Rune Tveit

Alder: 66
  RSS

Om Rune

Jeg er opptatt av verdispørsmål, og hva som gjør meg til den jeg er. Som kristen undrer jeg meg på om vi virkelig har forstått hvem Jesus er og hva det han gjorde betyr i vår virkelighet. Livet har lært meg at min forståelse av Gud ikke rommer all hans nåde og raushet.

Følgere

Tok Jesus og Paulus feil

Publisert over 8 år siden

Det som undrer meg mest er at partier som ”De kristne” er svært opptatt av hvor elendig det står til i landet vårt. Velferdsstaten fungerer tydeligvis ikke, og dette skal de blå, og da helst Frp ordne opp i

 

 

Den 9. september skal landets borgere velge hvem som skal styre landet. Blant borgerne finner vi mange mennesker med ulike livssyn, deriblant de kristne. Også ved dette valget har vi fått noen nye "kristne" partier i landet.

Noe av det som kjennetegnet Jesus var hans unike evne til å møte mennesker der de er. Han brøt radikalt med alle vedtatte oppfatninger av normativ atferd blant vel ansette borgere. Paulus fulgte opp denne arven, og tok flere kraftige oppgjør med dem som ville starte partier eller drev med meningstyranni. I galaterbrevet formaner han de kristne i sterke ordelag om ikke å danne partier, men heller være opptatt av å gjøre det gode, produsere åndelige frukter som kjærlighet, glede og fred. Gode og vel ansette dyder de fleste mennesker kan slutte opp om, uavhengig av livssyn.

Vi kan gjerne si at de første kristne levde i pakt med disse dydene og praktiserte dialog med dem som ikke ble regnet med i det gode selskap eller levde opp til forventingene fra dem som hadde makten. Det var først og fremst de fattige, de som levde på gaten, eller ikke hadde andre muligheter til å overleve enn f eks å selge kroppen sin.

Disse partiene knytter kristennavnet til partiet, i den hensikt å få kristne til å stemme på deres parti. Og med stor kraft hevder disse partiene at landet trenger en ny regjering, og da en mørkeblå, fordi vi må stoppe ”avkristningen” av landet. De blå partiene er jo mest kjent for å sikre pengebingen til de rike. Men var Jesus opptatt av de rikes rettigheter. Sa ikke han noe om at hans etterfølgere skulle leve i verden? Det kan neppe bety at han mente at kristne skulle leve isolert i sin verden. Isolasjon er kanskje den største utfordringen kristne har i forhold til å dele de gode nyheter Jesus befalte kristne å fortelle da ham ba dem gå ut i all verden.

Etter min menig kan man ikke noe politisk parti vedta kristen tro, og en stat kan heller ikke forvalte tro, det kan bare kirker og den enkelte troende

Statens oppgave, det må være å sikre landets borgere velferd, mest mulig rettferdig fordeling av godene, og selvsagt retten til fritt å velge livssyn og dele dette med andre så lenge det ikke er til skade for andre. 

Det som undrer meg mest er at partier som ”De kristne” er svært opptatt av hvor elendig det står til i landet vårt. Velferdsstaten fungerer tydeligvis ikke, og dette skal de blå, og da helst Frp ordne opp i, for når de kommer til makten, da skal velferden skinne, og et av virkemidlene er å ta godene fra de fattigste av oss, og utestenge fra landet de som i flukt har mistet alt. Men er det i god bibelsk ånd og i pakt med dydene Paulus underviste om å ta fra de fattige og gi til de rike?

 Likner det på Jesus? Hvordan kan kristne hevde at AP "avkristner" Norge? I China har det aldri vært større vekst av kristne enn mens landets regjering forfulgte kristne. Det samme har vi sett i andre land.

Det kan virke som disse partiene er mest opptatt av at Gud er på deres parti, enn å sikre rett fordeling av godene. Men er nå Gud på parti med noen? Bør ikke heller de kristne spørre seg om de er på Guds parti?

For hva er det egentlig de tror på, disse såkalte kristne politiske partiene? Staten?

Gud kan det jo ikke være, for det står ikke et ord i bibelen om at han har bedt staten forvalte troen. Den oppgaven gav han til kirken. De tror på regjeringsskifte, hevder ” De Kristne” og setter sin lit til Gud?

Jeg for min del tror ikke på regjeringsskifte, men jeg tror på Jesus!

 

Gå til innlegget

Den dukker opp noen ganger i året, debatten om Gud og menneskets videre forløp etter livet.Det har nok tatt meg mer en 30 år å bli fortrolig med at jeg ikke kan forklare Gud, langt mindre forstå Ham, og gudsbilde er muligens ennå uklart.

Hvordan formes våre bilder av den Gud som bibelen fremstillier, og hvordan sier bibelen at Gud er, hans vesen og væren. Slik jeg leser bibelen så må jeg gå til evangeliene for å få et noenlunde forståelig bilde av Gud. Gud i evangeliene presenterer seg gjennom mannen fra Nasaret, Jesus Kristus Guds sønn. Dersom du følger denne mannen fra første side i Matteus til siste sise i Johannesevangeliet, og så kort skal oppsummere hva som kjennetegnet denne mannen, hvordan ville denne oppsummeringen være? 

Jeg tror at gudbilde formes like mye av omgivelser og tradisjon som av bibellesning. Jeg tror at det bilde vi har dannet oss av Gud ikke lett endres, selv etter intens bibellesning. Selv vokste jeg opp med et bilde av Gud som streng, opptatt av bagateller, og dersom jeg ikke gjorde slik han forventet så ventet det meg ikke noe godt, og da gir jeg en mild beskrivelse av det fremtidige bilde jeg ble presentert for. Jeg har nok alltid slitt med Gudsbilde. Ingunn Breistin har en glimrende artikkel der hun skriver om bilde av en dumsnill Gud og at gudsfrykten er borte blant dagens kristne. Det har nok tatt meg mer en 30 år å bli fortrolig med at jeg ikke kan forklare Gud, langt mindre forstå Ham, og gudsbilde er muligens ennå uklart. 

Det er presentasjonen av Jesus, slik evangeliene presenterer han som hjelper meg. Jeg finner ingen bedre forklaring av Gud enn den evangeliene. Noen har vel også sagt det, at slik Jesus var slik er Gud. Spesielt ser jeg Gud når evangeliene forteller hvordan Jesus møtte de utslåtte og foraktede. For meg er det levende bilde av Gud at Jesus åpenbarte seg først for noen umyndige gjetere, deretter for kvinner, som heller ikke var vel ansett blant jødene. Når han døde på korset var det de fattige og foraktede som var der evangeliene beskriver. Dette fortsette like fram til hans himmelfart. 

Jesus var Guds sønn, og han kom til verden for at verden skulle bli frelst. Sett i det perspektiv at han var Guds sønn, med de maktmuligheter det åpenbart medførte, kan jeg ikke annet enn bli imponert av denne mannen som ikke ble korrumpert av den makt han hadde, men som uten unntak hjalp dem som han møtte. Han møtte dem alltid på deres nivå og etter deres behov. Kjenner vi egentlig Jesus? 

Nå må ikke noen tro at jeg skriver dette innlegget for å forkynne en lettvint tro på at alle blir frelst til slutt. Heller ikke Jesus sa noe  som kan tyde på det. Men dersom jeg skal oppsummere hva bilde jeg får av Gud gjennom evangelienes Jesus, så må det bli at Gud har ikke noen han kan miste. 

I boken "Skuret" (Paul Young Hermon forlag) leste jeg en beretning som har rettet opp mye av mitt vrengebilde av Gud. Fortellingen er sånn fritt fortalt: En mann hadde tre barn og mistet et (det minste) i en forferdelig forbrytelse. Han var i dyp sorg etter denne hendelsen. I en drøm eller et syn senere møter han Gud. Etter noen dager sammen med Gud viser Gud ham hans døde datter i i ivrig lek i Paradis hjemme hos Gud. Siden han fortsatt er på denne siden av livet kan han ikke nå¨frem til datteren, og han opplever en voldsom lengt etter å være sammen med datter. Gud nekter ham dette, men de blir sammen stående å se inn i det fantastiske etter livet livet. 

Så sier Gud, dere mennesker er jo så opptatt av hvem som går til helvete. Ja, svaret mannen undrende. Nåvel, sier Gud, du har tre barn, 2 av dem må gå fortapt, nå må du velge hvem av dem. Nei, svarer han, det vet du jeg ikke kan. Men Gud gir seg ikke, du er dommer og du må dømme, hvem av dem skal gå fortapt. Mannen kan ikke foreta denne dommen. Gud gir seg ikke, tilslutt svarer mannen. Vel Gud, jeg kan ikke sende mine barn til helvete, du får ta meg i stedet. 

Gud ser med kjærlighet på mannen, "nettopp" sier Gud.

Bibelfortellingen handler om en Gud som ikke kan miste noen og som gir seg selv i andres sted. Det er ikke til å forstå, men for meg er det sånn at livet startet her og nå. Tar jeg imot budskapet om mannen fra Nasaret i dette livet, får jeg del i livet etterpå når jeg stiger ut av tiden og inn i evigheten. Det blir en naturlig konsekvensen av livet her og nå. 

Jeg jobber med en del mennesker som bærer tunge byrder, og som offentlig ansatt er det begrenset hva jeg kan gjøre med det. Noe kan vi gjøre og godt er det. Men læringen jeg får av dette, er at livet uten Gud er et helvete for mange mennesker, her og nå. Måtte det få sin avslutning når livet her og nå er slutt og evigheten begynner. 

Gå til innlegget

Jesus og multikulturalismen

Publisert rundt 10 år siden

Når jeg leser tekstene fra evangeliene har det undret meg hva det var ved Jesus som gjorde at så mange i hans samtid lot seg provosere så sterkt av ham.Denne mannen åt og drakk sammen med folk fra alle samfunnets klasser og stammer

Jeg vet ikke om ordet "multikulturell" ble brukt på Jesu tid, heller ikke er jeg sikker på at jeg fullt ut kan begripe alle de bibelske tekstenes beskrivelse av kulturen og hvordan menneskene tenkte og levde sine daglige liv på den tiden. 

Avstanden til vår tid er så formidabel at jeg tenker at menneskets opplevelse av hvordan livene leves har endret seg så mye at enhver bibelleser bør stille seg seg selv spørsmålet;

Forstår jeg det jeg leser? 

Når jeg leser tekstene fra evangeliene har det undret meg hva det var ved Jesus som gjorde at så mange i hans samtid lot seg provosere så sterkt av ham. Det kan virke som selv hans nærmeste lot seg provosere, antakelig var det sånn at hans søsken tok avstand fra ham, og selv disiplene forstod ham ikke fult ut.

Fortellingen om hans møte med en samaritansk kvinne (palestiner?) i Johannes evangelium kap 4 er et godt eksempel på hans multikulturelle holdning. Samaritanere var ikke blant dem jødene nedlot seg til å snakke med, men Jesus ikke bare snakket til henne, han ble i følge teksten hennes nære fortrolige og de fikk en dyp relasjon. Ikke vet jeg om disiplene etterpå denne hendelsen endret sin holdning til samaritanere flest, mye kan tyde på at det ennå måtte gå en stund før de forstod at alle mennesker har samme verdi og er like innfor Gud. Spennende er det at dette kapitlet i bibelen avsluttes med at Jesus møter en kongelig embetsmann i nød, og Jesus møter denne mannen på sammen måte, og forandrer omstendighetene i denne mannens liv. 

Det vil føre for langt dersom jeg skal fortsette å nevne eksempler på Jesu multikulturalisme, jeg vil bare kort oppsummere at slik jeg leser tekstene lot han seg ikke styre inn inn i vedtatte normer eller hva som var akseptert atferd for hvem man snakket med. Denne mannen åt og drakk sammen med folk fra alle samfunnets klasser og stammer. Dette ser ut til å ha provosert hans samtid så sterkt at han endte sine dager naglet til et kors. 

Siden ser vi at på pinsedagen ble budskapet om ham presentert i multiradikalismens ånd. Det som skjedde var at budskapet ble formildlet slik at folk av alle folkeslag forstod det, og i tiden etterpå skulle dette budskapet formidles til alle folk og nasjoner. Gud gjør ikke forskjell på folk, forkynte Paulus. 

Og siden da har bibeltroende sendt misjonærer til fremmede kulturer for å fortelle om den multikulturelle mannen som ved troen kan endre måten å tenke og å leve på både i eget og andres liv. Og essensen i budskapet er Guds kjærlighet til alle mennesker. Men når de fremmede kulturene kommer til dem som har mottatt verdens mest inkluderende og forvandlende budskapet, er det ikke kjærligheten som er det mest påfallende hos de bibeltroende, men frykten.

Står det ikke skrevet at kjærligheten driver frykten ut? 

For meg er det underlig å obsevere at mange bibellesere er så sterke motstandere av multikulturelle samfunn, og jeg undrer meg over om de har forstått den boken de selv leser? 

Gå til innlegget

Aril Edvardsen blir løftet opp

Publisert rundt 10 år siden

For meg er ikke det at han nå skal få prege Norwegians haler noe troens bevis, men det at livsprosjektet hans er fullført og lever videre kan vel ikke kalles noe annet enn nettopp - troens bevis`?

Aril Edvardsen vant avstemmingen over hvems bilde skal prege halen til Norwegians fly.Mange har stemt og Aril vant altså. For  noen dager siden gikk debatten varmt her på VD om hvorvidt Aril Edvardsen fortjener å fått sitt bilde på flyene til Norwegian. Når mener ikke jeg at dette er en hedersbevissing som henger veldig høyt, men bildet av ham kommer uansett til å sveve over himmelens skyer. Muligheten for at dette skulle skje har bekymret ateister og humanetikere i Norge. De har ment at Aril var en sjarlatan og uverdig heder og oppmerksomhet. 

At Aril Edvardsen nådde langt med sitt livsprosjekt er det liten tvil om. Mot alle odds oppnådde han å bygge opp er lite verdensimperium i en liten Sørlandbygd. Kvinesdal er på grunn av hans pågangsmot og tro blitt  kjent langt utenfor Norges grenser. Evangeliet om mannen fra Nasaret fokynte han med kraft hele sitt liv. Aril Edvardsens virker bærer frukter den dag i dag, og på grunn av det nettverk han bygde har Troens Bevis i dag et nedslagsfelt som nok er svært tungt for mang en Norsk human etiker å akseptere. 

Aril`s arbeid fikk påvirke mange menneskers liv. Mange fikk oppleve at livet ble forvandlet og at livet fikk mening og innhold. Spesielt fattige og utslått i Afrika og Asia har blitt velsignet på grunn av arbeidet som ble startet i den lille bygda på begynnelsen av 60 tallet.

Jeg har hatt gleden av å besøke Sarons Dal mange ganger, helt fra jeg som liten guttunge var der første gangen i 7-8 års alderen i 1963. Egentlig er det veldig unorsk det Aril Edvardsen oppnådde. Han fikk motstand både lokalt og nasjonalt i starten. Spesielt husker jeg striden fra de første årene på 70 tallet. Jeg husker at jeg som ung ble svært forvirret over denne harde striden blant dem som forkynte det samme budskapet. Sårene fra denne striden preget mange kristne i et par tiår. Mange ble kategorisert, var du en tur i Sarons Dal så ble det lagt merke til, var du ikke der så ble også det tillagt mening. 

Men livsprosjektet til Aril Edvardsen står solid plantet i dag, og arbeidet bærer sin frukt. Dette til tross for mange ikke troendes karakteristiker.  Egentlig står det dette som et symbol på hva tro er, og ikke vet jeg om Aril tenke over denne dimensjonen når han kalte bladet sitt for "Troens Bevis". 

For meg er ikke det at han nå skal få prege Norwegians haler noe "troens bevis", men at pågangsmot og tålmodig arbeid lønner seg, og det at livsprosjektet hans er fullført,  at det lever videre, kan vel ikke kalles noe annet enn nettopp -

 troens bevis`? 

Gå til innlegget

Terapi og Gud

Publisert over 10 år siden

Det å snakke om Gud og egen tro har i lang tid vært neglisjert i terapien. Nå har nyere forskning vist at det å snakke om troen som en del av terapien kan hjelpe deprimerte pasienter tilbake til jobben 

http://www.vl.no/samfunn/tar-gud-inn-i-terapirommet/.zrm

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere