Randi Nilsen

Alder: 54
  RSS

Om Randi

kristen. Ganske liberal

Følgere

Tro håp og kjærlighet

Publisert rundt 8 år siden

Om vi fyller all Guds vrede i en ball. hvor stor kan den bli? Guds vrede over ondskapen vi mennesker utfører. Hvor stor forskjell er det fra oss selv og Gud? Noen mennesker tror de kan stille seg i Guds plass og tro de kan tenke som Han. Men de har ikke fått sett at Gud er mye større, de har ikke noen åpenbaring om at Gud er over vår forstand. For å kunne tilbe Gud så må vi ha tro på noe som er større enn oss selv, noe som er større enn mennesket. Også når det gjelder kjærligheten.

Vreden står i forhold til kjærligheten. Om vi er likegyldig så har vi verken kjærlighet eller hat. Om vi lider med noen så vil vi også straffe den årsakende part. Om noen skulle drepe vårt barn så skulle vi som var nærmest kjenne sterkest hat mot det onde, i forhold til de som ikke kjente barnet vårt. De fleste i samfunnet ville allikevel kjent vrede imot morderen, fordi de har empati for de berørte og fordi de også kan tenke at det også kunne har rammet deres eget barn.

Vi kan lure mange på hvor er Gud opp i all den ondskapen? Hvorfor gjør ikke Gud noe? Det kan virke som jorden er helt menneskenes og Gud er utenfor noen makt til å gripe inn. Bortsett fra gjennom de ord han leverte etter seg da Han gikk på jorden, og håper at noen tar imot de ordene så de kan forvandle deres hjerte. Troen er veien inn til Gud gjennom Ordet som ble menneske. Og åpner veien for kontakt mellom mennesker og Gud.

En gang skal vi alle bli dømt etter våre gjerninger. Gud vil gå igjennom hele vårt liv og dømme hver vår gjerning, ja også hvert vårt ord og vår tanke. Mennesker vil stå foran Gud med alt sitt ondt og godt. Og Gud kommer til å vise oss at alt det gode vi gjorde det gjorde vi i mot Han, og alt det onde vi gjorde det gjorde vi i mot Han. Gud kommer ikke til å være likegyldig, Gud kommer til å reagere som om det vi gjorde, at vi gjorde det imot Han. Det fins også de menneskene som syns de er fine mennesker og tror at Gud sikkert vil godta dem slik de er. Men de ser det ikke selv hvor langt de er fra Gud, alle mennesker er langt fra Gud i Guds Hellighet, en Kjærlighet som er fullkommen og ren, noe som er skjult for oss mennesker, vi skulle ha omkommet om vi skulle ha fått sett inn i det aller Helligste. En ild som alltid brenner, der Kjærligheten pløyer igjennom vært sår og som ikke kan tolerere det onde. Vi er alle langt vekk fra den fullkomne kjærlighet. Jesu dom over den egenrettferdige var alltid den hardeste, da er det en mildere Jesus imot den som er bevist sine synder.

Men ett håp har vi. Både i gamle og i nye testamentet så kan vi lese om en frelser som ikke bare tar på seg de troendes og de helliges synd, men som bærer verdens synd på seg. Og da har alle et lite håp i det. Slik at de en gang skal få høre de samme ordene som røveren på korset fikk høre fra Jesus: Sannelig, idag skal du få være med meg i Paradis. Den boblen med all vrede imot alle mennesker er blitt samlet slik at den skulle ramme Jesus. Straffen lå på Han for at vi skulle få Fred.

Er korset det vi til slutt kan samles ved, eller vil gjerninger og tro være større årsak til frelse. og ha større kraft enn korset?

Og er det håp for alle, da Jesus tok synden fra alle? Se, Guds lam som bærer verdens synd, sa Johannes.

Det er mitt håp til korset. At det vil være sluttenden for den vrede som vi vil bli dømt til. At dommen vår som fører til straff, tok Jesus på seg. Og selv om vi er dømt til å være borte fra Gud, så vil vi allikevel ha en mulighet pga. at Jesus bar verdens synd på seg, også min og din og din, ja alles.

Gud lot sin vrede ramme Han selv fordi Han måtte la vreden få utløp. Fordi Han er Kjærlighet. Det er gode nyheter for alle! Vi alle kan komme til Gud. Fordi Jesus gikk den smertefulle veien og lot Guds vrede ramme seg selv, istedet for å ramme menneskene.

Dommen vil vi mennesker få høre fra Gud hva den skal bli, men er muligheten åpen for at Jesus tok straffen vår på seg? At det er sluttpunktet for vår lidelse og synd?

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.

Takk Gud for korset.

Noen tanker nå i påsketider...

Gå til innlegget

Bønn og hellighet

Publisert over 8 år siden

Jeg leste noe som jeg syns var så innmari bra, som jeg har lyst til å dele videre.

Jeg vil si jeg blir mer og mer glad i bønn. Det er en stor skatt å få kunne være i fellesskap med Gud.

Jeg leste en veldig bra undervisning om bønn fra katolsk.no og om det er greit så vil jeg anbefale alle å lese denne undervisningen. Og vi kan aldri få nok av bønn, det er så godt at vi har den muligheten til å kjenne den levende Gud, som har så stor omsorg for oss.

Om noen savner VD i påsken og lurer på hva man skal finne på istedet, så ja! Bruk tiden i Guds nærvær. Og om du er ateist, så hvorfor ikke teste det ut! :-)

God påske fra meg!

InfoBønn og hellighet

Av sr. Maria Nada av Inkarnasjonen OCD

"Hellig, hellig, hellig er Herren!" synger vi i den gamle lovprisningshymnen Te Deum. Bare Gud er hellig, i den forstand at han har hellighet i seg selv. Et menneske kan bare bli hellig ved å få del i hans hellighet, gjennom kontakt som fører til forening med ham. Dette skjer gjennom bønn.

Derfor må helgenbegrepet sees i forbindelse med det personlige bønneforholdet til Gud. Bare den som har kjennskap til bønnens verden, kan få innsikt i helgenenes vei til hellighet.

I det religiøse liv er bønn både Alfa og Omega, både begynnelsen og fullendelsen. Bønn er å søke kontakt med et overnaturlig vesen eller en guddom. Kristne ber i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. De kan be alene eller sammen med andre, bruke faste bønner eller forme sine egne, uttale bønneordene eller be i stillhet. Det kan være berikende å be sammen, og de troende deltar gjerne i felles gudstjenester med lovsang, takksigelse og forbønner.

Formene kan variere, men bønnens hovedsak er alltid kontakten mellom Gud og menneske. Bønnen har sitt utspring i menneskets indre. Et ønske om forbindelse med Gud er det motivet som ligger til grunn.

Den enkleste og vanligste form for bønn er en appell til Gud om hjelp i en konkret situasjon. Hos dem som blir vant til å be og som gjør det ofte, skjer det en utvikling, slik at bønn blir en toveis kommunikasjon. Mennesket legger frem sine ønsker og behov, men begynner også å lytte til Guds tale. Mange fornemmer hans nærvær. Nå er det ikke lenger bare Guds gaver de søker, men Gud selv.

Kristne tror på en Gud som har gitt seg til kjenne gjennom Jesus Kristus, han som samtidig er Gud og menneske. For dem som søker Gud, går veien gjennom ham. I hans skikkelse, slik han levde på jorden som menneske, møter vi Gud i hele hans fylde. Vi lærer ham å kjenne gjennom Bibelens beretninger, men også gjennom bønn. Ved sin inkarnasjon forenet han seg med hvert enkelt menneske. Da han ble unnfanget i Jomfru Marias skjød, begynte hans legemelige liv på jorden. Men i åndelig forstand tok han samtidig bolig i menneskenes hjerter, i deres vesens innerste kjerne. Her møter vi ham gjennom bønnen.

Uten kunnskap om Jesus i hans menneskelige skikkelse kan ingen utvikle et kristent bønneliv. Derfor kombinerer de kristne sin bønn med bibellesning, bibeltimer og prekener. En gammel og velbrukt bønneform er kristen meditasjon. Det vil si at man ved tankens hjelp trenger inn i en beretning fra Bibelen eller et bestemt emne som har betydning for troslivet. Man begynner gjerne med å lese en tekst. Deretter trenger man tid og ytre stillhet for å kunne fordype seg.

En annen bønneform har fått betegnelsen indre bønn. I likhet med meditasjon krever den stillhet og konsentrasjon. Men nå blir tanke og begreper, fantasi og resonnement sjaltet ut så langt det lar seg gjøre. Bevisstheten blir konsentrert om Guds person. Første mål er å komme frem til indre ro og samling. I det stille rom i sitt eget indre søker man deretter direkte kontakt med Gud.

Vi har hittil betraktet bønn som en aktivitet fra menneskets side, sagt at bønn er å søke kontakt med en guddom. For at en slik kontakt skal komme i stand, forutsettes det at guddommen selv er virksom. Kristne tror på en Gud som har omsorg for dem allerede før de henvender seg til ham, og som selv vekker trangen til kontakt i deres indre. Han gir svar når de ber, direkte eller indirekte.

Kristen bønn har altså en overnaturlig dimensjon. Gud handler. mange har opplevd konkrete bønnesvar i form av materiell hjelp. Som på Jesu tid og gjennom hele kirkehistorien finner man fremdeles eksempler på helbredelse når man ber for syke. Men bønnens viktigste funksjon ligger på et dypere plan; De som fortsetter å be uansett om de ser resultater eller ikke, erfarer etterhvert at gud skjenker dem åndelige gaver. Bønnen styrker deres trosliv og fremkaller en lengsel etter Gud selv.

De troende kan ha forskjellige erfaringer fra bønnens rom i sitt indre. Felles for dem alle, er at de har vanskeligheter med å beskrive hva som skjer. Med teologisk uttrykksmåte, kan man si at Gud virker ved den Hellige Ånd, nærer troen, håpet og kjærligheten og inngir et ønske om å lære ham mer og mer å kjenne. Når en person anstrenger seg for å tilegne seg kunnskaper om Gud, for å leve etter hans bud og vilje, og for å møte ham direkte gjennom bønn, da er disse anstrengelsene noe gud ønsker og setter pris på. Og en slik person vil ved Guds nåde få oppleve åndelig vekst.

Det er vanlig blant dem som har kommet langt på bønnens vei at de karakteriserer sitt gudsforhold som vennskap. Den hellige Teresa av Avila sier: "Etter mitt skjønn er den indre bønnen intet annet enn det å omgåes i vennskap og tale ofte og lenge med den som vi vet elsker oss" (Mitt liv, kap. 8). Dette vennskapet får et stadig sterkere preg av intimitet og av lengsel etter fellesskap og forening.

Nå skimter vi bønnens dypeste hensikt og mål. Etterhvert som lengselen etter Gud vokser, skjer en gjennomgripende forandring. Nye verdier påvirker viljen, som mer og mer blir ett med Guds vilje. Apostelen Paulus taler om Åndens frukter, som er "kjærlighet, glede, fred, høysinn og vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse" (Gal 5, 22). Denne indre prosess kalles helliggjøring. Oftest foregår den stille og umerket. Men det hender at det kommer utslag i form av visjoner, ekstaser og lignende fenomener, slik som blant andre apostelen Paulus kan berette om. Disse erfaringer eller nådegaver er ikke vesentlige. de er usikre tegn på hellighet ettersom de kan forveksles med opplevelser som tilhører psykologien, parapsykologien eller endog psykopatologien.

Helliggjøring er å bli kjent med Gud og bli likedannet med ham, slik han har åpenbart seg gjennom Kristus. Ingen kan lære Guds vesen å kjenne utelukkende ved hjelp av forstand eller intellekt og tankevirksomhet. Men for dem som søker ham med lengsel og kjærlighet, kan han gi seg til kjenne. Dette skjer i den indre bønnens rom.

Forening med Gud gjennom Kristus er det endelige målet for Kristen bønn. Å forklare hva dette går ut på med menneskelige ord, er umulig. Paulus har forsøkt. Han sier: "Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg" (Gal 2,20).

Forening med Gud betyr hellighet. Det er Kirkens tro at mennesker kan oppnå denne tilstand allerede her på jorden. Slike mennesker er det som blir kåret til helgener og derved gjort til forbilder for andre.

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/artikler/b_og_hl

Gå til innlegget

Hurra, vi har fått en ny pave!

Publisert over 8 år siden

Den argentinske kardinal Jorge Bergoglio S.J. (76) er valgt som pave Frans I!


Bønn for paven
 
Herre, vår Gud, du har utvalgt din tjener, vår pave N, til Peters etterfølger som hyrde for din hjord. Gi ham kraft til å vokte de får som er ham betrodd.

Kan se direktesending her: http://www.katolsk.no/

Kan lese om den nye paven her: http://www.katolsk.no/biografier/utenriks/bergoglio

Gud velsigne pave Frans I ! :-)

Gå til innlegget

Er mystikk for alle?

Publisert over 8 år siden

Mystikk er noe som fins i alle religioner, men jeg kommer bare til å holde meg til den kristne.

Mystikk er å få oppleve en nærhet til Gud, være ett med Gud, få kjenne at Guds rike er kommt nær.

Man opplever en direkte opplevelse med Gud, og ønsker å bare dras enda nærmere til Hans hjerte.

Mystikken kan være meditativ eller ekstatisk. Vi kan oppleve Gud åpenbarer seg ved å meditere på Guds inspirerende skrifter enten fra bibelen eller fra andre helliges/kristne skrifter. For Guds hellige Ånd sluttet ikke å virke med apostlene, men har vært med oss gjennom hele historien.

 Hva menes med at Guds rike har kommet nær, slik Jesus forkynte mange ganger. For en mystiker så vil det ordet være akkurat det de opplever. Man kjenner Guds rike har kommet nær.

" Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si. Se her eller der er det. For se. Guds rike er inne i dere." (Luk 17:20 )

 Jesus forkynner at han er det Sanne Lys som har kommet til verden."Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden." ( Joh 1:9) Jesus sier han er livets brød :33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.»Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.»Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. ( Joh. 6:33) Jesus sier han er Livets Vann. "Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» ( Joh. 4 14) Det å kjenne Jesus og få være ett med Jesus gjalt ikke bare Jesu disipler, men alle som kommer til tro på Jesus. "Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg.Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg" ( Joh. 17:20 )

Om vi mediterer på disse skriftstedene som sier noe av hvem Jesus er, så kan også de skriftstedene bli gjort levende for oss.

Men vi kan også ved å bare overlate oss til Gud få oppleve en bønn ved bare å "se Gud". Være i Guds nærvær. Legge vekk alt vårt eget. La oss fylles av noe større. En bønn som er ren kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi lengter etter mer fra Gud. At Gud skal oppfylle oss helt, slik at Han vokser og vi avtar. 

Noen kan under stille bønn oppleve overnaturlige opplevelser. De må aldri være drivkraften, de bør egentlig ikke være noe viktig. Overnaturlige hendelser er interessante, men det må være Gud og hvem Han er, som er det som driver oss.

Det handler om å være med vår beste venn, og være til for Han. La vårt hjerte lengte etter at vi blir mer lik Han, som er vårt forbilde. Hva er det egentlig Gud vil med vårt liv? Hvor nære vil Han at vi skal komme til Han? Det står i bibelen: Gud er Kjærlighet. Hva kan vi lære av Gud? Hva betyr Guds Kjærlighet? Kan Gud vise oss det fra vårt hjerte, fordi Han har kommet inn i vårt liv? Eller kan vi bare finne Gud på utsiden?

Det handler ikke om å føle. Det handler om å få en visshet om hvem Gud er. Og å elske Gud enda mere, fordi Han elsket oss først, fordi Han er Kjærlighet.

Det handler om å sette Gud framfor alt annet. Den Gud vi tror vi fikk på innsiden da vi lot Lyset flytte inn. "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. " (Joh. 3:20) Det kan vi godt gjøre uten å føle. Vi kan bruke vår visshet. Og Gud taler til oss selv om vi ikke kan høre det ved våre sanser, Gud taler til vårt hjerte, den gode jord, slik at ordet vil vokse og gjøre at vi kan bære god frukt.

Vi blir ett med Gud, slik Sønnen er ett med Faderen. Slik at vi vil handle slik Kjærligheten vil handle. For størst av alt er Kjærligheten.

Gå til innlegget

Vi er kalt til å være lys

Publisert nesten 9 år siden

Matt 22: 36«Mester, hvilket bud er det største i loven?»37 Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’38 Dette er det største og første budet.39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Så om vi følger disse to budene så følger vi loven og profetene. For som det står så hviler disse to bud på hele loven og profetene.

Nå er det desverre mange kristne som mener kalt er varmt og varmt er kaldt, og som mener kjærlighet er noe annet enn det kjærlighet er. Som mener at personangrep, trakasering, dømming, hat osv er kjærlighet. De juger for seg selv da de sier de ikke hater mennesker, men synden, når de med sine frukter viser at de hater.

Hva slags frukter er det vi kristne bør trakte etter? En kveld jeg leste i bibelen så fant jeg bare en masse ord over hvilke frukter vi skulle bære, slik Paulus formaner

Ef. 4: 29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.31 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap.32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Det står så klart gjennom bibelen hva kjærlighet er. Det er trist å se at mange kristne ikke viser tegn på åndens frukter, men mener de har alle. Må Gud bære over med dem. Gud som er Kjærlighet blir sorgfull der kjærligheten blir fortrengt.

1. kor 13:1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

2 Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg intet
.

3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
men ikke har kjærlighet,
da har jeg ingen ting vunnet.


4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

6 Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.


Hvordan skal vi klare å være lys?
Om vi er inntil stammen som er Jesus og følger Hans røst så vil Han vise oss av sin Kjærlighet slik at vi kan vise den samme Kjærlighet til verden. Ved å være i bønn til Gud og leve i Hans nærvær så vil Han forme oss så vi blir Han mer og mer lik. Da kan verden få se Guds lys i verden.

Bønn og leve i Guds nærvær og leve i Guds ord vil gjøre oss ett med vår Fader og vi vil også få være en del av Hans Kjærlighet. Og den står det mye om i bibelen. Og det største budet var å elske vår Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel og av all forstand. Og det vil føre til at vi blir kjent med Jesus og vil klare å følge det andre budet som er like stort. Og elske vår neste som oss selv.

Og det er noe veldig godt å elske vår Gud med hele oss, fordi Han har lagt himmelrike ned i vårt hjerte så vi får smake på det. Og v vil oppleve en fred som overgår all vår forstand og det levende vann som strømmer over og som gjør at vi aldri mer skal tørste. Det er så herlig å være i Guds nærvær. Der får vi se Gud elsker slik Jesus elsket de som fariseerne og skriftlærde utstøtte. Vi får se en Gud som ER Kjærlighet og da får vi smake av en Kjærlighet som er større enn menneskers Kjærlighet og en fullkommen Kjærlighet. Den får oss til å se mennesker i Guds lys. Og se at Gud elsker. Ikke dømmende som fariseerne og de skriftlærde som foraktet synderen. Det likte ikke Gud og gjorde Gud sorgfull, enda det var de fariseerne og skriftlærde som mente at de kunne skriften.

Gud er Kjærlighet og kristne er kalt til å være Guds lys.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere