Pål Georg Nyhagen

Alder: 64
  RSS

Om Pål Georg

Katolikk med ubrytelige og høyst levende jødiske røtter. Teologi. Jødisk tro og etikk. Religionsfilosofi. Pedagogikk. Moses kom med læren og ordene. Kristus som er Ordet realiserte dem; Han kom med nåden og bekreftet kjærligheten i læren: Kristus illustrerte i praksis en relasjonell og ivaretakende livstolkning. Teologien og religionsfilosofien er periodevis i fokus i min hverdag; men viktigere enn å diskutere oppstandelsen, forsoningen og nåden er MØTET med Ham som nettopp ER oppstandelsen, forsoningen og nåden. Og dermed erkjenne at møtet gir et vekkende tilbakestøt: Reise seg opp, "ta sin seng" å gå ut i den utfordrende og harde virkeligheten igjen. Min erklæring om kjærlighet til Gud vises og illustreres gjennom kjærlighet til medmennesket. Guds respons på menneskets bekjennelse er som nevnt et tilbakestøt: "Vær en hyrde for mine får". Nærhet, medmenneskeorientert livsholdning, det å akte livet som gave og forpliktelse er alt. Meningen med livet? Lev det!

Som betyr det å våge å tre inn i og oppholde seg i livet dag for dag. Hvor møtet med Gud samtidig er og vil være et møte med min neste og meg selv. Alt i livet, i hverdagen, peker i hjertet kontinuerlig inn mot og skal speiles i: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Og din neste som deg selv". Min neste er akkurat som meg selv; en Guds skapning og dermed elsket av samme Gud. Dvs: Viktigere enn spekulasjoner om livet etter døden, og viktigere enn fascinerende teorier om verden og kosmos, selvhevdende diskutering og markeringer, samt det å studere teksten, er utøvelsen av ordets og livets kjerneinnhold i hverdagen.

Det fnnes ikke mer kjærlighet, sannhet og solidaritet enn det som realiseres i praksis: Virkeligheten er den øverste dommer.

"To conquer fear is the beginning of wisdom. A pilgrim is a wanderer with a purpose." - Visdom er krystallisert smerte.

Følgere

Islam for Norge!

Publisert over 3 år siden

De fleste religioner innebærer også virksomhet som har til formål å utbre egen tro.

Jeg har valgt denne noe spesielle og for mange provoserende tittelen for å få frem et poeng: Enhver troende muslim anser islam som det genuine uttrykk for Guds vilje med mennesket og verden. Derfor vil de, slik de opplever det, naturlig nok at så mange så mulig skal bli muslimer «før det er for sent». Noe annet ville vel for øvrig være temmelig inkonsistent og underlig om man anser egen overbevisning for sann og riktig?

Enten man liker det eller ikke, så finnes det ca 170 000 muslimer i Norge i dag - og de blir ikke færre; de har naturlig nok lite imot at fler og fler kommer til. Noe annet ville altså være temmelig absurd. Også muslimer lever i det norske samfunnet med oss andre; noe som medfører både rettigheter og forpliktelser for alle; hvilket også skal aksepteres av alle. (For god ordens skyld: Intet er her her sagt om de skrekkelige  metodene som har blitt- og blir benyttet av militante muslimer gjennom historien og i dag. Dette burde være mer enn velkjent. Spørsmålene om sammenhengen mellom metoder, virkemidler og tro bør dog aldri fortie.)

Også andre religioner nærer forståelig nok samme ideelle mål om at fler og fler skal gripe sannheten slik man selv ser den. Også kristne. Derfor, så pågår det f.eks. kristen misjonering blant muslimer og andre. Også til en viss grad i muslimske land. Man møter for øvrig mennesker i dag på langt flere måter enn bare via den fysiske tilstedeværelsen.

Her jeg bor kommer det f.eks. både aktivt oppsøkende Jehovas Vitner og mormonere på døren. Og det er for øvrig helt greit; de er alltid vennlige og dannede der de står med sitt budskap. Når de får høre at jeg er bekjennende og praktiserende katolikk, sågar med levende jødiske røtter, kan det nok hende at i hvert fall førstnevnte representanter rynker på nesen. Det er ikke mye håp for «min» kirke, nemlig. Og det skal heller ikke lang tid tid å se på Visjon Norge før jeg får høre samme dømmende leksen om skjøgen og dyret selv, nemlig DKK og paven. En muslim jeg har hatt kontakt med hevdet f.eks. under en diskusjon på vennligste appellerende måte at jeg ville gå fortapt om jeg ikke omvendte meg til islam. Og flere kristne sier det samme til ham, så vidt jeg forstår: Han og andre muslimer bør omvende seg før det er for sent. Siden jeg er rimelig trygg og tillitsfull i min tro, så gjør det meg mindre enn lite å høre slike prognoser om livet fra det ene og den andre holdet. Alle de nevnte trosretninger gjør det samme: De har oppdaget lyset. Men noen av representantene ender dessverre med å spre mørke. I det godes navn.

Ideen med dette innlegget er å påpeke at muslimer som ønsker at flest mulig skal bli muslimer er et ganske så naturlig og banalt poeng ut fra deres eget trosparadigme. Muslimer og andre som sier noe annet taler ikke sant. Det er i og for seg verken vondt eller slemt ment med denne ideelle målsettingen. Snarere tvert imot.

På samme måte som diverse kristne trosretninger ønsker at landet og verden blir kristent og da helst slik den troen deres egne kristne variant representerer. Også en rekke andre nære og fjerne trosretninger og livssyn vil selvfølgelig helst at flest mulig skal dele deres tro; det ligger i deres tros vesen. Da vil det være underlig å se på islam som unntak her. Koranen selv har for øvrig tekster som underbygger dette. Muslimene har nemlig ikke, som jødene, eksplisitt og høyrøstet tatt avstand fra aktiv misjon. Jøder bedriver ikke misjon for den mosaiske tro; det er en ikke-misjonerende religion. Jødene er helt klare på å respektere andres rett til å fritt velge sin tro. Jødene anser det faktisk ikke som noe mål at alle mennesker skal være jøder; selv om man har håp og ønsker om at alle uansett skal leve etter monoteistiske og etiske prinsipper. Derfor ser jøder det som negativt og bekymringsfullt når f.eks. kristne prøver å omvende jøder til kristendommen. Jødene tar bestemt avstand fra slik virksomhet. I likhet med flere kristne som tar avstand fra aktiv misjonering fra muslimer eller andre trossamfunn igjen.

De som i dag med blandede følelser hevder at muslimene vil at Norge skal bli et muslimsk land har jo derfor i og for seg rett. I prinsippet. Så gjenstår det da å akseptere at slik ER virkelighetens verden hva gjelder de fleste religioner og trosretninger.

Men det spørs vel på den annen side om det egentlig er noe å frykte i et ikke-muslimsk land som Norge. Mulig vi heller bør se på frykten og angsten selv som den største fienden? Som kristne er vi kalt til å ha tillit til Gud; samtidig som vi beholder hodet kaldt og hjertet varmt - vi bør ha plassert oss på fast grunn om vi har tatt til oss Kristus.

For mye naivitet og godtroenhet er dog ikke bare noe småkomisk i ny og ne, men kan i visse tilfeller bli direkte farlig. Og ut fra kristen tro: Alt som står sannheten i mot, skal dømmes sier det kristne budskapet. Det som reiser seg mot Gud vil falle. Sier altså Guds ord. Har man så tillit til dét som kristen? Det er vel dog uansett Guds bord hvordan dette så skal skje, vil jeg tro. Her bør vi ikke falle for fristelsen å gjøre som muslimske ekstremister å ta makten i egne hender på vegne av en luguber og absurd gudsforestilling og så behandle andre som mindreverdige og uverdige .

Jeg minner til slutt om at ordet «Allah» er det arabiske ordet for «Gud». Ordet «Allah» benyttes f.eks. både av arabisk talende kristne, jøder og bahaiere. Mange arabiske kristne bruker dog vendingen «Allāh al-ʼAb» - «Gud Fader» - for å skille fra det muslimske bruket av ordet for Gud. Det arabiske språket og islam er like vel så sammenknyttet at det blir mer enn vanskelig å se disse to sakene fra hverandre.

Og igjen: Så vet vi jo alle at de metoder som benyttes av visse militante jihadistgrupper og andre ekstreme islamister nettopp faller i den mørkeste og dypeste kategori av ondskapen selv. Eksemplene er dessverre legio. Men som de fleste bør innse, så finnes det ikke 1,6 milliarder muslimske terrorister. Dog bør muslimer våge å ha som daglig morgenmantra: Hva kommer det av at så mange ekstremister og terrorister finner legitimasjon for sin terror og elendighet i koranen? Ett nyttig tips til muslimene: Se på relasjonen til teksten mer enn koranteksten selv. Det er i relasjonen man finner frøene til vekst. Men... "Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?" Motet til å slippe taket, og å være til i det åpne landskapet kan dog være en fordring over ævne. Da er det kanskje noe lettere å gripe til sverdet for både den ene og den andre?

Men dog helt til slutt her; med et hjertesukk fra en sliten, skrøpelig, begrenset, svaksynt og halt gammel pilegrim: Ser man f.eks. på de siste 2 000 årene, som preges av mengder av skrekkelige kriger, terror, pest, naturkatastrofer, holocaust, undertrykkelse og skrekkens elendighet, så ser det ut til at Gud har god tid. Som Dostojevskij påpekte, så begynner vel prisen å bli ganske høy. Vel...

Hineni (Hebrew: הִנֵּֽנִי ) «Here I am».

Gå til innlegget

I takt og utakt

Publisert over 3 år siden

Vi finner først oss selv i det vi finner Gud og vår neste. Kjærlighet er selvovervinnelse og selvforglemmelse. Nåde og forsoning er gjenforening.

Vi blir ikke frelst av gode gjerninger. Vi blir frelst TIL gode gjerninger:

Historisk og kontekstuelt sett kan man forstå hvorfor den gratis nåden og kjærligheten ble vektlagt så sterkt. Men etter noen hundre år har tidens tann endret både kirker, samfunn og den kontekst vi uttrykker oss i. Også teologisk. Det som var nødvendig og riktig å sterkt aksentuere i en tidligere og nå utgått kontekst kan bli direkte feil om man bringer det ureflektert og uendret inn i helt nye kontekster og aktuelle teologiske sammenhenger i en helt annen tid.

Flere lutheranere har fokusert så sterkt og ensidig på den gratis nåden, at fruktene av troen - nemlig det å handle i tråd med kjærligheten selv - nærmest har blitt sett på med mistenksomhet. Straks dette med å gjøre, og ikke bare høre, nevnes, så er det kun snakk om sekunder før en hever røsten og advarer mot «gjerningsrettferdighet», hvor på gamle teologiske antipatier og virkelighetsfjerne klisjeer manes frem. Dette fungerer dessverre ikke nødvendigvis verken oppklarende eller riktig rent trosmessig, men kan komme til å skygge for Kristus og medmennesket selv. Og dermed for en selv. Kristi bydende ord kan tydelig nok i visse tilfeller forstyrre så meget at enkelte får et påtrengende behov for å holde fordringene på armlengs avstand. Og dét gjennom å henvise til teologi, paradoksalt nok. Men allerede i bergprekenen nevner dog Kristus poenget: "Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!».

Eksempler på tro som grensebrytende kraft og selvforglemmelse, uten at det det minste er snakk om gjerningsrettferdighet, finnes det virkelig flere av i bibelen. Allerede få vers etter dette nevnte ovenfor snakker Jesus om at relasjonen til Gud er direkte og ubetinget knyttet til våre relasjoner til våre medmennesker: «Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!« Ergo er det snakk om å heve blikket ut over eget selv og aktivt reise seg for å leve ut troen i praksis - se at min neste er like så meget elsket og ønsket av Gud som jeg selv er: Å leve ut den kjærlighet og nåde vi har fått og får av Gud er m.a.o. direkte relatert til vår egen Gudsrelasjon.

Videre enda noen få vers senere, så påpeker Jesus den ubetingede sammenhengen mellom oss og våre medmennesker; spesielt den og de vi ikke liker eller har utpreget gode relasjoner til: "For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort." Videre finnes det andre eksempler i NT, og Jakobs brev burde vel være kjent i så måte.

Et lite apropos: Kjærlighet og rettferdighet finnes kun i det det realiseres. Og satt ytterst på spissen: I jødisk troslære er man langt mer opptatt av hva man gjør enn hva man tror. Og flere kristne er mer opptatt av hva man tror, enn hva man gjør.

Det er noe paradoksalt og utfordrende med kjærligheten som vi allerede har mottatt og mottar: Kjærligheten vi har fått gjennom livet og får er snakk om allerede utbetalt lønn for noe vi ennå ikke har ferdig utført. Vi skal nemlig gi det videre uten tanke på gevinster eller senere lønn. Det er vel derfor vi nøler og finner utveier; hvem gidder vel å engasjere seg alt for sterkt når lønnen like vel allerede er utbetalt? Viser som et side-apropos til dette innlegget:  "Lykke og tro skal holdes fra hverandre".

Vi finner først oss selv i det vi finner Gud og vår neste. Kjærlighet er selvovervinnelse og selvforglemmelse. Nåde og forsoning er gjenforening.

Gå til innlegget

Når virkeligheten blir noen numre for stor, så er det ikke nødvendigvis en feil. Å tro uten fordringer om undere og mirakler er levende tro. Visdom er krystallisert smerte: De genuine mirakler skjer der hvor man endelig ser speilbildet av seg selv i sin neste øyne og rekker ut en hånd.

Begrepene mening, livsskjebne og tro er alle utfordrende kvaliteter som man bør ha i mente. Det henger sammen. Men så var det å finne ut hvordan. Det blir desto mer utfordrende når temaet handler om det troende og lidende enkeltmenneske.

For egen del, så er jeg overbevist om at helbredelser kan skje via medmennesker. Enten de er profesjonelle leger, eller via healing som f.eks. Snåsamannen er kjent for. Men verken alle leger eller healere bidrar til helbredelse med matematisk konsekvens. Videre finnes det dessverre manipulerende sjarlataner og ignorante fjols dominert av hybris som lettbent markedsfører undere og mirakler via en kristen sosiolekt.  Den som her selvbevisst behersker språket og tolkningene skaper ofte inntrykk av autoritet; og dermed åpnes muligheten for maktmisbruk: Er man syk eller lider av andre årsaker, så er man alltid samtidig i en svakere og sårbar posisjon. Tro har nemlig også en håpsdimensjon; man gir dermed i gitte tilfeller fra seg makt til den som endelig åpner for en rask Guddommelig løsning. Størst av alt er jo kjærligheten. Men samtidig gir man fra seg mer. Begrepene "ettertanke",  "kalkulert risiko" og omsorg i lidelsen dagen derpå er her hinsides den virkeligheten man gis løfter om.

Når vi står maktesløse i møte med livets mange tunge slag, så er det lett at vi regressivt gripes av barnets faser og fjernt fra all logikk trygler om at en autoritet endelig griper effektivt inn for å løse problemene. Den som trer inn i den søkende svakes og sårbares sirkler her, og videre subtilt stimulerer håpselementet med løfter fra Gud, har derfor et enormt ansvar. Fordi muligheten for misbruk av tillit hos en som allerede lider er radikalt til stede. Men ikke alle ser, eller vil se, den dype og brede grøften som ofte befinner seg mellom idealenes verden og virkeligheten selv. Det er vel derfor de faller i den så ofte. Bare synd at de dermed også river med seg andre; hvor ikke alle har et sikkerhetsnett - fordi dette allerede var borte. Visse sjarlataners mangel på erkjennelse og mellommenneskelig innsikt blir derfor først erkjent når det er for sent. Men da er det også for sent.

Når de grå og utfordrende dagene kommer og går, så er mirakler per se et svært så utfordrende tema også for meg som troende katolikk. Opplever jeg noe uforklarlig så spør jeg ikke alltid først etter fenomenets årsaker, men undrer meg over selve virkningen i det som skjedde og skjer. Jeg er som alle andre selvsagt preget av min bias, dvs akkurat jeg qua bekjennende mangeårig kristen. Det jeg ser og hører er underlagt mer enn bare det umiddelbare; det finnes ingen persepsjons- og tankefri virkelighet her heller. Jeg tenker over virkeligheten og det som skjer - for all del, men det er lett å samtidig overse at det er nettopp jeg som tenker og sorterer.

Skal jeg primært basere min tro kvantitativt på antall gjennombrytende undere i forhold til mengden av mørke, tunge og skrekkelige dager preget av lidelse i andres og eget liv, så blir det nok fattig og heller tynne greier. På et slikt simpelt grunnlag blir troen en dårlig vits. Men: Det handler faktisk om noe annet. Her ligger den vanskelige oppgaven å være tro mot livet; makter ikke kirken dét, så skyves mennesket bort. Og satt helt på spissen: Apologetikk og tro etter holocaust tydeliggjør som kjent dette utfordrende prosjektet overmåte  -også for den enkelte.

Det er derfor lett å bli noe forlegen når dette med helgener og mirakler er på dagsordenen. Man bør dog aldri glemme å skille mellom det irrasjonelle og antirasjonelle, dette er to forskjellige ting. Å få dette med mirakler og helgener til å passe med en rasjonell scientistisk tankegang blir nok langt på vei et prosjekt over ævne. Språk- og kategorimistakene står som kjent i kø der paradigmene ikke alltid overlapper hverandre.

Dog tror jeg altså på en skapende og elskende Gud; og åpenhet for undere har jeg beholdt, slik jeg innledet med. En ikke ubetydelig årsak er kanskje at jeg har erfart noe som faller inn under denne kategorien hendelser gjennom livet. Men dette var og er mer klare unntak og hint om en større virkelighet som så videre stimulerer meg til å gå inn i den nærværende ukontrollerbare virkeligheten vi alle gjenkjenner på godt og vondt. Dvs ikke flykte fra den.

«Stå opp ta din seng å gå!» Dvs tilbake og ut i virkelighetens utfordrende og vanskelige hverdag igjen. Fordi det er bare her jeg kan finne Gud, min neste og meg selv. Her kan jeg bli den jeg er. Ikke i unntakene og det høyst uvanlige. Og dette henger sammen. I dette nærvær og møte er det livet oppstår og dannes.

Men undere og mirakler er altså ikke noe som passer inn i vår moderne rasjonelle verdens mentalitet; vi er alle del av både rasjonalitet, vitenskapelig tilnærming og har oppøvet en skepsis til alt som ikke det dominerende vitenskapsparadigmet kan forklare. Det "må" med matematisk nødvendighet gjennomgående finnes en rasjonell forklarlig årsakssammenheng, som selvsagt bekrefter det vi alle allerede er trygge på. Det som ikke er intersubjektivt testbart, kategoriseres som tilfeldigheter eller tøv. Det må derfor alltid være en forklarlig årsakssammenheng eller snakk om svindel der noen snakker om undere og mirakler. Men det er forskjell på sunn og usunn skepsis.

Dog er det både noe utfordrende og truende, som det også er noe inspirerende og vekkende, ved det vanskelige med mirakler. Her inviteres vi til en eksistensiell konfrontasjon med virkeligheten selv; som en foruroligende påminnelse: Virkeligheten er noe mer, og du og jeg er en del av den. Både det vonde, det lidelsesfulle som det mer lyse og underlige. Naturvitenskapens grenser og virkelighetens grenser er ikke nødvendigvis alltid sammenfallende. Jeg utfordres her til en aksept av hva troen omfatter, og jeg minnes om at jeg aldri kan innskrenke Gud til en oversiktlig, trygg og kontrollerbar entitet som ikke kan trosse de grenser jeg kjenner meg hjemme i og dermed har satt for Ham. Det er m.a.o. ikke mirakler og undere som fører meg til tro på Gud, men omvendt: Erfaringen av Jesus Kristus gir mening til troen på at virkeligheten er noe større og mer, som sågar i visse tilfelle kan åpne for f.eks. uforståelige helbredelser. Men det er uansett ikke her poenget ligger i det hele tatt. Er det noe jeg dog har erfart, så er det at Gud er med meg i de mange grå, mørke, smertefulle og fortvilelespregede hverdagene. HER ligger basisen. Å dele denne erkjennelsen ser jeg som det sentrale i en forkynnelse. Ikke vektlegge unntakstilfellene.

Til slutt en høyst nødvendig påminnelse fra K.E. Løgstrup som også visse mirakelpredikanter burde ha plassert på talestolen og lese nøye gjennom før de sier noe : "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej».

Gå til innlegget

Eksisterer det en risiko når man ikke begrenser ytringsfriheten? Tja... ikke usannsynlig. Men en viss risiko er nødvendig for å beholde et genuint demokrati. Prisen for å begrense den er desto større og burde skape bekymring.

Demokratiets iboende vesen innebærer også ytringsfrihet. Den er en grunnleggende rettighet i ethvert eksisterende liberalt demokrati. Alle i landet har i prinsippet så og si full og fri rett til å uttrykke seg i det offentlige rommet. Dog under ansvar. Det er satt en grense ved det å uttrykke seg trakasserende og grovt om folkegrupper og minoriteter, oppfordring til vold, etc. Den viktige friheten er m.a.o. selve kjernen i demokratiets frihetsbegrep. Også om man innenfor nevnte rammer hevder ting og fremmer verdier som strir mot våre demokratiske idealer. Om det faktisk og vitterlig er substans i frihetsverdien og demokratiet vi mener å identifisere oss med avsløres når dette gode utfordres. Her i virkelighetens utfordrende verden står prøven- nettopp i de uvakre tilfellene. Om det viser seg her at noen har mer rett til å ytre seg enn andre, så er det god grunn til å rope et varsko.

Ytringsfriheten gir alltid åpning for motytringer, tilsvar og i beste fall dialog. Men det kan se ut til at dominerende krefter i demokratiet nærmest håper på en type sinnelagskontroll: Man opererer i praksis med en betinget form for ytringsfrihet og demokrati. Noen ytringer nektes rom, noen deltagere vises bort og settes på gangen. Slik skal det gode markeres gjennom negativ pedagogikk. Men derfor skjer heller det motsatte: Erfaringen av å bli usynliggjort og satt ut styrker frustrasjonene og motstanden. Man får her i den bortviste minoriteten bekreftet de negative samfunns-sider man allerede har politiserte narrativer om.

Ellers er det gjerne slik: Langt de fleste reiser seg og krever med rette demokratiets frukter (som feks. ytringsfrihet) på det sterkeste når man selv -eller noen man sympatiserer med- kjenner på kropp og sjel at det sviktes. Dog ser man ikke like skarpt når antipatien farvelegger brillene. Vi ser altså ikke sjeldent at støtten til ytringsfriheten varierer etter hvilken gruppes ytringer det er snakk om.

Avstanden mellom våre idealer presentert under glødende festtaler p.d.e.s. og realitetene på den annen er faktisk til tider større enn vi muligens setter pris på å bli minnet om.  Det er m.a.o. i praksis en ytringsfrihet og et demokrati med klare forbehold som man ofte forsvarer. Noen har allerede ordet. Disse har forstått verden på en slik sann og god måte at man mener å ha rett til å opptre selektivt og udemokratisk ad hoc. Men hva slags demokrati er det å gi ordet til de som har det på forhånd?

Kan m.a.o. demokratiske verdier og ytringsfriheten relativiseres av hensyn til andre verdier som det eksisterende flertallet ad hoc velger å prioritere? Hva da om flertallets tyngde flytter seg en dag? Har ikke da flertallet lenger rett? Og hvem avgjør her, og på hvilket autoritativt grunnlag?

Har vi egentlig et velfungerende demokrati med politisk toleranse om grupper som flertallet setter lite pris på ekskluderes fra det offentlige rommet?

Politisk toleranse og ytringsfrihet handler faktisk om å akseptere at ytringer man selv tar klart avstand fra og blir urolige for -også kommer til uttrykk: Vil man ikke ha ytringsfrihet for meninger man ikke liker, så vil man ikke ha ytringsfrihet i det hele tatt. Å utelukke enkelte grupper fra den demokratiske deltagelse og samtale er faktisk noe suspekt i et demokrati. Vi ser for øvrig skjevheter på mange plan allerede. Noen politikere og meningsbærere i mediene ser ut til å mene at folk flest verken vet landets- eller sitt eget beste. Derfor så slippes ikke alle meninger til på like vilkår.

Det kan altså i ny og ne nærmest se ut til at enhver som ikke stiller seg bak flertallet og det gode norske politisk korrekte demokratiet har potensialer i seg til å sette samfunnet på spill og i verste fall bli en samfunnsfiende. Demokratiet og debattene kan se ut til å handle om dannelse og sosialhygiene; det handler om at flest mulig skal tilslutte seg det som anses som sant og riktig av flertallet. Man tillater derfor i praksis ikke nødvendigvis og alltid ytringer som det gode flertallet ikke liker: Det som ikke synes på det gode torg i Kardemomme by; det man ikke ser eller hører dér, eksisterer m.a.o. heller ikke. Slike minusvarianter forvises derfor utenfor bymuren. Skal du inviteres inn og bli akseptert i det gode felleskap her, så må du bejae flertallets holdninger og tre inn i den gode konsensus. Selv om denne velbrukte metoden av fortielser, bortvisning og usynliggjøring stadig dyrkes, så må man vel kunne hevde at dens kausalitet - metodens udokumenterte idé - er omvendt proporsjonal til den politiserte sådanne? Usynliggjøring, sensurering og demonisering som metode er simpelthen ytterst spinkelt underbygget. Selv om slike reaksjoner både er emosjonelt forståelig og ikke minst lett å gripe til - nærmest på betinget impuls.

Det viser seg ofte at oppslutningen om ytringsfriheten ofte viser seg å variere etter hvilke grupper referansegruppen, gjerne flertallet, blir bedt om å forholde seg til. Oppslutningen er for øvrig langt større i forhold til den ytterste venstreside og ekstreme muslimer enn den er i forhold til den motsatte ytterlighet, dvs ekstremistene på ytterste høyre fløy. Selv om både ensidigheten, ord og uttrykk er påfallende likt i visse tilfeller. Men innholdet av parantesen i den demokratiske ligningen endres jo ikke om fortegnet velges og endres ad hoc av det eksisterende flertallet?

Eksempel: Vendingen "marsjerende nazister" (Ref. Vårt Lands leder Nazimarsj) har helt forståelig og legitimt sterke konnotasjoner. Henvisningen til brunskjortene på 30-tallet fungerer dog med banksikker garanti som emosjonelt virkemiddel i retorikken, men blir å gi dagens ekstremister en tyngde og trusselpotensiale som er helt hinsides realitetene. Nå marsjerer for øvrig også alle andre som vil markere meninger. Hvilke grupper vi altså oppfatter som truende er som oftest knyttet til den enkeltes sympatier og antipatier - hvilket vi tydelig nok fikk demonstrert under og etter krisen med Muhammed-karikaturene.

Vi bør m.a.o. holde hodet kaldt, samtidig som vi også helt berettiget benytter ytringsfriheten og presenterer mot-ytringer og kritikk. Og nettopp motstand, kritikk og avsky ble vist i Kristiansand. Dette er illustrasjoner på demokrati i praksis. Ytringsfriheten er en del av løsningen.

Om nynazistene vil markere makt, som de åpenbart ikke har, så eksisterer det uansett prinsipiell ytringsfrihet for meninger vi ikke liker. Apropos: Som jeg skriver i mitt andre innlegg, så reageres det så og si ikke når ekstreme muslimer høylydt hyller drap og vold mot jøder. Ref. en nylig demonstrasjon skrevet om i avisen Dagen. Jeg minner om at det overhodet ikke mangler eksempler på grove attentater, vold og trakassering av jøder fra militant muslimsk hold. Snarere er referansene legio. Hadde nynazistene heller ropt dette svineriet, så ville det med rette blitt reagert meget sterkt, og blitt gjenstand for pågående og massiv medieoppmerksomhet. 

Demokratiet blir en og annen gang nyttig nok satt på prøve. Vi ser det altså når spørsmål om ytringsfrihetens grenser oppstår. Det finnes som nevnt både nynazister og muslimske fundamentalister som gjør krav på deltagelse i det offentlige rommet. Noe paradoksalt, kanskje: Hadde disse ekstremistene selv sittet med makten, så ville de demokratiske friheter og rettigheter som forutsetter deres eksistens og virksomhet her og nå -ikke eksistere i hele tatt.

De aller fleste stiller seg bak Voltaire.  Han formulerte essensen for forsvaret av ytringsfriheten; den er faktisk ingen selvfølge – og har aldri vært det. Selv om ytringsfrihet er menneskets medfødte rett: “Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.”  En ting er idealer, teorier og ønsker; noe annet er virkeligheten: Idealene vi ofte identifiserer oss med holder altså like vel ikke alltid i praksis. De er betingede. Og det er vi som selv tar retten til å avgjøre når de skal være det.

Enkelte aktive og svært så mobile grupper melder alltid om motdemonstrasjoner på samme sted og tid som visse andre ytterliggående får tillatelse til demonstrasjoner og markeringer. Hvor på politiets uro for voldelige konfrontasjoner bidrar til at den første ekstremistgruppens politiske ytringer får trukket sin demonstrasjons-tillatelse. I praksis ser vi altså at i visse tilfeller er det politiske aktive re-agerende grupper som setter grenser for demokratiet og ytringsfriheten: Implisitte og eksplisitte trusler om konfrontasjoner og vold setter de faktiske grenser for hva som skal få komme til uttrykk. Så kan man like dette, eller ikke. Men spesielt demokratisk er det jo ikke.

Eksisterer det en risiko når man ikke begrenser ytringsfriheten? Tja... ikke usannsynlig. Men en viss risiko er nødvendig for å beholde et genuint demokrati. Prisen for å begrense den er desto større og burde skape bekymring.

Gå til innlegget

Vil man ikke ha ytringsfrihet for meninger man ikke liker, så vil man ikke ha ytringsfrihet i det hele tatt. At vi fortsatt skal stå fast ved demokratiet og dets verdier er alle enige om. Men da må vi rope et varsko der debatten, dialogen og ytringsfriheten begrenses gjennom å monopolisere arenaene. Vi trenger en åpen debatt; men dermed også som konsekvens tidvis en konfliktpreget debatt.

Sammenhengen mellom radikale ytringer og voldelig ekstremisme vil alltid være i fokus:

Når er egentlig en normalitetskritikk som er frukt av enhver demokratisk bevegelse å anse som berettiget? Er det flertallet som skal avgjøre her, og i tilfelle er det da egentlig en normalitetskritikk? Fordrer ikke en høyst legitim inkludering i den offentlige debatt at de som har ordet i sin makt - og allerede en god plass i mediene - også gir rom for andre? T.o.m. de som ikke alltid har like så godt begrunnede og gjennomtenkte argumenter, og den rette sosiolekt? Demokrati er vel noe annet enn å gi ordet til de som har det på forhånd?

Innebærer ikke ytringsfriheten i tilfelle at man også skal ha rett til å argumentere for antidemokratiske idealer om man i diskursen ellers ikke bryter norsk lov hva gjelder krenkelse og forhånelse av andre? Et fungerende demokrati og en genuin pluralisme må nødvendigvis favne bredt om den skal fortjene sitt navn.

Vi erfarer i ny og ne enkeltpersoner og grupper som fremstår med meninger vi andre ikke identifiserer oss nevneverdig med. Det være seg eksempelvis sympatisører av muslimske ekstreme grupper eller andre grupper ytterst på politisk høyreside. De sistnevnte fremstår i dag litt annerledes enn tidligere. Vi ser ikke lenger så mange skinheads med slitte jeans, militærstøvler og andre høyst spesielle sosiale markører. Om vi ser etter på Nordfronts og Frihetskamps nettsider, så møtes man mer av representanter kledd i hvite skjorter, slips og pene jakker. Her ser man folk med en høyst ordinær borgerlig fremtreden.

Vi har nylig vært vitner til muslimske ytringer i et demonstasjonstrog hvor de høylydt ropte hylninger til drap av jøder (!). (Ref f.eks. avisen Dagen. ) Og vi har videre sett den ytterliggående gruppen Nordfronts markeringer i Kristansand. Ingen av gruppene gikk for øvrig inn for "å overta og okkupere de offentlige rom og gater", men de krevde plass i dem. For øvrig er det kun sistnevnte gruppe som møter solid motbør i mediene generelt og NRK og TV2 spesielt, samt blant folk flest, hvilket er betenkelig (!). Gruppen i Kristiansand oppførte seg rimelig greit i følge politiet og de forsøkte å gi info om gruppens virksomhet til forbipasserende; hvor på disse så benyttet sin selvfølgelige rett til å ta avstand fra gruppen gjennom å tydelig si nei til info og kommentere demonstrasjonen på stedet. Det har for øvrig også forekommet en motdemonstrasjon i dag. Holder ikke alt dette, er ikke nettopp det vi her er vitner til en god illustrasjon på ytringsfriheten i praksis - ytring vs motytring? Men flere går i mediene dag sterkt inn mot politiet i Kristansand for at den første markeringen ikke ble blokkert og fjernet umiddelbart.

Men: Kan man forebygge radikalisering gjennom å begrense ytringsfriheten? Ytringsfriheten er vel nettopp heller en del av løsningen, hvis vi skal ekstremismen til livs. Motdemonstrasjonen i Kristansand viser eksempel på dette. Men hva gjør man så med alle de, uansett ståsted, som ikke underlegger seg den samfunnsmessige flertallsmakt-konsensus?

Det er ikke så enkelt at hvis alle bare tilegner seg «våre», dvs de sosialt- og politisk korrekte verdier, så blir verden altså god. Hva da med en realisert pluralisme, er det egentlig demokratisk at alle skal gå i noen lunde takt, og de som ikke gjør det forbys ytring?

I dag kan det se ut til at dialogen noe på vei er på vei ut; i stedet ser vi at det heller er slik at de anerkjente dominerende meningsbærere står på hver sin haug; roper ut sitt budskap og trakasserer meningsmotstanderne straks man får ordet.

I den grad man da får det.

I dag, så ser vi at rommet for refleksjon, dialog og debatt til en viss grad begrenses ut fra et heller tvilsomt premiss; nemlig om at man akkurat på denne kontrollerte og sensurerende måten kommer radikalisering og ekstremisme best til livs. Det man ikke ser eller hører; eksisterer visst ikke.

Altså: Selv også om de ytrende -med det som flertallet oppfatter som sære meninger- befinner seg innenfor lovverkets rammer: Kan vi bare like vel enkelt beslutte at disse ytringene er gale og dermed også uønskede, og så helt stenge døren for dem? Det kan se ut til at vanskelighetene og problemene med voldelig ekstremisme og radikalisering blir redusert til å dreie seg om ideologier.

"Har VI rett… eller tar dere feil?"

På den annen side ser det ut til at åpen debatt og ytringsfrihet egentlig ikke betyr så meget for enkelte ekstreme idealister. Det som skjer er ikke nødvendigvis alltid så rasjonelt: De produserer ytringer og fiendebilder som gir visse andre ekstreme individer mening og årsak til å utføre voldelige handlinger. Og nettopp her ligger det usikre elementet og den store utfordringen. Gjennom den dyrkede ideologien har deres gud, eller selveste meningen, livet og døden den største betydningen. Motstanden fra samfunnet ellers tillegges derfor nærmest en høyere ekstístensiell betydning og er en bekreftelse på at de i gruppen egentlig har rett hele tiden.

Men motstand og eventuelt fiendskap blir faktisk her et gjensidig fenomen. Det er dog kjent at sensur og forbud ikke fjerner meninger og holdninger: Frustrasjonene, opplevelsen av knebling og de sosialt uakseptere følelsene kommer dermed bare til syne på andre måter; og da ikke nødvendigvis i en form som gavner verken samfunnet ellers eller de sensurerte selv. Og de som mer eller mindre er voldelige står nemlig allerede noe utenfor den felles samtale. Blir denne spesielle gruppen større, så kan det skyldes fellesskapets sensurering, forbud og arroganse mer enn minoritetens verdier selv. Felleskapet blir nemlig her tolket slik at det bekrefter kritikken fra ekstremistene.

Man må altså spørre seg om sensurering og forbud forebygger radikalisering, f.eks. gjennom å begrense ytringsfrihet innenfor dagens definerte rammer. Hvilket også blir å innsnevre det ytterligere igjen ad hoc. En av styrkene i demokratiet ligger i en anerkjennelse av den andres rett til de samme universelle frihetsrettigheter. Vil man så ikke ha ytringsfrihet for meninger man ikke liker, så vil man ikke ha ytringsfrihet i det hele tatt.

At vi fortsatt skal stå fast ved demokratiet og dets verdier er alle enige om. Men da må vi rope et varsko der debatten, dialogen og ytringsfriheten begrenses gjennom å monopolisere arenaene. Og desto verre er det når eksplisitt antisemittisme fra radikale muslimer lett kan få passere (!) uten medietrykk osv når andre ekstremes tilstedeværelse per se er totalt uakseptabelt og motstanden markeres i medier alle vegne.

Vi trenger en åpen debatt; men dermed også som konsekvens tidvis en konfliktpreget debatt. Alternative og sære ideer må også spille med her: I kampen for ideer og verdier må ingen forut for ytring sperres ute.

VI setter alle pris på å få bekreftet at nettopp våre verdier er de rette og sanne. Og vi er dog langt mer fornøyde med normaliteten og medvinden enn alle de som befinner seg i periferien eller sågar utenfor bymuren rundt det gode felleskapets arena. Radikaliseringsforebyggelse bør derfor fokusere på hvordan vi motiverer våre unge til å forlate - eller ikke oppsøke - voldelige miljøer og heller trinnvis tre inn igjen i det demokratiske fellesskapet. At de ikke vil inn her, eller kjenner seg hjemme her, er ikke nødvendigvis bare deres skyld.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere