Ove Jan Ludvigsen

Alder: 79
  RSS

Om Ove Jan

Følgere


Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det virker faktisk som om majoriteten har blitt mer og mer inntatt av symboler, av ikke kristen art, og det som de kaller for kristne symboler. I virkeligheten er der ikke noe som heter kristne symboler, men alt sammen har sin opprinnelse i okkultisme, fordi det ikke har holdepunkter i Bibelen, for å være kristent. Symbolfrelse er vel den åndsretningen som har grepet flere og flere, ikke å undres over at verdenssituasjonen er slik den er i denne tid.

Man tenker mer og mer over begrepet: ”Korsmerket i flagget er et kristent symbol som presenterer Norge som et kristent land!” Dette har ingen, og på ingen måter holdepunkt i Bibelen i det hele tatt, For hadde Norge vært et kristent land, da hadde der vært respekt for Guds ord, barnedrapene! Abortene av tusenvis av forsvarsløse, og uskyldige barn ville ikke ha funnet sted om Norge hadde vært et kristent land!  Homosexualiteten hadde heller ikke fått sin plass i Norge om det, hadde vært et kristent land!

Ved da å bruke korssymbolet, som påstås å være et kristent symbol, hvilket det ikke er, til å presentere Norge som et kristent land, det taler tydelig imot seg selv da det ikke er Bibelsk mulig, å presentere Norge, som er en ugudelig nasjon, som en kristen nasjon, med et ikke kristent symbol, men påstått kristent symbol. Alt sammen faller på sin egen urimelighet, fordi at Bibelen gir ikke noen som helst tilsagn om dekning for en slik løgn! Så legg det heller bort, dette urimelige og usanne, som forteller oss at Norge som sees på som en kristen nasjon, kan presenteres med et symbol som påstås å være kristent symbol, men som ikke er det i det hele tatt! Legg det også bort, dette urimelig og usanne, som forteller oss at Norge som er en ugudelig nasjon, kan presenteres med et kristent symbol, det holder ikke!

Det ikke kristne kan ikke presentere det kristne, og det kristne kan ikke presentere det ikke kristne! Alt sammen beviser bare en eneste ting, at majoriteten av, ikke bare Norge, men over hele verden er i stedet for, å være Kristuskristne, har mer eller mindre gått over til å bli symbolkristne, og da er det ikke å undres over at ting er og blir slik det har blitt.

EN INTERESSANT SIDE VED TREKORSET: Mange kristne, brennende kristne har blitt korsfestet, opp gjennom generasjonene, under de mange forskjellige trengsler og forfølgelser. Og de har blitt korsfestet nettopp på et kors – et trekors som majoriteten ser på som kristent. Da er spørsmålet meget interessant? Er det virkelig så ille stelt med kristenmajoriteten at den, etter å tenke litt over dette, mener at korsesymbolet er kristent? Hvis dette er tilfellet, hvilket det ikke er, da vil det si det samme som at Jesus, frelseren selv bruker det kristne budskapet, i hvert fall en del av det, en viktig del av det, til å henrette kristne med.Dette samtidig som at det er et frelsende, kristent symbol, alt sammen faller totalt på sin egen urimelighet. Hadde korset i seg selv vært kristent, korssymbolet vært kristent, ville det aldri kunne blitt brukt til henrettelse av brennende kristne, slik det har blitt opp gjennom tidene, gjennom de mange variasjoner av trengsler og kristenforfølgelse.

Vi har ingen dekning i hele Bibelens budskap for at det henrettelsesvåpenet, som Jesus ble henrettet på har noe kristent i seg, heller ikke at det i ettertid skulle brukes som et kristensymbol, på de mange forskjellige kristne forsammlingshusers vegger, og på veggene over talerstolene, hvor Guds ord forkynnes rent og klart. Men der hvor det ikke gjør det, skal man ikke forvente at symbolkristen teologien får blomstre fritt. Men i hvert fall ikke til Guds ære! For en forførelse! For en forførelse! For en forførelse!

BIBELEN SIER: Lukas 22: 37b. Han ble regnet blant overtredere.

Markus 15: 28. Og skriften ble oppfylt, som sier. Og Ham ble  regnet blant  ugjerningsmenn.

Her taler Bibelen om Jesus som ble regnet, som en som var kriminell, og da han ifølge Bibelens profetier skulle, måtte dø for våres alles synder. Ble Han også av folket, sine egne, Jødene sett på som en ugjerningsmann og en Gudsbespotter, og av den grunn ble Han dødsdømt og måtte lide dødens smerter ved å bli naglet til et trekors. Da er det interessant å spørre! Er det virkelig mulig å kunne tenke seg, og få seg til å tro, at en del av frelsesbudskapet skulle ta livet av frelseren? Er det da virkelig mulig og få seg til å tro, at det henrettelsesvåpenet som ble brukt i anledning Jesu dødsdom, kan være, er og blir et kristent frelsessymbol?

VIDERE: Er det da virkelig Bibelsk mulig og få seg til å tro, at dette henrettelsessymbolet kan sees på som et kristent symbol, til og med representativt, som presentasjonsymbol for Norge som et kristent land, hvilket det er langt fra å være. Nå må sannelig kristenfolket,  religiøse, og tolkere, av Bibelen stoppe opp litt å tenke alvorlig over dette så alvorlige budskapet, slik at de ikke fortsetter med å gi Bibelen skylden for det den ikke på noen som helst måte har gitt, eller kommer til å gi uttrykk for!

LA DETTE VÆRE KLART: Om noen av de som  er kristenmotstandere, gir sin applaus til dette innlegget, og tankene bak det. Om noen av disse gjør det på bakgrunn av deres motiv for at de ønsker kristenbudskapet og Bibelen bort, sies det bare klart og tydelig, denne retningen og disse tankene, taes det klart avstand fra. Det er umulig å sidestille – likestille seg ved slike representanters tanker, meninger og holdninger! 

Gå til innlegget

KORS OG KRUSIFIKS

Publisert over 11 år siden

(Krusifiksdom trugar flagg Kommentert:)

Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Det er ikke noe oppløftende inntrykk man får når man leser om hvor opptatt mange er, av trekorsets symbol og betydning. For sannheten om dette er faktisk denne, der ligger ikke noe som helst håp om frelse i  trekorset, som Jesus ble naglet til på grunn av menneskeslektens synd.


Hva korssymbolet angår, kan være interessant å se litt på. Men korssymbolet har ikke den betydning som mange mener og tror. Hadde det hatt det, og er det slik. Ville der ikke ha vært frelse for noen - Der ligger en dypere betydning bak Bibelens ord om korset, enn det som blir lagt i det! Håper ikke noen misforstår, i så fall må det være fordi at noen vil misforstå?!?

BIBELEN SIER: 1. Korint. 2: 2. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.


Her er det tydelig at Paulus legger sterkt vekt på Jesus Kristus, og måten han måtte dø på for menneskeslektens synd. For det første sier han: At han vil ikke ha noe annet forkynt, enn Jesus kristus, budskapet om Jesus er det sentrale. Og så sier han videre: Og Ham korsfestet, hvilket forteller oss at det er Jesu sonoffer - frelsesverk, som er det betydningsfulle, ikke selve henrettelsesvåpenet, trekorset. Derav forstår vi at selve trekorset har ingen betydning for menneskeslektens frelse, men kun sonofferet som ble tilveibragt ved korsfestelse.

BIBELEN SIER: 1. Korint. 1: 18. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Her taler ikke Paulus om korsets fysiske eksistens, men han taler om det som en frelsende kraft, i den betydning at han legger forsoningsverket i ordet om korset til grunn, da det er forsoningsverket som er selve korsets frelsende budskap. Og det er nettopp dette som er en dårskap for de som går fortapt, de kan nemlig ikke akseptere det fullbrakte frelsesverket som ble fullført på henrettelsesvåpenet, trekorset. Det er i det dårskapen for de vanntro ligger, for å tro på frelse i et trekors er ikke noen dårskap, da det sier seg selv at ingen kan bli frelst ved å motta en flis av et trekors, eller et budskap om et fysisk trekors.Men dårskapen for de som går fortapt, er å få seg til å tro på frelsesunderet som skjedde på dette kors.

Men for oss som blir frelst, stiller hele dette frelsesbudskapet seg i et helt annet lys, da vi har fått åpenbart ved Den hellige Ånd, at det Gud i Jesus Kristus fullbrakte for oss der, var frelse gjennom korsfestelsens lidelser, og de helvedes kvaler som frelseren måtte gjennomgå, for å gjenopprette fallet i Eden! For oss alle som er frelst, er denne gjenopprettelsens frelsesunder en Guds kraft til frelse. Det menneskene må komme seg, langt, langt, bort fra, det er denne ubibelske symboldyrkelsen av alle ting. Krusifikset med Jesus hengende på et trekors, er ikke noe annet enn en bespottelse av hele frelsesverket,Han henger ikke der lenger. Halleluja! Han er oppstanden! Han lever! Jesus lever!

BIBELEN SIER: 1. Korint. 1: 23. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en dårskap.


Hva er det Paulus sier? Jo, han sier forkynnelsen av at Kristus ble korsfestet, ikke har noe med henrettelsesvåpenet, trekorset å gjøre. Men å forkynne Kristus korsfestet, det er forkynnelse av Hans lidelseshistorie, hvor Han led helvedes kvaler i vårt sted. Derfor taler også budskapet om den korsfestede Kristus, om at frelsen er tilveibrakt ved at Han døde i vårt sted. Derfor er det et anstøt for jødene, og en dårskap for grekere (hedningene.) Dem som ikke har blitt "FØDT PÅ NY", forstår faktisk ikke at dette frelsesunderet har latt seg gjennomføre!

KORSET I FLAGGET - FLAGG-KORSET:
På grunn av at, ut fra det Bibelske syn og forståelse av korset, så skjønner vi at det har intet med frelse i trekorset å gjøre. Derfor er det med stor frimodighet at man kan si, om flagget vårt skulle bli endret, ved å erstatte korssymbolet med et horisontaltmønstret flagg. For eksempel: Så ville det på ingen måte gjøre noen skade, da korset ikke har noen frelsende betydning i det hele tatt. Men kun det som skjedde på korset. Den eneste faren som kan ligge under å lure, kan være: Er dette en taktikk for på en slu måte for å forhindre, eller stoppe den kristne ytringsfriheten, så er det trist. Men uansett, et symbolsk henrettelsesvåpen, eller ikke i de flaggene som bærer dette symbolet, så vil ytringsfrihetens motstandere forsterke seg hele tiden, inspirerert av den antikristelige ånden, som i disse tider råder, i den sterkt frafalne religiøse forbrødringen i denne siste tidsepoke før Jesus kommer igjen!

LA DET VÆRE UNDERSTREKT TIL SLUTT:
Her er det ikke tale om å fjerne det kristne budskapet, men en rettledning og veiviser i Guds Ord, om hva det virkelige korsets budskap er. Og det kan umulig være noe annet enn frelsesverket som ble fullbrakt, av Gud i Kristus på forbannelsens tre - nemlig trekorset! De oppriktige vil tro å ta imot dette, men de vanntro vil ikke, kan heller ikke gjøre det! For Bibelen sier at det er en: "Dårskap for de som går fortapt!"  Søk sannheten i Ordet og du skal finne den!

Gå til innlegget

Profeten Hartley returnerer til Oase

Publisert over 11 år sidenOmstrid taler melder sin ankomst i Fredrikstad i juli. Har nye profetier om Norge. Hellas og skjebnesvangre valg med i bagasjen.

Nå vender Hartley tilbake til Norge. Nærmere bestemt på Oase-stevnet i Fredrikstad 13 – 18. juli.
(Vårt Land (Kristenliv) 10. 06. 2010.

Kommentert av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.


Hvem er det ikke som husker denne falske profeten, da han talte i Oase ifjordsommer, noen måneder før valget og profeterte i klartekst at Norges nye statsminister, skulle bli FrPs Siw Jensen. Denne løgnen avslørte seg selv, da valget var over, fortsatte Jens Stoltenberg som statsminister, i den Rød/Grønne regjeringen!


La oss nå se på hva Bibelen sier om slike profetier, for det er en kjent sak i tiden innenfor den nye tids herlighetsteologi, at falske budskap florerer høyt og lavt, vidt og bredt, langt, langt utover Bibelsk dekning for slike budskap i det hele tatt. Det er ikke bare skremmende, men åndelig livsfarlig for de som lar seg hjernevaske på denne måten, åndelig!

BIBELEN SIER: 5. Mosebok 18: 22. Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Om vi hører aldri så meget av tidens religiøse forvirrede profetier, skal man ikke la seg påvirke av dem, men søke i Guds ord hva der står om falske og Bibelske profeter, da får man klarhet i hva en Gudgitt profeti er, og hva de forvirrendes ånders profetier er.

Bibelen sier at når det ikke skjer det som profeten har talt i Herrens navn, skal man ikke gi akt på det, når det ikke går i oppfyllelse, for da er det budskap som Herren ikke står bak, eller har gitt profeten å tale. Med andre ord, så er profeten en falsk profet! Han har i sitt overmot, og i sin frekkhet dristet seg til å tale i Herrens navn, uten at Herren har gitt ham budskap i det hele tatt! Og i slike tilfeller oppmuntrer Bibelen oss til ikke å være redde.

Hvem er da denne profeten Bob Hartley som i fjord sommer profeterte på Oasestevnet, noen måneder før valget, hvor han profeterte at Herren hadde sagt til ham, eller i hvert fall profeterte han i Herrens navn: At Norges nye statsminister skulle bli en kvinne ved navn: Siw Jensen! Hva skjedde etter at valget var over? Jo, statsminister Jens Stoltenberg fortsatte som Norges statsminister, dette avslører og beviser klart at profeten Bob Hartley er én falsk profet, én av de mange falske profeter som dukker opp i denne siste forførelsens tidsavsluttning.

Men det mest skremmende ved dette profetobjektet er: Nå skal denne falske profeten tilbake på dette års, Oasestevne til sommeren i tiden 13 – 18. juli. Så kan man spørre, hva har han å fare med av profetier denne gangen, som det i hvert fall er grunn til å være redd for, i hvert fall dersom utfallet skal bli den samme løgnen som da han sist sommer deltok i Oasestevnet i Fredrikstad.

Det virker som om de religiøse, lokale, nasjonale, internasjonale og universale samlingene, foretrekker løgnprofetier fremfor Bibelske forkynnere som har et ”Så sier Herren!” I stedet for den ubibelske åndeverdens forvirrende røster som i denne tid, trollbinder mennesker fra alle trossamfunn, gjennom sine herlighetsteologiske fraser, og fortapelsesberettigete profetier, som ikke er fra Herren i det hele tatt! Kommer heller aldri til å bli det!

BIBELEN SIER: Matteus 24: 24. For falske Messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.


Jesu profetiske ord om endetidens falske Messiaser og falske profeter er, disse skal stå frem, ja til og med gjøre store tegn og under. For å før også de utvalgte vill, om det var mulig! Med andre ord, det er ikke mulig å føre de utvalgte vill! Hvorfor er det ikke det? De kjenner sin Bibel, og prøver alle villfarelsens elementer på denne bokens ord, men det gjør ikke de som ønsker de falske profeters inntog og deres blasfemiske løgn profetier.

BIBELEN SIER: 2. Tessal. 2: 9 - 10. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.


10.) Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.


Den lovløse (Antikrist) kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt, tegn og under sier Bibelen. Det ser virkelig ut som om dette er noe som skal skje i forkant av Antikrists fremtreden på den religiøse arenaen, så her skal man ikke utelukke at alle disse ubibelske sommerstevner, innkludert deres involverte falske og løgnfulle profeter, er hva Bibelen omtaler i ovennevnte vers 9. Og som er et ledd i Antikrists åpenbarelse, siden hans fremtreden skjer i etterkant av alle forførelsene.

Se vers 10 som omtaler, at det skjer gjennom all urettferdighetens forførelse, blant de som går fortapt, dette må jo uten tvil sikte til alle de som i stedet, for å fremelske det Bibelske ”Så sier Herren!” Foretrekker budskapet fra løgnens og fortapelses profetene, og dette skjer faktisk fordi at dem ikke tok imot, tar imot den Guds Bibelske kjærligheten til sannheten, som trengs sterkere enn noen gang tidligere. Slik at de kan bli frelst! Med andre ord, Jesu profetiske ord er dem til ingen nytte på grunn av deres hengivelse til tidens falske Messiaser og antikristelige profeter.

BIBELEN SIER: 2. Tessal. 2: 11. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen.


Når mennesker velger løgnen, falske profetier, ubibelske åndsretninger, falske tunger med tydning som stadfester løgnens herlighetsteologi, så får de det slik de har bestemt seg for, å ta til seg som deres åndelige føde. Det er urovekkende skremmende, at mennesker vender Gud ryggen på en slik måte, at Herren må sende (tillate) en kraftig villfarelse, en villfarelse, slik at dem tror løgnen fremfor sannheten. Jo, i sannhet villfarelsens ubibelske hedenskap er sannelig sterk i denne frafallets nedtellingens tidsalder, før Jesus henter den sanne, blodkjøpte menighet hjem til himmelen!

BIBELEN SIER: Matteus 24: 10 – 11. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.


11.) Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange.

Dette er tidsåndens villfarelses åndelighet, for det er jo en slags åndelighet, men den ligger langt utenom den åndelighet som Bibelen, Guds profetiske Ord stadfester! De religiøses frafall og antikristelige hengivenhet skal bli tydeligere og tydeligere i tiden som kommer, angiveri og hat mot de sanne troende skal tilta mer og mer, fordi at de sanne vitners, sanndrue, profetisk, Bibelske budskap, er og forblir en vederstyggelighet for disse som elsker løgnen fremfor sannheten.

De blir rett og slett en forbannelse for disse løgnelskerne, og det på en slik måte at der er ikke engang åpenhet for tilrettevisning, eller Bibelsk undervisning av noen som helst slag. De ønsker det ikke, de falske profeter og deres falske profetier er og forblir deres livsveiledning.
Derfor er der ingen problem for tidens falske profeter å bli hyllet og klappet frem på denne endetidens religiøse plattform. Og disse er der dessverre, så altfor mange, mange, av!

BIBELEN SIER: Matteus 24: 25. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.


Det er nettopp det Jesus gjorde, Han profeterte om det på forhånd, på forhånd for at vi skulle bli advart, ta Bibelens Ord til etterretning, og la oss veilede av det til frelse.

KOM IHU: Profeten Bob Hartleys´ falske profeti fra i fjor sommer, hvor han profeterte inn Siw Jensen, som Norges nye statsminister og som aldri skjedde! Hvilke løgnprofetier skal man få høre i årets Oase-sommerstevne? Ja det vil tiden vise!


FÅR BARE HÅPE: At Oase-stevnet i Fredrikstad setter foten ned for denne falske skvaldremaskinen, slik at han ikke får muligheten til å servere det norske folk enda flere falske profetier. Profetier som Herren aldri har talt i det hele tatt, og heller aldri kommer til å tale, da Herren ikke bruker antikistelige, løgnprofeter i sin tjeneste.Men det gjør endetidens religiøse samlinger, fordi at de er grunnet på alt annet enn Bibelsk teologi og sannhetsveiledning for de mange hungrende evighetsvandrere!

Se opp, vi lever i den tid som Jesu Ord virkelig er tidsaktuelle. ”Se, jeg har sagt dere det på forhånd!” Redningsbøyen er kastet ut – Hvem vil ta imot den til frelse?

Gå til innlegget

Av evangelist: ove Jan Ludvigsen.

Avsnittet: Tro det eller ei! Da ble dette heftet tatt ut av deres sortiment av deres salgslitteratur!

Dette ble borte ved publisering av innlegget: Se innleggets helhet rett under her!

Alle former for religionsblanding, ruller nå frem over jordens befolkning i denne tid, men bare de som har tatt Bibelens profetiske budskap til inntekt for sine liv, har tatt fullstendig avstand fra denne livsfarlige åndelige sammenblandingen. For ca. 40 – 45 år siden gav Troens Bevis i Sarons Dal, ut et hefte som totalt avslørte katolisismen, dette heftet har tittelen: ”Er det store frafall tilbake til ROM foran våre dører?” Men da Troens Bevis blandet seg med alle trosretninger, inkludert katolisismen, i den sterke forvirrende karismatiske bevegelsen. Tro det eller ei! Da ble dette heftet tatt ut av deres sortiment av deres salgslitteratur! I forening med den katolske kirke, og alle andre ubibelske religionsretninger, er det ikke mulig å avsløre deres utilbørlige, og lumske indre anliggende, i utgivelse av slike innholdsrike avslørende hefter.

Gå til innlegget


Av evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Man registrerer ganske raskt når viktige saker fra ubibelske trosretninger blir tatt opp, ikke for å kritisere personer i det hele tatt, men for å avsløre et fenomen som har lagt skjult i lange tider, og som i denne tid burde være av aller, aller, viktigste og største interesse å gjøre våre medmennesker klar over. I dette tilfellet Marta Steinsviks avsløring av den katolske kirkes urene skriftestolsystem, våre medmennesker trenger, har krav, og rett på, å få innblikk, innsikt i disse sakene.

Det som registreres er at når alle falske, og forførende åndsretninger fremelskes og prioriteres, i den moderne allsidige karismatiske stil, da er der få og ingen som taler eller skriver imot det! Hvorfor? Jo fordi at denne for formidling av det urene og rene, av det uedle og det edle, blandet sammen, da tilfredsstiller det alle, nær sagt alle, men ikke de som tror på den gamle sikre Bibel-Bokens profetiske innhold og sannhet.

Hvorfor tror så mange, at pinsevenner, misjonsorganisasjoner, den lutherske kirken, og mange andre, i fellesskap med den katolske kirken har latt seg forene under én og samme paraply, i Kirkenes Verdensråd? Det er ikke fordi at pinsevennene, og dissenterne, i sin helhet står fast og avgjort på det bibelske synet som de mottok fra begynnelsen. Men det er fordi at dem alle som én av disse paraply-medlemmene, har valgt å kompromisere, gått med på avvik fra Bibelens lære og forkynnelse. Og på denne måten har de fått inngang og innflytelse på den ubibelske katolske grunnvollen.

Og en viktig sak, det skal ikke være på tale å ta fram og avsløre viktige saker, slik at ting kan bli satt i den rette skikk. For da kunne jo mennesker bli frelst på Bibelsk vis og grunnlag, og det er farlig det! Brennende og ivrige gjenfødte mennesker får ikke komme til i slike sammenhenger. Hvorfor? Jo, fordi de har Åndens åpenbarelse over ordet, som er avsløringens ånd om alt det ”utilbørlige, og lumske”, som Herren ikke har behag i.

Men dette reageres det lite og intet imot, men når åndelige uregelmessigheter blir avdekket og kommer frem i lyset, da blir der reaksjoner. Ikke til fordel for det Bibelske synet, men til fordel for det ubibelske, forførende, fortapelsessynet. Og alle de som støtter slike åndsstrømninger viser bare at de identifiserer seg med disse. For det er ikke mulig å bortforklare at det man støtter opp om, og forsvarer, det er man ikke enig i, identisk med, man er nødt til å være enig i det, identisk med det, ellers ville det ikke mulig å forsvare det.

Noen roper høyt om at man må respektere andre og alle religioner, det er helt umulig som Bibelsk kristen å gjøre, for denne verden rommer dessverre en ganske stor prosent av okkulte religioner. Og skal man respektere slike, er det ensbetydende med at man respekterer det som Herren har forkastet. Ja i verste fall kan det bli å respektere djeveltilbedelse, i stedet for sann Bibelsk Gudstilbedelse. Og dessverre er det i denne retningen majoriteten trekker i denne nedtellingens tidsalder.

Alle former for religionsblanding, ruller nå frem over jordens befolkning i denne tid, men bare de som har tatt Bibelens profetiske budskap til inntekt for sine liv, har tatt fullstendig avstand fra denne livsfarlige åndelige sammenblandingen. For ca. 40 – 45 år siden gav Troens Bevis i Sarons Dal, ut et hefte som totalt avslørte katolisismen, dette heftet har tittelen: ”Er det store frafall tilbake til ROM foran våre dører?” Men da Troens Bevis blandet seg med alle trosretninger, inkludert katolisismen, i den sterke forvirrende karismatiske bevegelsen. <> I forening med den katolske kirke, og alle andre ubibelske religionsretninger, er det ikke mulig å avsløre deres utilbørlige, og lumske indre anliggende, i utgivelse av slike innholdsrike avslørende hefter.

Selv har jeg vært i pinsebevegelsen, men budskapet deres var og er fremdeles klart. stiller man ikke på kompromissets karismatiske plattform, har man ikke noe der å gjøre, derfor takker jeg Gud for at jeg ikke lenger er involvert i denne bevegelsens frafall, tilhørighet, og avhengighet, av alle forskjellige religioner, hvor de alle er étt i troen på mange forskjellige gudsfortolkninger, Bibelfortolkninger, og dåpsforordninger. Hvordan går det an å være ett på et slikt grunnlag? Svaret er klart om noen spør. Det er frafallets forblindende åndsmakt som har grepet de mange forskjellige, tidligere og klarsynte brødre og søstres hjerter, slik at dem ikke ser at dem er med på å forberede sin egen åndelige undergang. Må det bare gå opp for dem hvilken retning de i virkeligheten har tatt, noen himmelkurs er det i hvert fall ikke, nei, ikke i det hele tatt!

Det kan bare fortelles at i lokal pinsemenigheten her på stedet, ble en eldre søster for noen år siden, slått  ned, av en eldstebroder fra søstermenigheten fra et annet sted her. Dette så langt jeg kjenner til, på grunn av et vitnesbyrd som ble avlagt, eller en uttalelse som der ikke var enighet om. Men så langt det huskes tilbake, ble der ikke noen reaksjon overfor eldstebroderen i søstermenigheten, hvor han hørte hjemme. Og i søstermenigheten hvor søsteren ble slått ned, fikk han støtte av lederen. Det eneste som jeg med sikkerhet mener å ha registrert, var uenighet, om så langt jeg husker, viktige ting, som vel ikke stemte helt med det liberale karismatiske ånds-systemet. Når kompromissforordningen får råde grunnen, hvor alle skal akseptere alle, enten lære og forkynnelsen er rett eller ikke, da kan i værste slike situasjoner oppstå. Så i endetidens sammenkomster er det svært viktig at alt, både rått og råttent finner hverandre. Da blir det herlig, da er for slike, Herren er på dette sted, det vil si deres sted som lever i blandingsteologiens åndelige forførende verden. Og de er ikke klar over at Herren har forlatt disse systemer og åndelige livsfarlige forsamlings-sammensettninger!  

Vel, skal det nå sies at det ble vel oppgjort, delvis oppgjort, mellom begge parter, men det ble aldri det, det hadde vært før dette hendte.

Disse det gjelder er nå døde, av den grunn sier jeg ikke noe mer om det. Jeg er en erfaren mann og vet hva jeg taler om, når det gjelder uåndelige hendelser i menighetslivet, hvor man slett ikke forventer slike opplevelser. Derfor støtter jeg personer som avslører ting som ikke skal være, og gleder meg stort over at ting kommer frem i lyset, slik at det blir åpenbart. Det er åpenbaring som trengs i denne tiden, åpenbaring som virkelig bringer frem i dagen alt det som er skjult, og ikke tåler lysets klare, åndelige stråler!

SÅ NOEN VIKTIGE ORD: La i hvert fall dette være klart! Her er det ikke personer det legges an på, men de systemene som de er hjernevasket av. For en katolikk er et like verdifullt medmenneske som alle andre, likeså en muslim, likeså ……… osv ………osv. Det er ikke personer som personer, det er uenighet om, men alt det ubibelske som disse er og blir hjernevasket med.

BIBELEN SIER: Matteus 10: 26. Frykt ikke for dem! For ingenting er skjult som ikke skal bli avslørt, og ingenting er gjemt som ikke skal bli kjent.


Vel, mennesker kan nok prøve på å skjule, det som ikke tåler det åndelige dagens lys, men alt som ikke blir åpenbart her i tiden av de skjulte ting, det skal bli åpenbart når Herrens tid er inne for dette. Derfor må det da være bedre at ting som ikke er slik de skal, kommer frem i lyset nå, og at de mange forskjellige trossamfunn kan få ryddet opp i sine ”utilbørlige og lumske”, upassende aktiviteter. Rydde opp før det er for sent!!!!!

Tror ikke for mitt vedkommende at det er noe mer å si i denne debatten, hva denne saken gjelder, så får det bli opp debattørene og videre debattere dette innlegget, som avsluttes her, som et svar til alle som har debattert, og kommentert meg fra begynnelsen, hva katolisismen og støtten til Marta Steinsvik angår! Grunnen til jeg har nevnt litt om andre opplevelser, er bare for å vise hvor ille det kan utarte seg, når forkynnelse og lære blir basert på kompromissets ubibelske, karismatiske grunn.

Beklager for øvrig at dette innlegget ble litt langt, men jeg vet at det blir grundig lest, derfor så fyldiggjørende. Tror ikke at der er så altfor mange som får så store lysten på å debattere dette, med sine vridningskommentarer, i så fall kan det i hvert fall ikke bli, i favør av endetidens karismatiske, katolske, blandingsforførelser.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere