Øyvind Årdal

Alder: 65
  RSS

Om Øyvind

Eg er busett på Stranda på Sunnmøre, er utdanna lektor og jobbar i ungdomsskulen og vaksenopplæringa.

Følgere

KrF-skuta på feil kurs

Publisert over 6 år siden

Tilbake i 2008 var det kampen mot den kjønnsnøytrale ekteskapslova som skapte dei høgste temperaturane i den politiske debatten i Norge. Og KrF var det partiet som tydelegast fronta denne kampen Etter mitt syn hadde dei også gode argument å fare med.

  Dei ynskte å leggje det biologiske prinsipp til grunn for ekteskapslovgjevinga. Som kjent må det både ei kvinne og ein mann til for at eit nytt menneske skal bli til, og alle ber vi med oss genane frå mor og far vår. Difor er det naturleg for eit barn å vekse opp med mor og far, og ekteskapet mellom mann og kvinne burde difor ha ei særstilling i lova, hevda dei.

   Barnet sine rettar var også sterkt framme i debatten. FN sin Barnekonvensjon, paragraf 7.1 seier at born så langt råd er, har rett til å kjenne og få omsorg frå både mor og far. Dei meinte at den nye ekteskapslova bryt denne konvensjonen ved at staten no er med på å planlegge farlause og morlause born. Lova seier klart at det ikkje er mogleg å ha både ein far og ei medmor.

  Ein del KrF-arar drista seg jamvel til å argumentere utifrå Bibelen i debatten. "Til mann og kvinne skapte han dei", seier Skrifta, og dei viste til at familien og relasjonen mellom mor, far og born er sjølve hjørnesteinen i det kristne samfunnsbyggverket.

  Vi som framleis krev omkamp om ekteskapslova, har ikkje problem med å gi honnør til KrF for den kampen dei kjempa tilbake i 2008. Men kva skjer i 2014? Når det gjeld denne saka, er vi vitne til ein av dei mest dramatiske snuoperasjonane i nyare norsk politisk historie. Dei som kjempa hardast mot KrF i 2008, var dei homofile sin politiske kamporganisasjon, LLH. I sitt alternative statsbudsjett foreslår KrF no ei løyving på 2 millionar til LLH for at dei skal få sleppe til i norske skular og barnehagar med si undervisning om temaet homofili. LLH har vist svært liten respekt for det klassiske kristne ekteskapet, og dei står nærmast for full anarki på det samlivsetiske området. "Alt er like bra, og her er det berre å eksperimentere seg fram." No vil altså KrF presse regjeringa i denne saka. Vi får berre håpe på at Høgre og FRP har såpass politisk gangsyn at dei set foten ned og ikkje blir med på dette. Det er sjølvsagt ikkje greitt at ein politisk kamporganisasjon skal få sleppe til i skule og barnehage med eit så pass krevjande og vanskeleg tema.

  Eit anna tydeleg bevis på KrF sin snuoperasjon, er at dei allereie i 2012 tilsette Gaute Brækken som politisk rådgjevar på Stortinget. Han er sjølv gift med ein mann og ihuga tilhengar av den kjønnsnøytrale ekteskapslova. Han er også plassert høgt oppe på Oslo KrF si nominasjonsliste til lokalvalet neste haust. Rett nok står det framleis noko om det klassiske kristne ekteskapet i KrF sitt program, men kva hjelper det, når partiet viser noko heilt anna i praktisk politikk. Det seier vel også sitt når LLH, ifølgje NTB, nyleg utnemnde Hareide til homofavoritt blant partileiarane.

  Vi veit at det framleis er mange solide kristne som kjenner sin Bibel i KrF, men eg kan ikkje sjå det annleis enn at desse er med på å gi legitimitet til den normlause politikken som partiet no fører. Det uroar meg at desse verkar å ha ein sterkare lojalitet til partiet sitt enn til Bibelen. Om denne utviklinga får fortsette, ser det ikkje lyst ut for kristendommen si stilling i landet vårt. «Om saltet misser si kraft, kva skal det då saltast med?»

 

Øyvind Årdal

Partiet Dei Kristne (PDK)

Fylkesleiar i Møre og Romsdal

 

Gå til innlegget

De kristnes bønner og ramadan

Publisert nesten 7 år siden

Mange av oss kjenner sikkert noen muslimer, og vi ser at de fleste av dem er flotte mennesker med mange gode verdier. Men det er vel umulig å være blinde for de avgrunnskreftene som vi nå ser slippes løs innenfor religionen islam.

Muslimenes fastemåned, ramadan, starter nå den 28. juni og pågår i nesten hele juli. I denne perioden er det trolig over en milliard mennesker som helt eller delvis praktiserer bønn og faste hver dag fra soloppgang til solnedgang. Mange av oss kjenner sikkert noen muslimer, og vi ser at de fleste av dem er flotte mennesker med mange gode verdier. Men det er vel umulig å være blinde for de avgrunnskreftene som vi nå ser slippes løs innenfor religionen islam. Islamister holder på å sette store deler av Midtøsten i brann, og det er økende uro flere steder i verden. I kjølvannet av dette ser vi en økende forfølgelse av kristne, kirker settes i brann og det er kidnappinger og noen steder massedrap av kristne. Trolig er det bare et tidsspørsmål før disse kreftene også slippes løs i Europa, om ikke vi som kristne våkner opp fra vår dvale.

Under ramadan hører vi mange gledelige rapporter om oppriktige muslimer som opplever overnaturlige møter med Jesus Kristus., og vi hører om store vekkelser i mange muslimske land.  Men vi ser også ofte at muslimenes religiøse iver og den fanatiske islamismen forsterkes under ramadan. Hvordan skal vi som kristne møte dette?  Vi må bli bevisste på at dette først og fremst er en åndelig kamp, og når vi leser hva Paulus skriver i efeserne seks, ser vi at denne kampen først og fremst blir utkjempet i bønn.  Guds kjærlighet og de kristnes bønner er den eneste virkelige motkraft mot disse uhyggelige krefter.  Gjennom våre bønner kan vi tenne en motild mot det som skjer. Dessuten vet vi at vår Gud elsker alle muslimer med en brennende kjærlighet, og han vil at de alle skal bli frelst.

I flere år har det vært en internasjonal bønneaksjon for muslimene under ramadan.  Det finnes en god og praktisk bønnemanual som en kan bruke. Denne er også utgitt på norsk av organisasjonen Kaba (Kristent Arbeid Blant Arabere), og den kan anbefales på det varmeste. Man kan også bruke bønnekalenderen til Åpne Dører. Og selvsagt kan en være med i bønn om en mangler disse hjelpemidler. I år faller dessverre ramadan på den tiden da de fleste her i vesten har ferie. Muslimene lar seg ikke affisere av det, og det burde heller ikke vi som kristne.  Tenk om alle vi kristne kunne forene oss i bønn for muslimene denne sommeren.  Med ønske om en velsignet sommer.

Gå til innlegget

Skammelig av Molde-russen.

Publisert nesten 7 år siden

På selve nasjonaldagen i Molde ble årets taler, biskop Ingeborg Midttømme, møtt med langvarig utpiping da hun entret podiet på rådhusplassen. Skal vi si at det er greit med en slik oppførsel?

Etter vår mening var dette et lavmål og en hån mot demokratiet og den grunnloven vi skulle hylle nettopp denne dagen. Det er jo selve grunntanken i demokratiet at folk skal få lov til å ha ulike meninger, og at vi skal behandle hverandre med respekt på tross av ulike syn. At ekteskapet skal være mellom en mann og ei kvinne er slett ikke noen ekstremisters påfunn. Dette er et syn som deles av svært mange, og biskop Ingeborg gjør jo ikke annet enn å hevde det som har vært kirkens syn i 2000 år og som fortsatt deles av de aller fleste kirker rundt om på jorda. De andre store verdensreligionene deler også dette synet. Om vi bare går 20-30 år tilbake i tiden så mente det store flertallet av nordmenn det samme. Og selvsagt alle Eidsvoll-mennene! Hva slags historiesyn har russen fått med seg gjennom 12 års skolegang når de viser slik forakt for tidligere generasjoners meninger?

Hva hadde skjedd om det var en muslimsk kvinne som stod på podiet og ble utpepet denne dagen? Som kjent så har de et strengere syn enn kirken i dette spørsmålet. Da hadde selvsagt en utpiping av taleren utløst et ramaskrik over det ganske land. Man skal jo vise hverandre respekt! Men kirkens menn og kvinner er tydeligvis fritt vilt i mange sammenhenger. Nå er det viktig at alle rettenkende mennesker sier fra hvor grensene bør gå, og at dere viser vår gode biskop Ingeborg støtte i disse dager. Det måtte være en tøff opplevelse å stå på podiet og bli utpepet på selve nasjonaldagen. Nå håper vi at det er første og siste gang i kongeriket Norge at nasjonaldagen blir skjemmet av en slik oppførsel.

Selvsagt har alle lov til å være uenig med biskopen i hennes syn. Vi lever jo i et demokrati! Men russens oppførsel på rådhusplassen var en skam både får nasjonaldagen og for Molde by. Vi håper at de har så pass med erkjennelse og etterpåklokskap at de gir biskopen en uforbeholden unnskyldning for det som skjedde. Dette fortjente hun virkelig ikke.

Øyvind Årdal
Fylkesleder i Møre og Romsdal De Kristne
Kari Hals Kiserud, nestleder

Gå til innlegget

Vakn opp, LO - snart er det 1.mai

Publisert rundt 8 år siden

Det nærmar seg 1.mai og LO har ein stor informasjonsjobb framføre seg om dei skal lære sine medlemar å boikotte Israel skikkeleg. For det einaste sikre vi kan vite om 1. mai er at parolen Boikott Israel dukkar opp i år også. Ein kunne stille mange spørsmål ved dette. Finst det ikkje andre alvorlege konfliktar i verda å ta tak i? Og kvifor er det alltid Israel som vert utpeika som syndebukken? Kva med Israel sin motpart, islamistane i terrororganisasjonen Hamas? Desse spørsmåla skal vi la liggje her, og heller gi LO litt informasjon som kan kome godt med i deira pågåande boikottaksjon. For det kan vel ikkje vere slik at det berre er israelske nypoteter og Jaffa-appelsinar dei har i tankane.

Den 10.oktober i fjor kunne vi lese følgjande på VG-nett:«Pillekamera filmer deg fra innsiden.På Oslo universitetssykehus arbeider man med en smart pille. Den har integrert kamera og lys og har trådløs kommunikasjon. Man kan sende video i full HD fra innsiden av magesekken, over til et belte pasienten har på seg, og så kan dette sendes til sykehuset. En spesialist kan følge pillens vei gjennom kroppen, og kan avsløre tilfeller av for eksempel mage- eller tarmkreft – helt uten at pasienten behøver å gå gjennom ubehagelige undersøkelser når det ikke er nødvendig»

Det VG ikkje fortalde var at denne pillen er produsert av eit israelsk selskap. Fakta er at Israel er verdsleiande når det gjeld utvikling og produksjon av høgteknologisk sjukehusutstyr. Det same gjeld datateknologi. Alle dei store datagigantane som Google, Microsoft, Intel og Apple har sine Forsknings- og Utviklingssenter i Israel. Når det gjeld Apple, er dette deira einaste base utanfor hovudkvarteret i California. Både iPhone, iPad og Mack Book Air har komponentar som er produserte i Israel. Ja, sanninga er at det truleg vert svært vanskeleg å finne ei datamaskin som ikkje har programvare eller komponentar som anten er utvikla eller produsert i Israel.

Israel er verdsleiande når det gjeld teknologisk utvikling. På teknologibørsen Nasdaq i New York ligg den vesle nasjonen Israel med sine 8 mill innbyggjarar på 3.plass i talet på selskap, berre slått av Kina og USA. Israel åleine har fleire selskap på Nasdaq enn heile det europeiske kontinentet til saman. Er det rart at det går så dårleg med Europa for tida? Kanskje Norge burde gå motsett veg. I staden for å bli med på sosialistane si boikottline, burde vi heller auke samarbeidet med Israel.

Den 8. januar kunne Aftenposten på nett melde at PST og politiet si bombegruppe hadde kjøpt inn røntgenskannarar frå det israelske selskapet Vidisco. Dette er utstyr som gjer det lettare å oppdage skjulte bomber og som gir auka tryggleik for politi, forsvar og tollvesen. Avisa kunne melde at Israel er verdsleiande også på dette feltet. Kvifor brukte ikkje LO sine kontaktar i regjeringa til å få stoppa dette? Det måtte vel vere betre å halde på det gamle og utdaterte utstyret og håpe på at det går bra, enn å bruke utstyr frå Israel.

Så tilbake til parolane i årets 1.maitog. Organisasjonen Med Israel For Fred har nokre gode forslag som vi gjerne gir vidare. Kva med «Kast din iPhone», «Knus din PC» eller «Nei til høgteknologisk sjukehusutstyr» Men vi har ei enklare løysing som i klartekst fortel kva Boikott Israel inneber. Vårt forslag til årets hovudparole blir då: Nei til Israel – Ja til steinalderen!

Øyvind Årdal, Stranda

1.kandidat i partiet De Kristne,Møre og Romsdal

Gå til innlegget

KRF og ekteskapet

Publisert over 8 år siden

I uminnelege tider har den kristne kyrkja på jord halde fram ekteskapet som sjølve grunncella i samfunnet. Og ekteskapet har heile tida vore klart definert: Ei livslang pakt mellom ein mann og ei kvinne.

Heilt frå KRF vart starta tilbake i 1933, har kampen for å verne om ekteskapet og familien vore ei av dei viktigaste fanesakene for partiet. Og alle kristne visste at vi kunne stole på KRF i denne saka.

Kan vi framleis det?

For nokre år sidan såg eg eit lengre intervju med Kjell Magne Bondevik på NRK. Eit viktig tema der var ekteskap og homofili. Programleiaren spela av eit gamalt intervju frå arkivet der Bondevik hadde uttala seg omlag slik: «Vi kan ikkje gå inn for partnarskapslova fordi vi meiner at homofilt samliv er i strid med kristen etikk.» På spørsmålet frå programleiaren om dette var ei formulering han framleis kunne stå for, svara han benektande. Dette uroa meg sterkt, og eg bestemte meg for å kome til botn i saka. Mellom anna kontakta eg ein av KRF sine stortingsrepresentantar frå mitt eige fylke. Det gjorde ikkje saka betre. Ho kunne heller ikkje seie klårt at homofilt samliv var i strid med kristen etikk (les: bibelen) Og ho vedgjekk at det var fleire personar sentralt i KRF som var i same situasjon. Med tanke på den sterke liberaliseringa og utglidinga som har skjedd innanfor statskyrkja på dette området, er det kanskje ikkje så merkeleg at KRF skulle bli råka av det same

Eg vil tru at fleirtalet av medlemmane og dei trufaste slitarane rundt om i partiet er aktive kristne som les sin bibel. Dei burde bli djupt uroa over dette. Dersom homofilt samliv ikkje er i strid med kristen etikk, kvifor skal då ikkje dei homofile få gifte seg på lik linje med heterofile?

Dette forklarer også kvifor KRF var så lite djerve, ja nærmast tafatte, i kampen mot den nye ekteskapslova, og kor raske mange i partiet var til å avlyse kampen så snart det fyrste slaget var tapt. Utspelet til ein samla programkomite no i vår er også ein del av det same biletet.

Så til konklusjonen; og då vil eg bruke eit bilete frå det maritime miljø. Når KRF-skuta har kome så pass ut av kurs, meiner eg at det er på høg tid at bibeltru kristne mønstrar av og finn seg ei anna skute. Til alle lukke er det ei anna skute som nett no er i ferd med å leggje frå land, og offiserane på brua er dugande sjøfolk, fast bestemte på å halde stø kurs. Og det er den same kursen som dei fyrste pionerane i KRF var med og staka ut. Og sjøkartet dei har tenkt å bruke er det evige og uforanderlege Ordet frå Gud. Førebels manglar skuta ein del mannskap, så her er det berre å mønstre på. Støtt opp om partiet Dei Kristne!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere