Kjetil Nilsen

Alder: 69
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.

.... og det ubegripelige er at israelske okkupasjonsmyndigheter går fem på og blir lurt av "Hamas kyniske propagandataktikk" gang på gang. Ufattelig lite lærenemme, med andre ord.
Villig vekk dreper og lemlester de barn og andre sivile "som blir sendt i skuddlinjen som kanonføde". Helt "uforskyldt" fra okkupantens side hver gang, selvfølgelig.....

Virkelig noen som etter 50 års brutal okkupasjon fortsatt kjøper en slik logisk kortslutning?

Gå til kommentaren

... men er det noe å kritisere?

Publisert over 3 år siden

- I dag kan vi fremføre kritikk direkte til israelske myndigheter, skriver Hareide.

Joda, det kan vi - inkludert Hareide selv. Men kritiserer han israelske myndigheters forvaltning av okkupasjonen?

Jeg hører ham ikke. Hva er det i så fall han kritiserer? Den omfattende, systematiske og institusjonaliserte mishandlingen av mindreårige arrestanter, for eksempel? Bidrar han til å sette søkelys på denne mishandlingen i det offentlige rom og fra Stortingets talerstol? Krever han oppfølging og konkrete tiltak fra regjeringen for å få stanset slike former for grove maktovergrep mot den okkuperte sivilbefolkningen?

Hvor er engasjementet? Jeg hører bare fra Hareide at kritikk av Israel er urettferdig, unyansert, ensidig ….. Så, ser han i det hele tatt noe det er grunn til å kritisere ved okkupasjonspolitikken? Krenkelsene av folkeretten? Krigsforbrytelsene?

På spørsmål i Stortinget 23.02.2015 fra SVs Karin Andersen hva Norge vil gjøre for å sikre at arresterte palestinske barn behandles i tråd med internasjonale konvensjoner, svarte daværende utenriksminister Børge Brende bl.a.:

- Unicef kommer med i alt 38 praktiske forslag for å reformere det militære fengselssystemet for å sikre at barnas rettigheter ivaretas og dårlig behandling reduseres….
- Frihetsberøvelse av barn er en siste utvei og bør vare kortest mulig. Arrestasjoner bør skje i dagslys. Plastikkremmer rundt håndleddene bør forbys. Transport må skje i verdige og sikre former, ikke med bind for øynene. Avhør av barn bør alltid foregå under påsyn av advokat og barnets familie. Barn skal ikke settes i isolat….
- Vi forventer at Israel følger opp de forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet og at menneskerettsstridig praksis opphører.

Jeg går ut fra at Hareide deler Brendes synspunkter. Den ferske rapporten fra US State Department (se min kommentar #8) viser imidlertid at israelske okkupasjonsmyndigheter ikke har endret sin praksis. Brutaliteten fortsetter som før. Hva gjør man da? Hva tar Hareide til orde for?

Minner om at det internasjonale samfunn er forpliktet til å bidra til at folkeretten følges (art. 1) og skal aktivt bidra til at brudd på folkeretten opphører (art. 41).

Gå til kommentaren

Ikke boikott, ikke sanksjoner .... men hva?

Publisert over 3 år siden
en demokratisk rettstat

Hareide berører ikke okkupasjonen med ett ord i sitt innlegg - som om den ikke har noe med kravene om boikott og sanksjoner å gjøre.

Realiteten på Vestbredden er imidlertid slik Pedersen skriver i sin kommentar: Vi står overfor en rå og brutal okkupasjonsmakt og et lidende, okkupert folk. Hareide har selv besøkt Vestbredden, og har førstehånds kjennskap til forholdene.

De systematiske krenkelsene av internasjonal rett, og neglisjeringen av den okkuperte sivilbefolknings krav på beskyttelse av liv og eiendom, er det ene og alene Israel som okkupasjonsmakt som har ansvar for. Ingen andre. Okkupantens overgrep må faktisk betraktes i et svart-hvitt perspektiv, ettersom sivilbefolkningen i praksis er uten rettsbeskyttelse. Det hjelper lite om Hareide ønsker å støtte seg på VGs Hanne Skartveit som sannhetsvitne for å påstå noe annet.    

Systematisk mishandling av barn 
En lakmustest på okkupasjonens brutale karakter, er å se nærmere på hvordan israelske okkupasjonsmyndigheter behandler mindreårige som lever under israelsk okkupasjon på Vestbredden. Dersom ikke en gang barna skånes, vil det være en klar indikasjon hvordan  sivilbefolkningen forøvrig behandles.  

Det amerikanske utenriksdepartementet bør kunne være en akseptabel kilde for Hareide i denne sammenheng. Den 20. april publiserte departementet sin årlige rapport om menneskerettighetssituasjonen rundt om i verden.

I omtalen av Israel/Palestina refereres bl.a. til UNICEFs rapport fra 2013 – Children in Military Detention – som konkluderte med at “Mistreatment of Palestinian children in the military detention system appears to be widespread, systematic and institutionalized”. Med andre ord: Omfattende, systematisk og institusjonalisert mishandling av barn. - Kan dette betraktes annerledes enn i et svart-hvitt perspektiv, Hareide?

Den ferske rapporten fra US State Department henviser videre til ca. 400 vitneavhør av mindreårige, foretatt etter 2013. Dette materialet bekrefter UNICEFs konklusjoner, heter det. I tillegg viser rapporten spesifikt til dokumentasjon om mindreårige arrestanter fra 2017, der det fremkommer at:
* 93% av barna fikk hendene bundet med plastikkstrips ved arrestasjon
* 80% av barna ble påført bind for øynene
* 58% av barna ble utsatt fysisk mishandling
* 90% av barna ble frarøvet advokatbistand før avhør

Folkerettsbrudd  og overgrep uten konsekvenser?
Forstår jeg Hareide rett, er han ikke bare imot boikott av israelske varer produsert på den okkuperte Vestbredden, men også imot iverksetting av enhver form for sanksjoner mot okkupasjonsmakten Israel. Men han kan ikke bestride og lukke øynene for den israelske okkupasjonens brutale karakter – fortsatt etter 51 år.  Israel opptrer som alt annet enn en demokratisk rettsstat i de okkuperte områdene.

Så hvordan mener Hareide Norge skal forholde seg til disse overgrepene mot sivilbefolkningen og Israels kontinuerlige brudd på folkeretten? 

Gå til kommentaren

Dette er stikkordene for en fredelig løsning: Sikkerhet, rettferdighet og respekt internasjonal rett.

At Israel ønsker å legge premissene for en fredsløsning, er irrelevant. En diktert israelsk løsning, fundert på ekstreme sionistiske visjoner, gir i beste fall "fred" - ikke fred. 

Det grunnleggende premiss for en fredsløsning, er respekt for folkeretten.

Israel er en okkupasjonsmakt. Det holder verdenssamfunnet fast ved. Folkeretten er svært tydelig mht. forpliktelsene for en okkupant, og rettsvernet for de okkuperte. Israel kan ikke heve seg over dette - selv etter 50 år som okkupant.

Israelske myndigheter har mye å rydde opp i for å etterleve folkeretten. I neste omgang må man forhandle seg fram til løsninger som kombinerer sikkerhet for Israel og rettferdighet for palestinerne.

Gå til kommentaren

Et skrittvis samfunnsmord

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Hva slags ødeleggelser er dette? Er det resulatet av rene krigshandlinger - eller gjengjeldelse for angrep, eller er det målrettede ødeleggelser basert på andre motiver?

Jeg kjenner ikke detaljene bak hver av de raserte utviklingsprosjektene som The European Commission refererte til. Men vi kan med sikkerhet si at det er prosjekter som er knyttet til det sivile samfunn - gjerne som ledd i det internasjonale engasjement for palestinsk nasjonsbygging etter Oslo-avtalen. Naturlige militære mål er det i alle fall ikke.

Listen over israelske myndigheters vandalisering og rasering av bistandsprosjekter er imidlertid lang – og inkluderer også norskfinansierte prosjekter: Palestinsk statistisk sentralbyrå ble bygget opp med norske bistandsmidler, i samarbeid med vårt SSB. 38 mill. skattepenger var brukt på prosjektet da det ble «angrepet» av Israel i 2001. Tungt bevæpnede styrker tok seg inn i bygningen med makt og ødela og konfiskerte utstyr, computere og datamateriell.

Daværende SSB direktør Svein Longva var rystet over ødeleggelsene, og uttrykte at han så det spesielt bekymringsfullt at Israel hadde beslaglagt alle dataene fra folketellingen i 1997. Bare måneder etterpå, ble i alt 11 palestinske departementer invadert av israelske soldater. Resultat? Store materielle skader på bygninger; ramponering av datamaskiner og annet teknisk utstyr og inventar; beslag av bøker og dokumenter; tilgrising …

Vandalisering rammet i sin tid også Norges Vels forsøksgård for organisk landbruk i Gaza. Bistandsmidler for 4,5 mill. i produksjonsutstyr, bygninger og oppdyrket land ble brutalt bulldosert.

Et relativt ferskt eksempel: Søndag 4. februar i år, klokken 5 om morgenen, dukket israelske okkupasjonsmyndigheter opp i landsbyen Abu a-Nawar, utenfor Jerusalem. Oppdrag: Grusing av en skolebygning med to klasserom for landsbyens 3. og 4. klassinger - bygget i september med EU-midler. Skiltet som tydelig viste at skolen var finansiert av EU, stoppet ikke bulldoserne.

Du spør om mulige motiv? Uansett hva motivet måtte være, er dette brudd på folkeretten, og skal straffes. Det som evt. eksplisitt uttrykkes fra israelske okkupasjonsmyndigheter, er ikke nødvendigvis det egentlige motiv, for å si det forsiktig. Politisk analyse må til.

Personlig mener jeg israelske myndigheter utøver det den israelske sosiologen Baruch Kimmerling betegner som politicide overfor det palestinske samfunn. Den norske betegnelsen er «samfunnsmord». I dette ligger et skrittvis, men systematisk forsøk på utsletting av det palestinske samfunnet som en legitim politisk, økonomisk og sosial enhet – stikk i strid med det man var enige om i Oslo.

Dette er for meg det klare politiske motiv bak den israelske okkupasjonen, fordrivingen, koloniseringen, "bantustaniseringen" og vandaliseringen.

Dette samfunnsmord får ufattelig mange stygge uttrykk, som jeg forundres over at noen kan forsvare - og for det internasjonale samfunns del: fortsette å neglisjere, uten noen form for reaksjon eller sanksjon overfor overgriper.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere