Han mener åpenbart at det er i strid med kristne verdier å bekjempe historiens mest kvinneundertrykkende tradisjoner.

Hvis du vil leie ut kjellerleiligheten din, men sier nei til tre homofile menn fordi du mener at dine barn skal slippe å være vitne til en normalisering av homofilt samliv, vil Hareide si at det er i strid med kristne verdier. Han mener det er vår plikt til ikke å diskriminere, selv i privatlivet.

Hvis du som foreldre vil at skolen skal lære dine barn at det finnes en seksuell orientering som er unaturlig eller mer legitim enn andre, er Hareide nødt til å protestere. Han vil måtte si at et slikt krav er i strid med diskrimineringsloven og partiets program som sier at «Diskriminering av LHBTI-personer bryter fundamentalt med KrFs verdier». En slik undervisning vil Krf derfor mene er i konflikt med kristne verdier.

Hvis en kristen skole vil undervise i klassisk kristen samlivsetikk også i samfunnsfagtimene, vil Hareide igjen måtte si at det er i strid med den nye diskrimineringsloven, og dermed uforenlig med kristne verdier.

Hvis du som foreldre vil motarbeide at dine barn dersom de ønsker å skifte kjønn, vil Hareide si at også det er i strid den nye diskrimineringsloven og derfor i strid med kristne verdier.

Hvis du mener at Norge bør begrense innvandringen av muslimer fordi den innebærer en fare for landets jøder, vil Hareide protestere. Han mener det er i strid med kristne verdier å føre en politikk som beskytter jøder, selv om KrF selv har advart mot muslimsk jødehat. For KrF er åpenbart toleranse for islam en viktigere verdi enn beskyttelse av jøder, kristne og kvinner.

Det er også et åpent spørsmål hvor KrF er på vei i abortspørsmålet. I 2014 sa partiets nestleder Olaug Bollestad at kvinnen burde ha det siste ordet. Uansett bør vi være klar over at i internasjonal politikk ansees kvinnens rett til selvbestemt abort som en menneskerett.

Til slutt bør vi kommentere KrFs forsøk på å gi inntrykk av at de fortsatt kjemper for det klassiske ekteskapssynet. KrF har i de siste femten årene arbeidet hardt for at diskrimineringslovgivningen skal bli strengest mulig og mest mulig omfattende. Denne lovgivningen legger til grunn at det er diskriminering av homofile å nekte dem ekteskap og barn. Dette innebærer at enhver som støtter den diskrimineringslovgivningen vi har fått, er nødt til å akseptere homofile ekteskap. Krf støtter den nye likestillings- og diskrimineringsloven så sterkt, at de fikk Stortinget til å være med på at den også skal gjelde i familielivet. Det er derfor på tide at KrF avklarer sitt ståsted. Enten så vet de ikke hva de er med på, eller så seiler de under falskt flagg. Begge deler er like bekymringsfullt.

Vi i PDK har andre svar enn KrF på spørsmålene ovenfor. Vi er opptatt av hva kristen tro sier hva mennesket er, hva Gud vil med oss. På denne sannheten ønsker vi å utforme en praktisk politikk som gjør det mulig å beskytte både kvinner jøder, kristne, foreldre og barn. 

Sannheten står nemlig til evig tid, KrFs kristne verdier er overflatiske og varierer med tidsånden.

Godt valg!

Gå til innlegget

Når sannheten forkastes

Publisert over 5 år siden

Når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.

Stortinget er i ferd med å vedta en lov som stadfester at retten til å skifte kjønn juridisk, skal baseres på den enkeltes følelser. I prinsippet kan loven brukes av alle som ønsker å skifte kjønn.

Diskusjonen så langt har stort sett handlet om rettighetene til de ytterst få som mener seg født i feil kropp, og motstanderne av loven har pekt på lovens praktiske problemstillinger, men konsekvensene er langt mer vidtrekkende. Det handler om fundamentet for vår sivilisasjon, om sannheten selv.

Den nye loven forkaster forståelsen av konseptet sannhet. For når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.

Løgnen. Men loven bør ikke være en overraskelse for noen. Det hele startet med den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og opphevelsen av det biologiske bånd mellom foreldre og barn. Med begrepet medmor ble løgnen en del av vår lovgivning, kjønnet mistet sin betydning.

Med den nye loven om juridisk kjønn har Stortinget tatt Norge enda et steg videre med tanke på forkastingen av en kristen virkelighetsoppfatning. Følelser har blitt alle normers utgangspunkt, og det vi kaller skeiv teori, er blitt en del av statens normative utgangspunkt. Dette er i seg selv et paradoks, ettersom normkritikk er skeiv teoris egentlige mål og hensikt.

Den nye loven handler isolert sett om hva vi velger å tro om hvem vi er, men den er egentlig et angrep på all fornuft. For uten faste kategorier er det vanskelig å se for seg hvordan det i det hele tatt er mulig å si noe meningsfylt om våre omgivelser. Dette er fullstendig destruktivt, for det å tenke handler om å sette ting i forbindelse med hverandre.

En slags religion. De som ønsker å se hva en slik virkelighetsoppfatning innebærer, bør se til Sverige. Sverige har gjort skeiv teori til en slags religion, der troen på den totale likhet, og fravær av sannhet og kategorier blir ansett for å være det eneste gyldige.

Den svenske teologen Olof Edsinger kom ganske nylig med rapporten «När minoriteten tar majoriteten som gisslan». Der tar han for seg den normkrtiske pedagogikken som er i ferd med å ta over svensk skole. Han skriver at kjernen i denne pedagogikken er skeiv teori, og at den består i å stille spørsmål ved alle normer som deler menneskeheten inn i kategorier som majoritet og minoritet, normalt og unormalt, mann og kvinne.

Interessant nok leder troen på denne teorien til at det er økende skepsis til begrepet toleranse, ettersom toleranse forutsetter at det faktisk finnes forskjeller mellom mennesker. I stedet for toleranse strever man etter å gjøre alle ting likeverdige. For man mener at toleranse ikke forandrer på de normene som marginaliserer og utestenger mennesker.

Det er altså utviklingen av normer i seg selv som er problemet. Normer skaper et «utenforskap» som ikke tåles. Snarere enn å kjempe for å likestille homo- med heteroseksualitet, oppfordrer skeiv teori oss til å tenke utenom inndelingene. Teorien har til hensikt å gi oss redskaper til å stille spørsmål ved samfunnets vedtatte sannheter, det være seg alt fra kjønn, legning og all annen form for normalitet. Å holde noe frem som normalt, blir i seg selv utøvelse av makt på en annens bekostning, og det er et overgrep.

Skape ny virkelighet. Det er denne virkelighetsforståelsen som ligger bak ­loven om retten til å skifte juridisk kjønn. Et samfunn som mener at sannheten er et resultat av egne erfaringer, kan ikke leve med en statisk oppfatning av kjønn. Staten må derfor skape en ny virkelighet som vi skal formes i, det er aktiv sosial ingeniørkunst av totalitære dimensjoner.

Det er en stille revolusjon vi er vitne til, en revolusjon vi ennå ikke har sett de fulle resultatene av. Hva få våger å stille spørsmål ved, er hvor langt en slik stat kan være villig til å gå for å nå sine ideo­logiske mål. Når sannheten benektes, er alle nedbrytende krefter satt til disposisjon.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 11.6.2016

Gå til innlegget

Vårt Lands hatretorikk mot Torolf Nordbø

Publisert over 5 år siden

Det paradoksale er at Gjøsunds kamp for det han synes er det eneste rette, får ham til å minne om dem han mener Nordbø representerer­; mellomkrigstidens totalitære fascister.

La meg starte med to sitat: «Det er utbredt skepsis til jøder i mange overveiende muslimske land. I Pakistan, Tyrkia, Egypt, Jordan og Libanon er prosentandelen som har et positivt syn på jøder, under 10 pst. ifølge Pew Research Center. Dette er holdninger som flyktninger og asylsøkere fra disse landene ikke nødvendigvis legger fra seg når de kommer til Norge.»

«Lørdagsrevyen hadde også intervjuet flere lærere­ fra videregående skoler med mange muslimske elever. Av frykt for represalier ønsket ingen av lærerne å stå fram med fullt navn. De kunne fortelle om utbredt hat mot jøder blant elevene. En lærer­ fortalte om notorisk uthenging av jøder, alt fra vitser til drapstrusler.»

Etter Alf Gjøsunds verbale angrep mot Torolf Nordbø (Vårt Land 30. mai), skulle en tro at ovennevnte sitater var hentet fra Nordbøs Facebook-vegg, men det er de ikke. De er hentet fra KrFs representantforslag i Stortinget i 2011 om en handlingsplan mot antisemittisme.

Umulig. KrF ba om at noe måtte gjøres for å få bukt med den voksende antisemittismen i Norge. Når KrF samtidig er tydelig på at det er islam som er bakgrunnen for det nye jødehatet, er det ikke vanskelig å forstå hva den eneste rette medisinen er. Man kan ikke ønske et redusert jødehat, samtidig som man ønsker flere muslimer velkommen til Norge, det er rett og slett ikke mulig.

KrF-politiker Nordbø har i hele sin politiske karriere kjempet mot totalitære krefter, antisemittisme og for økt u-hjelp, og arbeider for den eneste logiske konklusjon av KrFs rapport: Redusert innvandring av muslimer. Men det tolereres ikke av Gjøsund, selv om vi vet at islam representerer jødehat, kvinne-
forakt, angrep på ytringsfriheten og er en fare for demokratiet selv.

Roter. Gjøsund hevder at Nordbø roter i det brune grumset og trekker paralleller tilbake til jødeforfølgelsen i mellomkrigstiden. Det paradoksale er at Gjøsunds kamp for det han synes er det eneste rette, får ham til å minne om dem han mener Nordbø representerer­; mellomkrigstidens totalitære fascister. For i møte med Nordbø har Gjøsund verken rom for dialog eller toleranse, her er det sosial utfrysing og ønske om yrkesforbud som gjelder. Gjøsund (og Vårt Land generelt) har tatt parti for islam (se blant annet avisens forside etter terroren i Paris­ januar 2015), og mener at kampen mot jødenes fiender­ er vår tids fascisme. Det er et paradoks så stort at en ikke skulle tro det var mulig.

Vårt Land hevder de forsvarer det livssynsåpne og tolerante samfunnet. Det hadde vært interessant om avisens ledelse kunne kommentert hvordan det rimer med den hatretorikken de møter Nordbø med. Og hvem er egentlig det brune grumset? De som forsvarer jødene, eller de som forsvarer deres fiender?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 8.6.2016

Gå til innlegget

Påsken avklarer kristen tro og islam

Publisert nesten 6 år siden

Tror muslimer og kristne på den samme Gud? I påskehøytiden er det grunn til å stoppe opp ved det spørsmålet, for denne høytiden viser oss hvem kristendommens Gud er.

Den svenske kirkes erkebiskop Antje Jackelén kommenterte nylig islam. Til den svenske avisen Morgonbladet sa hun: «Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition. For å forstå hva som skiller islam fra kristen tro, er det naturlig å starte med begynnelsen, skapelsen og Guds vilje med mennesket.»

I kristen tro er påsken del av Guds plan, Treenighetens Gud visste ved skapelsen at mennesket kom til å falle og dermed ha behov for hans frelsesplan, slik Augustin hevdet: «Gud visste godt at mennesket kom til å synde, at det ville bli dødelig og så få avkom som i sin tur måtte dø», men også at han «i sin nåde ville kalle et troens folk til barnekår.» Ondskapen kommer derfra ikke fra Gud, men fra skapningen som valgte å ødelegge seg selv, men det er denne ødeleggelsen Guds sønn, Jesus Kristus, reparerer i påsken, syndefallet står ikke lenger mellom mennesket og Gud.

Men hva da med en religion hvor syndefallet ikke er et tema?

Umulighet. I islam er skaperen unitarisk, muslimer avviser at guddommen inneholder mer enn én. Denne guddommen er allmektig i en slik grad han ikke kan akseptere noe selvstendig ved siden av seg selv, og derfor blir også syndefallet en umulighet, for paradoksalt nok forutsetter syndefallet en kjærlighetens Gud, for en fri skapning forutsetter en kjærlig skaper, en skaper som er villig til å gi ham frihet, frihet i kjærlighet, noe som er en umulig tanke i islam. Ifølge islam kom derfor ikke synden inn i verden med syndefallet, synden var der fra begynnelsen av. Den svenske apologeten Stefan Gustavson skriver om dette slik: «Skapelse uten syndefall, allmakt uten andre aktører, vilje uten moralsk vesen. Alt fører ubønnhørlig til at ansvaret for det onde faller på Allah.»

Dermed blir skapelsesberetningen så avgjørende for å forstå forskjellen mellom jødedom/kristendom på den ene siden, og islam på den andre siden. Når Allahs skaperverk ikke har gjennomgått et syndefall, og heller ikke trenger en frelsesplan, sier det svært mye om hvem Allah er. Det innebærer at alt det verden inneholder går ut fra ham, at han kan forholde seg til alt som skjer, ikke bare forholde seg til det, men også på forhånd godkjenne det.

Fri vilje. I kristen tro ser vi en diametral motsetning til Allahs allmakt. Her finner vi en Gud som fra evighet til evighet er en hellig kjærlighetsrelasjon mellom guddommens tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Denne hellige kjærligheten er skapelsens utgangspunkt, og i sin kjærlighet skapte Treenigheten mennesket, med et intenst ønske om å leve i en evig relasjon sammen med sin skapning.

Men for at Treenigheten skulle kunne leve i en relasjon med mennesket, måtte mennesket få en fri vilje, for uten fri vilje er det ingen kjærlighet, inkludert en fri vilje til å velge galt: til å falle. Og det er da heller ikke uten grunn at kristendommens djevel er en fallen engel, for det er i Guds kjærlighet at fallet gjøres mulig, for det er kun i kjærligheten man finner frihet. At ondskapen trer inn i skaperverket ved syndefallet, et fall som umuliggjorde en relasjon med Gud, viser derfor forskjellene på kristendom og islam. Kristendommens Gud, hans hellige kjærlighet, tåler ikke synd, og det eneste som kunne redde mennesket var Gud selv, og det er derfor forsoningen ved Guds Sønn var nødvendig; mennesket måtte reddes.

Den katolske teologen Gisbert Greshake skriver at: «grunnlaget og kallet til kommunio er i sin væren gitt på forhånd, helt fra skapelsen av. At mennesket er skapt i Guds bilde, består nettopp i dette. Men dette forhåndsgitte må også bli virkeliggjort i frihet, fordi det henvender seg til friheten.»

Uforståelig. Da er det uforståelig at noen kan hevde at kristendommens Gud er den samme som Allah. Det er og blir en diametral forskjell på en Treenig Gud som gir frihet, og som søker en kjærlighetens relasjon til skapningen, og en Gud som ikke blir forstått som treenig. Den unitariske guden vil enten trykke mennesket ned med sin allmakt, eller bruke mennesket for å realisere seg selv. Det er en gud uten et moralsk fundament, eller som Stefan Gustafson sier: «Etikken er altså ikke forankret i hans vesen, men i hans vilje. Og Allah kan ville hva som helst, ettersom hans vilje ikke flyter ut av et definert moralsk vesen».

Påsken viser oss Treenighetens plan med skaperverket. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Gud inngår en pakt med mennesket, han forplikter seg selv, en umulig tanke i islam, for Allahs allmakt kan ikke begrenses.

PUBLISERT I VÅRT LAND 19.03.2016

Gå til innlegget

Hvorfor tilgir jøder?

Publisert nesten 7 år siden

Hvorfor er det muslimer som blir terrorister, og ikke jøder? Hvis det er slik at historiens overgrep virkelig motiverer til terror, hvordan kan det da ha seg at jøder kan ha et normalt forhold til tyskere?

Hvorfor tilgir jøder?

 

I Vårt Land den 17. februar får tidligere generalsekretær i norsk presseforbund, Per Edgar Kokkvold, motstand mot sin oppfordring om å ta et oppgjør med islam.

Samfunnsdebattant og Fritt Ord-prisvinner Bushra Ishaq hevder at dersom man:

"kun legger skylden på religionen, vil ingen ta ansvar for å ta et oppgjør med dårlige holdninger.»

Hun sier at:

«vi må holde tunga rett i munnen, og skille mellom radikaliseringens årsaker i utlandet og i Norge. Det er en utstrakt av radikalisme i flere muslimske miljøer. Bakgrunnen er sterke historiske og politiske linjer som skyves under teppet, også i den norske debatten.»

Bushra Ishaq trekker fram Israel/Palestina-konflikten som en «terror-dynamo», men mener også at vestens delaktighet i kriger rundt om i verden, samt vestens støtte til demokrativerstinger som Saudi-Arabia, kan forklare terroren. Hun mener at den største bommerten vi kan gjøre er å redusere diskusjonen til å handle om de religiøse tekstene. Da vil mange ifølge Ishaq melde seg ut.

Shoaib Sultan, rådgiver på ekstremisme ved Antirasistisk senter, er selvfølgelig enig med Bushra Ishaq. Han hevder at de som kritiserer islam ikke har lest Koranen. Han mener at de som kobler islam og terror generaliserer eller har kreative fortolkninger av historiske hendelser.

Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, Torkel Brekke, følger opp Sultan og Ishaq. Han peker på at:

 «det er ingen som sier ordet islam som vet hva man snakker om. Islam kan være en milliard ting. Vi er nødt til å konkretisere. Spørsmålet er hvem, hvor og når blir islam brukt til å forherlige vold?»

Torkel Brekke avslutter med å hevde at:

«den største bommerten man kan gjøre er å tro at man kan forstå islam ved å lese de hellige tekstene. Men på samme måte som du ikke kan bruke Bibelen til å forstå hvorfor USA går til krig mot Irak, kan du ikke tro at du kan forstå vold og terror begått i islams navn ved å lese Koranen.»

Videre i dagens Vårt Land gir islamforsker og dosent ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Jan Opsal, sitt syn på årsakene til dagens jødehat blant muslimer:

«Midtøstenkonflikten er nøkkelen til å forstå oppblomstringen av vold mot jøder i Europa», sier han og hevder videre at terrorangrepene må sees i sammenheng med ringvirkningene av 1948. Opsal mener videre at noen muslimer i vesten har et meget negativt forhold til jøder og at dette har opphav i motstanden mot staten Israel som de aktuelle muslimene har møtt i opphavslandet, og som nå blandes med klassiske europeiske konspirasjoner. Han er opptatt av at Koranens sure 9 som islamistene bruker for å rettferdiggjøre sitt jødehat ikke er blitt brukt på denne måten gjennom mange hundre år og peker på at dagens islamister har den samme Koranen som de hadde for lang tid tilbake.

Det er riktig, som professor Torkel Brekke påpeker, at islam er en milliard ting, og at Israel irriterer vettet av alle muslimer. Men hvorfor er det ingen journalister som stiller det enkle, men avslørende spørsmålet: Hvorfor er det muslimer som blir terrorister, og ikke jøder? Hvis det er slik at historiens overgrep virkelig motiverer til terror, hvordan kan det da ha seg at jøder kan ha et normalt forhold til tyskere og at Berlin er den byen i Europa hvor den jødiske befolkningen er i vekst?

Eller sagt på en annen måte:

Hvorfor tilgir jøder, men ikke muslimer?

Kan det ha noe med gudsbildet å gjøre? Kan det ha noe å gjøre med at muslimenes Gud ikke elsker sine undersåtter, at han ikke bryr seg om hvem som går fortapt eller ei? Kan det ha noe med at professor Torkel Brekke har rett i islam er en milliard ting, men feil allikevel? Ligger svaret i at islam ikke er avgrenset til noe, men inkluderer alle og alt, og derfor ikke kjenner tilgivelsens kraft, for det er ingenting å tilgi for?

Det er riktig at vi ikke finner svaret på islamsk terror i Koranens tekster. Det krever mer enn som så, det krever at du våger å kaste deg ut i en verden av totalt mørke, hvor døden er det største og underkastelse er livets mening.

Det nærmer seg påske og Langfredag. En Gud som gav seg selv for mennesket er vestens etiske utgangspunkt. Jødene venter enda på sin Messias, men at Gud elsker dem, det er de overbevist om. Det er dette alt handler om, men som vi ikke orker å ta i. Forståelsen av hvem Gud er, er den egentlige clash of civilisations. Legg bort all tekstanalyse, fortell meg hvem din Gud er, og jeg skal si deg hva du kan bli.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere