Ronny Johansen

Alder: 55
  RSS

Om Ronny

Følgere

Er våre hjerter jordiske og utadvendte, ja, så blir det også dårlig forstand og åpenbaringer. For da karrer jo alle mer eller mindre til seg selv, og menigheten får forbannelsen over seg, lik saltet som har mistet sin kraft. De duger ikke til annet enn å bli trådt ned av verdensfolket. Ikke rart at dette vekker Guds vrede over nasjonen Norge.

Bare se her:
"Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke; de ophøiet sig og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det." Esekiel 16:49-50

Nå har kristendommen mistet sin kraft i blant de som bekjenner seg til den i så mange år, at jeg ikke tror de har kraft til å stå seg imot den ånd, enhet og kjærlighet som den antikristelige ånd kommer til å få i stand nå i den siste tid. De er lik salt som har mistet sin kraft.

Vi må ikke glemme at Antikrist er en tolererende og tilsynelatende god, barmhjertig, mild og kjærlig person. Slik er også hans ånd. Hans ånd og løsninger er oppfyllelsen av folkets lengsler etter fred, trygghet og samhold.  

Det kommer en vekkelse  i den siste tid. Jeg kan kjenne noe av dens stryrke og forstå noe av dens kraft og ånd. Salig er den som får nåde til å ta i mot denne vekkelse i sitt hjerte. Hun skal få den samme nåde og kraft som de første kristne hadde. Hun vil fremstå som en kriger av format. En åndens kvinne med Det Blankslipte og Polerte Sverd: Sannhetens Sverd.

Hun vil fremstå som et vitne i tiden. Et vitne om de kristne nasjonenes frafall og synd. De har forlatt den arv som deres mødre og fedre hadde gravd frem gjennom selverkjennelsens dom over den falne menneskenatur. De lærte å fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge Kristus. De sluttet å drepe hverandre, lyve, stjele og ruse seg, og begynte å arbeide og gjøre det nyttige med sine hender i stedet. Dette igjen la grunnlaget for den tryggheten, friheten og velferden vi har i dag.

Hadde det ikke vært for den nytestamentelige vekkelseskristendom, så hadde nasjonene enda levd i en mørkt middelalderlignende tid, både åndelig, sosialt og materielt.  Både når det gjelder utvikling rent materielt, men også kulturelt ser vi at Kristendommen har hatt en enorm innflytelse. en inspirasjon og kraftkilde til å leve for hverandre etter Guds Bud og Ord i Bibelen.

Ser vi på de nasjoner som ikke har tatt i mot Kristi Lære, ser vi et helt annet resultat. Men la oss for all del ikke glemme, at det ikke var sosialistene som kom med åpenbaringen om likeverd mellom kvinnen og mannen og alle mennesker. Ateistene selv, som jo naturlig nok ikke kjenner verken Jesus selv eller hans Ord liker å tro og påstå at det var de som kom med det klasseløse samfunn og åpenbaringen om likeverd mellom kjønnene og alle mennesker, uavhengig av ALT. Nei, det var Jesus som kom med denne åpenbaringen, ikke sosialisten.

Det var Jesus Kristus som først forkynte oss de himmelske verdier, slik de skal leves og følges på jorden. Det var gudsåpenbaring at det var likeverd mellom kjønnene, men ikke bare det, men også likeverd mellom alle mennesker i alle kulturer og religioner. Menneskeverdet er ukrenkelig, uansett kjønn, tro, kultur og hudfarge.

Vi ser imidlertid at ikke alle nasjonene har fått denne guddommelige forståelse. Vi kan ikke stikke under en stol at det finnes religioner som står på et lavere åndelig nivå forstandsmessig og som ikke har nok kraft i seg til å hindre at hele samfunn utvikler seg til å bli utrygge, ufrie, undertrykkende og menneskefiendtlig.

Det er disippelens kall og plikt til å avsløre djevelens bedrag. Nå trenger De Kristne å våkne kraftig opp, så de ikke sovende rives med i de ugudeliges forvillelse, der de tror de skal skape enhet og et trygt samfunn. Det kommer ikke til å lykkes for dem.

Forførelsen i dagene fremover kommer til å bli svært kraftig. Så kraftig at til og med de utvalgte selv ville blitt forført om det var mulig. Men Herren vet å reise opp kjemper i vår tid, akkurat som i fordums tid. De kommer ikke til å tie, men gå aller først i striden og advare og varsle.

De Hellige sover slik i dag  at de trenger et kraftig varskorop, så de ikke fanges av de forførende kreftene som finnes i de gudløses godhet, barmhjertighet, enhet og kjærlighet. For Gud anerkjenner ikke annet liv enn det som kommer etter Kristi død og oppstandelse. Mennesket må bli født på ny før det er snakk om for Gud å godkjenne og forene seg med deres godhet og enhet.

Gud står de gudløse i mot inntil de sanner sin egen gudløshet og synd. Eller vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som altså velger å slå følge med verdens måte å skape enhet og samfunn på, han blir Guds fiende.

Det finnes ikke frelse i NOE annet navn enn Jesus Kristus, og det finnes ikke noen god kvinne eller mann før de blir korsfestet med Kristus. Det er nemlig der vi hører hjemme: Oppe på korset. Den ekte troende er rede til å lide og dø for sin Herre og Mester. Både åndelig talt og fysisk.

Vi går endetiden i møtet og vi ser det mørkner til i verden. Ikke for verdensmenneskene. De skal finne frem til hverandre og forenes i tilsynelatende lys av enhet, toleranse, barmhjertighet og medfølelse. Det er dette som kommer til å prege de kommende dager.

Helt på slutten vil hele verden forstå at det ikke var muslimene, ei heller de andre religionene kulturene eller politiske retninger, som var den STORE stygge ulven. Nei, helt på slutten, rett før den store trengselen, den vi vet skal komme en dag, da skal menneskemassene, som djevelen har meislet sammen til ETT dyr, forstå at det er De Hellige, Jesu sanne disipler, de som har forlatt alt og er rede til å dø for sin tro, - at det er de som er årsaken til all elendigheten på jorden. De, sammen med jødene er den store pest og plage som må utryddes før det kan bli fred for alle.

Hatet mot De Hellige kommer til slutt å nå slike høyder at, hadde det ikke vært for De To Vitner, så hadde vi blitt utryddet før opprykkelsen alle sammen. Men Gud vet å gi Den Rettferdige hjelp og redde hans barn fra døden.

 Salig er den som blir med når Jesus kommer for å hente SINE.

Kilde: http://ropdetut.webs.com/apps/blog/

Gå til innlegget

Forløsningen i Kristus Jesus

Publisert rundt 10 år siden

Alle har syndet og har derfor ingen ære hos Gud. Vi har gjort det onde og da sier Guds lov at dommen for dette er døden. Den som synder skal dø. Det er denne døden Jesus kan redde oss fra ved å ta imot og tro Ordet om hvordan Gud gjorde det mulig.

 Det står om Jesus Kristus "...i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,..."

 Før vi opplevde Å bli forlikt med Gud, altså å bli venner med Gud, var vi i direkte fiendskap til han og var fortapte og fordømte. Men Gud har for sin store kjærlighet forlikt oss med seg, bare du vil ta imot Hans ord om forlikelsen og tro, erkjenne og holde fast på dette Ord.

 Gjennom at Faderen lot Jesus bli pisket, korsfestet og drept, for deretter å bli totalt forlatt av ham, viste Faderen hva han mente hva som var den rettferdige straffen du og jeg fortjente.

 Profeten Esaias profeterer om Messias:

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom blev han rykket bort; men hvem tenkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? Esaias 53:5-8

 Paulus beskriver disse voldsomme hendelsene slik:

og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, 

La oss stoppe litt opp å reflektere over det vi leser her! Forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue. Gud stilte altså noe til skue. Det betyr at han lot noe komme tilsyne slik at menneskene skulle se det. Gud stilte det ut til skue. Hva var det han stilte ut til skue? Gud stilte ut forløsningen i Kristus gjennom å vise hvordan Jesus måtte blø, lide og dø. Vi leser videre:

som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort -

 Gud hadde altså båret over og båret over med alle de syndene som ned gjennom tidene var gjort. Hans rettferdighet var mektig vred på all denne synd og ondskap. Derfor måtte han være overbærende, ellers ville hans rettferdighet utryddet menneskene med en gang. Men så kom dagen, da han ikke lenger skulle bære over med synderne. Nå ville Faderen i all sin rettferdighet og vrede, utstille for menneskene hva han mente de fortjente i sannhet. Nå skulle han utøse all sin rettferdige vrede på synderen, for å vise frem sin rettferdighet, fordi han hadde båret over og ventet så lenge. 

Slik ble denne Guds rettferdige dom over deg og meg stilt til skue:

Jesus ble

- forådt av en venn

- ført falske vitner mot

- anklaget og dømt av de eldste for Gudsbespottelse

- hånet og spottet på det groveste

- hudstrøket og pisket med 39 slag

- fornektet av sin nærmeste venn

- Tornekrone tredd ned gjennom hodet

- korsfestet

- forlatt av Gud

- drept

 

Det er når vi kommer til tro på at dette er det jeg fortjener og Guds rettferdige dom over meg og mitt liv, vi forlikes med Gud gjennom hans Sønns død. Men det er mange som forsøker å snike seg inn under Guds rettferdighet, uten å komme til denne dype og voldsomme personlige erkjennelse. De vil nok tro på Jesus og de vil også ha den tilregnede rettferdighet, og de vil også helliggjøres, men å erkjenne sin faktiske tilstand og hva de i sannhet fortjener, nei, det vil de ikke til fulle. Derfor ser vi også at det ikke lykkes for dem. 

Slike lever stadig under usikkerhet og kjenner stadig hvordan Loven og Budet virker fordømmende på deres ånd. De er ikke blitt frigjort i gjennom forløsningen fra Lovens dom og straff. De kjenner seg derfor anklaget og fordømt. Hadde de i sannhet erkjent og tatt imot den rettferdigheten Faderen stilte til skue når han forløste dem gjennom Kristi blodutgydelse på Golgate kors, så hadde de blitt renset fra all den synd de før hadde begått. 

Det er ikke noe vi selv kan gjøre for å få denne rettferdigheten. Nei, vi fortjener alle døden, og vi kan ikke gjøre noe for å få denne rettferdigheten, uten å erkjenne vår uhelbredelige uforbederlighet og at det beste er at slike som oss drepes. Når dette blir vårt sanne erkjennelse og vi skuer Guds rettferdighet som ble åpenbart når Jesus Kristus led og døde, og tar vår tilflukt til at det var dette som er den rettferdige dommen over mitt liv, ja så forlikes vi med Gud. Vår ånd blir på denne måten gjort rettferdig og Gud blir venner med oss. 

De derimot, som ikke vil erkjenne denne sannhet, kommer ikke til forløsningen i Kristus, der hvor man forløses fra fordømmelsen under Loven. 

Paulus forklarer dette for oss på følgende måte:

Romerne 3:19  Før disse versene som kommer etter vers 19, har Paulus nøye vist oss hvordan det var med oss og alle mennesker. Når vi leser disse versene, får vi en fullkommen beskrivelse av hvor dårlig det er med oss og alle mennesker. Men så skriver han videre fra vers 19:

"Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til den som har loven, forat hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud."

Her ser vi hvor viktig Loven er. Loven er kunnskapen om Gud og hans vilje samt kunnskap om hvilken straff de får som bryter Guds lov. De som ikke har Loven, kjenner ikke Guds lov og er således ikke klar over det  når de bryter den. Slike kjenner heller ikke til hvilken straff de får som bryter Guds lov. Men slike som kjenner Guds lov, men som allikevel bryter den, de skal ikke unnslippe straffen hvis de ikke kommer til den erkjennelsen at de blir skyldige for Gud. Denne erkjennelsen danner grunnlaget for å komme til forløsningen i Kristus Jesus som kjøpte de fri fra Lovens forbannelse. Paulus skriver videre i vers 20:

"Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse."

Alle de lovgjerninger vi gjør og strever med kan ikke gjøre noe for oss med hensyn til å rettferdiggjøre oss for Gud. For mennesker kan vi bli rettferdiggjort ved lovgjerninger, men ikke for Gud. Lovens fremste gjerning blant menneskene er å føre de til sannhets erkjennelse om sin egen udugelighet og synd. 

Vers 21: "men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbart uten loven,"

Da må vi stoppe opp å spørre: Hva var det for en rettferdighet som loven og profetene vitnet om? Jo, det har han nøye forklart i samme kapittel fra vers 1-18. Når vi leser Loven og Profetene, så ser vi en lang rekke med forbannelser og straffer over alle som bryter loven og ikke er lydige mot Hans lynende rettferdige bud. Gjennom å drikke inn den ånd og rettferdighet som gis oss gjennom Loven og Profetene, så kommer vi til kort med vår rettferdighet. Vi blir dømte som syndere som skal straffes og fortjener døden. 

Men nå var altså denne rettferdigheten, som Loven og Profetene vidner om, åpenbart uten Loven. Vi leser videre:

"...det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; alle har syndet og fattes Guds ære,..."

Ja, ingen er altså noe bedre enn de andre. Uansett hvor bra du har levd, uansett om du er oppvokst blant de mest gudfryktige menneskene på jorden, så er du en dømt synder som fortjerner døden. Du er like uhelbredelig og skal fortapes sammen med de ekle synderne som ikke har lært annet enn synd og galskap fra fødselen av. Derfor bør du ikke tro deg bedre og rose deg av det du er etter kjødet. Det vil nemlig ikke finne nåde hos Gud. 

Vers 24: "og de blir rettferdiggjort uforskyld av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med synder som før var gjort - ..."

Ja, her ser vi Guds uendelige store hjertelag og kjærlighet til oss. Han slår ikke av på sannheten og rettferdigheten, nei, den fullbyrder han til fulle ved selv å ta saken i egne hender og la alle våre misgjerninger og synder ramme mennesket Jesus Kristus. Hele hans vrede over synderen blir utøst over Jesus. Avslutningsvis i denne dommen forlater Faderen Jesus som derfor kastes ned i dødsrike som en fordømt synder, borte fra Gud Fader sitt ansikt. 

Men Jesus hadde ikke syndet, han var uskyldig. Han hadde tvert imot gjennom sin levetid vært tro og fornektet sin menneskelige vilje som stred mot Guds lov. Dette visste Faderen som derfor kunne reise ham opp igjen etter tre dager. 

Guds rettferdige vrede over synderen hadde blitt utøst og var tilfredsstilt. Etter Jesu korsfestelse, død og oppstandelse kan derfor hver av oss som tar sin tilflukt til Jesu forsoningsdød i det vi  erkjenner at det var min straff han tok, forlikes med Faderen. Dette er en kollosal nåde. Men i dette ligger det en dypere hemmelighet. 

I og ved at jeg kommer til denne dype selverkjennelse i sannhet og ser meg selv som korsfestet med Kristus kan Gud gjøre store underverker. For det var jo mitt gamle menneske som Faderen i samråd med Jesus straffet og korsfestet. Da sier Paulus:

Romerne 6. 
Vers 1: "Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, forat nåden skal bli dess større? Langt derifra! Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den.

Ja, gjennom den dype erkjennelsen at vi fortjerner døden og tar vår tilflukt til Jesu stedfortredende forsoningsdød, så er det meningen at vi ikke skal fortsette å synde. Paulus skriver videre i vers 5-8:

"For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så kal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse, da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, forat synde-legeme skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden; for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham,..."

Ja, det er jo dette som er den fulle og hele frelse i Jesus Kristus.  Det er altså meningen i og ved Kristi stedfortrendene forsoningsdød for oss: At troens erkjennelse skal gå så dypt at vi ser oss selv fordømt og korsfestet sammen med Kristus på Golgata kors. Når vi gjør dette i sannhet, så oppfylles de lover i åndens verden som gjør det mulig for Gud å reise oss opp og gjøre oss levende med Kristus.

Paulus vitner med frimodighet om denne tro og kraft. Bare se her:

"...ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død,..."  Filipenserne 3:8-10.

Når du ser deg selv gjort lik med han i hans død, så skal du vite det, at du også skal få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Når du fylles av oppstandelseskraften fordi du tror deg korsfestet, død og begravet med ham, så vil du også få samfunn med han i hans lidelser. Kristus trenger ikke lenger lide noen ting. Når han vandret her nede i kjøtt og blod på jorden, måtte han, hvis han ikke skulle følge sin menneskelige vilje, lide for å følge Guds vilje i alt. Det er disse lidelsene vi også kommer inn i etter at vi har mottat troen på at vi er død og oppstanden med ham. For vi er ennå på jorden og har ennå en menneskelig vilje som står Guds vilje i mot. 

Nå er det meningen at du ikke lenger skal gjøre det din kjødelige og menneskelige vilje ønsker, men det Gud ønsker. Det har du nå makt til etter at du er korsfestet, død og begravet, men også oppreist til et nytt liv med ham. For du har nå fått del i oppstandelseskraften. I denne tro og oppstandelseskraft har du fått makt med Kristus til å gjøre Hans vilje i stedet for din egen kjødelige vilje. 

Etter at du er korsfestet og død med Kristus er det meningen at ditt synde-legeme skal bli gjort til intet ved at du alltid fornekter den syndige lyst og lyder Guds Ord og Bud. Dette er ikke trelldom. Hadde du ikke vært oppreist med Kristus, så hadde det vært trelldom, slik som tidligere. Nå er du imidlertid oppreist med ham, fordi du er død med ham. Nå kan du i oppstandelseskraften vandre verdig for Gud i alle ting. Det har du fått tro og kraft til i den Hellige Ånds kraft.  

Alle som roper trelldom til lydighet og som påstår at man ikke kan seire, tror ikke og har ikke opplevd den fulle og hele frelse i Kristus Jesus.

Jesus levde et oppreist liv her på jorden. Nå kan vi også leve det samme opphøyde liv som vår Mester. Jesus seiret alltid over fiendene som bodde i menneskekjødet. Faderen viste ham disse fiendene en etter en, og Jesus var ikke ulydig og gjenstridig. Han vek ikke tilbake, men erkjente sannheten og tok daglig sitt kors opp og fornektet seg selv og dødet den syndige lyst som han som menneske ble fristet til.  Dermed ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham.

Salig er hver den som tror Guds Ord og lyder det. Han har ikke levd forgjeves, men skal lyse sammen med sin Mester og Herre gjennom evigheter evighet. Lovet være Gud!

Kilde: www.ropdetut.webs.com

 

Gå til innlegget

D o k u m e n t . n o ? ? !

Publisert rundt 10 år siden

Bør ikke flere som er samfunnsengasjert, men som ikke er ekstrem i noen retninger registrere seg på dokument.no for å delta i den viktige debatten som foregår der?

Hva skulle vi der å bestille? Vil du kanskje spørre. Jeg stiller meg selv det spørsmålet om ikke det  hadde vært en smart ting å gjøre for flere av oss. Ved å få en brukerkonto der, kommer man i kontakt med mange av de diskusjonene og dialogene som stenges ute fra media og den offentlige debatt.  

En av debatten og dialogens mest viktige oppgaver i samfunnet vårt, er jo den korreksjon, etterprøving, testing, feiling og påvirking som ligger i at man møter sine mer eller mindre ideologiske motpolers motforestilling, verdensbilde og motargumenter.

Dette har vi sikkert alle opplevd virkingen av. Vi har vel alle opplevd dialogens velsignede korreksjon. Uten den hjelpen vi opp igjennom livet har fått gjennom korreksjonen i dialogen, ville vi nok tenkt, trodd og talt veldig annerledes enn vi gjør i dag. Derfor er vi veldig glade for den hjelpen som ligger i dialogens opptuktelse og rettledning.

Vi bærer således med oss en viktig erfaring og forstår hvor viktig en åpen debatt med hensyn til alle spørsmål er. 

Enktelte politiske og ideologiske retninger mener at det beste er å kvele all dialog som man oppfatter som politisk, moralsk eller ideologisk ukorrekt. Dette gjøres i dag på en slik måte at enkelte utestenges fra media og den offentlige debatt.  Ved å stigmatisere og utestenge enkelte, vil de som utestegnes finne frem til hverandre og forsterke og ekstremgjøre tanker som i utgangspunktet kanskje kun trengte en liten korreksjon for ikke å bli direkte farlig for både enkeltmennesker og samfunnet ellers. 

Jeg vurderer derfor alvorlig om jeg ikke skal registere meg på dokument.no for å delta i samfunnsdebatten. På den måten har jeg da hvert fall mulighet til å påvirke der man ser det trengs korreksjon.

Gå til innlegget

Tanker om "det alternative"

Publisert rundt 10 år siden

Det jeg ønsker å sette søkelyset på er den ukritiske åndelighet som griper om seg blant folket. Langt over 100 000 går for eksempel på ymse alternativmesser rundt om i det ganske land. Disse messene er en port inn til de underjordiske krefter

For å tegne et bilde av det hiarkiet Gud har satt sammen kan vi begynne nederst på rangstigen:

 Det er et sted som danner den laveste plass i den åndelige verden. Vi finner ikke noen plass som er lavere omtalt i Skriften enn denne. "...så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,..." Filippenserne 2:10

Det finnes altså et sted under jorden?

Skriften vitner og sier også:

"for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.  Efeserne 6:12.

Ok, så i himmelrummet finnes ondskapens åndehær. Ja vel! Ja, men er ikke ondskapens åndehær i himmelrummet over oss, vil du kanskje innvende. Nei, himmelrummet er under oss. For å kunne definere himmelrummet som under oss, må vi vite hva som er over oss. La oss lage en modell:

Jeg spør deg:

Hva er jordens skjød, hva bærer jorden?

Jo, det er himmelrummet. Akkurat som vannet er fiskens skjød, så er himmelrummet jordens skjød.

Akkurat som fisken står på et høyere åndelig nivå enn vannet, slik står også jorden på et høyere åndelig nivå enn himmelrummet. De som befinner seg i himmelrummet, står således under de som befinner seg på jorden. 

Jeg snakker ikke nødvendighvis om en slags åndelig makt i forbindelse med for eksempel å få det vi kaller det overnaturlige til å skje, men om hiarkiet i forbindelse hvilken plass enhver er satt og tilhører. Satan og hans åndehær sitt hjem her i tiden er himmelrummet. Himmelrummet defineres altså som  "under jorden". 

Vi kan følge modellen jeg har tegnet videre:

Hvis himmelrummet er jordens skjød og vannet danner fiskens skjød, hva er da ditt legemes skjød?

Det er jorden som bærer oss. Jorden er vårt legemes skjød. 

Vår sjel må vel også ha et skjød? Ettersom sjelen er i blodet, er blodet vårt bærer av vår sjel."... for blodet er sjelen i alt kjøtt, fordi sjelen er i det;..."  Blodet danner således vår sjels skjød. Ettersom legemet er bærer av blodet skjønner vi at legemet er blodets skjød.

Blodet danner således den høyeste form i den fysiske verden. Blodet er grensen mellom det fysiske og åndelige. Der hvor det metafysiske møter det fysiske og oppnår kontakt med det. 

Da sier nesten resten seg selv. Vi ønsker jo å havne hos Gud Fader, han som sitter på toppen av rangstigen og danner den absolutte og fullstendig altomfattende autoritet og makt. 

Vår ånd sitt skjød er vår sjel. Uten at sjelen har et blod å bo i, kan den ikke være på jorden. Således kan heller ikke vår ånd uttrykke seg og leve her på jorden uten sjelen. Sjelen er således vår ånds skjød. 

Vår ånd tjener også som skjød for noen. Guds rike bor i vår ånd. Vår ånd er et skjød for hele Guds rike. Skriften vitner for oss: 

"Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder."

Er Guds rike inne i meg, så er det i min ånd. Men tjener Guds rike som skjød for noen. Ja, der er det ikke bare myriader av engler, men hele Guddommen selv. Både Faderen, Sønnen og Den Helllige Ånd bor der. Således tjener himmelriket som Guds skjød. 

Når vi nå har sett hvordan hierarkiet i universet er oppbygd, så skjønner vi hvor vi skal søke hjelp og veiledning når det gjelder alle ting. La oss ikke være så dumme å gå til de underjordiske kreftene for å finne hjelp der. 

De alternative kreftene til Gud finner du ved å søke nedover i universet. De blir også kalt de kosmiske krefter. De leder alle sammen bort fra det å søke Gud der hvor han finnes, nemlig i din ånd inne i deg selv. Du kan ikke finne Gud ved å søke utover, men kun ved å søke innover.

Noe av det mest fordervende for det norske samfunn i dag er at det er flere og flere som søker hjelp og visdom nederst i det åndelige hiarkiet. Fra de områdene som Skriften beskriver som "under jorden". Disse kreftene kalles også i historien for "de underjordiske".

De underjordiske krefter dannes av djevelske personligheter. Disse søker kontakt og innflytelse blant menneskene. Det er mange krefter og viljer som kommer nedenfra innenfor finans og forretning, men det er ikke disse kreftene jeg peker på her. Det er også mange andre mørke krefter som hendvender seg til menneskets mangfoldige kjødelighet: Samleie utenfor ekteskapet, avind, blande seg i andres saker, stridigheter, fiendskap og lignende, men det er ikke disse kreftene jeg skriver om her. 

Det jeg ønsker å sette søkelyset på er den ukritiske åndelighet som griper om seg blant folket. Langt over 100 000  går for eksempel på ymse alternativmesser rundt om i det ganske land. Disse messene kan vi si danner en port inn til de underjordiske kreftene. Der finner du alt fra nyåndelige healere til vassekte sannsigere og trollmenn som driver med voodo. Mange søker til disse messene i god tro på at der er det hjelp å finne til å komme i kontakt med "den rette åndelighet".

På disse messene finner du alt fra a til å. Noe er jo helt greit og utgjør ikke et spesielt kontaktpunkt til de underjordiske. Men ikke alt som glimrer er gull. Inne i de nyåndelige strømningen som skylder over landet vårt er noe bra og mye veldig dårlig. Mange klarer ikke å skille og se forskjell, men den som i oppriktighet søker veiledning fra Den Allmektige Gud i sin egen ånd, han skal ikke fare vill. Hvis han bevares i ydmykhet og respekt overfor Den Hellige Skrift, Bibelen, så skal lys oppgå i hans ånd, og han skal i forstandens kraft makte å avsløre og skille klart det edle fra det uedle. 

Det er først når kontakt med de underjordiske kreftene blir vanlig og akseptert og sprer seg til de vanlige kjødelige menneskene som kun har det jordiske for øye, at det åndelige forfallet virkelig begynner å forderve samfunnet. 

For hva bruker disse menneskene disse kreftene til? Jo, de søker underjordiske krefters hjelp til å få mer penger, mer makt og innflytelse, høyere stillinger, mer ære og selvfølgelig mer sex med de de selv vil.  I den grad slik aktivitet får grobunn og utvikler seg, i samme grad synker menneskene ned i undergang, fryktfengsel og hard trelldom. Etterhvert tar frykten over og helt andre mennesker og autoriteter enn tidligere vinner plass, tillit og får stor makt i samfunnet. 

La oss våkne skikkelig opp for disse strømningene som er i tiden. De vil også inn blant Herrens folk, for der å forvirre og føre på avveie det som er sant og godt. Vi trenger intet av det som tilbys oss gjennom det åndelige alternativ som ikke er forankret i evangelisk tradisjonell vekkelseskristendom. 

En liten oversikt over de forskjellige nivåer i vårt univers hiarki:

 1. Gudommen: Fader, Sønn og Hellig Ånd
 2. Guds rike som er Guddomens skjød
 3. Den Menneskelige Ånd som er Guds rikes skjød
 4. Sjelen som er Den Menneskelige Ånd sitt skjød
 5. Blodet som er sjelens skjød og som er det høyeste nivået i den fysiske verden
 6. Legemet som er blodets skjød
 7. Jorden som er vårt legems skjød
 8. Himmelrummet som er skjødet til ondskapens åndehær, de underjordiske krefter

En annen adjektivisk oversikt kan se slik ut

 1. Åndelig
 2. Sjelisk
 3. jordisk
 4. underjordisk

Eller:

 1. Himmelsk
 2. Menneskelig
 3. Kjødelig
 4. Demonisk 

Artikkelen er hentet fra www.ropdetut.webs.com

Gå til innlegget

Vi må nok regne med at de venstreradikale kommer til å bruke denne grusomme hendelsen for hva den er verdt med hensyn til å sverte og motarbeide alle som ikke ønsker multikulturalisme, sosialisme og islam velkommen til Norge.

Det er mennesker som bekjenner seg til kristen tro som for det meste står opp imot multikulturalisme, sosialisme og islam, og arbeider for at kristne tradisjonelle verdier skal taes vare på og fremmes i Norge.

Det spørs om ikke den sosialistiske makteliten i Norge vil bruke den grusomme terrorhendelsen vi har opplevd nå til å fortsette å motarbeide og stigmatisere alle som ikke tenker like sosialistisk, globalt, multikulturelt og antikristlig som de selv.

Dette gjør venstresiden ganske enkelt ved å kalle oss for kristenfundamentalister, høyreradikale og rasister. Men man er ikke nødvendigvis hverken kristenfundamentalist, høyreradikal eller rasist selv om man ikke lovpriser og bifaller globalisering, multikulturalisme, sosialisme og islam, til fordel for det som har gjort vårt samfunn sterkt og stabilt. Nemlig, et lovverk, historie og kultur som er forankret i det kristelige verdensbilde og de verdier som kom med kristendommen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere