Ronny Johansen

Alder: 55
  RSS

Om Ronny

Følgere

Dagens kristenhet er så grufullt fordervet alle vegne, at jeg tror den er nær uhelbredelig. Det har gått som det sanne ordspråk sier:"Hunden vender sig om til sitt eget spy, og den vaskede so velter sig i søle."

 

Ja, dette har de gjort, så de nå IGJEN er fanget av jorden og det jordiske. Prøver man dem, finner man dem snusende rundt på jorden på jakt etter MER av det jordiske.

Ja, men har de ikke nok som de har da, innvender du. Nei, ordet "nok" er uttryddet av deres ordforråd. Det er derfor de har blitt uhelbredelige. Fordi de aldri får nok.

Skriften sier at når vi har føde og klær så skal vi dermed la oss nøye, men de kristne i dag lar seg ikke nøye med mat og klær. Nei, de skal ha veldig, veldig mye mer enn dette.

Babylon, du store forretningsstad! Uhelbredelig er du blitt. Fanget av dine mange avtaler med kjøpmennene på jorden ligger du nå lenket fast til jordens klippefaste berg. Intet og ingen kan redde deg. Du har havnet der på grunn av ditt store frafall og dine egne løgner.

Hadde du forstått ditt beste, hadde du hørt på de advarende ord Gud talte til deg gjennom sine tjenere. Men disse var for små og uanseelige for deg. Derfor forkastet du dem, spottet dem, forfulgte dem og drepte dem.

Fordi du forkastet mine små uskyldige tjenere, forkaster jeg deg. Du skal selv bli støtt ut i det mørke du selv har støtt mennesker ut i. Ja, du skal få dobbelt igjen i det beger du selv har sjenket dine dommer og straffer ut med. Dobbel skal den vreden være som til slutt skal nå deg.

Fordi du har stått mine nærmeste brødre i mot skal jeg la de du har drevet hor med, smisket og hyklet for, vende seg mot deg og fortære deg. Da skal alle forstå at ditt navn alt lenge har vært: "Den frafalne som intet forstår".

Ulykken rammet henne fordi hun ville ha to menn. Gud og verden. Kjødet og Ånden. Seg selv og Kristus. Ja, til og med ønsket hun både de hellige og vannhellige forenet i den samm Ånd.

Hun ville ikke ha Gud alene
Åndens liv alene
Kristus som hode alene
Heller ikke ønsket hun samfunn med de Hellige alene

Nei, hun delte seg alltid mellom to, derfor blir hun forkastet av den ene og til slutt foraktet av alle.
 
 
 

Gå til innlegget

Leve og herske i rettferdighet

Publisert over 3 år siden

Når vi ikler oss Kristi rettferdighet og går til kamp mot det onde i oss og rundt oss, så går vi alltid frem til seier. Vi går da fra seier og til seier. Når vi holder oss til Kristi rettferdighet føres vi alltid seirende frem over det onde i oss og rundt oss. Den onde blir alltid avslørt og bundet der Kristi rettferdighet kommer til syne. De som underlegger seg Kristi rettferdighet og lærer av og lyder den, blir lysende fakler i sin mørke samtid.

Er du bærer av Kristi rettferdighet og har tatt sin tilflukt til den, er du også bærer av Hans kraft. Og for Hans kraft må alle andre krefter vike. Hans rike består av kraft, kraft i rettferdighet, kraft i fred og i glede i den Hellige Ånd.

Min første og fremste fiende, den som må nedkjempes før jeg kan komme frem på veien, er anklageren. Han er min farligste og mest listige fiende. Kommer anklageren til og får makt, så følger alltid synd og elendighet etter, om han ikke avsløres og jages på dør.

Når anklageren får makt i våre omgivelser, så vil vi alltid oppleve at det blir fremsatt bebreidelser og anklager mot uskyldige mennesker. Så kan vi jo spørre: Hvordan kan vi vite at den anklagede er uskyldig når et menneske anklager et annet? 

Kristi rettferdighet lærer oss at bevisbyrden alltid ligger hos den som anklager, og aldri hos den som blir anklaget. Når noen anklager deg, og du ikke er enig i anklagen, så påligger det alltid den som anklager deg å legge frem fellende bevis hvis han ikke godtar din forklaring og fortsatt vil føre sak mot deg.  

Hvis det ikke er slik i den menigheten du tilhører, så befinner du deg ikke i Kristi menighet. For Kristi menighet er sannhetens støtte og grunnvold, og der råder Kristi rettferdighet.

Når vi tenker etter, så kan vi vel neppe finne noe mer urettferdig enn det å anklage en person for noe han ikke beviselig har gjort når han bedyrer sin uskyld. Selv et barn forstår at det er rettferdig å kreve bevis før man med rette kan slå fast at noen er skyldig i lovbrudd. 

Der Kristi rettferdighet hersker dømmes ikke den uskyldige skyldig. Vi kan kun seire over anklageren i og ved Kristi rettferdighet. Når vi går til strid mot anklageren i denne rettferdigheten, så går vi alltid fra seier og til seier. Djevelen vil i denne kampen bli tvunget til å fly fra oss. Satans anklagemakt vil bli knust under våre føtter når vi vandrer i Kristi rettferdighet.

Alle som ikke vil underlegge seg kristi rettferdighet, men som er villige til å anklage andre for synd de ikke kan bevise, eller holde med dem som gjør det, de vil lære å kjenne Kristi rettferdighet når de kommer i kontakt med Kristi etterfølgere. Det er ikke bestandig like behagelig. Dog, er det helt nødvendig for å få avslørt anklageren og få han jaget ut av fåreflokken. 

Hvis vi ikke tar vår tilflukt til Kristi rettferdighet, så er vi alle dømt og er under anklage. Hvor skulle vi ellers løpt og fått fred fra anklageren, om vi ikke hadde løpt til Jesus, Han som er død og oppreist for oss og vi med Ham?  

Ved at vi har tatt vår tilflukt til Kristi rettferdighet og underlagt oss Hans lov, så har vi blitt befridd fra skyldbrevet som anklaget oss. Det som var skrevet med bud og som gikk oss i mot. Dette tok Kristus bort, i det Han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det Han viste seg som seierherre over dem på korset. Så anklageren er beseiret en gang for alle. Han som anklaget oss for vår Gud dag og natt.

Derfor skal vi ikke la noen dømme oss utenfor Kristi rettferdighet og lov. Kristi lov gir enhver som har tatt sin tilflukt til Jesus denne fantastiske gaven: “uskyldig og fri”, fritt og uten betaling. Alle som derfor har tatt sin tilflukt til Kristi rettferdighet skal holdes for å være helt og fullstendig uskyldige, uten unntak, helt til det motsatte er BEVIST. Uten at vi tviholder på denne rettferdighetens lov, så vil vi før eller siden angripes av ulver og gå under ved åndelig sykdom og gjenstridighet.

Gå til innlegget

Skal noen fordømmes, slik at de nektes å komme og høre evangeliet bli forkynt?

Det har sneket seg inn en justis i blant oss troende som går ut på å nekte enkelte mennesker å komme der de hellige samles. Det er da gjerne den som er leder som bestemmer hvem som får lov til å komme og hvem som skal nektes.

Jesu sanne disipler er kun er interessert i å bygge menigheten slik vår Mester lærte oss å gjøre det. Vi har ikke noe annet enn Bibelen å gå etter når vi skal avgjøre hvem som skal regnes som innenfor og hvem som skal regnes som utenfor, og hvordan alle skal behandles og hvem som eventuelt skal nektes å komme når de helliges samles. 

Når vi går til Skriften, så finner vi ikke et eneste ord eller bud som lærer oss at noen skal nektes å komme når Guds Ord forkynnes. Når vi går inn i Ordet og gransker, så ser vi at de som støtes ut av Menigheten slik Jesus lærer oss at dette skal gjøres, skal behandles som andre hedninger. De skal behandles som andre vantro mennesker lærer Mesteren oss. De vantro skal ikke nektes å komme når Guds Ord bli forkynt.

Når en bror eller søster synder mot andre, så skal vedkommende bli formant på tomannshånd lærer Mesteren oss. Nekter da personen å følge Kristi lov, så skal man ta med seg en eller to til, for å snakke med vedkommende. Hører personen ikke da heller, så skal vi åpenbare saken for menigheten og legge den frem for den, slik at de kan sette seg inn i det som har skjedd. Så skal personene i menigheten, som kjenner til saken og som møter synderen, formane han til å omvende seg. Hører han da heller ikke på menigheten, så skal den enkelte i menigheten se og behandle han som en hedning og urettferdig person. Hedningene er velkomne på møtene for å høre evangeliets ord. Det ser vi helt tydelig av Kristi eksempel.  

Vi må aldri nekte mennesker å komme der hvor de hellige samles fordi vi mener at personen er en synder, er uenig med forkynnelsen eller imot noe annet som blir sagt eller gjort! 

Mange troende har slik fariseerne gjorde, lett for å avsile myggen og sluke kamelen. De gjør for eksempel praktiserende homofile til monstre og angriper de stygt som gruppe og enkeltpersoner og nekter de å komme, som om de lovbruddene som gjøres av dem, er veldig mye verre enn de som begås av baktalere, ekteskapsbrytere, herskesyke og pengekjære.

Det å si imot ledereren blir også av mange usunne troende sett på som noe av det verste man kan gjøre. Det ser man når man ser på konsekvensene av å si imot, hvis man skulle våge å gjøre det og stille kritiske spørsmål til ledelsen.

Vi trenger å forstå hvilket alvor det er snakk om rundt dette temaet. Du som er i menigheten og regner deg som en disippel av Jesus, er du med på uretten som blir praktisert av ledelsen når de stenger den ene etter den andre ute og nekter de å komme der de hellige samles? Vi trenger til opplysning, så vi kan komme bort fra alt i vårt liv som bryter Guds lover og forordninger.

Bare tenkt etter hvor onde disse gjerningene er og hvor mye smerte, fortvilelse og mange traumatiske opplevelser som kommer i kjølevannet av slikt praksis! Familier forsøkes splittes, barn settes opp mot foreldre, ektefeller settes opp mot hverandre, venner mistes, vennskap opphører og fiendeskap skapes. Det er den onde som er på ferde.

Når vi leser i Matt. 18:11-20 så får vi en herlig undervisning i hvordan søsken i Herren som atter velger å bli lovbrytere skal bli møtt og hvordan slike saker skal bli behandlet. Går vi ut over det som Mesteren lærer oss her og lager vår egen justis og våre egne lover, så har vi opphøyd oss til å bli både lovgivere og dommere. Men det er kun er en lovgiver og en dommer.

Den som baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven og dømmer loven; men dømmer du loven, da er du ikke lovens gjører, men dens dommer. Én er lovgiveren og dommeren, han som er mektig til å frelse og til å ødelegge; men du, hvem er du som dømmer din næste?
Jak. 4:11-12

Vi lærer her at det er et veldig stort alvor. Slike forsamlinger som praktiserer urett har ublide og vanskelige tider foran seg. Hvorfor? Fordi de, som forsamling, får Gud i mot seg. Vi skjønner alle når vi tenker etter, at det i bunn og grunn kun finnes en lykke i livet, og det er å ha Gud med seg. På samme måte finnes det i grunnen kun en ulykke her i verden, og det er å ha Gud imot seg.

Så kjære venner i Herren! Ta ikke del i uretten jeg peker på over her. Stå heller opp for “synderen” som nektes adgang og før hans sak! Hvert enestes menneskes nåde og rett til å komme å høre, smake og lære å kjenne de hellige, er virkelig noe å stå opp å stride for. Det er Herren som har gitt oss mennesker denne nåderett og det er satan som vil frarøve oss den. Så la oss gjøre motstand!

“Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss. Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

Du elskede! Ta ikke efter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud; den som gjør det onde, har ikke sett Gud. “
3.Joh.1:9-11 

Når vi ser slik praksis blir gjennomført, og kanskje også selv blir utsatt for den, så skal vi samtidig vite at vi har med urettferdige mennesker som tjener den onde å gjøre. Dette er viktig å forstå, slik at man ikke tror, at man har havnet utenfor menigheten, selv om man skulle nektes adgang på møtene. For det har man ikke. Det er kun lovbrudd som skaper skilsmisse mellom oss og Gud. Ved at vi bevisst ikke gjør som Han sier. Mennesker har ikke makt til å skille oss fra Gud. Det er den som lager sine egne lover og nekter andre å være sammen med de hellige som er på vei bort fra Gud.

“Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. “
1.Joh. 3:7-10

Gå til innlegget

Falske Messiaser

Publisert over 4 år siden

Messias sitt budskap er at vi må tro på Ham for å bli rettferdige for Gud. Slik er det også med de falske Messiasene. De kjennetegnes ved at de forlanger at du skal tro på dem og deres visjoner før de anerkjenner deg.


Jesus advarer oss om at det vil komme mange falske Messiaser og falske profeter som kommer til å føre mange vill.


Mesteren lærer oss: “Se! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. " Matt. 7:15-20


"Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Hvor åtselet er, vil gribbene samles." Matt. 24:23-28


Ut fra dette forstår vi at for å kunne bedømme om noen er falsk eller ekte, så må vi først vite hva som er en god eller en ond frukt. Når mange tenker på gode frukter, så tenker de på hvor mange mennesker, ressurser og penger de klarer og samle i Jesu navn. Vi ser at enkelte er mestere i å samle folk, krefter og penger for Jesus. Men Jesus lærer oss at det ikke er dette som er målestokken for om treet er godt eller ondt.
Jesus lærer oss videre: "Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» Matt. 7:21-27


Når menneskene profeterer og gjør kraftige gjerninger i Jesu navn, så klarer de alltid å samle mange mennesker, ressurser og penger i arbeidet sitt for Gud. Men det er ikke dette som viser om treet er godt, men om man gjør etter Jesu ord eller ikke. Det er sjelden det blir mange mennesker som samles når man gjør som Jesus lærer. Dette kommer av at Mesterens ord og Hans vilje ikke handler om å få det stort og fint. For det som er stort og høyt i menneskenes øyne er en vederstyggelighet for vår Mester. Derfor har det aldri vært populært for mengden å gjøre og lyde Mesterens bud.


Så når vi skal vurdere om vi har for oss falske Messiaser og falske profeter, så skal vi se etter om de er lydige mot Mesterens Ord eller ikke. Jesu Ord er skarpe som lut og tindrende klare. Derfor er det egentlig ganske enkelt å avsløre de falske. Man må bare være helt innstilt på å gjøre det Mesteren lærer oss og selv gjøre det. Da vil man straks kunne fastslå om livet og læren som bæres frem er av Gud eller ikke.


Jesus lærer oss: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham. Joh. 7:16-17
"Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?" Joh. 5:44


Kjennetegnet på de falske Messiasene er at de taler ut fra seg selv og søker egen ære. Kjennetegnet på de som blir bedratt av dem, er at de alle søker sin egen ære og frykter for sitt navn. Det er derfor de tror på de falske og ikke makter å avsløre dem. Derfor er det om å gjøre for oss å slutte å tenke på vårt eget navn og vår egen ære, og kun søke å gjøre Guds vilje og få Hans ære.


Den derimot som kun søker Guds vilje og ære, og den alene, han vil kjenne at det lukter svidd og at noe er galt fatt når det oppstår falske Messiaser som søker sin egen ære. Til deg som kjenner at det er noe som ikke er som det bør være med de som fremstår som store Guds menn og profeter i vår tid, har jeg et budskap til.


Falske Messiaser har noen helt bestemte kjennetegn som avslører dem. Det finnes kun en Messias. Messias er Frelseren, rettferdiggjøreren og befrieren. Han er vår mellommann til Gud. Det finnes bare en mellommann mellom Gud og mennesker. Det er mennesket Jesus Kristus. Når vi tror på Hans navn og Hans død og oppstandelse for oss og får Han som vår Herre i livet, så rettferdiggjøres og frelses vi.
La oss se hvordan Skriften stadfester dette for oss! "For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne,..."


"Dette er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Rom. 10:8-13
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! "Joh. 14:1
Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.» Joh. 8:24


Dette er Messias sin klare forkynnelse. Men vi skal også legge merke til at dette også er de falske Messiasene sin bekjennelse. Enten åpent eller fordekt forkynner de at du må tro på dem for å bli rettferdig. Uten tro på dem, så har du all grunn til å frykte. Tviler du på dem, gjør de og miljøet rundt dem, deg til en urettferdig. Dette er alltid kjennetegnet på de falske. Det er ikke nok for dem at du tror og bekjenner Jesus som Herre. Du må også gjennom din tro og bekjennelse vise at du akter og ærer den falske som en stor hyrde og profet. Gjør du ikke det gjør de deg til en urettferdig med glatte ord.


Bare tenkt etter, så ser du dette klart! Uansett hvem usunn sekt du går til, så skal du legge merke til at de alle forlanger at du tror på deres øverste leder før de tror på din oppriktighet og frelse. Uttrykker du tvil overfor denne lederen og hans visjoner og prosjekter, så vil du raskt få erfare at de anser deg som en person som trenger å komme til tro og frelse.


Kommer du derimot som en troende og viser stor tiltro til deres store leder og bekjenner at du tror på han som en Guds utsending, og gir dine penger til fremme for hans prosjekt og visjon, så tas du straks inn i varmen som en frelst og rettferdiggjort person.


Det er når lederen bifaller og fremmer en slik innstilling som jeg nevner her, vi kan slå fast at vi har med en falsk Messias å gjøre. De ekte og sanne profeter vil aldri forsøke å påvirke eller og utøve makt over din samvittighet i en slik retning at du må tro og anerkjenne noen annen enn Jesus Kristus. Merker en Guds menn i sannhet, at noen rundt dem forsøker å gjøre dem store, så slår de straks ned på slik dårskap og lærer med strenghet, at det kun er en som er stor, nemlig Jesus Kristus. Alle andre er små og kun hverandres medbrødre. (Matt. 23:8)


Bare du tror på Jesus og lyder Hans bud i Skriften, så vil du av de ekte bli anerkjent som en disippel av Jesus og en medborger av Guds Israel. Hva du ellers velger å bruke livet ditt til utover dette avholder de ekte seg fra mene noe om eller dømme deg for.


Mens de falske Messiasene derimot er ute etter din ære og anerkjennelse, dine arbeidskrefter, evner, ressurser og penger til å fremme sin sak "for Gud". Og viser du at du ikke tror på deres visjoner og prosjekter, så kommer du straks under deres strenge hårde øyne og blir aktet for intet. Da kan du heller gjerne gå et annet sted med pengene og kreftene dine.


Hvis du skulle være i tvil om du har for deg en falsk Messias, så kan du enkelt sjekke dette ved å uttrykke tvil om personens visjoner og prosjekter er noe for deg å bruke tid, penger og krefter på. For en falsk Messias som har ført mange vil, vil alltid har en stor heiagjeng rundt seg som er bedratt til å tro at det er om å gjøre å tro på denne personens visjoner.


Du kan ikke alltid ta de falske Messiasene på hva de lærer ut fra Ordet. Nei, de kan ofte være store lysbærere og være dyktige til å forkynne store åpenbaringer i Guds Ord. Dette er sauehamsen som de kler og dekker seg med. Mens de innvortes er glupske ulver som ute etter at du skal tro på dem og gi dem ære. Slik var det også på Paulus sin tid. De vil alltid at du skal være ivrige for dem.


"Den iver disse andre viser for dere, er ikke til det gode: De vil bare skille dere fra oss for å vinne dere som ivrige tilhengere." Gal. 4:17
"For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære dem fra. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger." 2.Kor. 11:12-15


Ja, de falske vil ha menneskene for seg selv. Derfor vil de skille deg fra alt og alle som ikke anerkjenner dem som store Guds menn og tror på deres visjoner og arbeider for deres prosjekter. Slike personer er alltid veldig sjalu. De tåler ingen ved siden av sitt eget navn. De ønsker å være mellommannen mellom deg og Gud. Kun dem selv og deres organisasjon skal ha plass i ditt hjerte. Derfor kan vi ofte se de bruker sterke og hårde uttrykk mot alle som ikke roser og bifaller dem i deres arbeide for Herren. De uttrykker gjerne klart at hvis du ikke velger å bruke pengene og kreftene dine på det de har utsett for deg, så bør finne deg et annet sted å være.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere