Olaug Bollestad

Alder:
  RSS

Om Olaug

Stortingsrepresentant for KrF, Rogaland, frå 2013. Medlem i helse- og sosialkomiteen. Tidligere ordfører i Gjesdal kommune.

Følgere

Rettsvern for annerledesbarn

Publisert rundt 3 år siden

KrF vil styrke rettsvernet til annerledesbarna, på lik linje med andre barn i mors mage.

Skrevet av Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, nestledere i KrF.

Vår verdi som mennesker avhenger ikke av kjønn, alder, etnisitet eller funksjons­evne. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har måtte tåle mye gjennom årenes løp. KrF er opptatt av at stat og lovgiver skal demonstrere at annerledesbarn er like velkomne som andre.

Abortlovens paragraf 2c kalles «sorteringsparagrafen». Grunnen til at KrF vil fjerne den, er at den virker diskriminerende på barn med en diagnose eller annerledeshet. Loven gir eksempelvis barn med Downs syndrom et svakere rettsvern enn andre barn. Vi mener at disse barna bør ha samme rettsvern som andre barn etter uke 12. Fjernes paragraf 2c, vil likevel den gravide med kunne få innvilget senabort. Men med vårt forslag vil det ikke være egenskaper ved fosteret som gir abortgrunnlag.

Gravides bedømmelse veier tungt. 

Påstander om at KrFs forslag vil rokke ved selvbestemmelsen eller svekke gravides stilling i lovverket, er uriktig og en avsporing fra sakens kjerne. I Norge er det selvbestemt abort frem til uke 12. Etter dette må gravide uavhengig av begrunnelse søke en nemnd for å få innvilget abort. Paragraf 2 som omhandler senabort etter uke 12 og fram til uke 18 sier at «det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon».

Den gravides rettigheter i lovverket står sterkt. Om vi fjerner 2c, vil altså ikke dette gi en reduksjon i aborttallene i seg selv, da kvinnens bedømmelse av situasjonen veier svært tungt. Det er derfor ikke riktig at en ved å fjerne paragraf 2c rokker ved selv­bestemmelsen.

Dette er heller ikke symbolpolitikk for KrF. Selv om vi ikke vil se en umiddelbar nedgang i antall senaborter fra et år til et annet, tror KrF at fjerning av 2c vil kunne virke holdningsskapende over tid. En lovendring vil kunne bidra til å redusere abortpresset som vi
hører mange kvinner erfare når det er risiko for at de bærer på at barn med en diagnose. Ingen skal oppleve at det er uansvarlig eller at de bidrar til en utgiftspost om de setter et annerledesbarn til verden!

Bistand fra fødselen av. 

Mange beskylder KrF for å være opptatt av å forhindre abort, men ikke å støtte barna når de blir født. Da har de ikke skjønt at KrFs politikk nettopp har fokus på de mest sårbare, de som trenger politikk. Vi kjemper nettopp for at alle med ekstra utfordringer skal bli ivaretatt i samfunnet.

Familier med barn med funksjonsnedsettelse opplever altfor ofte at de ikke får den hjelpen de egentlig trenger. Helt fra fødselen av må disse familiene være trygge på at de vil få hjelp og bistand til å ta vare på barnet sitt. De trenger en koordinator som kan hjelpe med manøvrering i systemet, assistanse og avlastning i kommunene, pleiepenger ved behov og en BPA-ordning som gir mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. KrF vil ha på plass en koordinatorgaranti, der koordinator har i særlig oppgave å sikre at alle
familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt.

Pleiepengeordningen har vært nedprioritert av ulike regjeringer. Det kan ikke være slik at foreldre med et alvorlig sykt barn «bruker opp» tiden sin hjemme med et pleietrengende barn. KrF vil ha slutt på at disse familiene bare skal ha tidsbegrenset hjelp.

Skyttergravene. 

Bioteknologiloven skal i utgangspunktet revideres hvert fjerde år, mens abortloven er på sin side urørlig, selv om vi ved denne loven møter mange av de samme problemstillingene. De etiske dilemmaene blir større ut i fra at kunnskapen og mulige undersøkelser av barna i mors liv blir flere. Vi må være villige til å diskutere abortloven uten å gå i skyttergravene.

Gå til innlegget

Et sterkere og tydeligere KrF

Publisert over 3 år siden

Etter fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i helgen har det blitt forsøkt spredt et bilde av at jeg har opptrådt illojalt. Det er både uriktig og urettferdig.

I og med at gårsdagens leder i Vårt Land baserer seg på en slik framstilling, lander også den veldig feil.

Avsto fra å stemme. 

I vår felles e-post, som ble sendt samme dag som årsmøtet ble avholdt, skrev partiledelsen at vi ikke går inn og krever noe når det gjelder fylkeslagenes avstemmingsregler. Derfor tok jeg ikke ordet i, og avsto fra å stemme under fylkesårsmøtets debatt om avstemmingsregler. I debatten før valget av delegater til Landsmøtet tok jeg imidlertid ordet, og brukte hele min taletid til å legge tungt inn over forsamlingen at de valgene man tok måtte ha legitimitet også etter 2. november. Jeg understreket at det sentrale for meg var at vi som parti skulle stå sammen både før og etter det ekstraordinære landsmøtet.

Mange av delegatene på fylkesårsmøtet, som støtter itt syn på hva som er det beste veivalget for partiet, utrykte overraskelse over at jeg brukte min taletid kun på å få fram dette perspektivet. Da jeg snakket med journalister og kommentatorer etterpå var spørsmålet de stilte: «Du rådet årsmøtet til å sikre en god representasjon, hvordan reagerer du på resultatet?»

Skuffende. 

Derfor var sjokket stort når jeg hørte at TV 2s kommentator på kveldsnyhetene tegnet et helt annet bilde: Jeg hadde ikke løftet en finger og opptrådte illojalt. Dette tror jeg ingen som var på fylkesårsmøtet kjenner seg igjen i. At Vårt Land på lederplass ukritisk velger å legge fram TV 2-kommentatorens påstander som sannhet, er skuffende. Når lederskribenten bygger videre på dette sviktende grunnlaget, og mener jeg har glemt at KRF skal leve videre etter 2. november, blir det bare helt feil.

Dersom man reelt er opptatt av at KrF skal holde sammen også etter 2. november, så er det et dårlig bidrag og feilaktig framstille det slik at jeg undergraver partiledelsens felles ønske og uttalelse. Vi står sammen om å ønske et landsmøte som gir alle sider en stemme, representerer de ulike syn i partiet og reflekterer KrFs medlemsmasse på en god måte.

Nesten 70 prosent på fylkesårsmøtet ønsket et sentrum-høyre samarbeid. For å få en god representativ fordeling mener jeg det hadde vært en fordel å få med flere delegater som ønsker å felle regjeringen, for å samarbeide mot venstre.

Voldsom oppgave. 

Samtidig mener jeg at vi som sitter sentralt skal være svært forsiktig med å kritisere Rogaland eller andre fylker. Partiet har lagt en voldsom oppgave på fylkeslagene. På kort varsel har man kastet seg rundt og arrangert partimøter, lokallagsmøter og fylkesårsmøte. Alle sider har blitt hørt. Demokratiske spilleregler har blitt overholdt. Jeg er rett og slett imponert over den gode, saklige debatten, engasjementet og den enorme jobben som er lagt ned.

Så er jeg sikker på at Rogaland KrF, vårt største fylkeslag, vil stå sammen også framover, uavhengig av syn på veivalg. Det opplever jeg også at alle veldig sterkt ønsker at vi får til over hele landet. Denne prosessen må lede fram til et sterkere og tydeligere KrF – som står sammen for familiene, menneskeverdet og et samfunn som er rotfestet i den kristne kultur- og verdiarven.

Gå til innlegget

Barnet i magen er verdt å beskytte

Publisert over 3 år siden

Det er svært urovekkende at AUF går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Skrevet av Olaug Bollestad, Nestleder i KrF og Martine Tønnessen, KrFU-leder.

Første og fremst er det urovekkende å lese at AUF går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, og at de vil sikre reell selvbestemmelse etter uke 18. AUF går her lengre enn noe seriøst politisk parti har gjort før dem, og det som er gjør uttalelsene enda mer sjokkerende er at leder, Mani Hussaini, tror at han kan få med seg Arbeiderpartiet på dette.

Barnet i magen sitt menneskeverd blir med dette redusert til en rent subjektiv størrelse og barnets rettsvern er eliminert. Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig, og velferdsordningene så gode, at gravide kvinner også av den grunn kan beholde barnet de bærer.

Ukrenkelig verdi. 

KrF og KrFU mener at alle mennesker har en ukrenkelig verdi i kraft av å være menneske. Menneskeverdet kan ikke graderes. Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og denne retten gjelder fra unnfangelse til naturlig død.

Når mener AUF at menneskelivet er verdt å verne om? Med den argumentasjonen som lederen i AUF her fører, kan det virke som barnet ikke er trygt før det er født. Når mener AUF at barnets liv starer, og når går grensen for at et annet menneske kan bestemme over barnets rett til å få leve? Dette er grunnleggende spørsmål som venstresiden må svare på.


Dagens abortgrense er vilkårlig satt. Når AUF nå vil flytte denne grensen fra uke 12 til uke 18, eller kanskje lengre, med begrunnelse at nemnden ikke fungerer, viser de klart at det ikke er noen etiske eller moralske vurderinger som er lagt til grunn. De tar kun utgangspunkt i at det er medisinsk forsvarlig å utføre aborten, da må de også ta innover seg at det er et faktum at barnet i magen kan reddes langt tidligere enn da abortloven ble innført.

Svekket rettsvern. 


Ved å endre grensen for selvbestemt abort, ved å ta bort nemnden, endres ikke bare abortgrensen, men barnets rettsvern reduseres også kraftig. Etter uke 12 har vi ikke selvbestemt abort i Norge, men på visse vilkår kan kvinnen få innvilget abort. Ut fra dagens lovgivning har barnet en moderat beskyttelse etter uke tolv, hvor hensynet til barnet også skal tas med i vurderingen. Dette rettsvernet vil AUF nå ta bort og barnets rettigheter vannes nå nesten helt ut.

Vi klarer ikke se for oss at det er noe annet enn barnets egenskaper, og dermed står vi igjen med at man i større grad enn i dag åpner for å sortere bort de barna som har en diagnose eller bærer noe ekstra med seg. Apparatet rundt kvinnen må gi god informasjon og støtte til disse kvinnene, fremfor å advare mot å bære frem et barn som trenger ekstra omsorg. Denne utviklingen vil vi advare sterkt mot.

Den endelige abortgrensen i Norge er satt til uke 22, samtidig som teknologiske fremskritt har medført at vi kan redde barnet i magen helt ned til uke 23. KrF mener at etikken må styre teknikken, og når teknologien gjør at vi langt tidligere kan redde barnet i mors mage, bør venstresiden heller ta diskusjonen om abortgrensen bør reduseres, og ikke økes. Det er underlig at AUF må ha skylappene på for de teknologiske fremskrittene som tas. De bør heller gå inn for at grensen for abort reduseres enn økes.

Uten etiske refleksjoner
. 

Abortkampen på venstresiden er endimensjonal, og uten refleksjon knyttet til barnet i magens egenverdi. Abort er etisk og moralsk svært problematisk. Som kristendemokrater vil vi alltid kjempe for et lovverk som beskytter barnet i magen, som ikke har en egen stemme. For oss er livet ukrenkelig fra livets spede begynnelse til livets slutt.

Venstresidens slagord er at alle skal med, men i dette spørsmålet er det helt tydelig at en part aldri skal med. Vi skal fortsette å kjempe for barnet, som sjokkerende nok er usynliggjort i forslaget fra AUF.

Trykket i Vårt Land 27. august 2018.

Gå til innlegget

Menn som trakasserer kvinner

Publisert rundt 4 år siden

Det mangler noe helt grunnleggende i #metoo-debatten: Analysen av hva slags kvinnesyn som ligger til grunn for denne helt uakseptable adferden.

Å LESE DE MANGE fortellingene om menn som tar seg til rette og ­klyper og tafser på ­yngre kvinnelige kollegaer, som ­sender slibrige meldinger eller på andre måter tråkker langt over grensen av hva som er ­respektabel oppførsel, opprører meg dypt.

Dessverre er det ­symptomatisk for disse debattene at oppmerksomheten umiddelbart ­retter seg mot kvinnene; ­skammen kvinnene kjenner på, kvinnenes troverdighet, kvinnenes edruelighet, kvinnenes ­overdrivelser og kvinnenes (manglende) ­rettigheter og ­likestilling.

Den overordnede debatten. 
Men hvor er analysene av ­mennene som trakasserer? Hvor er den overordnede debatten om hva slags kvinnesyn som ligger til grunn for denne adferden? Og så vet jeg at i øyeblikket ­disse spørsmålene er nedskrevet, så popper protestene opp. For det er da ikke bare menn som ­trakasserer eller kvinner som blir trakassert!?

Nei, men det er en reell problem­stilling at den store ­
majoriteten av dem som ­trakasserer er menn, og gjerne godt voksne menn, og det må vi kunne snakke høyt om uten at man straks blir stemplet som mannehater. Det vil være til det beste for alle anstendige menn og kvinner at vi får bukt med den ukulturen som anser ­kvinner som mindre verdige enn menn.

Ikke bagatellisere. Jeg ­skulle ønske at det ikke var behov for disse debattene lenger, og jeg ­håper mine barnebarn ikke ­trenger hashtag-kampanjer som #metoo. Men skal vi komme dit, må vi slutte å bagatellisere ­disse fortellingene. Nei, vi må opp­muntre kvinnene til å si høyt og tydelig ifra – umiddelbart.

Vi vet at jo lenger tid som går, desto vanskeligere blir det å ­bevise at noe problematisk faktisk foregikk og sannsynligheten for at det får konsekvenser for den som trakasserer minsker betraktelig.

Dernest må ledere ta tak! Da jeg selv jobbet som avdelings­leder og fikk nyss i at noen av de mer erfarne mennene tok seg til rette overfor yngre kvinnelige kollegaer, slo jeg hardt ned på det. For jeg vet av egen erfaring at det ikke er enkelt å være ung og ny på en arbeidsplass og selv skulle si fra om at en erfaren kollega har oppført seg uakseptabelt. Da er det helt avgjørende at lederen hun henvender seg til, tar henne og situasjonen på alvor.

Den samme respekten. KrFs politikk bygger på en grunn­leggende likeverdstanke. Menn og kvinner skal bli møtt med den samme respekten, uansett alder, arbeidsplass eller ansiennitet. Da blir det for enkelt å si slik som Anniken Huitfeldt (NRK 22.10.17) at det «må være mulig å si unnskyld og jobbe videre sammen».

For det kan være svært ubeha­gelig å bli møtt av en sjef som sier at du ikke må være så vanskelig, men godta unnskyldningen og fortsatt sitte på pulten ved siden av kollegaen som klappet deg på låret kvelden før, og late som ­ingenting. Det er ikke greit!

Enten vi jobber i politikken ­eller andre samfunnsområder, må vi ta ansvar, spesielt ­dersom vi har lederposisjoner med ­personalansvar for andre.

Kontinuerlig jobb. At menn trakasserer kvinner er et problem som dessverre ikke tar slutt med en kampanje i sosiale ­medier, men kampanjen kan minne oss om at holdningsendringer må jobbes kontinuerlig med – på alle nivå. Bagatellisering eller ned­dyssing av #metoo-kvinnenes stemmer tar oss i feil retning.

I stedet bør vi lytte, både menn og kvinner, for vi har alle ansvar for at ingen får trakassere våre medmennesker uten at det får konsekvenser.


Gå til innlegget

HEFs falske fiendebilde

Publisert over 4 år siden

Helgestad kommer skjevt ut fra hoppet. Det er forskjell på å henvise til abort og å informere, noe han også burde vite.

Lars Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund, har lest KrFs partiprogram (VL, 28. juli). Det er prisverdig og kan anbefales flere! Men innleggene hans tyder på at han har lest det som Fanden leser Bibelen. For maken til merkelig fremstilling skal man lete lenge etter.

Helgestad kommer skjevt ut fra hoppet. Det er forskjell på å henvise til abort og å informere, noe han også burde vite. Det første opplevdes for mange leger som å være en del av et abortinngrep og var derfor krevende. Dette løste vi i samarbeid med regjeringen og Legeforeningen, ved at kvinnen ikke lenger trenger henvisning fra lege.


Ingen problemstilling. Å nekte å informere om abort har derimot aldri vært noen problemstilling, slik Helgestad hevder. Selv om KrF mener informasjonsplikten leger har i forbindelse med begjæring om abort burde overholdes bedre i likhet med veiledningen.

KrF vil sikre samvittighetsfriheten for helsepersonell i spørsmål som omhandler liv og død, slik Europarådet også har vedtatt. Det handler først om fremst om abort og aktiv dødshjelp (eutanasi). Helsepersonell kan i dag reservere seg mot å delta i inngrepet ved abort. Slik mener KrF det må være, og Helgestad bekrefter at Human-Etisk Forbund også er enig i det.

I flere land i Europa er det nå lovlig med aktiv dødshjelp, og vi merker også presset i vårt eget land. Selv om KrF alltid vil kjempe mot dette og heller ha aktiv livshjelp, er det viktig at leger ikke skal tvinges til å utføre aktiv dødshjelp dersom det skulle bli lovlig i Norge. Også Legeforeningen tar høyde for fremtidige utfordringer der man nevner spesielt aktiv dødshjelp – og ønsker en tydeliggjøring i dagens lov for å ivareta helsepersonellets rett til å reservere seg. Er Human-Etisk Forbund uenig i dette?


Smidige løsninger. KrF sier også at vi vil arbeide for gode rammer for samvittighetsfriheten i norsk arbeidsliv og legge til rette for smidige løsninger på den enkelte arbeidsplass, i tråd med samvittighetsutvalgets konklusjoner i NOU 2016:13. Ett eksempel på dette er legers rett til å reservere seg mot å delta i inngrepet ved omskjæring av gutter. Helgestad sier HEF støtter dette. Det er godt å høre og jeg beklager at jeg ikke hadde fått det med meg. Det viser likevel at også HEF ser verdien av å ta dype samvittighetskvaler på alvor. Det burde Helgestad fortsette med, i stedet for å lage falske fiendebilder og fiktive problemstillinger.

KrF kommer alltid til å holde fanen oppe for at norske arbeidstakere skal ha et vern når det gjelder grunnleggende samvittighetsspørsmål. Dette er ikke bare et viktig for KrF og våre velgere, men det er en viktig verdi for hele det liberale demokratiet som Norge er.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere