Øystein Skauge

Alder: 68
  RSS

Om Øystein

Prost, Åsane prosti

Følgere

I slikt vær

Publisert over 1 år siden

Diverre trur eg redselen øydelegg langt fleire liv nett no, enn det reelle dødstal skulle tilseie.

"I sligt et Veir, da faaer du Bønner, Gud!"

Henrik Wergeland blir gjerne sitert med desse orda av og til. Eit sitat henta frå det gripande diktet «Juleaftenen» - eit wergelandsk rop mot samfunnet - og hans samtid - sitt jødehat.

Sitatet renn gjennom hovudet mitt.

Ikkje fordi veret er dårleg.
Heller ikkje fordi eg er så oppteken av jødane sin situasjon nett no.
Men på grunn av situasjonen. Samtida. På grunn av desse tidene som vi omtalar med det som har vorte ein språkleg floskel eg ikkje vil setje på trykk.

Kanskje ville Wergeland sagt noko slikt som:
«I disse tider, da får du bønner, Gud!»
Men eg trur han ville utvikla det han deretter ville kommentere, med vesentleg meir bruk av si meisterlege poetiske kraft.

Eg vil omtale det som hender rundt oss nett no som «Situasjonen».
Vi fekk ein ny situasjon inn over oss. Av den grunn trur eg mange ber til Gud no.
Som det var på Wergeland si tid i dårleg ver:

Et Veir, som rysted
den Stærkes Hjerte i dets Skjul i Brystet,
et Himmelveir, hvori sit eget Navn
han paaraabt hørte
af Aander, Stormene forbi ham førte,
mens hver en Trætop hylte som en Ravn?

Men Ravnen gjemte
sig selv i Klippen, Ulven Sulten tæmte,
og Ræven vovede sig ikke ud.
I Huset sluktes
hvert Lys, og Lænkehunden indeluktes . . .
I sligt et Veir, da faaer du Bønner, Gud!

Situasjonen kallar på så mange reaksjonar denne våren.
Personleg gjer det ikkje så stert inntrykk på meg at media kunngjer tal på døde kvar einaste dag. Desse tala er uansett berre ørsmå promillar av dei alle som døyr nett denne dagen. Dette strekar under det fire tiår som prest, og fleire gravferder enn eg har makta å halde tal på, har lært meg: Døden kjem til oss alle. Ein pandemi endrar ingen ting i så måte.

Derimot gjer det eit veldig sterkt inntrykk på meg å møte mange menneske som heilt tydeleg er redde. Veldig redde for situasjonen vi er komne opp i. Redde for sjukdom. Redde for smitte. Redde for død. Redde for å møte andre menneske. Redde for å gå ut.

Eg trur slike redsletankar er meir øydeleggjande for livskvaliteten til dei fleste av oss enn kva sjukdomen faktisk fører med seg.

I ein slik situasjon må vi våge å be om hjelp.
Be gjerne til Gud. Eg trur han høyrer «i slikt vær»

Men be også hjelparane rundt oss om hjelp.
Sjølvsagt hendlar det om dei som samfunnet har stilt opp for å vere hjelparar. Mange av dei får betalt for det, og betalinga har dei verkeleg gjort seg fortente til.

Men om du ikkje får, eller må vente på, profesjonell hjelp, så våg i mellomtida å snakke med andre om redselen. Om redsel som kan ha høgst legitim grunn. Om redsel som du med hjelp av andre sine øyrer og auge kan kome deg ut or. Fortel om det som plagar deg. Om einsemda. Om saknet etter dei du ikkje har sett på lenge.

Mens vi ventar på at situasjonen skal verte avklåra, og endre seg til noko betre, er det min påstand, og mitt ynskje, at vi må bruke mykje meir kraft på å dempe redsel, enn til å spreie frykt.
Statistikkar og grafar er nødvendige. Dei som er opptekne av dette, og har bruk for det, kan oppsøkje det veldig lettvint. Men i kombinasjon med spekulative TV-bilete og overflod av «forståsegpåarar», eller rein konspirasjon, synest alt dette å verte i overkant for mange av våre medmenneske.

Diverre trur eg redselen øydelegg langt fleire liv nett no, enn det reelle dødstal skulle tilseie.


Gå til innlegget

Boikott og konflikt

Publisert nesten 2 år siden

Det er tid for intern dialog i Den norske kyrkja. Vi må bort frå ei uverdig linje med bruk av boikott mot dei som tenkjer andre tankar enn mine eigne.

«Boikottlinjen i enkelte bedehus skaper konflikter mellom kristne»
Dette er førstesideoppslaget i VL torsdag 9.januar. Det er tilvising til Berit Aalborg sin innsiktsfulle kommentar inne i avisa. Ein kommentar til den aktuelle situasjonen på den vesle øya Sørarnøy i Gildeskål i Nordland.
Berit Aalborg startar med å fortelje litt om si personlege tilknyting til denne øya.
Også eg har gode minner derifrå. På det aktuelle bedehuset heldt eg mi aller første gudsteneste som ordinert prest. Det var i januar 1980, altså for nøyaktig 40 år sidan i desse dagar. Eg var der fleire gonger seinare òg. Først som krinssekretær i det som den gongen heitte Indremisjonsselskapet, og som  dag er Normisjon. På slutten av 80-talet var eg sokneprest i nabosoknet, Meløy, og hadde også då nokre vikaroppdrag som prest på Sørarnøy.

Det er leit å lese at situasjonen rundt bedehuset, og den vesle kyrkjelyden som er ein del av Gildeskål, no har utvikla seg til ein vond konflikt. Avisa framstiller det som om Normisjonsforsamlinga på øya avviser samarbeid med Den norske kyrkja pga av ulike teologiske oppfatningar. Det er ingen grunn til å tvile på at dette er ei korrekt oppfatning. Bedehuset sine folk vel å løyse det ved ei boikottline mot kyrkja. Det vert stengd for gudstenester. Men bygdefolk kan få leige huset til gravferder ved prest.

Boikott er eit dårleg teologisk argument.
Det gjeld når Normisjon sine folk vel dette som ein utveg. Og det gjeld nett like mykje når liberale kyrkjemedlemmer vil boikotte konservative prestar, slik vi har sett fleire døme på i det prostiet der eg for tida er prost. 

Her har vi opplevd dåpsforeldre som ikkje vil la prestar dei er usamde med døypa barnet sitt. Vi har hatt ei omfattande og vanskeleg sak der eit brudepar ikkje vil ha ein konservativ prest som vigselsprest.  Ei heil bygd reiste seg mot han. Det er òg kjent at foreldre har gjort framstøyt for å få bort konservative prestar frå konfirmantundervisninga.

Vi les også om at store, nye bedehus/kyrkjehus som er bygde med tanke på kommersiell utleige vert utsette for boikott av potensielt store og viktige leigetakarar.

Difor konkluderer Berit Aalborg klokt i sin kommentar i VL: «Det er å håpe at norske kristne heller kan vise vei når det gjelder trosfrihet og respekt for andres overbevisning. En mer fruktbar vei vil være å snakke frimodig om eget standpunkt»

Frå min ståstad etterlyser eg at våre aller fremste leiarar i kyrkja, biskopane og dei som sit rundt bordet i lag med Kyrkjerådet, må løfte dette opp som eit sentralt tema.
Eg tenkjer at desse sakene har kome i kjølvatnet av det omstridde vedtaket på Kyrkjemøtet om likekjønna vigsel. Poenget i vedtaket var at det skulle vere ope for å arbeide i lag i kyrkja, også med ulike syn i denne vanskelege saka.

Eg trur vedtaket var godt. Men det er veldig skjørt. Og kyrkja har i praksis ikkje makta å etterleve dei gode intensjonane.
Difor dukkar dei ulike boikottaksjonane opp.

Det er tid for intern dialog i Den norske kyrkja. Vi må bort frå ei uverdig linje med bruk av boikott mot dei som tenkjer andre tankar enn mine eigne.

Gå til innlegget

Kyrkjebesøk. Det gode, gamle treng fornying.

Publisert nesten 3 år siden

Det gode, gamle treng å fornyast. Også den gamle forpliktinga for ein truande til å samlast i Guds hus på kviledagen. Det er noko med å forkynne det tredje bodet.

Tron Hummelvoll  drøftar i Verdidebatt.no eit utruleg viktig tema for kyrkja vår.
«Fem kirkebesøk i året er mye, det!»
Ei fin overskrift. Matematikken hans er sikkert heilt rett når han har rekna ut at om alle kyrkjemedlemmer gjekk fem gonger i året til kyrkja i hans sokn, ville snittet vore 1300 i veka.
Eg synest eigentleg det er godt å dele ein draum: Gjev at det var slik! At alle gjekk til kyrkje fem gonger i året.
Det som er så leit i vår vakne tilstand, når vi ikkje drøymer, er at ingenting tyder på at det kan bli slik så langt vi kan sjå inn i framtida. Ikkje utan at Gud ved sin Heilage Ande gjer noko med folket vårt som vi berre kan be om.

Bispekandidat Anne Lise Ådnøy i Stavanger har sagt til Vårt Land: «- at det viktigste ikke er å opprettholde aktivitetsnivået, men å styrke troen til dem som kommer til kirken. Også dem som bare er der fem ganger i året.» (VL 20.12.18)
Ho skil mellom kyrkjeleg aktivisme og lågt frammøte til gudstenester; her er det sett til fem gonger i året.

Tenk om det var ein veg ein stad der ute, som kyrkja kunne slå inn på i følgje med så mange at det faktisk vart fulle kyrkjer, gjerne også eit høgt aktivitetsnivå, i tillegg til høgt gudstenesteframmøte!

Vi er mange som drøymer no ved inngangen til det nye året.
For nokre drøymarar kan statistikkarbeidet som skal gjerast den komande månaden gli over i det som meir er mareritt. For vi er redde for nedgang i tala vi så gjerne vil skal vere høge.

Eg er ikkje redd. Men eg er spent. Spent på statistikktal for 2018 i det prostiet eg leier.
Eg trur det vil kome tal som mange ville juble over.
Frå andre vil det kome tal som ein slett ikkje likar. Nokre tal vil kanskje vere til å gråte over.

Eg trur, og forventar, at det domprost Anne Lise Ådnøy peikar på, vil vere ein nøkkel når statistikk og tal etter kvart skal bearbeidast og tolkast. Eg trur at der tala er til juble over, det er der kyrkja ved sine tilsette og friviljuge medarbeidarar har lukkast i «å styrke troen til dem som kommer i kirken.»

Skal vi i få det til, må kyrkja sine tenarar søkje endå tettare til kyrkja sin Herre for å få tilgang til det dei skal gje til kyrkjelyden slik at trua kan vekse.

Det handlar om forkynning som har breidde i sine tema, men som samstundes er fast forankra i klassisk bibelsk teologi.
Det handlar om truverdig diakoni, grunnfesta i eit ynskje om å bere kristen omsorg ut til medmenneske.
Det handlar om trusopplæring og konfirmantarbeid som gjev kunnskap om, og kjennskap til, Jesus for ei oppveksande slekt som er farleg nær kristen analfabetisme.
Det handlar om eit gudstenesteliv med levande liturgi under trygg musikalsk leiing.
Endeleg handlar det om ei kyrkje som er ein truverdig samtale- og dialogpartnar i møte med dei som trur og tenkjer annleis enn vi sjølve gjer.

Ingen ting av dette er nytt.
Men det gode, gamle treng å fornyast.
Også den gamle forpliktinga for ein truande til å samlast i Guds hus på kviledagen.
Det er noko med å forkynne det tredje bodet.

Gå til innlegget

Dialog. Fredsarbeid? Diakoni? Eller misjon?

Publisert rundt 3 år siden

Når vi spør oss sjølve: Er dialog fredsarbeid, eller diakoni, eller misjon?, så er svaret rett og slett: Ja. Ja til alt.

Direktør i Areopagos, Raag Rolfsen, kommenterer den 27.september mitt tidlegare innlegg i VL som bar tittelen «Bak dialogen opnar misjonen seg».
Han set ord på  oppfatningar som eg er godt kjend med. Det som undrar meg, er at det Rolfsen løftar fram som rett inngang til å definere den kristne dialogen, synest å vere noko einspora og lite ope for dette som nettopp er hovudpoenget med heile dialogen slik han sjølv definerer den.
«Dialog er møte ansikt til ansikt, mellom likeverdige parter, uten skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandringen som kan skje gjennom et møte». Slik refererer Rolfsen sitt eige, og organisasjonen Areopagos, sin definisjon av dialog.

Eg etterlyser enno ein gong dette å kunne ha fleire tankar i hovudet på same tid.

Sjølv løftar han fram Jesu ord frå Bergpreika: «Sæle dei som skaper fred. Dei skal kallast Gud born» (Matt.5,9). Dette er Rolfsens viktigaste veg inn i dialogen.
Eg seier: Glimrande! Å skape fred er noko av det aller største ein kristen kan gjere, og arbeide for. Kan ein lukkast i det, trur eg Gud ser på det med største glede.
Likevel. Om ein muslim og ein kristen gjennom dialogen begge skaper fred, gjer ikkje det muslimen til kristen, til eit Guds barn. Ikkje før muslimen i tru på den treeinige Gud let seg døype for å tilhøyre Kristus. Men dialogarbeidet har sjølvsagt vore uendeleg viktig. Og eg kan ikkje tenkje meg at den kristne gjennom møtet med muslimen ikkje har vorte påverka av argument med røter i Islam. Det har skjedd ei gjensidig forandring. Fred har grodd fram. Dialogen har bore frukt.

Lat oss halde oss til ord av Jesus, skrivne ned i Matteusevangeliet. Går vi til det 25.kapitlet, kan vi i versa 31-46 lese det mektige avsnittet som i vår Bibel har overskrifta «Domen». Her møter vi Meisterens ord om kor viktig diakonien er. «Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.» (Matt. 25,40)
Rolfsen peikar i sitt innlegg på at «Det er stor enighet blant kirkelige diakonale aktører om at man ikke hjelper mennesker i nød fordi de skal omvende seg». Sjølvsagt er det slik!
Difor har vi gjennom årrekkjer sett at nettopp misjonsorganisasjonane har drive utstrakt diakoni utan vilkår av noko slag. Med stor medkjensle og idealisme har misjonærane gått inn der nauda var størst. Nokre av dei med eit klårt mål om også å forkynne med ord om kven som har drive dei til dette (F.eks Normisjon, Misjonsselskapet, m.fl.) Andre har blankpussa den diakonale profilen. Kirkens Nødhjelp er mest kjend hjå oss. Det er ingen tvil om at denne organisasjonen driv genuin diakoni, utan at dei sjølve har eit missionalt sikte. Det gjer ikkje organisasjonen mindre  verdifull, eller mindre kristen, av den grunn. Diakonien har ein eigenverdi i samsvar med Jesu ord: «Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.»

Så var det tilbake til dialogen. Organisasjonen Areopagos har henta namnet sitt frå det som ein gong hende i Athen der Paulus held den berømte tala si på Areopagos. Den er referert i Apostelgjerningane 17,16-34.
Kanskje er dette det viktigaste avsnittet i heile Bibelen som omhandlar misjon, ved sida av Jesu misjonsbefaling i Matt.28? Her ser vi at Paulus er veldig frimodig i det å forkynne Kristus i møte med dei han samtala med, dei han var i dialog med.

Dette frimotet skal ikkje den kristne leggje bort. Heller ikkje i dialogsituasjonen som oppstår når kristne møter menneske som trur på ein annan måte enn i samsvar med luthersk vedkjenning eller den kristne religionen. Men vi startar ikkje der når vi går inn i dialogen. Kanskje kjem vi ikkje eingong så langt at vi avsluttar dialogen med å vitne , eller misjonere, som nokre vil kalle det for?
Men det var dette med å vere opne for at det kan skje. Vere opne for at Anden kan opne dørar, gjennom dialog, diakoni, fredsarbeid, eller rein evangelisering.

Eg håpar ikkje at det Raag Rolfsen uttrykkjer om å møte «ein større Gud», samstundes ber i seg er Gud er for liten for oss når han pålegg oss om å vere vitne om han til endane av jorda.
Eg tenkjer at når vi spør oss sjølve: Er dialog fredsarbeid, eller diakoni, eller misjon?, så er svaret rett og slett: Ja. Ja til alt.

Gå til innlegget

Teolog Ivar Bu Larssen meiner at kyrkja ikkje etterlever Jesu misjonsbefaling i møte med muslimar. Han har eit poeng. Eg er av dei som har engasjert meg i dialogarbeid. Eg har tru på det. Difor er eg styreleiar i Kirkelig Dialogsenter Bergen. Men eg har også tru på misjon.

Eg meiner at kyrkja må ta Jesu bod om å gå – døype og lære på alvor. Dialog skal etter mi oppfatning ha eit mål der framme ein stad om at mi tru også skal bli trua til dei eg er i dialog med.

Men nettopp i møte med det Ivar Bu Larssen set fingeren på, dialogmøtet mellom kristne og muslimar, tenkjer eg at dialogen er eit verktøy der ein er veldig tydeleg på at vegen til konvertering eller omvending er ein lang og kronglete veg. Difor må og skal dialogen skje i djup respekt for at andre menneske har ei overtyding. Ei overtyding eg ikkje kan dele, men som eg kan lytte til, observere og kjenne igjen når eg sjølv er overtydd om at Jesus faktisk er vegen, sanninga og livet. Den einaste vegen. Den einaste sanninga. Og sjølve livet. Det evige.

Larssen viser til boka av Sunniva Gylver og Bushra Ishaq. Eg har ikkje lese boka, og det er sjølvsagt meiningslaust å kommentere den då. Men om det er rett at Gylver berre finn positive sider ved Islam, slik Larssen hevdar, så må han ha rett i at vi ikkje skal oversjå det han kallar for «dokumenterte  problem med æreskultur, homfobi og antisemittisme i muslimske miljøer i Norge». Sjølvsagt ser vi alle desse problema. Det finst fleire problem også, som ikkje er nemnde. Men nettopp i møte med desse problema, er dialogen viktig. Respektfull tilnærming er utelukkande eit gode, sjølv om vår respekt ikkje alltid vert returnert eller forstått slik vi som kristne gjerne skulle ynskje. Utan dialog handlar det fort om konfrontasjon. Det kan lett verte farleg.

Men så er det faktisk også slik at eit fleirtal av muslimar som bur i landet vårt ikkje er eit problem for nokon av oss. Dei tilpassar seg til norsk kultur over tid, samstundes som dei held på trua si og tilber Allah i moskeen. Dei utdannar seg og tilfører samfunnet vårt ein rikdom av arbeidskraft, naboskap og eit fleirkulturelt levesett som nordmenn kan lære mykje av. Ikkje minst i møte med den vennlege og fredfulle varianten av islam er dialog viktig.
Og her må vi som kristne og som kyrkje også våge å ha to tankar i hovudet på same tid.

Dialog først. Varsam tilnærming. Respektfull lytting. Tileigning av kunnskap om det som er framand.
Misjon dinest. Trygge på vår ståstad og uredd for konflikt, kan vi etter kvart by inn til både kyrkjeleg fellesskap med udøypte muslimar, og til reelle religionssamtalar der vi kan vitne om vår tru, og kanskje til og med seie rett ut at mi tru er dette: At Jesus faktisk er vegen, sanninga og livet. Den einaste vegen. Den einaste sanninga. Og sjølve livet. Det evige.
Men det må gjerast samstundes som vi har opne øyrer for ei anna tru, for ein anna veg. Vi kan ikkje fylgje gjennom Ramadan og bønetider. Vi kan ikkje likestille Bibelen og Koranen. Men vi kan lytte. Lære. Forstå.

Muslimane trur på ein gud, Allah.
Kristne trur på ein treeinig Gud. Fader, Son og Heilag ande.
Ikkje minst det at trua vår inneber tillit til den tredje personen i guddommen, Den heilage ande, gjer at vi kan gå inn i frimodig dialog med dei som trur på andre måtar enn vi gjer i den kristne kyrkja. Anden er den fremste garantist for at det er meiningsfullt å drive dialog med eit mål om at Jesu misjonsbefaling kan oppfyllast i møte med andre religionar.

Ivar Bu Larssen hevdar at vår kyrkje ikkje etterlever Jesu misjonsbefaling.
Eg skulle ynskje at fleire av dei mest sentrale leiarane innan dialogarbeidet i kyrkja vår kunne tilbakevise hans påstand ved å vere endå tydelegare på at bak dialogen opnar misjonen seg.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere