Jan Bording

Alder: 73
  RSS

Om Jan

Hjemmeside:
Jeg har skrevet noen bøker som er å finne på
www.jan.bording.no

Kristen, 40 års erfaring som benkesliter i Den norske kirke, sluttet så å gå i gudstjeneste i protest, men er enda medlem.
Jobb: IT-teknologi, mest hardware. Utdannelse: Dr.Ing fra NTH. Fritidsaktiviteter: Jordomseiling, paragliding, speiding, skriving.

Følgere

NRK hadde en reportasje om mennesker som opplevde å oppdage at de var dømt i en rettsak de ikke var innkalt til. Et klart brudd med et sentralt rettsprinsipp. Likevel er det helt vanlig i Norge og ingen bryr seg om å rette på det.

Saken gjaldt feil adresser. I en sivil sak er det saksøker som oppgir saksøktes adresse. Hvis denne adressen er feil, vil ikke saksøker få greie på at saken er kommet opp, han/hun vil da ikke få mulighet til å forsvare seg, og blir dømt uten å være tilstede. Som regel er den gale adressen kanskje et uhell, men jeg kjenner i hvertfall til en sak der saksøker oppga sin egen adresse i stedet for saksøktes, og kunne da hale seieren i land, uten at tiltalte ante at det var noen rettsak før dommen kom i posten.

Ifølge NRK reportasjone er det 200-300 slike saker hvert år som ble anket til en høyere rett. Man regner da med et stort mørketall i og med at det krever store økonomiske ressurser og mye arbeid å utføre en slik anke. Kanskje er det så mye som 1000 mennesker i Norge hvert år som blir dømt urettmessig. Og det er ikke nødvendigvis småsaker det er snakk om.

Hvordan kan slikt skje? Ifølge rettsinstruksene skal det visstnok fortsatt være krav om at innkalling til rettsmøte blir gjort som rekomandert sending. Med en rekomandert sending ville rettsapparatet fått beskjed om at sendingen ikke var hentet. En advokat jeg kjenner forsøkte å finne ut hvorfor man hadde sluttet med denne praksisen. Det han fant ut, var at en kjent professor i jus hadde skrevet i sin lærebok at dette ikke alltid var nødvendig. Et vanlig brev burde være nok. Og når en juristprofessor skriver noe, så blir det slik. Selv om det altså kan føre til 1000 mennesker blir urettmessig dømt hvert år fordi man skal slippe ekstragebyret (150kr) med å sende rekomandert, istedetfor et vanlig brev.

NRK spurte forskjellige fagfolk om denne uheldige praksisen, og det rare var at alle nøyde seg med å bekrefte at slik var det. Man sendte et vanlig brev til den adressen saksøker oppga, og brød seg ikke om hvorvidt saksøkte virkelig fikk brevet. Selv NRK fant ikke på å stille spørsmål om man ikke kanskje kunne endre denne praksisen. Jus oppfattes som naturlover. Man kan ikke endre naturlover.

Jeg har en gang tatt et kurs på NTH i rettslære. Jeg kan huske en meget veltalende advokat som talte med stor entusiasme og store ord om hvilke rettsprinsipper vårt samfunn er bygget på. Min senere begrensede erfaring fra rettsystemet har vist meg at de prinsippene ikke gjelder vanlige folk. Nå har altså NRK dokumentert at dette ikke bare er min erfaring.

Men vær du sikker, hadde du vært en viktig person, som for eksempel etterkrigstidens verste massemorder, da spares det ikke på millionene for at ikke et eneste rettsprinsipp skal måtte vike. Prisen for din rettsikkerhet, 150 kr, ansees derimot for for høy.

Gå til innlegget

Har menneskeheten noen verdi i seg selv?

Publisert over 7 år siden

NRK2s EKKO i dag diskuterte vitenskapen i filmen «Interstellar» og kom til slutt inn på et moralsk spørsmål. Som vanlig var det kristne aspektet fullstendig oversett.

I filmen gikk jorda langsomt under og man hadde en plan for å sende befruktede egg ut til en annen planet for at menneskeheten skulle overleve. Spørsmålet som ble stilt var om det hadde noen verdi å bevare menneskeheten. Her har kristendommen et perspektiv: Gud, skaperen av universet, ser på oss som verdifulle. Fire mennesker på gata ble rådført og to «eksperter». Ingen av dem hadde med den kristne vinklingen. Noen mente menneskeheten burde få overleve, noen ikke. Alle var sterkt preget av vitenskapelige betraktninger og ingen hadde noe annet å komme med enn synsing som også da spriket i alle retninger. Siden dette er utenfor vitenskapens domene har jo ikke synsing fra vitenskapsmenn noen større vekt enn synsing fra enhver annen.

Ikke uventet fra NRK, men for oss som kjenner til kristendommen, som NRK helst ikke vil snakke om, var det jo tankevekkende å se den totale mangelen på moralsk grunnlag blant de utenfor. Det kristne verdensbildet inkluderer slike grunnleggende spørsmål. Det vitenskapelige verdensbilde gjør det ikke. De som baserer sin moral kun på vitenskap, bygger i tomme lufta.

Burde ikke NRKs lyttere få vite at det finnes mer konstruktive virkelighetsbilder enn scientismen, til og med hos majoriteten av lisensbetalerene?

Gå til innlegget

I gårsdagens Ekko var temaet:»Hva er bevissthet? Bevissthet kan for første gang måles, men vet vi hva det er?» Man satt igjen med en følelse av at nå var gåten med bevissthet straks løst og at alt hadde med den rette form for kompleksitet å gjøre.

For å belyse problemet hadde man en evolusjonsbiolog (Bjørn Grinde) og en hjerneforsker (Johan Storm).  Sistnevnte innrømmet tidlig at dagens fysikk og kjemi ikke kan forklare bevissthet og at vi ikke engang kan definere hva det er, men han hadde en fast tro på at vi snart vil løse gåten. Grinde mente at «vi hadde modeller for hvordan bevissthet ble generert i hjernen» og mente at de tidlige krypdyr var de første som hadde bevissthet. Bevisstheten var nødvendig for å ta beslutninger basert på følelser.

 

Ny forskning og funn ble lagt fram og man skulle være godt inne i problematikken for å forstå at alt som hadde med bevissthet å gjøre var rene luftige hypoteser eller blanding av begreper. Det var ikke den minste forklaring på hvordan vår spesielle subjektive opplevelse av verden oppstår. Heller ikke var teoriene spesielt nye. Den teorien de la fram om at det hele dreide seg om den rette form for kompleksitet likner veldig på teorier som har svirret rundt i minst femti år uten at de har ført til noe. Måling av bevissthet viste seg å være en målemetode for om hjernen var våken eller ikke. Det å være våken og det å være bevisst er ikke samme fenomen, noe begge burde vite, men som ingen sa noe om.

 

De fleste mennesker i verden oppfatter mennesket som noe mer enn en komplisert maskin. Tanken om at bevisstheten har åndelige kvaliteter er et utgangspunkt for menneskeverdet og det finnes ingen reelle funn innen vitenskapen som motsier en slik forståelse. Er det da redelig av NRK å framstille fenomenet fra et rent fysikalistisk ståsted? Sannsynligvis er det et stort flertall her i landet som anser mennesket som et åndsvesen. Vitenskapelig sett er dette en teori som ikke er bekreftet, men det er en teori som er konsistent med de erfaringene vi har om bevissthet. Det kan man ikke si om de teoriene programmet la fram og som heller ikke er bekreftet. Er slike programmer et uttrykk for en desperasjon fra fysikalistene som jo dominerer media? Gjelder det å plassere bevisstheten i en fakultetsskuff før noen oppdager at den er fatal for hele det fysikalistiske verdenbildet? 

Gå til innlegget

Støtte til fisker uten redningsvest

Publisert over 8 år siden

Det forbauser meg at ingen tilsynelatende har sett det prinsippielle spørsmålet som kan reises når en fisker blir bøtelagt for ikke å ha redningsvest. Har ikke demokratiet slått virkelig rot i Norge? Mener vi enda at staten eier innbyggerne?

Langt opp på attenhundretallet var det filosofer som ivret for at alle mennesker i et land var kongens personlige eiendom. Slik hadde det jo vært til alle tider. Med den franske revolusjonen kom tanken om at det skal være omvendt. Det er folket som skal styre. Folket skal velge og innsette staten. Folket skal eie staten. Vi kaller det demokrati.

Når staten lager og iverksetter lover er det for å beskytte oss mot hverandre og mot staten. Man går over en grense når staten lager lover for å beskytte oss mot oss selv. Når staten gjør det anser den enda at den eier oss.

Jovisst redder det liv at alle har redningsvest og bilbelte, men hvis jeg velger å ro en tur uten vest er det kun mitt liv jeg settter i fare, og det har ingen andre noe med. Det er jeg og ingen andre som kan bestemme hvilken farer jeg skal utsette meg for.

De fleste synes lover om redningsvest og bilbelter er ok, men vil vi være like glade om logikken utvides til andre områder? Vil vi akseptere bøter for alle voksne som ikke kan svømme? Det er lite som tyder på at vi vil akseptere et forbud mot all alkohol og tobakk selv om det beviselig vil redde uendelig mange flere liv enn redningsvester. Vil vi akseptere bøter for overvekt? Vil vi akseptere uanmeldte kontroller for å sjekke at vi trimmer og pusser tennene og sitter rett i stolen? Hvis det er nok tanter av begge kjønn på Stortinget er det ikke grenser for hvilke leveregler man kan komme på som kan redde liv hvis alle følger dem.

Selv lever jeg på grensen av loven og til stor forargelse for mange. Jeg seiler lange turer i en båt som ikke er godkjent av Veritas. Jeg dykker gjerne alene og uten oppstigninsvest. Jeg flyr paraglider, jeg kan sitte lenge i trekken og jeg spiser sjokolade. Jeg kan løpe nedover bratte stier uten hjelm og klatre opp i høye trær uten sikkerhetstau. Jeg kan sitte i sofaen mange uker uten å trene. Jeg vet at jeg utsetter meg for fare, men jeg vurderer det dit at det er verdt det, jeg velger det selv for det er mitt liv. Med hvilken rett kan staten blande seg inn i hvordan jeg lever når det ikke er til fare for andre?

Gå til innlegget

Et moderne eventyr

Publisert over 9 år siden

I Guds høye råd ble det en dag bestemt at Hans skulle få spesialbehandling. Siden han var aktiv ateist skulle man hjelpe han litt på den rette vei.

Ånden tok først Hans med til et høyt fjell. Der han sto overfor det storslåtte landskapet fikk han i et øyeblikk innsikt i den utrolig intrikate oppbygging av hvert lite kryp som bodde i Guds skaperverk under han. Hvordan alt hang sammen og alt fungerte ned til siste elektron. Men Hans lot seg ikke imponere. «Jeg har lest at vitenskapen har avslørt alt det der» sa han og gikk.

Så tok Ånden Hans med til en kiosk og ba han kjøpe et lodd. Hans så gjorde og vant hundre tusen kroner. «Bare tilfeldighet», sa Hans.

Da tok Ånden Hans med til en veddeløpsbane og hvisket et navn i øret hans: «Skyggeskvetten». Hans så opp og så at en av hestene faktisk het det. Han satset på hesten og vant nye hundre tusen. «Jeg må ha hørt det navnet helt ubevisst av en som hadde greie på det.» tenkte Hans.

Da lot Ånden en sykdom falle over Hans. Legene fortalte han at han hadde kun en måned igjen å leve. Det fantes ingen kur. Da Hans lå på sitt siste sendte Ånden en kristen grandtante inn til Hans. Hun la sin hånd på brystet hans og ba høyt. I samme øyeblikk slapp sykdommen taket og Hans kunne skrives ut neste dag til legenes store overraskelse. «Placebo» sa Hans.

Endelig hentet Ånden en erkeengel ned fra himmelen. Kledd i skinnene rustning sto den foran Hans en dag han var på vei hjem fra jobb og mante han til å våkne opp for Guds rike var nær. Dette slo ut Hans i flere dager. Han sykmeldte seg og fikk time hos psykolog. Etter to konsultasjoner hadde Hans bearbeidet sin opplevelse og innsett at han hadde sett en hallusinasjon frembrakt av problemer på jobben pluss hans anstrengte forhold til sin far. Jo mer Hans tenkte på det, jo sikrere ble han. Det var en hallusinasjon, hva ellers skulle det være?

Langt om lenge døde Hans og fant seg selv ganske forferdet stående utenfor den Hellige Stad. «Var det sant likevel!» utbrøt Hans. «Hvorfor var det ingen som ga meg så mye som et lite hint?».

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere