Øystein Magelssen

Alder: 1
  RSS

Om Øystein

Følgere

Ung tæl og gamle løgner

Publisert rundt 2 år siden

Ungdom kjemper mot voldelig radikalisering og vil øke sikkerheten for både israelere og palestinere. Imens gjentas de gamle løgner fra folk som blindt støtter Israels okkupasjonspolitikk.

På tampen av en imponerende OD-dag (Operasjon Dagsverk) gleder jeg meg over stor entusiasme blant tusener av norske skoleelever! Målet er å gi traumebehandling, utdanning, fokus på kvinners rettigheter og opplæring i demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning blant palestinsk ungdom.

I over 60 år har Norges KFUK-KFUM samarbeidet tett med våre partnere i palestinsk YMCA og YWCA om barn, ungdom og kvinners stilling i en konflikt de uforskyldt er født inn i. OD-midlene vil gi en viktig boost i dette arbeidet gjennom vår bistands- og solidaritetsorganisasjon KFUK-KFUM Global.

Jeg er også glad for den sterke og viktige offentlige støtten til årets OD-formål. Bare de siste dagene har over 70 artikler fylt avisspaltene, et stort flertall skrevet av våre unge engasjerte talspersoner i KFUK-KFUM. Vårt humanitære og samfunnsbyggende fredsarbeid blant unge i de palestinske områdene har stadig vært tema på radio og TV og i sosiale medier.

En stygg svertekampanje fra MIFF (organisasjonen Med Israel for fred) med helsides annonser i ni av landets største aviser, har ikke bitt på opinionen. Snarere tvert om. Folk flest lar seg ikke narre av MIFFs påstander om OD og KFUK-KFUMs «jødehat», «antisemittisme» og mål om å «utslette staten Israel».

Likevel har kritikken fra MIFF skapt usikkerhet om ODs formål hos enkelte. Dette har nok bidratt til at 10% færre skoler enn i fjor, har deltatt på aksjonen i år. Men mer alvorlig er det at MIFFs helsides annonser inneholdt fullt navn og bilde av en 12 år gammel palestinsk jente, og forbandt hennes fredsaktivisme med påstander som nå gjør hennes hverdag svært utrygg. Avisene VG og Fedrelandsvennen har siden beklaget offentlig av presseetiske grunner, at de tok inn annonsen.  

Å samtale med MIFF er svært krevende. Ethvert forsøk på å gi en nyansert framstilling av vårt syn på konflikten mellom Israel og Palestina tilbakevises med mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander. Ikke minst kommentarfeltene i sosiale medier er fulle av deres mange «nettroll» som uten blygsel, serverer de mest grove og injurierende angrep, gjerne ispedd bibelteologiske forestillinger på ville veier.

Det sterke Israel-engasjementet i visse deler av norsk kristelighet som i blant framstår som blind lojalitet, er virkelig verdt et religionssosiologisk studium. En finner knapt noe liknende andre steder enn i konservative evangelikale miljøer i USA. Norske skoleelevers brede støtte til årets OD-formål er det imidlertid større grunn til å merke seg. Dette bærer bud om en ny generasjon som evner å stille seg mer etisk konsekvent, uavhengig av nasjonal og kulturell tilhørighet, i møte med brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Det gir håp! Også om rettferdig fred mellom palestinere og israelere.

Gå til innlegget

Ungdom for rettferdig fred

Publisert rundt 2 år siden

Vi motvirker voldelig radikalisering og øker sikkerheten for både israelere og palestinere.

Et overveldende flertall av representantene på Elevtinget valgte i mars i år at Operasjon Dagsverk 2018 (OD) skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina. Med tittelen «Frihet til å leve» setter OD søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de ikke var med på å starte, men som de må leve med konsekvensene av.

Sammen med Fremskrittspartiets Ungdom og Med Israel for fred (MIFF) fremmer nå også Israelsmisjonen falske anklager mot KFUK-KFUMs mangeårige engasjement for rettferdig fred mellom israelere og palestinere. Det er usant at vi ikke også kritiserer palestinske myndigheter når de bryter rettigheter. Vi dømmer heller ikke Israel etter en annen standard enn andre land.

Selv om OD støtter arbeid blant palestinske ungdommer, betyr ikke det at vi jobber mot Israel. Israelske ungdommer har tilgang på tjenester. De trenger ikke en OD innsamling. Palestinske ungdommer mangler mye. Årets OD vil bl.a. gjøre at flere palestinske ungdommer får kunnskap om internasjonal lov og det faktum at Israel har legitimitet i FN.

Fokus for årets Operasjon Dagsverk er traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid for og med palestinsk ungdom. Likevel blir OD utsatt for en svertekampanje fra palestinafiendtlige organisasjoner, og flere ungdommer opplever grov hets og urettmessige anklager om at de bidrar til å støtte terrorisme og jødehat ved å støtte OD i år. Sist ut er altså Den Norske Israelsmisjon som i Vårt Land 19. oktober, mener årets OD-prosjekt er svært kontroversielt og kun «graver grøfter».    

Ungdom er viktige når det gjelder å skape samfunnsutvikling, men en hverdag full av vold fra både israelske og palestinske sikkerhetsstyrker gjør livet tungt for mange palestinske ungdommer. Unge som vokser opp i konflikt får traumer, sliter med angst og har vansker med å fungere i hverdagen. Flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. Derfor fokuserer OD i år på psykisk helse og traumebehandling. Gjennom å bearbeide opplevelsene sine får ungdommene hjelp til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb.

En annen viktig komponent er likestilling. Det palestinske samfunnet er preget av at kvinner ikke har de samme rettighetene som menn. Selv om mange palestinske kvinner har god utdanning ser vi at menn er overrepresentert i maktposisjoner. Gjennom OD skal vi jobbe for at unge kvinners stemmer blir hørt og at både gutter og jenter ser verdien av et mer likestilt samfunn.

Unge mennesker i Palestina får med OD opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelige virkemidler. Dette kan de bruke i arbeidet for rettferdig fred. På denne måten går unge mennesker fra å være passive i samfunnet, til å bli aktive borgere med demokratiforståelse. Vi motvirker voldelig radikalisering og øker sikkerheten for både israelere og palestinere.

Vi fremmer ikke antisemittisme, diskriminering eller hat. Vi jobber for at ungdoms grunnleggende menneskerettigheter skal ivaretas. Dette er ikke kontroversielt. KFUK-KFUM og OD er kritiske til brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov, uavhengig av om det er palestinske eller israelske myndigheter som utfører dem. Men kritikk av politikk må aldri misforstås som kritikk av en folkegruppe. KFUK-KFUM har ingen generell boikott av Israel. Vi velger bort en ulovlig okkupasjon. Det er ulovlig å kjøpe varer fra okkupert område. Også den norske stat, administrert ved FrP’s finansminister Siv Jensen, boikotter selskaper som bidrar til ulovlige israelske bosettinger.  

OD og KFUK-KFUM tar avstand fra alle former for rasisme, inkludert antisemittisme. Vi anerkjenner Israel som en legitim stat, innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Vi heier på en rettferdig fred som drives frem av en ny generasjon israelere og palestinere! Vi tar ikke side, men vi står fjellstøtt sammen med de som opplever undertrykking, både i Palestina og Israel. Fordi alle har rett på frihet til å leve!

Den Norske Israelsmisjon står i fare for å normalisere en ulovlig okkupasjon. Hvor er deres kritikk av brudd på folkerett og menneskerettigheter? Alle som vil det beste for Israel og Palestina, bør i stedet støtte OD 2018 ved å tilby jobb til en elev på OD-dagen eller jobbe selv hvis du har mulighet til det. La oss vise at vi er mange som støtter ungdoms ikkevoldelige kamp for en mer rettferdig verden.


Av Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM,

og Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global.

Gå til innlegget

Livets sårbare rett

Publisert over 2 år siden

Det er grunn til å opprettholde dagens abortlovgivning i mangel av et bedre alternativ.

Leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark, ønsker fri abort til uke 24. «Vi må spørre oss hva som gir fosteret en form for ­moralsk verdi. Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når det kan føle – som med dyr», uttaler han (VL 25.08.). Forslaget og hans resonnement er uetisk, ikke bare fordi han ignorerer fosterets menneskeverd, men også fordi hans argumenter er medisinsk feilaktig.

Medisinsk feilaktig. 

Små barn som blir født prematurt og gitt kyndig ­medisinsk behandling, overlever nå helt fra uke 22. Og i dag overlever cirka­ 80 prosent av alle premature barn født i uke 24. Forestillingen om at det er en grense rundt uke 24 for når fostrene­ kan føle smerte og tilfredsstillelse, er forlatt av et samlet medisinsk fagmiljø for mange år siden. Jeg har selv fulgt barn noen måneder på nyfødt intensiv-avdeling fram til de nådde tida for termin. Jeg har fulgt de små kjempenes første sårbare livsetapper, med bekymring og undring og med dyp takknemlighet.

KFUK-KFUM er en bevegelse for disse­ små barna som noen ganger trenger ekstra sosial støtte og trygghet. Og vi er en bevegelse for de mange unge voksne som erfarer at abort er et alternativt valg i eget liv. Vårt helhetlig kristne menneskesyn forteller om livets ukrenkelige verdi, men også om vårt ansvar for å ta vare på hverandre når livet kollapser og vi stilles overfor umulige valg.

Lavest mulig. 

«Abortloven» regulerer­ adgangen til svangerskaps­avbrudd. Loven slår fast at samfunnet så langt som mulig, skal sikre alle barn ­betingelser for en trygg oppvekst. For å skape en ansvarsbevisst holdning slik at antall aborter blir lavest mulig, skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging. Videre gir loven kvinner rett til selvbestemt abort, så lenge inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det. I visse tilfeller­ ­åpner loven for abort etter tolvte svangerskapsuke, mens det må foreligge «særlig tungtveiende grunner» for å ta abort etter utgangen av attende svangerskapsuke. Dersom man tror at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til abort ikke gis etter dette.

Loven er et resultat av en lang etisk og politisk kamp for over 40 år siden. Et slagord som ble brukt, var «Kvinners rett til å bestemme over egen kropp.» Men det er kun ett aspekt. Den kropp som blir til i mors liv, har også livets rett. Noen ganger gir livet oss umulige dilemmaer. Det er det som gjør etikk til noe annet enn enkel matematikk og moral til noe annet enn ­objektive ­fasitløsninger. Etisk vurdert er svanger­skapsavbrudd aldri en enkel løsning, men vi erkjenner at det kan være omstendigheter som gjør andre løsninger enda mindre forsvarlige.

Iboende potensial. 

Jo lenger en tøyer grensen for fosterets alder før svanger­skapsavbrudd, desto færre grunner er det til etisk å forsvare abort som en mulighet. Prinsipielt er menneske­verdet å regne fra unnfangelsen av på grunn av det ørlille embryoets iboende potensial til selvstendig liv. Samtidig er det altså andre etiske hensyn som gjør at abort kan la seg forsvare. Det er derfor grunn til å opprettholde ­dagens norske lovgivning i mangel av et bedre alternativ.

Da loven i sin tid ble vedtatt, var det mot sterk kritikk fra blant annet kirkelig hold. Protestene har stilnet. Noen sjeldne unntak har skjedd, når demonstranter har tatt til ekstreme virkemidler som kun har virket mot sin hensikt. Unge Venstre-lederens utspill, og AUF sitt nylige ønske om å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker, minner oss samtidig om at det kristne menneskesynet stadig må forkynnes. Kampen mot et kynisk sorteringssamfunn trenger skjerpes i møte med denne form for liberalisme på ville veier. Dette utfordrer oss som kirke, og i særdeleshet KFUK-KFUM, til å stå opp for og formidle en reflektert etisk bevissthet, omsorg og støtte blant unge mennesker.

Trykket i Vårt Land 28. august 2018.

Gå til innlegget

Verdt en oppstandelse

Publisert over 2 år siden

Strategisk sett er Ten Sing det beste som har skjedd Den norske kirke de siste 50 år.

Ten Sing ble ingen døgnflue, en kortvarig og raskt glemt suksess i KFUK-KFUM! Det var en ny type kristent ungdomsarbeid som Kjell Grønner banet veien for. Snart viste det seg svært levedyktig i Bergen, i Stavanger, i Asker, ja over hele landet - og etter hvert i store deler av Europa og verden.

Ungdom i møte. Ten Sing, bygger på pilarene Kultur, Kreativitet og Kristus. Radikalt åpen og bevisst unge menneskers hverdag. Like radikalt tydelig på at Gud kommer ungdom i møte
midt i deres virkelighet og på deres språk. Ten Sing tar inkarnasjonen på alvor, det at Gud ble menneske, ved å ta unge menneskers liv på alvor i kirken.

Ten Sing er ingen stilart, ingen genre, ikke en musikkform. Når Ten Sing stadig er en vital del av KFUK-KFUM sitt arbeid, skyldes det en livsnerve som er langt mer enn 50 år. I Ten Sing fant og finner unge mennesker et sted hvor de kan være seg selv og samtidig oppdage sammenhengen mellom sine egne unge livs fortellinger og den store fortellingen om Guds nåde og kall.

Ten Sing har mange ganger skapt oppstandelse! Da en gjeng ungdom brakte nye takter og musikalske uttrykk i kirken ble det bråk – i minst dobbelt forstand. Trommer og gitarer har måttet kjempe seg plass i norsk gudstjenesteliv. Forsterkere og koranlegg ble lenge «overdøvet» av orgelbrus og holdt i sjakk av kirkelige konvensjoner.

Men Guds kjærlighet viste seg romsligere enn som så. Kirken skjønte at Ten Sing ikke handler om instrumenter og desibel, men om Guds barn, om vi som kirke, evner å være et hjem for bredden av unge mennesker. Det var verdt en oppstandelse!

Rekruttert bredt. Strategisk er Ten Sing det beste som har skjedd Den norske kirke de siste 50 år. Ikke noe annet har rekruttert så bredt, gitt en slik fornyelse, bidratt til kirkens nye språk, levert så mange medarbeidere og ledere, og skjerpet Den norske kirkes troverdighet og stilling som folkekirke. Derfor jubilerer vi med jubel, med takknemlighet for det som har vært, og forventning mot det som ligger foran!

Ten Sing er ikke hva det har vært, heldigvis. Vi er i stadig bevegelse og fornyelse. Men ett moment har vist seg helt avgjørende i 50 år, vår lederfilosofi: «Ungt ansvar, voksent nærvær.» Like viktig som at unge mennesker i Ten Sing blir vist tillit, gitt lederansvar og utfordringer, er det at voksne frivillige medarbeidere støtter opp om arbeidet, er nærværende, viser omsorg og sikrer substans.

50 år siden Bergen Ten Sing hadde sin aller første øvelse startet KFUK-KFUM sitt nye ettåringsprogram Ten Sing Arctic med base på Folkehøgskolen Nord-Norge, KFUK-KFUM sin nyeste folkehøgskole ved Harstad. Over 30 år har vi «eksportert» Ten Sing utenlands og styrket Ten Sing-arbeid rundt i norske menigheter gjennom vårt ettårige prosjekt Ten Sing Norway. Med Ten Sing Arctic kom norsk Ten Sing til Russland. Med flere stopp langs den transsibirske jernbane ble det skjellsettende møter mellom norsk og russisk ungdom. Og på Spekterfestivalen med over 2000 unge på Kalvøya forrige uke, fikk vi feire jubileet sammen med blant andre flere grupper unge tensingere fra Ukraina, Tsjekkia, Russland og Kina.

På vei inn. Evangeliet er kjernen i KFUK-KFUM sitt arbeid. Det forteller oss at Jesus stadig er på vei inn der vi mennesker bor og lever. I Ten Sing skjer det stadig på nytt at Gud kommer ungdom i møte, midt i deres virkelighet og på deres språk. Jesus lever i dag. Ved sin kirke og gjennom Ten Sing vil Gud være tilstede med sin frelse og sitt kall til etterfølgelse.

Mange tensingere har sunget om livet og verden her og nå, men også om det evige håpet: «En dag skal rettferdigheten seire» (Eidsvåg), «There’s hope, joy and there’s mercy!» (Tesdal). Jeg ser det for meg, når Jesus en gang kommer oss i møte etter døden, vil alle Guds barn være med å synge. Kanskje blir det orgelbrus og masse korkapper, men sikkert trommer og gitarsolo, og kiosk i pausen.

Gå til innlegget

Jesus lever i KFUK-KFUM

Publisert over 2 år siden

En konkretisering av vårt helhetlige kristne menneskesyn finner vi i den afrikanske Ubuntu-filosofien: ‘Jeg er, fordi du er’.

Ryktet om Jesu død i KFUK-KFUM er ikke bare overdrevet i spaltist Sofie Brauts artikkel, 13. juli, det er heldigvis helt usant. Hennes litterære sleivspark fortjener i disse tider gult kort. Ikke bare gjengir hun vår slogan feil, og reduserer den til en kardemommelovliknende frase. Hun ber oss: «Vend om!» Men denne gang er det nok Braut selv som bør gå en annen vei.

Press, stress og ensomhet. 

Unge menneskers liv og virkelighet i Norge er stadig mer preget av press, stress og ensomhet. Mange unge opplever at identitetsdannelsen er under press. Det er så mange stemmer som forteller dem hvem de bør være, hvordan de skal se ut, hva de skal tenke, prestere og mene. Dette går for mange ut over deres mental og sosiale helse, opplevelse av egenverdi, mening og livsmot. Sosial eksklusjon, både fysisk og digitalt eller som resultat av en økende barnefattigdom, sekularisering, kulturell og etnisk polarisering er andre momenter som reduserer manges selvbilde og –tillit.

Vær deg selv. 

Vendt mot denne virkeligheten er vårt gode kristne budskap: «Vær deg selv!» Du er god nok som du er. Du er villet og elsket av Gud, uansett. Vårt kall er å være åpne, trygge fellesskap der barn og ungdom kjenner seg sett og vist tillit. I KFUK-KFUM skal unge bli møtt som hele mennesker. Dette er ingen fornektelse av vårt behov for Guds nåde. Tvert imot er tilgivelsens og forsoningens mulighet ofte den viktigste oppdagelse i et ungt menneskes liv.

Stå opp for andre. 

En konkretisering av vårt helhetlige kristne menneskesyn finner vi i den afrikanske Ubuntu-filosofien: «Jeg er, fordi du er.» Denne tanken understreker solidariteten og sammenhengen mellom mennesker. «Om ett lem lider, lider alle de andre med.» (Kor 12,26) Vi er ikke frie før alle er det. Et slikt perspektiv kan være den viktigste erkjennelse i et ungt menneskes liv. «Stå opp for andre!» Gud har gitt oss et ansvar for hverandre og for hele skaperverket. Jesus kaller oss til å følge etter Ham i omsorg og handling, og tro på Ham som også bokstavelig talt, sto opp for andre.

Leve og vokse i tro. 

Derfor sier vi det slik: «KFUK-KFUM sitt formål er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.»

Bredde, språk og praksis. 

Sofie­ Braut etterlyser tydelighet om de grunnleggende sannheter som gjør kristen tro til noe annet enn strevsom moralisme. Hun advarer mot en utvannet kristendom, en selvopptatt og egenrettferdig individualisme, lite opptatt av å vende om og stille seg åpen for Gud. Her tenker vi likt. Og nettopp derfor vi sier: «Vær deg selv. Stå opp for andre.»

Vi forholder oss til bredden av unge mennesker i Norge og verden. KFUK-KFUM er ikke en tradisjonell, kristen barne- og ungdomsorganisasjon, men en sosial bevegelse i stadig utvikling, for at unge mennesker skal få leve og vokse i kristen tro midt i sin virkelighet. Dette fordrer en teologi som ikke går på akkord med de kristne grunnsannheter, men har et språk som kommuniserer og en praksis så Jesus kan bli levende i barns og ungdoms hverdag.

Svikter ikke. 

Jeg sier ikke at det er lett, eller at vi alltid lykkes. Men vi svikter ikke det som har vært i KFUK og KFUM sitt fokus helt siden­ starten i 1855 og 1844, og som nå teller 100 millioner unge i over 120 land – verdens største kvinne- og ungdomsbevegelser: Å ta unges virkelighet på alvor og være evangeliet tro gjennom handling og et sentralt vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Trykket i Vårt Land 18. juli 2018

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere