Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

På fruktene skal de kjennes!

Publisert over 11 år siden

Denne undervisning av Derek Prince tar for seg Gud virksomhet, Gud, Jesus, den hellige ånd og hans disipler. For å beskrive relasjonen mellom de ulike personene så bruker bibelen lignelser. Her beskrives lignelsen om vintreet og grenene som er beskrevet i Johannes 15:1 – 8 og i tillegg er det en rekke andre vers som underbygger Johannes 15:1 – 8.

Sansenes rolle mot det åndelige

 

Et av de største problemene vi ikke kan fatte er at vi er bundet av våres sanser. For de fleste er det som er virkelig, er de tingene vi kan se, høre og føle etc. Det er de tingene vi oppfater med de fem fysiske sansene våres. Paradoksalt er ikke det de virkelige tingene, de tingene som er virkelig ekte og viktig er det åndelig. Det åndelige oppfattes ikke av sansene.

Hør hva Paulus sier om dette i 2 Korinterne 4:18

2 Kor 4,18 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

Det paradoksale er at sansene våres er midlertidig, mens det som vi ikke ser er evig. Det er dette som er den sanne virkeligheten.

Forklaring på hva lignelser er.

 

Jesus uttrykker seg med bruk av lignelser, han brukte det fysiske som et bilde på det som de ikke kunne fattes med sansene våre. Så en lignelse er et sett av sammenhenger, det som er kjent, samsvarer med det som er ukjent. Og det som sees svarer til det som ikke kan sees.

På denne måten underviste og ledet Jesus sine, han brukte bilder fra det virkelige for og vise det usynlige, slik undervisning er et viktig grunnprinsipp for god undervisning.

Forklaring på lignelsen vintreet og grenene.

 

Jeg skal nå fortelle om den lignelsen som vi skal bruke i undervisningen hele denne uken, lignelse om vintreet og grenene. Her er den lignelsen som Jesus sa det i Johannes 15:1 – 8

Joh 15,1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Joh 15,2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

Joh 15,3 Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.

Joh 15,4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.

Joh 15,5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.

Joh 15,6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. Joh 15,7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Joh 15,8 Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler.

Kristendommen er en personlig relasjon mellom Gud og menneske.

Sannheten er dette at kristendommen er en personlig relasjon mellom Gud og menneske, uten denne relasjonen vil all skrift lære bety svært lite for oss. La meg si dette, teologi og doktriner er riktig når de produserer de riktige fruktene i oss.

Lignelsen representerer Guds totale virksomhet.

Jeg vil at du skal se at de få ordene i denne lignelse representerer Guds totale virksomhet. Når jeg sier Guds virksomhet, så mener jeg alt som Gud er. Så i dette bilde med vintreet og grenene, så har vi en bildelig representasjon av alt som er den virkelige Gud.

Og i det nye testamentet så er Gud presentert som far, sønnen og den hellige ånd. Og i dette bilde av vintreet ser vi et bilde av alle disse tre personene.

La oss begynne å se på hvilke bilder som samsvarer med hver person i Guds virksomhet.

Vintreet og sevjen (Treets saft).

La oss starte med vintreet, I Johannes 5:5 sier Jesus: jeg er vintreet, så her er det ikke tvil hvem som er vintreet.

For at vintreet skal være levende og fruktbar, så må det flomme sevje fra røttene, gjennom stammen og ut til grenene. Når ikke sevjen ut til grenene så kan ikke treet bære frukter. Så nøkkelen til livet i vintreet er sevjen.

Sevjen er bilde på den hellige ånden. I romerne 8:10 Sier Jesus at ånden er levende.

Rom 8,10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud.

Vi opplever Kristus død pga våres synd, men når vi opplever hans død, så stiger vi i hans liv pga hans rettferdighet som er tilegnet oss gjennom tro. Og ved å ha rettferdighet så tar vi del i hans liv. Vi tar del i hans liv ved det som flyter fra røttene gjennom stammen og til grenene.

Og Paulus sier i Rom 8:10 Dette livet er den hellige ånd, ånden er livet. Så har vi det som er kalt i oversettelsen gartneren.

Men i virkeligheten er det greske ordet farmer, men vi bruker ikke å forbinde en farmer som dyrker vin. Men det greske ordet farmer, dekker alt som har med å dyrke alle typer jord. De som har dyrket mark er farmer men de eier også jordet. Og det er Gud faderen som eier alt, og vi vil se at Han har en spesiell del av dette vintreet. Senere i denne uken skal jeg fortelle hvordan han beskjærer vintreet (Pruning)

Grenene.

Så nå er det bare et viktig element som mangler i dette bildet, det er grenene. Og igjen, Jesus har plantet det i oss. Han sier jeg er vintreet og dere er grenene. Med dere mener Han de som er hans disipler og som følger Ham.

Så vi kan si at de som er sanne kristne eller disipler er de som er i vintreet som grener. Og det essensielle i denne beskjeden, så lenge vi som er grenene er i vintreet, så har vi livet til vintreet og vi bringer frem frukter og vi priser Gud. Men om vi mister Hans kontakt eller tilhørighet til vintreet, eller blir separert fra det, så mister vi livet og dør og enden på det er at vi blir brent.

Frukt.

I denne undervisning skal jeg komme inn på et vitalt spørsmål, hva forventer Gud av oss som grener på vintreet.  

Hvilke bevis har vi på at vi har en relasjonen med Gud. Vi kan besvare dette med et kort ord, frukt.  Frukt er beviset, frukt er hva Gud krever. Og denne frukten blir utviklet i tre stadier.  Først snakker Jesus om frukt;

Joh 15,2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

Og videre i

Joh 15,5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.

Så her er en helt klar progresjon av hva Gud forventer, Frukt, mer frukt, mye frukt. Det er livet i Kristus. Vi starter med å bære frukt, mens Gud trimmer og renser oss så beærer vi mer frukt, og mens vi fortsetter å adlyde Gud så får vi mye frukt. Men Husk det essensielle her er frukt.

Det eneste alternative til dette er at grenen ikke har noen frukt. Jesus sier i

Joh 15,2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.

Og Jesus forteller hva som skjer med grenene som ikke bærer frukt. I

Joh 15,6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner

Dette er et helt klart og skremmende bilde av hva som skjer med de grenene som ikke bærer frukt, de brennes.

Du ser at Guds krav om å bære frukt er et sentralt tema i det nye testamentet. Når Johannes døperen kom for å introdusere denne nye tiden som Gud var i ferd med å innføre, den nye overenskomsten (Pakten), forteller døperen Johannes følgende I Matteus 3:10

Matt 3,10 Guds domsøks er allerede klar til å hogge ned hvert eneste ufruktbart tre. De skal hogges ned og brennes.

Dette er det samme prinsippet, hvert tre som ikke produserer god frukt vil bli kuttet ned og kastet på bålet. Gud krever god frukt. Gud krever frukt, mer fukt og masse frukt.

Hvilke frukter venter Gud av oss.

Så Gud krever frukt, la oss se hva som er involvert i frukt. Hva er frukt? Når Gud sier at han ser etter frukt, hva er det han egentlig ser etter i våres liv. Jeg vil peke på to sentrale frukter som er bildegjort i det nye testamentet.

·         Den første er frukten av karakter (personlig holdning).      

·         Den andre frukten er hvordan du klarer å bringe andre troende mennesker til å få den samme frukt.

Så dette er de to grunnleggende fruktene som Gud krever, at din personlige karakter endres eller ditt tanke mønster endres, og hvordan du gjennom din personlighet klarer å få andre mennesker til Jesus.

Første frukten. Utvikling av karakter (personlig holdning).

La oss se litt mer på Gud krav til karakter endring eller endring av din holdning. Den karakter endringen Gud krever av oss kan oppsummeres i et vakkert ord, ordet kjærlighet. Kjærlighet er det som er kravet som Gud forventer av oss.

I Johannes 13,34

Joh 13,34 Jeg gir dere et nytt bud nå: Elsk hverandre like høyt som jeg har elsket dere.

Moses har gitt de ti bud, jødedommen har 613 bud, Jesus samlet alle i et bud, Elske hverandre. Han satte en standard på kjærlighet, Elsk hverandre like høyt som jeg har elsket dere. Hvist vi er i vintreet (Jesus), så vil den kjærligheten Jesus har flyte i oss.

Legg merke til at å elske hverandre er ikke en opsjon, det er en befaling. Hvist vi ikke elsker så er vi ulydig, og da bringer vi ikke frem de fruktene som Gud krever.

Kjærlighet er mer utfylt i Galaterne, og er vist oss på syv forkjelige måter. Som kalles fruktene av ånden.

I Galaterne så viser Paulus hva som er fruktene av Den Hellige Ånden (DHÅ) Husk DHÅ er sevjen som flyter fra stammen og ut til grenene.

Gal 5,22-23  Men den Hellige Ånds frukt er: Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 mildhet og selvbeherskelse. Her er det ingen konflikt med Guds lov.

Her er forskjellige bekreftelser på hva som er kjærlighet. Jeg nevner alle disse i rekkefølge, sjekk om du har noen av disse fruktene!

Frukten av ånden.

Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet, og selvbeherskelse. Så det er den typen karakter Gud krever av oss, som grener som bærer frukt på vintreet.   

Andre frukten. Bringe andre mennesker til å få den samme frukt.

La oss se på den andre aspekten av frukten. Hvordan vi vinner andre mennesker til Herren gjennom våre liv. Husk vi snakker med bilde av vintreet.

Det som er fakta fra skaperens begynnelse, så har Gud befalt at treet skal bare produsere frø i deres frukt.

Derfor hvist et tre ikke produserer frukt. Så produseres heller ikke frø. Og hvist ikke treet produserer frø, så vil heller ikke treet kunne reprodusere seg selv. Så det sentrale kravet for et tre til å reprodusere seg selv er at treet har frukt på seg som kan gi frø til et nytt tre.

 1 Mos 1:12 Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

Se vider i ordspråkene 11,30

Ordsp 11:30 Den rettferdiges frukt er et livsens tre, og den vise fanger sjeler.

Dette er det samme prinsippet, frukten med såkornet i seg skaper et annet tre. Fordi nå frøet faller på marken så begynner det å gro opp et annet tre lik det første.

I ordspråkene sies det: den vise fanger sjeler. Med andre ord hvist vi er bærere av fruktene, så produserer vi frø som igjen produserer nye tre, en annen troende lik som oss selv.

Så det er det Gud ser etter som frukter i våres liv. Først frukten av karakter, og så frukten av andre troene brakt frem til Herren gjennom våre liv.

Gå til innlegget

Stolthet, Hovmod, Opprør

Publisert over 11 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Brødtekst Tegn"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} span.BrdtekstTegn {mso-style-name:"Brødtekst Tegn"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Brødtekst; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.verse {mso-style-name:verse; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Fra Derkek Prince undervisning.

Dette er en grunnlegende lov for hele universet. Alle som opphøyer seg selv, vil bli fornedret, og motsatt, hver den som fornedrer seg selv skal bli opphøyet. Det er to andre vers i det nye testamentet, men de tar jeg ikke frem her nå. Det er flere andre vers som sier det samme men bruker andre ord. Se to vers i ordspråkene

Ordsp 16,18 Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.

De fleste mennesker sier at stolthet fører til fall, i prinsippet er det sant, men det er ikke akkurat det bibelen sier. Bibelen sier at stolthet fører til undergang, og at hovmod fører til fall. Så stolthet fører til hovmod (overlegenhet) som igjen fører til fall.

Ordsp 18,12 Forut for fall ophøier en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.

En annen oversettelse av samme vers.

Ordsp 18,12 Før mannen faller, er han stolt i hjertet, forut for ære går ydmykhet.

Så undergangen kommer når du er stolt i hjerte, mens ydmykhet må gå foran ære. Dette er en grunnlegende lov for hele universet

Nå skal jeg vise det største eksempel på dette prinsippet. Som vises i et skapende vesen, ikke menneske. Jeg skal vise et bilde av dette.

La meg først ta noen forklaringer som vil overaske noen av dere. Først av alt, den første synden i universet! Hva var det? Stolthet. Det var ikke umoral eller mord, det var stolthet.

Mange mennesker som blir skremt av drukkenskap, mord eller umoral, vil akseptere stolthet, og ser det ikke som synd. Denne synden av stolthet ledet til opprør (opprørskhet) Her har vi et prinsipp hvor det indre leder til noe i det ytre. Så den indre tilstanden var stolthet som førte til en ytre tilstand som er opprørskhet eller opprør.

Denne synden skjedde ikke på jorden, men i himmelen. Synden ble ikke utført av et menneske men av en engel.

Og det som forårsaket denne stoltheten var herligheten, kunnskapen og visdommen som Gud hadde gitt til Engelen. Engelen ble stolt i hans øyne og ville gjøre opprør mot Gud.

Navnet på denne enegelen er Lucifer.

Gå til innlegget

Nøkklene til bibelen

Publisert over 11 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Det er mange som tar enkelte vers fra bibelen, så tolker de bibelen uten å ha nøkkelen til bibelen.

De mangler nøkkelen som åpner tekstene i bibelen. Det er akkurat som en som har ordblindhet (dysleksi) har problemer å lese vanlig bøker.

Hvist du skal ha muligheter å forstå bibelen så må du ha DHÅ. Bibelen er en åndelig bok, og har du ikke nøkkelen til å lese den, så forstår du ikke den.

Det er ikke du som forstår bibelen, det er DHÅ som gir deg forståelsen av bibelen.

Gå til innlegget

Gjenkjenne Gud

Publisert over 11 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Brødtekst Tegn"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} span.BrdtekstTegn {mso-style-name:"Brødtekst Tegn"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Brødtekst; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.Listing, li.Listing, div.Listing {mso-style-name:Listing; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:Brødtekst; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:35.45pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; background:#FFFFEF; mso-shading:windowtext; mso-pattern:gray-20 yellow; border:none; mso-border-alt:solid windowtext .75pt; padding:0cm; mso-padding-alt:1.0pt 1.0pt 1.0pt 1.0pt; font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Courier New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Her er en del av undervisningen til Derek Prince. Jeg har oversatt noe av hans undervisning for å bygge meg selv opp i troen.

Hoved Tittel :      THE NEW LIFE

Under Tittel :      Recognizing God/ How Men Respond 

Sent         :      30.12.08

Lydfil format :      Mpeg 2

Lydfil Tid   :      24:58

Lydfil Str   :      11.5 Mbyte

Derkek’s tale       :      1:15 (Derek starter å undervise)

 

Først skal jeg fortelle hvordan menneske på Jesus tid tenkte og hvordan de responderte på GUD,s ord (evangeliet). Med all respekt så reagerer menneske den dag i dag på GUD’s ord på akkurat samme måte som på Jesus tid. Så det har ikke skjedd noen endringer på dette området på 2000 år!

Hør på det Johannes sier vedrørende dette emnet.

Johannes 1:10 – 11

10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Det jødiske folket tok ikke imot Han, Du skjønner at det Jødiske folket gjenkjente Ham ikke, fordi de ventet seg en militær og politisk personlighet som skulle befri dem fra lovløshet, gjenskape Davids kongedømme. Jødene så på deres materielle behov, ikke deres åndelige behov.

Mennesker med slike forventninger kunne ikke gjenkjenne GUD, deres egne profeter hadde advart dem tydelig at det var slik Han skulle komme.

Se i Jesaja 53:1- 3

1 Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem blev Herrens arm åpenbart?

(Her advarer han oss mot vantro.)

2 Han skjøt op som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham.

3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

I Sakarja 9:9

9 Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

Han kom ikke som en erobrer med et sverd i hans hånd, men kom ridende på et esel som en gentlemann med kjærlighet, godhet og ydmykhet.

Den største tragedien i menneskehetens historie er at når ham kom på denne måte så kjente ikke hans egne folk ham. Da hadde forventet noe annet, noe som møtte deres sanselige/ kjødelige, politiske, militære og materielle behov.

Men Jesus måtte komme først for å møte deres åndelige behov. Fordi GUD ikke kunne gi dem det Han virkelig hadde lovet dem før de hadde det åndelige i orden, som blant annet var Davids kongedømme. Men de så ikke deres åndelige behov og av den grunn fornektet de den GUD hadde sent.

Tenk på hvordan du ville ha reagert på denne tiden før du starter å kritisere hvordan jødene oppførte seg mot Jesus. Bare spør deg selv, er jeg klar over mine egne åndelige behov, eller er jeg bare opptatt med de materielle, politiske, sosiale behovene i mitt liv.

Ironien i denne situasjonen er at menneskeheten ikke gjenkjente deres skaper og frelser, og de fleste jødene gjenkjente ham heller ikke, men hele universet gjenkjente og så i Jesus den mektige GUD.

Jeg vil illustrere dette med fire eksempler fra hans liv på jorden.

Først når han krysset Galleleia sjøen med hans disipler. I Matteus kapitel 8:23 – 27

27 Så gikk han ut i båten for å seile over sjøen sammen med disiplene. 24 Plutselig blåste det opp til en fryktelig storm. Bølgene var høyere enn båten. Men Jesus sov.

25 Disiplene gikk til ham, vekket ham og de ropte: "Herre, frels oss! Vi synker!" 26 Men Jesus svarte: "Å, dere har så liten tro! Hvorfor er dere så redde?" Så stod han opp og truet vinden og bølgene. Stormen la seg, og alt ble rolig.

 27 Disiplene satt bare der, slått av forundring. "Hva er dette for en?" spurte de hverandre, "Til og med vinden og sjøen er lydige mot ham."

For en ironi her adlyder og gjenkjenner vind og bølger sin skaper, og adlyder ham straks det han befalte, ikke rart at disiplene ble målløse.

Så historien om fikentreet. Matteus 21:18 – 19

18 Om morgenen, da Jesus drog inn i Jerusalem igjen, var han sulten.

19 Han la merke til et fikentre ved veien og gikk bort for å se om det var fikener på det, men det var bare blad. Da sa han til treet: «Du skal aldri mer bære frukt!» Snart visnet fikentreet. 

Fikentreet reagerte på Jesus autoritet og avlyden ham straks. Du ser at treet ikke bare gjenkjente dens skaper, men også dens dommer.

Og til slutt ser vi at til og med sola gjenkjente Ham. Vi ser på fortelingen om korsfestelsen av Jesus. Lukas 23:44 – 46

44 Nå var klokken blitt tolv, og det falt mørke over hele landet i tre timer. 45 Solens lys var borte - og plutselig revnet det tykke forhenget som hang i templet, langs midten.  46 Da ropte Jesus: "Far, jeg overgir min ånd til deg," og med disse ordene døde han.

Ikke engang solen kunne ”se” at Jesus døde. Menneskene så bare et menneske som døde i forlegenhet og skam.

Det er alltid to måter å se på livet til Jesus, den ene er å se det naturlige og den andre er å se det åndelige.

Nå før du kritiserer andre på jorden og da spesielt jødene. Er det slik at jeg er så opptatt av de materielle, sosiale og politiske behovene, at når GUD har prøvd å imøtegå mine åndelige behov så har jeg ikke gjenkjent Ham!

Gå til innlegget

Åndelig bevisstgjøring!

Publisert over 11 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Dette innlegget hadde jeg inn på en annen tråd, men med noe mer påfyll. Jeg skriver dette som jeg ser dette bilde i dag.

Jeg prøver å trekke en tråd gjennom hva det vil si å være en troende. Oftest i de debattene som ligger her på VD. så er de grunnet på menneskelig visdom, og ikke Guds visdom. Det synes som om at den åndelige dimensjonen glimrer med sitt fravær, når folk legger ut sine tolkninger av skriftene.

Nivåer på tro.

Først, det er mange her inne på debatten som tror på Gud men har ikke relasjonen til Gud. De har en intellektuell tro, det er sjela deres som tror ikke hjerte.  De har ikke frelses visshet.

Så har vi de som søker og skjønner at her er noe, men de vil ikke tro. De lar alle mulige filosofer og intellektuelle fora mate sjelelivet med all mulig menneskelig visdom.

Så har vi dem som tror delvis i hjerte, de har i tilegg en sjelelig tro. Det er oftest de som prøver å være på lag med begge verdener, de ønsker å ha aksept fra mennesker, og samtidig ha aksept fra Gud.  De har ikke tatt et fullt standpunkt å følge Jesus.

Så har vi dem som tror med hele hjerte, de følger bibelen og er alltid ydmyk for det som står der. Det som står der i kombinasjon av DHÅ er deres liv. De har underlagt seg Herren helt. Her er det forskjellige grader av åndsutviklingen som råder, noen er spedbarn i ånden mens andre er blitt moden.

Hjerte

Først hva er dette hjerte for noe. Det er ånden din, i den sekulære verden kalles den for magefølelse. Et eksempel må magefølelse er når du kommer i en farlig situasjon da er det noe som sier deg at du må trekke deg unna etc.

Ånden som alle mennesker har inneholder "evner" av ulike grader uavhengig av om du tror eller ikke tror. Alle mennesker kan lytte til ånden sin uavhengig av tro.

Denne ånden er innpodet av Gud, så alle mennesker har da arveegenskaper fra Gud, men som bibelen forteller, så ble den åndelige forbindelsen til Gud brutt, syndefallet. Som medførte at den ånden menneske har ble skadet, som igjen medførte at menneske sto alene på jorden uten Gud som veileder. Samtidig vet vi at den onde opererte på jorden.

Bibelen sier du er en ånd som har en sjel og som bor i en kropp. ( Det er her mange mikser i sammen ånd og sjel, de er adskilt)

Når vi har så mange forskjellige trosretninger i samfunnet, så skyldes det ånden og sjela i menneske. Denne ånden og sjela i mennesket lar seg påvirke veilede, villede av andre åndsmakter. 

Det er her kjernen i troen ligger.  Det er derfor som f.eks. de som tror på Allah som Gud har sin overbevisning. Når en bekrefter for ånds verden med din munn følgende, Jeg tro Jesus er Guds sønn og at han stod opp tredje dag og jeg ønsker at du Jesus skal være Herre i mitt liv. Da skjer det noe i denne ånds verden.  Akkurat som det skjer noen i ånds verden når en bekjenner den muslimske frelses bønnen. Ok så lang.

Når f.eks. du har tatt frelses bønnen med Jesus, da har du tatt beslutningen om å tro. Du må ha tro med hjerte at Jesus er Guds sønn. Det som da skjer er at Jesus ber faderen om å sende Den Hellige Ånden (DHÅ) til deg. Du mottar DHÅ og ånden din blir født på ny.

Du har nå fornyet din gamle ånd og du har i tilegg fått DHÅ. Så når det er snakk om å bli født på ny så menes det at din ånd er født på ny. DHÅ er din nye veileder i ditt liv, du har nå fått samfunn med Jesus. Husk, din Ånd er ny. Men sjela og kroppen din er ikke ny. Obs hva med sjela. Det er her følelsene dine ligger og tankelivet ditt er. Ditt hjerte (ånden) forer ditt tanke liv. Men husk at din sjel er ikke ny, så de minnene du hadde før du tok imot Jesus er fortsatt der.

Det er nå kampen begynner i hodet ditt i sjela. Husk at åndeverden nå har sett hva du har gjort, og den onde begynner nå å plage deg. Den onde er smart, han vet hvordan du tenker, og begynner med å sende "tanker" til ditt hode. Du kan få slike tanker som, det kan da ikke stemme det som står i bibelen jeg klarer aldri å være slik etc. Og masse mer. I tilegg til det du har i minnet ditt fra før.

Så i starten som nyfødt åndelig spedbarn så får du kun melk fra Herren. Det er her mange kristne er i 10 15 20 år, de er åndelig spedbarn og får bare melk ikke brød fra Herren. De har ikke klart å utvikle seg åndelig.

Jeg tror det er flere årsaker til det. Først vil jeg nevne synd, du skal ikke synde når du har tatt imot DHÅ. Det er nemlig den som veileder og forteller deg når du gjør noe som ikke er riktig. Og dette er viktig, kunsten er å trene seg opp til å lytte til hjertet ditt, og ikke sjela. Hvorfor kan vi nå ha lit til hjerte våres, jo fordi der er DHÅ, og han veileder oss til den fulle sannhet. Problemet er at noen lytter litt til hjerte og mye til sjela.

Voksen dåpen er her sentral, det du her beslutter er å legge ditt gamle JEG død, og begynner å bygge opp det nye JEG som er i Kristus. Det som skjer ved voksendåp, er at du viser den åndelige verden at du vil følge Jesus. Det som er problemet for de fleste er at de klarer ikke å forholde seg til den åndelige verden. Det paradoksale er at den verden vi ser er midlertidig, mens den verden vi ikke ser er evig. Vi trenger altså å fornye sjela også.

Hvordan gjør vi det?

Jo vi leser bibelen hver dag. Vi trenes da opp til å lytte til de rette tankene, og ta til fange de gale tankene. Hva er det som får deg til og ikke synde? Det er kraften/salvelsen fra Herren. Altså er det ikke av din kraft, din vilje du slutter å synde, det er av DHÅ's kraft det skjer. Alt det du trenger å gjøre er å lytte til DHÅ og lese bibelen.

DHÅ er nøkkelen/ verktøyet som sørger for å åpne skriftene til deg. Uten dette verktøyet er bibelen bare en bok for den som leser den. Du vil du se at bibelen lever. Det er ikke du som leser bibelen, det er bibelen som leser deg.

Til slutt.

Så når sjela har fullt overgitt seg til hjerte (ånden), da ser du de fruktene som DHÅ gir deg.

Sett ikke lit til menneske, det jeg gjelder også undertegnede, sett lit til Herren og Hans ord. Begynn å les bibelen og sørg for at Herren leder deg til den fulle sannheten.

I begynnelsen av innlegget nevnes tros nivåer, jeg er selv innom tre av disse tros nivåene. Jeg håper at jeg blir mer stabil i fremtiden med min tro. Jeg tror at alle som blir kristne får den opplevelsen med å være på og av. Så det som jeg skriver er ikke for å fremheve meg selv, på ingen måte, jeg er ikke noe bedre menneske enn noen av de som er på denne jord. Ingen er perfekte og det ventes heller ikke av Jesus, så lenge du jobber med å være oppriktig i ditt hjerte. Det innlegget jeg ga er til å informere og bevisstgjøre, ikke til å putte folk i båser.

Men på noen måter må ting sies, slik at en kan utvikle seg videre. Og grunnen til at vi som kristne må gå fremover på det åndelige plan, er å vinne flere mennesker til Kristus og komme nærmere Ham, slik at Hans vilje kan få virke gjennom oss.

Vi har mange predikanter som manifester troen sin gjennom åndelige gaver. Gaver som helbredelse, profeti, evangeliser, lærere mm. Det en skal huske er at de gavene som du blir tildelt har du, Herren vil ikke ta de fra deg.

Så det er opptil hvert enkelt menneske hvordan disse gavene blir brukt. Misbruker noen disse gavene, så er dette opp til vedkommende å gjøre dette. Jeg tenker da spesielt på mennesker som selv tar æren og søker anerkjennelse for det som utøves med gavene. De søker ære fra mennesker, ikke fra Herren.

Det er derfor det er så viktig at hvert menneske selv leser bibelen hver dag, mat din ånd med det sanne ordet, slik at du ikke selv blir villedet bort fra kjernen i evangeliet. Mange kan ha mange gaver, men har de ikke kjærligheten så har de ingenting. Evangeliet er kjærligheten.

Ha ydmykhet for alle mennesker uansett tro, om de er muslimske, eller hinduer etc., men det er ikke det samme som å akseptere deres Guder. Bibelen sier det bare finnes en Gud og Han kan du bare komme til gjennom Jesus.

Jeg sier ikke dette fordi jeg kan eller er bedre enn alle menneskene her, men jeg sier det fordi jeg har får det åpenbart av DHÅ. Det er takket være nåden fra Herren at jeg sitter her og skriver til dere.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere