Ronny Johansen

Alder: 55
  RSS

Om Ronny

Følgere

Manipulert, manipulerende eller fri

Publisert rundt 10 år siden

Jeg kjøpte meg en film om Hitler på postkontoret for noen dager siden. DVD platene inneholdt kun orginalmateriale. Jeg ble engasjert og betatt av det jeg så. Det som engasjerte meg var hvordan det som skjedde den gangen kunne skje.

Siden alt som skjer går etter lover, ble jeg ansporet til å tenke grundigere gjennom hvordan et menneske som Hitler kunne få så stor makt.

Finner man og fostår lovene om årsak og virkning så kan man lettere forstå hvordan og hvorfor ting skjer. For eksempel har jeg nå lettere for å forstå hvordan terror og slik skjer. Ja, faktisk så har jeg nå også lettere for å forstå mye av det gale jeg selv har forårsaket når jeg har forsøkt å gjøre det jeg tror er rett.

Slike forhold som vi så under 2. verdenskrig kunne bare komme i stand ved at man satt i gang psykologiske prosesser som begynte å virke på menneskemassene. Ved å finne de psykologiske lovene og hvordan de virker på flertallet, får man et våpen og verktøy som gjør at man kan utøve makt og kontroll. Å innse dette har gjort det lettere meg å forstå hvorfor det mange kaller det uforståelige kan skje. 

Jeg tror det dummeste man kan gjøre er å forsøke å hindre sine medmennesker i å si sin mening fritt og åpent. Jeg kan ikke se at det noen gang i historien har ført til noe godt. Tvert imot.

Derfor tror jeg det er klokt og godta at andre mener noe annet enn en selv. Jeg opplever at når jeg fullt bevisst godtar at andre er seg selv, da tør flere av mine medmennesker å være seg selv når de er sammen med meg. Tenk så godt det er når andre føler trygghet når de er seg selv når de er sammen med meg! Ja, da blir det lett både å forstå hverandre og kommunisere med hverandre. 

Min smertelige opplevelse har også vært at når min væremåte fremmer at folk blir redde for å være seg selv, da har misforståelser lett for å oppstå, og det duker også for konflikter. Heldigvis har jeg forstått at det da er jeg som er årsaken til det vonde. Når man forstår dette, så er det lettere å unngå konflikter med mine egne barn, mine venner, min kone, ja alle mennesker. 

Det er synd det har tatt så lang tid for meg å se så enkle ting. Men veldig godt at jeg forstår det før barna mine har reist hjemmefra og må minnes hvor redde de var for å være helt ærlige og seg selv når jeg var hjemme. 

Forstår jeg ikke dette, men gir de andre skylden for virkningene min dominerende innstilling forårsaker, da er det ikke spørsmål om hvem som har rett eller galt. 

Jeg tror at det er det gode som fremmes når jeg arbeider for at alle mennesker som kommer i berøring med meg har full frihet til å mene det de mener. Min erfaring er at uenighet og konflikter fremmes når jeg ikke skaper rum og frihet til det. Min personlige erfaring er at det da blir mye lettere å sette meg inn i og forstå andres tenkemåte, væremåte, deres miljø, opplevelser, følelser, redsel, historie osv. Da blir det også lettere å kommunisere med alle. I en atmosfære av frihet bor også tryggheten og trivselen. 

Jeg har opplevd at når andre gir meg friheten i deres nærvær, så erfarer man at det ikke lenger er så viktig å spørre om hvem som har rett og hvem som har galt. Da handler det ikke så mye om det lenger. Da har man ikke så lett for å komme i krangel om meninger, politiske spørsmål, ideologi, religion osv. Da finner jeg det faktisk interessant å høre på alle mennesker. Er man våken for disse lovene og skaper rom for frihets atmosfære, så er det mye lettere å forstå og motta lærdom fra alle. 

Det er når jeg blir forstått jeg forstår at jeg er blant de som forstår meg. Jeg er veldig glad for alle som har inspirert meg og gitt meg mot og styrke til å være meg selv. Da blir jeg virkelig kjent med både meg selv og de andre på en ny og dypere måte. Da har vennskap lett for å oppstå, og hva er vel bedre enn det?

Derfor må jeg gå i meg selv og være helt ærlig når folk er redde for å være seg selv i mitt nærvær. Jeg har spesielt opplevd dette med mine egne barn. Hva er verre for en far å oppleve enn at ens egne barn er redd for en? Jeg kan jo ikke anklage mine barn for at de er redde for meg. En slik far vil jeg arbeide iherdig for ikke å være. Lykkes jeg i dette arbeidet får jeg samfunn og vennskap med mine barn. Om de måtte mene noe helt annet enn meg, vil da ikke hindre meg i å ha vennskap og samfunn med dem.

Jeg tror mye av utryggheten et barn måtte føle i sitt hjem har sin rot i at de tror, erfarer eller har inntrykk av at det ikke er greit å mene noe annet enn foreldrene.

Kilde: www.ropdetut.com 

Gå til innlegget

Feilpublisering

Publisert rundt 10 år siden

Gå til innlegget

Feilpublisering

Publisert rundt 10 år siden

Gå til innlegget

Ettersom vi lever i de sidste dager, er det klokt å søke etter lys og klarhet. Enhver av oss som søker sannhet og virkelighet bør søke å bli satt i stand til å tyde vår egen tid, og få klarhet i den kommende.

Vi lever nå en en tid, som Bibelen kaller, "De siste dager". De siste dager startet ved Jesu oppstandelse. Altså i år 0,-. Det er derfor de kristne alltid har sagt at vi lever i de siste dager. De "siste dager", altså de dagene som er mellom Jesu oppstandelse og Jesu gjenkomst, har også sine siste dager. Det som skal foregå i disse dagene, kaller de Kristne "Den store trengsel". Bibelen forteller oss at det skal være en stor trengsel de siste 3,5 - 7årene før tusenårsriket. 

De kristne har, etter som tiden har gått, oppfunnet nye ord for å beskrive og tolke sin samtid. Vi har også et begrep som heter "endetiden". Endetiden blir av de fleste kristne oppfattet som de, la oss si siste 10-70 årene før den store trengsel begynner. Mange av oss tror at vi lever i endetiden nå. Jeg for min del har hatt den klare oppfatningen at jeg har levd i endetiden siden jeg ble født. Altså siden 1966. 

Det jeg skriver om her, vet jeg 10-tusenvis av kristne i landet vårt har en ganske klar oppfatning om er sant. Det har de vekkelseskristne fra 1907 og fremover sørget for å overlevere til våre åndelige besteforeldre og foreldre. Derfor er det en sterk tro og overbevisning i KristenNorge om en hel del av det vi kan vente oss når Den store trengsel begynner. Og endetiden var altså de siste årene før den store trengsel. 

Nå skal vi se litt på hva De vekkelseskristne fra 1907 har forutsagt kommer til å skje i endetiden. Det bør jo være av stor interesse for oss som lever i dag og se etter om disse personene som av sin samtid ble regnet for å være skrullinger, hadde noe vettugt å si om fremtiden. Altså om den tiden vi lever i. Jeg for min del syntes det er veldig intressant å se etter hvem som tolket, både sin samtid og fremtid rett i forhold til ettertidens tolkninger. 

Hvis det så viser seg at disse vekkelseskristne absolutt hadde noe å fare med, så er det vel stor sjanse for at, nettopp disse menneskene, opplevde det vi kaller virkeligheten. Og det er vel den både du og jeg er intressert i å få tak i. Ikke sant? Eller er det ikke virkeligheten, kanskje, som lokker mest på deg. Er det heller ideologiske læresetninger som er menneskeskapte og fulle av feil og manger på grunn av at de som satte dem sammen verken klarte å tolke fortiden, samtiden eller fremtiden. Derfor var det en hel del problemstillinger, utfordringer og vanskeligheter og også umuligheter de ikke tok høyde for ville komme. Jeg for min del ønsker da å leve i det som til syvende å sist går av med seieren. La oss se hva en av disse vekkelseskristne skrev! 

Tannlege Aksel Smith, sønnesønn av Johan Christiansen og sønn av Christian Johannesen Smith, skriver i det kristne tidsskriftet Skjulte Skatter i desember 1915, noe meget intressant og svært aktuelt for vår tid. Det bemerkelsesverdige er at han klarer å forutse dette allrede i 1915.

Diverse utdrag fra artikkelen "Lys over antikrist" fra desemberutgaven av Skjulte Skatter i 1915: 

SITAT: "Ettersom tiden går vil ikke menneskenes vesen forandres, men deres idealer vil ta andre former enn før. Mens idealerne før var hva man nå vil kalle rå, går de nå over til å bli skjønne, og de smykker seg med kjærlighetens og rettferdighetens navn. Det er disse idealer av et opphøyet menneskeliv og menneskesamfunn som i den siste tid vil danne en mektig kilde til menneskelig enhet og sammenslutning; men opphavet er djevlen. Sin synd og sine lyster tar menneskene med seg inn i sine opphøyede idealer og ikledt disse idealene blir synd ikke lenger synd og lovbrudd(mot guds bud, red. anm.), men kun nytelser." SITAT SLUTT

 SITAT: "Likesom lys over råhet vil øke kravet om det menneskene synes er edelt, således vil lys over den nåværende krigs vanvittige myrderier fremme folkenes ønsker om fred. Her flyter menneskenes tanker sannen i det ene ideal. Her kommer de mektige nasjonale og internasjonale sammenslutninger til å smelte sammen i det ene brennpunkt. Her vil sosialister og fredsforeninger, ja også religiøse sammenslutninger stemme overens." SITAT SLUTT

SITAT: "Det er mektige krefter som er i bevegelse for å løfte slekten opp i en høyere sfare, men uten Kristus. Sivilisasjon og kultur er det som har fanget menneskene." SITAT SLUTT

 SITAT: "Satan lar gjerne menneskene øve barmhjertighet og kjærlighet, bare de ikke blir overbevist om synd og offeret for synd. Den tid vi går i møte vil bli en toleransens og humanitetens tid. Da alle idealer skal settes ut i praksis. Som en ledende sosialst sa: "Nå er ikke lenger det synd, som man før kalte synd, og når sonofferet(kristendommen muliggjøring, red anm) er borte, da er vår tid inne."

 Når man med sin synd og sine begjæringer hever seg opp i en ny, moderne og idealistisk tankegang, hvor erkjennelsen av synd mangler, da har man funnet en ny moral, som en sa var høyere enn den moral Kristus kom med. Her er vår tids frihet. På denne måte avskaffer man synd og offeret for synd. Man avskaffer lov for synd og her møter vi lovløshetens hemmelighet. Og hva er større frihet enn lovløshet? SITAT SLUTT

 SITAT: "Derfor opplot de i sin storhet sin munn til spott, og de begynte å føre krig mot de hellige. For disse gikk ikke inn på deres tanker og ville ikke anerkjenne hva de hadde fått i stand. Og det er rimelig, at de vil føre kamp mot de hellige; for når de har fått i stand sine idealistiske tanker, når fred, barmhjertighet og kjærlighet rår, skulle da ikke de troende være de først til å anerkjenne dette? Men da det hele er lagt utenom Kristus, går de hellige derfor ikke med. Og de blir annsett som opprørere mot dem.

Det fredsrike som menneskene skal få i stand skal bli godt styrt, for den som bryter freden og dreper noen med sverd, han blir dept med sverd, og dersom noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap V. 10. Det blir øye for øye og tann for tann. Alle må bøye seg under makten. Derfor vil det midt i freden bli en voldsom trengselstid for alle som ikke vil unnerkaste seg. Se v. 15, 16 og 17. Midt i freden et redselsherredømme!" SITAT SLUTT (Åpenbaringen 13:10 + 15-17, red. anm.)

 SITAT: "For likesom Gud forstyrret Babels tårn, således skal han også forstyrre dette menneskeverk. Han skal vise dem, at det ikke er fred for den ugudelige. Derfor utsendes syv Guds engler med syv Guds vredeskåler og tømmer dem ut over jorden.

Det blir hårdt for menneskene å se sitt byggverk falle. De skal endog tygge sine tunger av pine. Men alteret skal rope: Ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer. (Åpenbaringen 16:7 red. anm.)

Det er de sanne og rettferdige dommer som skal ha det endelige ord. Salig er den som lar Guds dom allerede nå begynne fra Gud hus.

Hva menneskene drømte om skal ikke lykkes for dem. Pest og krig og alle forferdelige ting skal nå dem. Og antikrists regimente skal ikke bli langt. Kristus skal komme med sine hellige, han skal seire over dyret og den falske profet, som hadde ropt fred, fred hvor det dog ingen fred var, og de blir kastet i ildsjøen.

Hvorfor kalles antikrist fortapelsens sønn? Jo, han opphøyet seg mest. Den som opphøyer og hovmoder seg mest, han danner kronen på alt som heter fortapelse, for han vil styrte lengst ned.

Vi har tatt disse ting med, for at vi skal lære å skille åndene i denne innbrytende nye tid, da begivenheterne ville rulle opp Guds planer med mennesket." SITAT SLUTT

 

Kilde: http://ropdetut.webs.com/apps/blog/show/7986153-v-r-tid-og-det-fremtidige 

Jeg vil anbefale enhver som søker Kristi anerkjennelse og nåde, å gå til de tidlige skrifter fra fra begynnelsen av vårt århundre, som ble forfattet av disse Jesu etterfølgere. Jeg kan nevne navn som kadett Elias Aslaksen, overkanoner Johan Oscar Smith, skredder Sigurd Bratlie og tannlege Aksel Smith

Jeg har blant annet lest boken "Bruden og Skjøgen, av Sigurd Bratlie. Den ble gitt ut på 40-tallet, og er, spesielt i lys av den stemningen vi merker brer seg utover Europa i dag, meget aktuell for de troende som lever nå.

Min oppfattelse av Det Kristne Norske Folk, er at de har sviktet totalt i forhold til å la antikristelig, human hedonisme utbre seg og innta hele nasjonen, UTEN å gjøre nevneverdig mostand. Det er en stor skam og jeg skammer meg dypt over meg selv først og fremst.  

Reis deg til strid hver kvinne og mann! Gjør hva du kan! Bryt deg nytt land! Ingen for liten er, eller stor. Herren har talt, så gå!

Gå til innlegget

Job 29:24."Når de var motløse, smilte jeg til dem, og mitt åsyns lys kunde de ikke formørke. "

Det er ikke bare de motløses påvirkning som kan formørke vårt åsyn. Uvennlighet, herskesyke mennesker, usanne og dårlige rykter er alt sammen temaer som formørker det fleste menneskers åsyn. Men ditt åsyn skal alt dette ikke klare å formørke. Ved av hjertet å søke Gud og drikke av Hans Ånd får du kraft til å stå fast for hans åsyn og elske alle mennesker. Da vil ditt åsyns lys ikke formørkes.

2. Kor. 4:6: "For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Her ser vi hvor viktig det er med kunnskapen om Guds herlighet, den som strålte frem i Jesu Kristi åsyn. Det er først når vi får Jesus som vår forløper vi begynner vi å løpe etter. Da har vi fått øye på Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn. Følger vi da opp med å løpe etter, vil Guds herlighet også begynne å stråle frem fra oss.

Da vekkes også mørkets krefter der hvor de finnes. Da vil det alltid oppstå en krig mellom lyset og mørket. Men ditt åsyns lys skal ikke formørkes. Frykt derfor ikke om mennesker står opp og strider mot deg og nekter å slippe deg inn i sin krets og "lune" skygge.

Matteus 10:25: "det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og tjeneren som sin herre; har de kalt husbonden Be'elsebul, hvor meget mere da hans husfolk! Frykt derfor ikke for dem! for intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; det jeg sier dere i mørket, det skal dere si i lyset, og det som viskes dere i øret, det skal dere forkynne på takene. Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!

Står vi da fast i sannheten og ikke lar oss skremme av mørkets makt, kommer vi inn i den kunnskapen som underviser om virkeligheten, det som gjelder og det som er sant og godt. Da avsløres løgnen og vi ser tingenes tilstand slik de er.

Virkeligheten kan nok ofte å være ganske grell og det kan ta på å erkjenne sannheten om hvordan alt forholder seg. Sannheten om seg selv kan svi, men også sannheten om ens venner og familie kan være vanskelig å godta. Man har gjerne trodd på en virkelighet om at alt var så mye bedre.

Det er menneskets vis å forsøke å mane frem en virkelighet som ikke forstyrrer ens ønsker og den virkeligheten man har innbilt seg selv eller har blitt innbilt av andre. Men så begynner kunnskapen i Jesu Kristi åsyn å skinne for en. Da ser man at sakene ofte forholder seg helt annerledes.

La nå ikke forholdene og menneskene inne i dem, formørke ditt åsyns lys! La lyset skinne! Lev Kristus, han som ikke tok ære av mennesker, han som elsket sannheten uansett hvor grell og stygg den var.

Vær barmhjertig mot den fattige! Elsk den elendige, den upopulære og forhatte! Du skal ingenlunde straffes av Gud for det. Tvert imot.

Stå den herskesyke og manipulative i mot! La han ikke formørke ditt åsyns lys!

Be for alle, også de vrange!

Strål!

La ditt åsyn bli et vitnespyrd om Kristus, slik at andre fatter mot og får lys og lyst til å følge etter! Da har du i sannhet ikke levd forgjeves.

La intet og ingen personer eller hendelser formøre ditt åsyns lys!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere