Peder M.I. Liland

Alder: 79
  RSS

Om Peder M.I.

Følgere

Surdeig er ikke tøys.

Publisert over 4 år siden

Olav Egil Aune rykker ut og forsvarer folkekirkens troverdighet, spesielt når den virker som surdeig.

Aunes artikkel er mest av alt et forsvar for det som ikke lenger er statens religionsvesen, men en form for folkekirke uten tradisjonelle statlige maktmidler. Fortsatt har den vesentlige privilegier i forhold til andre tros- og livssynssamfunn, og i den forstand er den lett synlig. Men når Aune gir seg til å plassere denne formen for trossamfunn opp mot andre, blir det hele for spinkelt.

Han forsøker bl.a. å omtale folkekirken i lys av det han kaller frimenigheter, og det er vel noen grupperinger som i likhet med folkekirken definerer seg som lutherske, men mer varme og intime,  ikke vet jeg.

I og med at trosfrihetsprinsippet etterhvert ble helt  avgjørende for religionsfrihetens kår i Norge fra midt på 1800-tallet, kom det etterhvert til noen nye tros- og livssynssamfunn, som allerede hadde omfattende spredning i andre deler av verden. Dette dreier seg også om kristne kirkesamfunn med en klar avvisning av koblingen mellom kirke og stat, som fulgte etter 1555 i Europa. Det dreier seg om frikirker, og ikke om frimenigheter etter den spesielle innholdsbeskrivelsen Aune kommer med i sin artikkel.

Norske frikirker har tidligere bare blitt beskrevet som dissentere, som om de ikke representerte noen selvstendig identitet, men måtte akseptere å bli stemplet som en form for utskudd i forhold til det den kongelig godtatte lutherdom stod for. Det trossamfunn som først ble rammet av denne fordomsfulle holdningen, er som kjente Vennenes Samfunn, som ble etablert med sin første menighet, før dette var lovlig eller tillatt, i 1818.

Nå er det tillatt. Grunnloven har måttet ta høyde for det de universelle menneskerettigheter hevder er selvinnlysende. Det er med andre ord ingen spesiell kvalitet ved folkekirkemenigheter, at de primært må operere som en surdeig, og derved vise sin troverdighet i det virkelige liv. som trosfellesskap. Dette har vært og er helt grunnleggende for samtlige frikirkesamfunn, som stiller til tjeneste ut fra sine forutsetninger, som ikke sjelden er minst like folkelige som den lutherske folkekirke. Men det avgjørende for samtlige kirkesamfunn er den troverdighet, som knytter seg til surdeigbildet.

Gå til innlegget

Mer enn 1000 år

Publisert over 8 år siden

Ikke skjelden får vi innlegg på Verdidebatt.no , der det snakkes om de tusen år med aktivt kristenliv i vår del av verden. Det sies ofte for å hevde privilegier som gjelder en del av norsk kristenliv - "folkekirken".

Med en litt mer forsiktig argumentasjon må vi slå fast, at dette dreier seg om snaue 500 år. Selvsagt har denne perioden de siste 500 hatt stor betydning for samfunn og kristenliv. Det dreier seg her om den lutherske konfesjon som fra 1537 ble gjennomført ved den dansk-norske konges beslutning, om å bryte med den romersk-katolske kirke, og følge signalene fra Wittenberg.

Denne uken skulle vi hatt et møte i Kristiansand, der Inge Lønning ville legge fram noe av sitt arbeid med hvordan den norske grunnloven kan inkludere de universelle menneskerettighetene som verdigrunnlag. Hans bortgang denne påsken har ikke gjort dette temaet mindre aktuelt.

En debatt om verdier og privilegier bør ha som mål å sikre de verdier som bygger opp om likeverd, om tros- og samvittighetsfrihet, kort sagt dette som gjør oss til medmennesker i et åpent, demokratisk samfunn. Vårt Lands lederartikkel lørdag 20. april tok dette opp i samband med Geir Lippestads bok, der han sier en del om sitt møte med holdninger og ideologier, som legger opp til konflikt og angrep på selve menneskeverdet.

Det er ikke dermed sagt at folk som støtter opp under det som fram til 2012 har vært statens religionsvesen, legger opp til konflikt uten hensyn til andre. Poenget er å understreke at alle, også de som kjenner seg så sterkt priviligert av den norske stat, har alt å vinne på å vise større åpenhet overfor det mangfold, som etterhvert preger norsk samfunnsliv, også når det gjelder andre kirkesamfunn.

Etter prinsippet om religionsfrihet skal de stilles de likt overfor staten. Noen av disse kirkesamfunn har en lengre historie enn selv norsk kristenliv, og norsk kristenliv kan spores lengre tilbake enn disse ofte omtalte 1000 år. Andre har gjennom flere hundre år kjempet for å oppnå trosfrihet, og kjemper fortsatt for dette i andre deler av verden.

Det er feilaktig å koble alt kristenliv til de stridsøkser vi kjenner til fra Stiklestad, og som den lutherske norske folkekirke faktisk fortsatt smykker seg med i sitt "våpen". Det trengs ikke drapsvåpen eller kongemakt, men virkemidler, som helt klart gir grunnlag for fellesskap og samhørighet, inkludert erklæringen om de universelle menneskerettighetene.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere