Notto R. Thelle

Alder: 80
  RSS

Om Notto R.

Følgere

Fredsskaperne – en bønn fra Hiroshima

Publisert rundt 1 år siden

Over hundre tusen kvinner, menn og barn ble drept av atombombene i Hiroshima og Nagasaki

Det er 75 år siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki og satte et brutalt punktum for Stillehavskrigen. Over hundre tusen kvinner, menn og barn ble drept, og i tiår etter tiår har utallige lidd og dødd av ettervirkningene av bombene. Noen er fremdeles i live, og deres vitnesbyrd er det verd å lytte til.

Begivenheten markeres med en gudstjeneste i Oslo domkirke om morgenen kl 8 på selve Hiroshimadagen 6. august. En av bønnene i denne gudstjenesten er skrevet av en kvinne som var åtte måneder gammel da bomben falt i Hiroshima, Kôko Kondô.

I sin bønn henviser hun til Jesu ord i Bergprekenen: «Salige er de som skaper fred.» Men fredsarbeid er vanskelig, innrømmer hun. Forsoning er ingen selvfølge. Det er så mye som må bearbeides for å forvandle hat og hevntanker til forsoning og konstruktiv handling.

Hat er ingen løsning

Bakgrunnen for hennes eget engasjement er en opplevelse fra barndommen. Faren, som var prest i en av de lokale kirkene i byen, hadde tidlig engasjert seg i hjelpearbeid for ofrene og forkynte kjærlighet og tilgivelse. Selv var hun som barn fylt av et intenst hat mot dem som hadde ansvar for bomben. Forandringen skjedde da hun som tiåring var med faren i et fjernsynsprogram der de plutselig stod ansikt til ansikt med kaptein Robert A. Lewis, en av pilotene i flyet som hadde fraktet bomben. Programlederen utfordret ham til å kommentere det han hadde vært med på. Han fortalte da hva han skrev i loggboken da de skjønte hvilke ødeleggelser de hadde skapt. «Herre Gud, hva har vi gjort?» Han var overveldet av tårer og kunne nesten ikke få frem ordene. Den ti år gamle piken ble så grepet av ordene at hun gikk bort til ham og holdt ham i hånden. «I det øyeblikket forstod jeg at det ikke var noen løsning å hate folk,» kommenterer hun. «Det er krigen selv som er ond.» Kôko Kondô, som nå er en eldre kvinne på 76 år, ble etter hvert en av de ledende kvinnene i arbeidet med rehabilitering og forsoning, og er fremdeles aktiv i kampen for å forby atomvåpen.

Aldri mer!

Kôko Kondô minner i sin bønn om en innskrift som er risset inn en av minnesteinene i Fredsparken i Hiroshima: «Hvil i fred. For uretten skal aldri mer bli gjentatt.» Dette er ofrenes bønn. Dette er deres løfte. Formuleringen har skapt mange kontroverser, for setningen har ikke noe subjekt, slik det ofte er på japansk. Japanerne har stort sett definert seg selv som nasjonen som var offer for bomben, og ikke vært så villige til å innse sitt eget ansvar for krigen. Noen kritikere har oppfattet ordene som at det er japanerne – eller endog ofrene – som er skyldige, for der ligger et skjult «vi» i formuleringen: «Vi skal aldri mer gjenta uretten.»

For Kondô selv er Japan «landet som ble rammet av atombombene», men hun er ikke opptatt av spørsmålet om skyld og ansvar. Tvert imot er hennes bønn en intens appell til hele verden om å ta ansvar for rope sitt Nei til atomvåpen.

Mitt eget samarbeid med Kondô og bearbeidelsen av hennes bønn og gudstjenestens andre bønner har vært en utfordring og invitasjon til å spørre hva poenget er med en slik gudstjeneste.  Det selvsagte utgangspunktet er å minnes alle som ble offer for bombingen, ikke bare alle som døde momentant, men de som i tiår etter tiår har lidd av ettervirkninger bombene over Hiroshima og Nagasaki. Vi må samtidig ha med i tankene de mange som ble offer for den krigen som endte med Hiroshima og Nagasaki, på slagmarken, i konsentrasjonsleirene, alle de sivile som uforskyldt ble rammet av krigens meningsløshet.

Men perspektivet utvides til vår egen tid og vår tids kriser og konflikter. En minnegudstjeneste er stedet for å takke for alle som i likhet med fru Kondô har maktet å forvandle hat og uforsonlighet til tilgivelse og nytt liv så de kunne gå videre med livsmot og ny mening. De har viktige ting å si om at fortiden ikke må lamme oss med bitterhet, avmakt og likegyldighet. De kan hjelpe oss til å finne veier til forsoning som gir verdighet til dem som er rammet og mulighet til oppgjør for dem som har gjort urett. Ikke minst kan de gi oss inspirasjon til ny innsats for nedrustning og en atomfri verden. Og håp om at det nytter: «Vi tror at hver og en må skape fred, og at først når en slik bevissthet formidles fra menneske til menneske, kan vi forandre verden.»

Gå til innlegget

Om å ta seg tid

Publisert over 2 år siden

Paulus omvei til de greske filosofene kan være en påminnelse til oss om å gi oss tid til å lytte og tenke etter når vi møter annerledes tenkende og troende.

Paulus’ samtale med de greske filosofene på Areopagos beskrives ofte som et forbilde for religions- og livssynsdialog. Apostelgjerningene beskriver stedet som en arena sted for filosofiske samtaler, og Paulus ble invitert til å redegjøre for sin tro for Areopagosrådet (Apg 17, 16-34).

Det er mye i hans store tale i som inspirerer til ettertanke. Paulus var kjent for sin pågående argumentasjon og gikk gjerne rett på sak når han forkynte sitt budskap. Men her på Areopagos tok han en betydelig omvei for å møte filosofene på deres egen banehalvdel og formulerte sin tro med forbausende dristighet. De trodde Paulus var en pratmaker (spermologos) som introduserte fremmede guddommer. Til deres overraskelse serverte han ikke bare løse tanker, men hadde kritisk sans og innlevelsesevne. Han gikk dem faktisk lenger i møte enn de hadde forestilt seg – underveis i sin tale lød han nesten som en av dem.

Religiøsitet og overtro

Hva var det egentlig som skjedde? Paulus hadde oppholdt seg noen dager i Aten, observert 
byens travle liv, samtalt i synagogen med stedets jøder og deres greske sympatisører, og pratet med folk på gater og torg. Han kunne ikke unngå å legge merke til det mangfoldige religiøse 
livet med guddommer for enhver smak. Han var rystet over alle avgudsbildene, heter det, for en from jøde var det avskyelig å lage synlige bilder av den usynlige. Den hellige kan ikke avbildes, guddommens navn kan knapt nevnes uten at det vanhelliges. Men midt i det hele hadde han merket seg et alter der det ikke var noe bilde, bare en innskrift med ordene: «Til en ukjent Gud».

Hva dette alteret sto for, vet vi ikke helt. Kanskje det bare var et uttrykk for fryktsom overtro – man bygde et ekstra alter for ukjente makter for at ingen guddom skulle bli forurettet. Kanskje det var en helligdom for de fremmede, en stimulans for handel og skipsfart. Eller var det uttrykk for et mysterium som befant seg bortenfor mylderet av guddommer og makter?

Det første Paulus sier, høres ut som en lovprisning av religiøsiteten. «Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse», sier han henvendt til de atenske filosofene. Det lyder som et knep for å komme på talefot. Men i virkeligheten var utsagnet tve-tydig, for det kan også oversettes: «Jeg ser at dere på alle måter er svært overtroiske.» Paulus hadde sett nok til å vite at religion er mangetydig. Fromhet kan skape varme hjerter, men kan også forherde. Tro kan gi visdom og innsikt, men kan også forvirre og forføre. Det visste også de 
filosofene han henvendte seg til. De søkte sannheten bortenfor de tradisjonelle religiøse rammene.

Når omveiene blir viktige

Helt til slutt i talen bruker Paulus alteret som et retorisk knep for å introdusere sitt budskap. «Det dere tilber uten å kjenne det, det forkynner jeg dere!» proklamerte han før han gikk over til å tale om den oppstandne Kristus. Men da hadde han 
allerede gått en lang omvei med de greske filosofene og gav dem på mange måter rett i deres religionskritikk. Paulus visste – som dem – at Gud ikke bor i hus. Han kunne ha vist til kong Salomos bønn ved tempelinnvielsen tusen år tidligere – himlenes himler rommer ikke Gud, langt mindre et hus her på jorden (1 Kong 8:27). Gud bor ikke i templer bygd av menneskehender og trenger ikke noe av det menneskers hender kan tjene ham med, sier Paulus. Det er jo Gud som gir liv og ånde og alle ting. Gud spredte menneskene utover jorden for at de skulle søke Gud, om de også kunne føle og finne ham.

«Ja,» fortsetter Paulus, 
«deres egne diktere sier jo at ‘vi er av Guds slekt’. Hvis det er sant, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv 
eller stein, formet av menneskets kunst og tanke.» La oss ikke forveksle Gud med bilder og statuer, slik de religiøse eller overtroiske athenerne gjør det, fortsetter Paulus. Gud er en levende realitet som sprenger alle våre begreper og forestillinger.

Vår tids Areopagos

Denne lange omveien Paulus gjør, kan være en inspirasjon til de samtalene som skjer på vår tids åndelige møtesteder. Jeg tenker ikke minst på noen av de forestillingene om Gud eller det guddommelige som møter oss i østlig spiritualitet og ulike former for nyreligiøsitet. Hva betyr det egentlig når Paulus sier at det er i Gud «vi lever og beveger oss og er til»?

Ordene lyder panteistisk, tenker noen, de vekker i det minste forestillingen om at Gud er i alle ting. Og de er fulle av forventning til folks åndelige lengsel. Mye av dette må ha appellert til stoikernes sans for den guddommelige fornuft som gjennomtrenger hele virkeligheten. Folk tilber mange guddommer, tenkte de, men bak står den ene eller det ene logos. I tingenes innerste natur er det vi lever og beveger oss og er til.

Paulus forkynner ikke en panteisme som sier at alle ting er Gud eller guddommelige, men at alle ting har sitt liv i guddommen. Som jøde var han på vakt mot alle tendenser til å dyrke det skapte fremfor Skaperen (Rom 1:25), men han visste samtidig at alle ting er i Gud og at Gud en gang skal bli alt i alle.

I sin frykt for panteismen har kirken gjerne underkommunisert at alt liv er «i Gud». Nyreligiøsitetens tendens til å tale om menneskets guddommelighet betyr ikke nødvendigvis at «everyone is God», som Shirley McLaine i sin tid formulerte det. For noen er det snarere et symbolsk uttrykk som sier noe om menneskets verdighet eller selvets hellighet, opplevelsen av at man har en guddommelig bestemmelse. Det er ikke så langt unna intensjonen i et kristent menneskesyn, slik det kommer til uttrykk i skapelsesberetningens mytiske språk: Å være skapt i Guds bilde betyr ikke at vi skal gå opp i en guddommelig virkelighet, men snarere at vi skal virkeliggjøre vår sanne menneskelighet og som skapende mennesker møte guddommen oppreist og frimodig – ansikt til ansikt – slik vi en gang ble skapt til å gjøre det.

Samtalens omveier

Paulus kan lære oss noe om åpenhet i møte med andre religioner og livssyn. Hans dristighet utfordrer oss til å ha forventning til det som skjer på omveiene der tro 
møter tro. Av og til tenker jeg at han burde ha gitt seg mer tid nettopp der. Men det virker som om han plutselig fikk hastverk, han avsluttet samtalen og leverte sitt budskap om Jesus og oppstandelsen. Det var ikke noe galt med budskapet, men for mange kom det så brått og overraskende at det virket meningsløst. Det fortelles riktignok at noen ville høre mer, og noen kom til tro. Men hvis han hadde tatt seg mer tid til å lytte til sine samtalepartnere og ikke bare presentert sine egne tolkninger, ville hans budskap kanskje ha trengt 
dypere inn. Og kanskje han samtidig kunne ha gitt oss større forventning til det som skjer når vi tar oss god tid på omveiene der tanker brytes og tro møter tro.

Areopagos i vår tid er overalt. Det er ikke bare et sted for folk som er ansatt i Areopagos 
eller Kirkelige Dialogsentre, selv om de har et særlig oppdrag til å bruke tid på møtestedene. Det er heller ikke bare for prester, 
kateketer og diakoner som i embetets medfør er i dialog. Areopagos er et sted for troende av alle 
kategorier som treffer venner og kolleger på ulike møtesteder. Vi behøver ikke å tro at vi hele 
tiden må proklamere hva vi tror på, men gi oss tid til å lytte oss inn til andres tro. Kanskje våre ord da blir mer troverdige. Religion er tvetydig, tro og overtro fins i alle leire. Men om vi er oss bevisst at Gud ikke bor i hus, at det er i Gud vi lever og beveger oss og er til, og at Gud har spredt oss utover jorden for å søke ham, skulle vi kanskje ha større forventninger til det som skjer når vi møter mennesker på vår tids store og små Areopagos.

Notto R. Thelle

Professor emeritus ved Det teologiske fakultet

Gå til innlegget

Å tukle med vanskelige tekster

Publisert rundt 3 år siden

Noe av det mest påfallende i beretningen om den rike mann og Lasarus er at den fattige stymperen fikk et navn, mens den rike forble anonym. I dag er usynliggjøringen moderert og kultivert, de navnløse forblir navnløse.

De av oss som lærte­ ­bibeltroskap eller teksttroskap av Jacob Jervell, holder gjerne på at bibeltekstene ikke skal ­tukles med. De må formidles ­etter sin intensjon, selv når de ser ut til å gå på tvers av dogmatisk korrekthet og menighetens forventninger.

Prøvesteinen for Jervell var hans kommentar til søndagens tekst da han i 1959 hevdet at Lasarus kom til paradis «fordi­ han var et fattig og lidende menneske» (Luk 16.19-31). Det skapte­ rabalder. «Vi står under tekstenes tvang», svarte Jervell da han ble angrepet. «Siste instans er for oss Guds ord» (Kirkebladet 1959,172, 231). Vi som fulgte hans forelesninger og seminarer på 1960-tallet, glemte aldri poenget.

Jeg skal ikke gjenta det han skrev, men nærmer meg fra en litt annen kant.

Å gi den navnløse navn. 

Noe av det mest påfallende i beretningen om den rike mann og ­Lasarus er at den fattige stymperen fikk et navn, mens den rike forble anonym. Dermed gav ­Jesus ikke bare verdighet til ­Lasarus, men endevendte alle tradisjonelle rangeringer og løftet millioner av navnløse mennesker ut av anonymiteten. De rike, som er opptatt av navn og titler, ære og berømmelse, forblir ofte anonyme i Bibelens fortellinger og omtales med fellesnavn. I Det gamle testamente: stormenn som snylter på folket, de rike og mette, de hovmodige og maktsyke med grådige øyne som står ut av fedme. Fra evangeliene: den rike unge mannen og den rike bonden. Og ikke minst i teksten om den rike mannen som kledde­ seg i purpur og fineste lin og levde­ i fest og glede dag etter dag, mens Lasarus lå utenfor porten med verkende sår og mettet seg med avfallet fra den rikes bord.

Da de døde, ble den fattige ­Lasarus tatt imot på fader Abrahams fang i paradis, heter det i Jesu lignelse. Den rike havnet i dødsrikets avgrunn og holdt på å gå til grunne av tørst. Lasarus var en av de utallige som skulle glemmes. Ingen så ham, bare de skabbete hundene som slikket hans sår.

I vårt samfunn er usynliggjøringen moderert og kultivert, men ikke fremmed. Vi vil ha tiggerne bort fra gaten, prostituerte skal ikke synes, de narkomane skal pent holde seg i sine bakgater og smug. Verdens nød og fattigdom møter oss i aviser og TV-reportasjer, men omtales nesten bare ved fellesnavn: fattige, flyktninger, asylsøkere, torturofre, den tredje verden, rom-folk, voldtatte kvinner, sultoffer, AIDS-smittede. I det øyeblikk de fremtrer som konkrete ansikter med navn og identitet, blir det nesten uutholdelig. Navnet gjør dem til mennesker.

Barmhjertighet. 

I Jesu fortelling får den fattige navnet ­Lasarus, på hebraisk Eleazar, som betyr Gud har hjulpet eller Gud hjelper. Så blir ikke Lasarus bare en fiktiv person, men er blitt stående i språket som symbol på betingelsesløs barmhjertighet. Et lasarett er et hospital for spedalske eller folk med tilsvarende sykdommer, sammensatt av ­Lasarus og navnet på et ­sykehus i Venezia som het Nasaret. Og ordet dukker opp i vårt eget dagligspråk – en lasaron er en tigger og dagdriver, en lassis som ikke fortjener å huskes. Slik ble et æresnavn med stolt identitet forvandlet til en foraktelig betegnelse på de håpløse. Men tenker vi etter, minner uttrykkene ­likevel om evangeliets omvendte perspektiv. Lasaronen er en ­Lasarus. Den navnløse blir sett av Gud, får et navn og kan på denne måten rette ryggen med verdighet og stolt identitet.

Evangeliet er så radikalt at vi ikke alltid tør å følge tankene til ende. Men Lukas lar tingene stå like skarpt som Jesus opprinnelig formulerte seg. Jesus ser utover folkemengden, fattige og forkomne som de er. «Salige er dere fattige, for Guds rike er deres,» sier han uten å føye til fromme forklaringer eller bortforklaringer. Og litt senere, ord som utfordrer oss til ytterste grense: «Men ve dere rike, for dere har alt fått deres trøst» (Luk 6.20-25).

En Gud som ser og hører. 

Den fattige stymperen i Jesu fortelling fikk et navn og kom til paradis, ikke fordi han var god og moralsk eller «aksepterte sin fattigdom med dydig sinn», som det heter i en katolsk kommentar som tilfeldigvis dukket opp på nettet. Slike lesninger forvrenger saken og gjør religionen til sløvende opium eller undertrykkende moralisme. Lasarus ble trøstet i Abrahams fang fordi han ble sett av den Gud som hjelper de hjelpeløse. Og den rike måtte­ samtidig kjenne på den nøden han nektet å bry seg om i sin godt bevoktede verden. Han forspilte­ sitt liv fordi han i all sin velstand ikke så den fattige som lå ved hans port.

Jesus plasserte seg i en lang tradisjon som stolte på en Gud som ser og hører, og gjorde de utstøtte og de navnløse til sine og Guds fremste gjester.

Når Han kommer. 

Om det er noen konsekvens og sammenheng i disse beretningene, er det naturlig å tro at det er disse Kristus først vil oppsøke når han en gang kommer igjen. Han vil finne veien til smugene og bakgatene der de forkomne venter – prostituerte og narkomane, foraktede og utstøtte av alle kategorier. Han vil oppsøke de stinkende slummene i verdens storbyer, millionene som er på flukt. Han vil sprenge bommene i fangeleirene og torturkamrene, føre de hjemløse ut av deres ingenmannsland, lete frem ofrene for andres vold, finne veien til de lukkede avdelingene og rulle frem de senildemente og andre som på ulike måter er stengt inne.

For Jervell var ikke fattigdommen en dyd som gav de fattige et fortrinn. Fattigdommen er en svøpe – om den ikke er selvvalgt. Men han ville ikke tukle med teksten og tok sjansen på å la radikaliteten i evangeliet bli stående.

Gå til innlegget

Stor makt gir ingen konge seier

Publisert rundt 3 år siden

Olsok er en påminnelse om at kristendom er motkultur.

Jeg er glad jeg ikke skal preke over tekstene til Olsok kommende søndag. De egner seg dårlig til å si noe meningsfullt om dagen. Tekstene er formet i en annen sammenheng og handler om noe helt annet enn helgenkongens kristningsverk.

Olav Haraldsson. 

I stedet for å tilpasse tekstene med en kreativ bokføring, ville jeg ha latt Olav Haraldsson selv innta scenen og samtidig trukket frem en tekst man tidligere brukte på Olavs­dagen, nemlig Salme 33. Der finner man en formulering som treffer selve sentrum i Olavs-­historien, og som burde stå på alle avisers førsteside som en ­advarsel til verdens ledere: «Stor makt gir ingen konge seier. / Stor styrke redder ingen mann i krig.»

For det var ikke krigen og slaget som gjorde at Olav til slutt seiret, men den prosessen som fulgte og som førte til at bildet av vikingkongen Olav bleknet og en annen Olav trådte frem, som ble Guds redskap og derfor ble helgen.

Man behøver ikke å være historiker eller litteraturviter for å se spenningen og motsetningene i vikingkongens rolle som helgen og kristningskonge. De som har fulgt med i den årlige debatten om Olavsspelet på Stiklestad i ulike variasjoner, vil være kjent med uenigheten om Olavs mulige skifte av sinn. Selv har jeg mest glede av en historisk parallell og to ulike litterære glimt som gir hint om hvordan Olav på tross av sitt vikingsinn ble en hellig mann.

Hva er en helgen? 

For å forstå Olavs rolle er det viktig å ­presisere hva en helgen er i kirkelig tradisjon. En helgen er ikke et menneske med plettfri moral og rent rulleblad, men menn og kvinner som på særlige måter ble kanaler for Guds nåde. Det er mange helgener i kirkelig tradisjon som slett ikke levde noe hellig liv, men de ble betraktet som hellige fordi de ble redskaper for Guds vei til mennesker. De ble så å si helliget til en spesiell gjerning.

En nærliggende parallell til de norske kristningskongene var Fyrst Vladimir av Kiev og hans sønn ­Jaroslav som hadde nære slektsbånd til de norske ­kongene. I år 988 hadde ­Vladimir, ­etter en ganske omstendelig ­prosess, ­bestemt at Russland skulle ­kristnes, og han regnes derfor som en stor helgen.

Men også han hadde en ­barbarisk fortid som kriger og ­erobrer. Han hadde avvist ­islam fordi hans utsendinger ikke ­hadde funnet glede blant dem, bare sorg og stank, i tillegg til at deres religion ikke var ønsk­verdig på grunn dens forbud mot alkoholholdige drikker og svine­kjøtt. «Drikking var russernes glede,» mente Vladimir. Muslimene hadde i tillegg lovet ham mange kvinner i paradis, men det var ikke noe for fyrst ­Vladimir som selv hadde mange koner og 800 konkubiner.

Vladimirs og andres hellighet berodde ikke på en mer eller mindre uplettet livsførsel, men på det faktum eller den over­bevisningen at de ble redskaper for Guds virksomhet og nåde.

Det gamle og det nye. 

Store deler av sagaen om Olav den ­hellige er en orgie i vold og overgrep, hevn og hat og erobringer, særlig i hans yngre år. Hans møte med kristendommen hadde nok skapt forandringer, men han stod på grensen mellom det gamle og det nye. Han hadde prester og ­biskoper i sitt følge da han ankom til Selje fra vest og første gang forsøkte seg som kristningskonge, men det var våpnene som talte. Da måtte han bøye seg for overmakten og flyktet østover til slekt i Sverige og Russland. Vi vet ikke hva han fikk med seg derfra – sagaen sier at han hadde et nytt sinn og en ny visjon da han kom tilbake. Men det var fremdeles hærmakt som skulle vinne riket tilbake. Det endte med nederlag, som vi vet.

Det var ikke ved sitt liv han vant folket for kristendommen, men ved sin død. Olav ble martyr, et troens vitne, drept med øks og spyd. Når det er to økser i Olavs merke og i den norske kirkes våpenskjold, er det ikke Olavs våpen som er avbildet, men det våpenet som felte ham, hans martyrsymbol. Og de to øksene er dekket av et kors.

Korsmerket. 

Sigrid Undset har noen interessante observasjoner om Olav den hellige i forhold til andre av datidens mektige menn. Olav Tryggvason var utelukkende vakker og helte­modig, han hadde alle de evner datiden «regnet for en mands herligste pryd». Også han ­ville kristne landet, men det ­korset han bar frem «hadde ­aldrig brændt ­merker i hans kjøtt», skriver Undset. ­Ladejarlene likeså, Olav den helliges fremste motstandere som også var kristne – de var «vakre mænd, vindende, ­høisindede av instinkt».

Olav hadde mange gode egenskaper, evner i idrett, kunst, ­diktning. Men han overstrålte ingen av dem han møtte i avgjørende situasjoner. Og ingen i hans samtid påstod at han var ­vakker. Det var motstridende krefter i hans sinn, han var mindre harmonisk og edel enn mange andre, «men hans retsind vokser under hans mandsviljes tugt», skriver Undset litt gammelmodig. Det er den gamle og nye tid som står mot hverandre ikke bare i folket, men i Olavs sinn. Korset hadde «brent merker i hans kjøtt».

Et frø i jorden. 

Historikere og dramatikere vil aldri med ­sikkerhet kunne si om det var en forvandlet Olav som gikk til strid på Stiklestad. Men ettertiden har sett det klart at det ikke var våpen og vold som vant Norge for ­kristendommen. Det får en vakker poetisk tydning i et av middelalderens store diktverk, Geisli av Einarr Skulason. Diktet beskriver lysstrålen – geisli – som Gud lyste opp Norge med, det såkornet som Gud valgte å ­legge i Norges jord, fordi det ­passet jordsmonnet og været her. ­Våpen og vold skaper ingen tro. Men et frø som legges i jorden og dør, kan vokse opp og bære rik frukt.

Olsok og det nasjonale. 

Vi har det ofte med å gjøre Olsok til noe veldig norsk, en del av en stolt ­historie om Olav som ­malte ­korset med sitt blod og ­Sverre som ­talte Roma midt imot. ­Olsok er like urokkelig nasjonalt som Eidsvoll, Dovre og 17. mai. Så glemmer vi lett at kristen­dommen kom utenfra og ­satte Norge inn i en internasjonal ­sammenheng.

Nordmennene hadde nok vært internasjonale før også. ­Vikingene bante vei for kontakter østover, vestover og sydover, ja til og med nordover. ­Handel og ­herjinger gikk hånd i hånd. De hadde etablert riker der ute, de ble leiesoldater, hentet kvinner, ny kunnskap og nye tradisjoner. Det virkelige fremmedelementet var nok kristen­dommen, selv om det tok tid før man skjønte hvor fremmed den var.

Kristendommen ga en ny ­orientering i tilværelsen – bokstavelig talt. Nå skulle ­folket ikke lenger bøye seg for de ­lokale ­gudene i hov og horg. Med ­resten av den kristne ­verden skulle de vende seg mot øst og tilbe Kvitekrist. Kirkene ble orientert mot øst, de døde ble ­begravd vendt mot øst. Øst står for solopp­gangen og lyset, Kristus og oppstandelsen. Norge ble en del av denne større verden. ­Nidaros ble nevnt side om side med Rom, ­Santiago og Jerusalem. Tore Hund som var en av Olavs ­banemenn, drog til Jerusalem på pilegrimsferd. Olavs sønn, ­Magnus den gode, ble oppdradd hos fyrst ­Jaroslav i Russland og fikk sin hustru fra Konstantinopel. Det ble bygd kirker og ­kapeller for Olav over hele Europa.

Kvitekrist som motkultur. 

I begynnelsen ble Kristus tolket ut fra gamle idealer om makt og styrke: Var ikke rikdommene der ute – og kanskje skjønn­heten i kirker og klostre – et tegn på overlegen makt? Viste ikke Kvite­krist at han var mektigere enn noen vikingkonge og større enn de gamle gudene? Var det ikke hans kraft som kom til uttrykk i de gjærtegnene som skjedde ­etter Olavs død?

Men Kristus stod likevel for noe fremmed og annerledes. For Kvitekrist hadde frivillig latt seg henge på korset, hadde akseptert vanære og nederlag uten å ta til motmæle. Munkene i klostrene de hadde angrepet på sine tokter, hadde ikke våpen å verge seg med. Fra et vikingperspektiv var det feiginger og sveklinger som gikk den veien. Det var ­fremmede idealer og nye holdninger, en motkultur der det ikke dreide seg om blodhevn og krig og ære, men tilgivelse og nåde og omsorg. Det buttet imot for dem som holdt seg til det gamle. Og det butter fremdeles imot – vi har mange av de gamle maktdrømmene i oss og fortrenger at kristendommen ­rokker ved mange av våre idealer.

Olsok er en påminnelse om at kristendom er motkultur.

Trykket i Vårt Land 28. juli 2018.

Gå til innlegget

Pinsens himmelske klokker

Publisert over 3 år siden

Hvorfor kimer klokkene? En dag vil vi kanskje fornemme at de kimer for oss.

I vår salmeskatt er det særlig jul og nyttår som forbindes med klokker som kimer og kaller. «Kim, alle klokker, ja, kim nå før dag i det dunkle», heter det i Grundtvigs julesalme. 

Guds «ære være» skal lyde fra fjord og fjære, heter det hos Landstad: «Fra kirketårne i fryds basuners støt / for Guds enbårne / som er i dag oss født.» «Kling no, klokka. Ring og lokka! Ring og lokka frå tusen tårn», synger vår egen Elias Blix. 

«Tusene klokker». 

Men for Grundtvig er også pinsen forbundet med klokker som kimer. Han har skrevet en vakker fantasi om pinseunderet, basert på Lukas’ beretning i Apostelgjerningene, men han gir den sin særegne vri: «Apostlene satt i Jerusalem / og ventet på Herrens time, / for øret da brått det ringte dem / som tusene klokker kime» (Norsk salmebok 231). Hvorfor kimer klokkene? Det var gått femti dager etter påske. Jesu venner hadde fått beskjed om å holde seg i Jerusalem og vente på det som skulle komme. De var urolige, ante ikke noe om fremtiden, skulle bare vente. Det er en påminnelse om at «å vente» er et av Bibelens fremste håpsord. Så satt apostlene der bare i uvisshet og «ventet på Herrens time».

Himmelske samtaler. 

Plutselig hører de kirkeklokker. Det var ingen kirkeklokker i Jerusalem den gang. Det er himmelens «tusene klokker» som kimer. Ingen kan som Grundtvig forbinde hverdagsliv og høytid på denne måten og samtidig formidle dyp teologisk innsikt. Det er formelig så man kan både se og høre klokkene fra danske kirketårn som kimer til høytid over hele landet. Men denne gangen er det himmelens klokker som kaller til samling. Og det er intet mindre enn den hellige treenighet som ringes sammen til møte i den himmelske tronsal. 

Gud Fader taler med Sønnen om Ånden som skal sendes. Gud har en plan, og de som venter der nede – apostlene i Jerusalem – fornemmer at noe skal skje: «Det rørte dem alle så underlig, / det var ikke før opplevet; / der taltes om dem i himmerik, / der ble deres navn oppskrevet.»

Med kraft forkynne. 

Hva var det de talte om dere oppe? «Der taltes om dem som livets ord / nu skulle med kraft forkynne / om himmelgleden ved Herrens bord / som skulle på jord begynne.» I god luthersk tradisjon minner Grundtvig om at treenigheten talte om Ånden som skulle virke i nådemidlene, i ordet og sakramentene. 

Men detaljene i samtalen fra Grundtvigs opprinnelige vers får vi ikke med oss i vår forkortede norske versjon, heller ikke i den danske salmeboken. Gud Fader ser at det er for lite fred og fryd der nede. De trenger visst en engleflokk som kan lære dem å synge og be, foreslår Faderen. Ja, sier Sønnen, jeg døde på korset for at hjertene og tungene skulle gløde av glede i pinsefesten. Og Faderen svarer: Skal hjertene der nede brenne, må den livsånden som luer hos oss i det skjulte, tenne ilden på jorden. Den åndens vin som fryder oss, som bare er din og min, må vi dele med «småfolk» der nede.

Enhet i kaotisk mangfold. 

Og så braker det løs. Apostelgjerningene sparer ikke på utmalingene. Det kom som et stormvær fra det høye. Flammer senket seg ned over dem som ild, og de talte i tunger. Det var ikke uforståelig babbel, det talte i ulike språk som gjorde at jøder fra øst og vest, de atspredte fra hele verden som var i Jerusalem denne pinsehøytiden, forstod hvert eneste ord – på sine egne språk. 

Det var det motsatte av Babels forvirring den gang i urtiden, da de hadde hatt ett språk inntil tungene ble forvirret så de bablet i vei uten å forstå hverandre. Nå var det enhet på tvers av mangfoldet. Forståelsen gikk på tvers av ulikhetene. Men folk ble forvirret av kaoset og oppstusset. De er ruset på søt vin, mente mange. 

Og Grundtvig er med på notene: «Da hørtes på Sion der sus og brus, / det bølgede som et lagen,» heter det i originalen. Han ser vel for seg tøyvasken i vindkastene fra vest som farer over Danmark og får lakenene til å blafre og smelle på klessnorene. Vi har temmet bildet til litt frommere ord: «Guds time, nu var den slagen!»

Gløden og gleden. 

Her dreide det seg ikke om velregisserte følelsesopplevelser eller predikanter som manipulerte folk til ekstase. Apostlene satt bare og ventet. De visste ikke hva de ventet på. Så kom Ånden med gløden og gleden. 

Så tentes på jorden det lys fra Gud 
som siden lik sol har strålet, 
hvor levende røster Guds 
nådes bud 
forkynte på modersmålet. 

Gnisten som ulmer. 

Så er det som om Grundtvig summer seg: Stemmer det med vår egen erfaring? Vet vi egentlig hva denne himmel-ilden er? Gløder det på våre tunger? Blåser Åndens vinder inn i våre liv? Jo, han vet litt om det. Hans tunge er ikke helt frigjort, kanskje. Han strever med det store ord, slik stammende småbarn øver seg på å tale. Men han kjenner likevel gnisten fra himmelens ild som kom til jorden. Og han venter på at den skal flamme opp. 

Og har vi til nu det store ord
som stammende småbarn strevet,
av himmelens ild som kom til jord,
vi har dog en gnist opplevet. 

Den gnist den ulmer hos oss ennu,
oppblusser òg i Guds time;
så gladelig rinner det oss i hu
at himmeriks klokker kime. 

Kanskje vi også, sammen med apostlene i Jerusalem og Grundtvig og mange andre, rett og slett skulle øve oss i å vente. En dag vil vi kanskje fornemme at klokkene i himmerik begynner å kime for oss.

Trykket i Vårt land 19. mai 2018

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere