Ronny Johansen

Alder: 55
  RSS

Om Ronny

Følgere

Hva er din tilflukt?

Publisert over 3 år siden

Jeg vil synge om Kristi bud. En sann og herlig rikdomsgave er de bud Kristus mottok fra Faderen og selv levde, for så å overgi oss. Jesus opplyser oss innenfra ved disse bud og Hans kraft og nåde gjør at vi ved dem kan oppfylle loven.


Jeg har tatt min tilflukt til Jesus Kristus. Men jeg kan umulig ta min tilflukt til Ham i sannhet, uten at jeg tar min tilflukt til Hans bud og befalinger. Det er bare der vi finner tryggheten, sannheten, nåden og kraften. Utenfor Kristi bud og befalinger er det kun løgn og evig mørke.

Det er bare en vei til lyset og livet. Det lys og liv som dømmer og tar livet av meg etter kjødet. Det er mange som forsøker å komme frem på veien gjennom kjødet, så de kan få del i landets herlige frukter. Men mange av de som forsøker å trenge seg frem der treller og strir og ei annerledes blir.

For å få del i Kristi liv, så må jeg inn i det lovede land. Men da må jeg over floden Jordan. Det er dødsfloden. Der jeg dør ved troen på og erkjennelsen av straffen Gud proklamerte over meg da jeg ble korsfestet med Kristus på Golgata kors. Dette er min død død med Ham, forat jeg kan leve det nye livet i Ham, etter Hans bud og befalinger.

Men når jeg er avdød fra synden, så er jeg blitt levende med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. For er jeg død med Ham, da tror jeg også at jeg skal leve med Ham. Jeg har gått over fra døden til livet fordi jeg nå elsker mine søsken.

Dog, det er bare en vei til Kristi liv. Og da snakker jeg om det livet som tar livet av mitt kjød. Det kjødet som blir med meg opp av dåpens grav og som er fullt virksomt etter at jeg har oppstått med Kristus.

Veien til Kristi liv kan kun nåes og oppnås gjennom Kristi bud. Hva vet jeg om Kristi liv? Jeg kan kun lære Kristi liv å kjenne ved å holde Hans bud. Dersom jeg sier at jeg kjenner Ham, men ikke holder Hans bud, så lyver jeg.

Jeg leser i Skriften at Jesus begynte å gjøre og lære. Altså gjorde og levde Han det han selv lærte. Han hadde holdt Faderens bud og praktisert Hans lære og kunne derfor gå ut og forkynne et liv. Så når jeg mottar Jesu bud, så mottar jeg Hans liv. Jeg kan ikke motta Kristi liv uten å motta Kristi bud. Men mottar og holder jeg budet, så mottar jeg og lever også livet.

Straks vi begynner å gjøre etter Faderens bud, de som er overgitt oss av Sønnen, så vil begjæret bli belyst av budet og dødet ved Ånden. Har man fullt fokus på å holde budene, så belyses det heslige kjødet og fortæres i utførelsen av budet. Effektivt og raskt.  

Det er i Kristi bud, når de skal holdes, jeg trenger formaningene i brevene, til å vise kjærlighet, mildhet, tålmodighet, barmhjertighet osv. Uten Kristi bud, så kan formaningene i brevene føre meg vill. For alt som er skrevet av apostlene, har sitt oppkomme og sin kilde og fulle oppfyllelse i evangeliet om Guds Sønn. Apostlenes brever i Det Nye Testamentet kan jeg derfor kun forstå, fatte, motta og praktisere rett når jeg legger de under Jesu bud og befalinger i evangeliet.

Jesu bud, når de tas i mot og erkjennes, trenger inn i legemet og gir meg lys over begjæret, og kraft ved Ånden til å oppfylle loven. Det finnes ingen kraft til å oppfylle loven uten i og gjennom Kristi bud og befalinger. Åndens kraft til å holde budet ligger i troen på og erkjennelsen av budet. Erkjenner jeg ikke budet ved tro, så får jeg heller ingen kraft. Erkjenner jeg, er det mer enn nok av kraft. Da blir bommer av jern til fyrstikker og dører av kobber til smør.

I denne etterfølgelsen av Jesu Kristus, kjenner jeg meg skyldig til å vandre som Han vandret. Uten å trekke noe fra eller legge noe til. Jeg blir besatt og inntatt av min Mesters bud og befalinger.
Paulus beskriver det slik:
"For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss, idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort - alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.
2.Kor. 2:5-11

Gå til innlegget

Hvorfor reformasjon og fornyelse?

Publisert over 3 år siden

Reformasjon” fører alltid til en grunnleggende omveltning av virkelighetsforståelsen. Ord og begreper får et helt nytt innhold. Når fornyelsen og reformasjonen er drevet frem av Jesu Kristi Ånd, så opplyses hjertets øyne til de som tar imot lyset og lar seg fornye.

Den største revolusjon og omvelting som noen gang har skjedd i verdenshistorien, både når det gjelder for det enkelte mennesket, og for troen, virkelighetsforståelsen, det kulturelle og sosiale liv, er den omveltning som personen Jesus Kristus og Hans liv, død og oppstandelse forårsaket.

Når vi ser tilbake i vekkelseshistorien blant Guds folk, så ser vi alltid at det har vært nødvendig med fornyelse og reformasjon. Etter store vekkelser som grep dypt inn i folks liv og gjenfødte dem til Guds barn, så kom det alltid en tid med frafall. Det kom inn en ånd og en “reformasjon og “fornyelse” som ikke var god.

Den nye ånd gikk til angrep på de sunne og åndelige begrepene og ga og fylte de med nytt fordervet innhold og forståelse som ledet dem bort fra evangeliet og inn i selvbedrag, religiøs storhet, falsk frihet og bekymring for og jag etter jordisk rikdom og herlighet. Ordet ble kvalt og bar derfor ikke frukt. 

Men hvorfor blir fornyelse og reformasjon nødvendig? Har vi ikke Bibelen? Det som står der, trenger vel ingen fornyelse og reformasjon? Nei, Ordet trenger aldri fornyelse. Vi har derimot stort behov for at  Ordet som skal fornye og reformere oss.

Når ordenes betydning og begrep er blitt formørket og fordervet tilstrekkelig av satan og hans lakeier,  så vil Ordet ved Guds Ånd atter trenge gjennom med sitt lys og angripe og fordrive tåken og mørket som satan står bak. Reformasjon og fornyelse har alltid kommet når djevelen, han som opptrer som en lysets engel skikkelse, har fylt menneskene med sine forklaringer og deres religiøse organisasjoner med det som menneskene har sans for og ser opp til.

For meg ser det ut som Gud ned gjennom tidene har latt vekkelser og fornyelser, som så har skapt store bevegelser, som igjen har blitt formet og laget til organisasjoner og store kirkesamfunn, gå fullstendig til grunne, før han på ny har sendt guddommelig reformasjon og fornyelse. Gud føder og bygger alltid sin menighet og sitt rike på menneskenes ruiner. 

Hver gang vi ser en vekkelse dør ut, så ser vi hvordan den forståelse og forkynnelse som forårsaket og fødte vekkelsen, omdefineres. Ordene og forståelsen av disse, som Ånden fødte frem i vekkelsens begynnelse, og som kanskje holdt seg i flere tiår, blir utsatt for angrep fra falske profeter. De falske som alltid vil klare å kjempe  seg opp til å bli fyrster blant Guds folk når vekkelsen dør ut, angriper alltid åndsforståelsen i forsamlingen og søker å endre på den til sin egen vinning. 

Det er når ledelsen blir pengekjær og falsk det alltid går skikkelig galt med flertallet, som da føres vill. Og siden satan alltid får makt gjennom flertallet, så går det som det må gå. Bevegelsen som begynte som et Guds verk, ender i ruiner. Gjerne med store åpenbare skandaler både når det gjelder økonomi og moral.

Når de falske profetene har angrepet Jesu bud og lære, og maktet å omdefinere evangeliet og gi det et annet innhold enn det opprinnelige, er tiden moden for fornyelse og reformasjon. Når begrepene evangeliet kom med er omdefinert og det hele har drevet bort fra evangeliets ånd og forståelse, så får har vi  fått et annet evangelium og en annen ånd og en annen Jesus. Dette falske og nye vil gjerne Guds folk tåle, advarer Paulus oss. 

Det kommer inn en ny og mykere og mer tolerant forståelse og tolkning av Jesu skarpe ord og bud. Ser og hører vi etter, så vil den våkne se hvordan ord og begreper som "Guds bud",“rettferdighet”, “frafall”, “selvfornektelse”, “nøysomhet”, “storaktighet”, “pengekjærhet og havesyke osv, får helt annet innhold og betydning enn tidligere. Ja, ofte vil vi da få se at de som "alle" tidligere skjønte var både urettferdige, pengekjære, storaktige og havesyke, etter Guds lovs dom over deres liv, tale med den største selvfølgelighet, nettopp om disse laster og hvordan alle bør fornekte seg disse.

På denne måten ødelegger den onde begrepene mer og mer. “Jesu Kristi tro” slutter å bety “Jesu Kristi tro” og “Kristi liv og rettferdighet” slutter å bety “Kristi liv og retterdighet”. Vi får et surrogat. Havesyke og storaktighet, er ikke lenger havesyke og storaktighet. Vi får en erstatning. Vi får en annen Jesus, med et annet liv. Det kommer inn en ny forståelse, en forståelse som tegner en ny Jesus for oss og fyller oss med en ny ånd, om vi ikke tar oss i vare. Og dette er en Jesus og ånd, advarer Paulus oss, med et annet evangelium og som vi gjerne vil tåle. Ja, selv de Åndsdøpte korinterne som hadde all lære og all kunnskap og som ikke manglet noen nådegave, ville gjerne tåle en slik Jesus med denne nye ånd og evangelium. 

Paulus så og erfarte hvordan dette fenomenet tedde seg.
Paulus advarer oss derfor og lærer oss hvordan satan selv skaper seg om til en lysets engel, og at det derfor ikke er noe spesielt når satans tjenere skaper seg om til rettferdighetens tjenere for Kristus. 

Hva annet mål har vår arge motstander og anklager, enn å forderve Kristi lære og fylle ordene med menneskelig forståelse og sitt innhold? Da blir jo bedraget komplett. Rett læreform, med en forførende og fordervet forståelse av innholdet og med en falsk Kristus som kun leder til tap av kraft, visdom og i siste innstans liv.

"For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det!"

"For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger."
2.Kor. 11:4+13-15

Vi ser at de forskjellige reformatorene opp gjennom tidene, hadde alle sine egne veier i Kristus. Eller vi kan si, sin måte å vekte og formidle evangeliet og budene i dette på. Dette var herlige veier og åpenbaringer i Guds uransakelige kunnskap og visdom som fødte frem ekte disipler for Kristus. Og hver reformator bar rikelig frukt i sin samtid. 


Det vi ser når frafallet blir modent, er at kirken, menigheten eller organisasjonen til slutt blir et stort økonomisk forretningsforetak (et Babylon og en skjøge som driver hor med verden og blander seg med folkene). Lederne som er ulver i fåreklær, blir derfor rike i takt med menighetens forøkelse av rikdom og antall mennesker. 

Det som styrer det hele i slike religiøse organisasjoner er finansene, og det hele blir mer eller mindre bestemt og bedømt etter denne verdens løp og ånd. Vi ser de troende begynner å bruke gudsfrykten og kunnskapen de har fått ved Guds lov som en vei til økonomisk og jordisk vinning for kirken eller sekten. Alt går mer og mer ut på hvordan man få tak i mer av det jordiske og dets herlighet.

La oss be om vekkelse og reformasjon i Norges land. Når jeg ser på ruinene etter de gamle, så fødes belives håpet om og troen på bønnhørelse i mitt hjerte. 

 

Gå til innlegget

Guds domstol i menigheten

Publisert over 3 år siden

Jesu Kristi vilje er å opprette sitt rike blant menneskene etter sine lover og bud. Når dette skjer oppstår menigheten hvor Kristus er hodet. For at et rike skal kunne oppstå og fungere, så må man ha en grunnlov samt en domstol og en høyesterett. Før en slik grunnlov med fungerende domstol er satt i stand, så er det ikke snakk om et samlet rike og et legeme med et hodet. Det kan være enighet om en masse ting, men Kristi menighet i egentlige forstand som et fungerende legeme med makt i verden og som en by som ligger på et høyt fjell, blir det først snakk om når to eller flere enes om Kristi grunnlov og setter i stand en fungerende domstol etter Jesu Kristi befaling i evangeliet.

 

La oss sette oss grundig inn i hva denne grunnloven i Kristi rike egentlig går ut på og hvordan riket oppstår når vi underlegger oss loven og oppretter domstolen etter Kristi befaling! Med en gang en slik domstol er opprettet så erfarer vi de guddommelige kreftene i menigheten. De som gjør oss til ett med Faderen og Sønnen.

Se til at I ikke forakter en av disse små! for jeg sier eder at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn. For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. 

De små er de for meg, som jeg mener synder. Disse, sier Mesteren, må jeg se til å ikke forakte. Hvorfor tror jeg Jesus opplyser og advarer meg om dette? Jo, fordi det ligger så lett for meg å forakte den som jeg mener synder. Nå er det nok ikke mange som mener de forakter de stakkars små, de som synder. Men se til! Er det ikke forakt kanskje, når man forlater det ene fåret og går til de 99 andre og forteller om det ene fåret sin villfarelse?! 

Hvad tykkes eder? om et menneske har hundre får, og ett av dem forviller sig, forlater han da ikke de ni og nitti i fjellet og går bort og leter efter det som har forvillet sig? Og hender det at han finner det, sannelig sier jeg eder: Han gleder sig mere over det enn over de ni og nitti som ikke har forvillet sig. Således er det ikke eders himmelske Faders vilje at en eneste av disse små skal fortapes.  

Dette vi ser her er det motsatte av forakt. Dette er sann og ekte oppofrende kjærlighet. Man går ikke til de 99 andre og forteller om den ene sin villfarelse. Nei, man oppsøker den ene i enerom og forsøker å hjelpe han til rette, slik at det kan bli slutt på synden og villfarelsen.

Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord. Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.  

Her ser vi hvordan domstolen i Kristi menighet fungerer. Når vi mener en bror eller søster har syndet, så går vi ikke rundt til de andre og forteller og snakker om det. Nei, det er forakt, leste vi. Da oppsøker vi vedkommende i enerom og søker å hjelpe han til rette, slik Herren her befaler oss. Hvis det da viser seg at vi har med en hedning å gjøre og ikke bror, så ser vi hvordan Kristi domstol avslører dette. Slik forhindres menigheten å bli ødelagt, så hedninger ikke til slutt hersker over Guds folk.

Ved Kristi domstol avsløres de falske brødrene og dødsrikets porter får ikke makt. Når slike falske brødrene avsløres, så advarer vi kraftig mot dem ettersom enhver av oss har tro til! Hver på vår måte!

De falske er disse som nekter å ta imot våre tilgitte og uskyldige brødre og som gjerne utstøter de av synagogen som ikke underlegger seg deres makt og autoritet. Det slike ønsker er å opprette sin domstol i menigheten. Stikk mot Kristi bud og befalinger. Slike er vår oppgave å avsløre og refse etter Kristi eksempel, ettersom vi har tro til.

Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.  

Denne domstolen har en veldig makt og autoritet på jorden. De som er underlagt denne domstolen har en veldig makt med Gud i sine bønner. Herren underviser oss:
Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.


Her ser vi hvordan Kristi rike og domstol oppstår. Der hvor to og tre oppgir sin egen lov og underlegger seg Kristi lov og lære, åpenbarer Kristi rike seg med kraft. Der lover Herren selv å komme og være hodet. Slik oppstår Kristi legeme. Det er ikke slik at Kristi legeme er plassert noe bestemt sted. Der grunnloven hersker og domstolen fungerer, der er også Jesus hodet. Der den ikke fungerer, der er heller ikke Kristus hodet. Så lenge denne domstolen ikke fungerer, så er det ikke snakk om noe fungerende Kristi legeme.

Da gikk Peter til ham og sa: Herre! hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham det? så meget som syv ganger? Jesus sa til ham: Jeg sier dig: Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger.

Spørsmålet dukket ganske raskt opp hos Petter. “Hvor ofte skal jeg tilgi?” Han syntes nok dette hørtes veldig enkelt ut i forhold til hva Moseloven hadde krevd. Der var det øye for øye og tann for tann. Man kunne ikke bare angre og få tilgivelse sånn uten videre. Nei, det måtte gjøres opp. Det måtte gjøres og trengtes bot for synden man hadde begått. Så kom Jesus med noe helt nytt. Angret broderen som hadde syndet mot deg, så skulle du straks tilgi. Dette var noe helt nytt som de ikke hadde skjønt. Lovens ånd var jo klar, men de hadde ikke lovens ånd, men kun dens bokstav. Nå møtte og smakte de på lovens ånd i Han som hadde gitt dem den loven de hadde mottatt som bokstaver innhugget i stentavler. 

Det var derfor ikke noe underlig at Peter spurte om “hvor ofte?” Var det ubegrenset liksom? Ja, det var det. Ikke syv ganger, men sytti ganger syv ganger. Det er hele 490 ganger. Noe som vil si at du kommer ut av tellingen og glemmer og tilgir uendelig antall ganger hver dag. Det heter jo at vi skal tilgi og glemme som vår himmelske Far.

Derfor er himlenes rike å ligne med en konge som vilde holde regnskap med sine tjenere. Men da han begynte på opgjøret, blev en ført frem for ham, som skyldte ti tusen talenter. Men da han ikke hadde noget å betale med, bød hans herre at han skulde selges, han og hans hustru og barn og alt det han hadde, og at der skulde betales.

Her ser vi hvordan lignelsen peker på hvordan det er når jeg har syndet mot Herren og skylder Han det jeg ikke kan betale. Loven dømmer meg jo til død og fengsel.

Da falt denne tjener ned for ham og sa: Vær langmodig med mig, så skal jeg betale dig alt sammen! Da ynkedes denne tjeners herre inderlig over ham, og lot ham løs og eftergav ham gjelden.

Her undervises vi hvordan jeg ble tilgitt når jeg erkjente min skyld og angret og ba om mulighet til å gjøre det godt igjen. Hvordan Herren da skal ynkes inderlig over meg og etterga og tilga meg alt. Totalt og uten krav om noe som helst godtgjørelse eller betaling.

Men la oss nå si at jeg synder mot min bror og ikke vil erkjenne skylden og vise anger. Hva da? Skal jeg da tigis som en broder allikevel? Nei, leser vi lenger opp her. Da skal jeg føres frem for Kristi domstol i menigheten. Det er der hvor to eller tre vitner er underlagt Kristi lov og Hans navn, og som etter sin dom skal legge saken frem for den høyeste rett som er Kristi menighet. 

Men da denne tjener gikk ut, traff han en av sine medtjenere som skyldte ham hundre penninger, og han tok fatt på ham og holdt på å kvele ham og sa: Betal det du skylder! Da falt hans medtjener ned og bad ham og sa: Vær langmodig med mig, så skal jeg betale dig! Men han vilde ikke; han gikk bort og kastet ham i fengsel, til han betalte det han var skyldig.

Her ser vi at medtjeneren erkjente og ba om tilgivelse og ønsket å gjøre bot. Allikevel ville ikke tjeneren tilgi, men forlagte fengsling og utestengelse fra samfunnet.

Men da hans medtjenere så hvad som skjedde, blev de meget bedrøvet, og de kom og fortalte sin herre alt det som var skjedd. Da kalte hans herre ham for sig og sa til ham: Du onde tjener! all din gjeld eftergav jeg dig, fordi du bad mig; burde ikke også du forbarme dig over din medtjener, likesom jeg forbarmet mig over dig? Og hans herre blev vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig.

Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder om ikke enhver av eder av hjertet tilgir sin bror.

Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. Men den største blandt eder skal være eders tjener. Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Her ser vi Kristi rettferdighet stråle frem. Hans herlighet i menigheten er at det bare er en som er stor, og det er Kristus. Alle andre er likeverdige og små. Og den største blant de små, han ydmyker seg ned under den minste. Han blir den minste. Noe som vil si at han ikke mener at hans vitneutsagn har mer verdi eller troverdighet enn den aller minste sitt vitneutsagn, tross alle hans trofaste år i selvfornedrelse og sannhet, og tross hans meget gode navn og rykte og alle sine gode selvoppofrende gjerninger.

I dette samfunnet får ikke eldstebroderen lov å dømme en ungdom skyldig fordi han “kjenner det i sin ånd”. Alt må gå etter Jesu Kristi forbilde og eksempel og etter Hans befalinger. Ingen er større enn den andre. Ingen har noe mer å si enn den andre. Enhver er ukrenkelig i Kristus og står for sin Herre ved sin egen tro og samvittighet. Og nåde den som forsøker å trenge seg mellom Kristus og Hans Brud! Han kommer til å få kjenne hvor hardt det blir å stampe mot brodden.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere