Morten Slmonsen

Alder: 48
  RSS

Om Morten

Jeg jobber til daglig som IT-konsulent i Oslo. Jeg er gift og har 4 barn. Jeg har vært nokså aktiv på nettdebatt i helt siden vi brukte usenet som samlingspunkt, dvs. for lenge siden. Mine, i denne sammenheng, relevante interesser er samfunn, politikk, naturvitenskap, filosofi og religion.

Ang. livssyn så er jeg pinsevenn og er med i Filadelfiakirken i Oslo. Jeg har tidligere gått i DNK (inntil jeg var 20 år), men har også vært innom Misjonssambandet, UiO, Kings Kids, OASE, Oslo Kristne Senter, Trondheim For Kristus, m.m. Man kan si at min bakgrunn er nokså økumenisk, samtidig som jeg inntar en konservativ grunnholdning.

Prosjekt: Jeg ønsker å forene den kunnskap som vi besitter (som menneskehet) med den åpenbaring som er gitt oss gjennom Jesus i Bibelen, og samtidig være tro mot begge sider.

Følgere

Aftenpostens retning

Publisert over 8 år siden

Jeg trodde tidligere at Aftenposten var en konservativ avis. Mulig at jeg har tatt feil hele tiden, men jeg har ikke skjønt det før i det siste.

Jeg tror det var Fjordmann som gjorde meg oppmerksom på at redaktøren i AP er eks-kommunist. Det var en bit som falt på plass for meg, ettersom jeg stadig oftere synes at AP fremstiller stoff skjevt/tendensiøst - eller om man vil - i strid med mine synspunkter.

Det var ikke mange dagene sine jeg leste "Innsikt"-delen av AP, den dreide seg om islam. Siden AP er etterhvert en feministisk avis så inneholdt artikkelen korrekt kritisk holdning til islams kvinnesyn. Jihad og dhimmi ble derimot ikke nevnt med et ord. Jeg synes det var oppsiktsvekkende, i og med at utbredelsen til islam ikke kan forklares uten disse to ideene. Dagen etter var det ny "Innsikt", denne gang om korstogene. Her ble fremsatt påstanden om at korstogene var med å initiere jihad-tenkningen i islam (som Hellig Krig). Både proporsjonene (muslimens krigsherjinger har *langt* overgått blodsutgytelsene i korstogene) og konklusjonene er gale. Her demonstreres til fulle APs favorisering (evt. positive diskriminering) av islam og motsatt når det gjelder alt som smaker av kristenmannsblod.

Jeg oppfatter også AP som agiterende når det gjelder kvinnesak og homofilisak. Det er ikke det at jeg ikke støtter rettigheter til disse gruppene (med få unntak), men det er sant bombardement - en evig strøm av saker som handler om at kvinner og homofile er ofre, noe jeg langt på vei bestrider.

Kommentatorene begynner også å gå meg på nervene, både Wang, Olsen, Åmås og Aspaas virker rimelig venstreorientert. Det er selvsagt ikke forbudt, men jeg føler jeg i noen år har abonnert på en meningsprodusent som jeg egentlig ikke stiller meg bak. Dette er helt klart mitt ansvar, men har det skjedd en viss forskyvning de siste årene?

I dag kom Aspaas med nok en kommentar - den gang: "Gud er ikke kristen". Aspaas argumenterer for en åpen spiritualitet (som ikke bygger skiller - sic!) og legger kortene Tutu, Dalai Lama og Stålsett på bordet. Det må hun gjerne gjøre, men for meg er dette helt uspiselig.

Sum a sumarum - jeg er lei av å finansiere kampanjeavis for venstreorienterte ideer. Derfor sier jeg opp - bare synd at jeg ikke har innsett det før.

Gå til innlegget

Jens Stoltenberg er en hederlig politiker. Likevel: Dagens politikk grunnleggende uansvarlig.

Jeg tilhører på ingen måte den gruppen av nettroll som spammer ned debattene med anklager om landssvik, og jeg mener Jens Stoltenberg er en hederlig politiker. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, mener jeg det er interessant å vurdere om Stoltenberg som så ofte omtales som ansvarlig og forsiktig i omgangen med landets finanser, faktisk er dette. Jeg mener at det er gode grunner for å hevde det motsatte.

Som så mange har jeg undret meg over hvordan vi kan ha så mye offentlig fattigdom og så mye penger "på bok". Samtidig forstår jeg fullt ut at vi ikke kan bruke av oljefondet på en måte som går ut over fremtidige generasjoner. Jeg vil derfor si at jeg er en tilhenger av handlingsregelen. Dette er en fantastisk innretning som vi kan være stolte av i dette landet - og vi kan være stolte av våre politikere som har hjulpet med å få dette på plass.

Når det er sagt, noe er likevel fullstendig galt! Det er sikkert mange som leste oppslaget i Aftenposten i helgen (papirutgaven) hvor samfunnsøkonmer advarer mot at velferdsstaten ikke er levedyktig på lang sikt, selv med oljefondet og de store overføringene derfra hvert år. Hvis vi antar at standarden som nordmenn krever i velferden kommer til å stige, og "ingenting" blir gjort så vil man ha en manko på 270 mrd kroner hvert år i 2060. Alt dette er tall som man kan diskutere, og politikere av alle farger setter sin lit til "arbeidslinja" og generell økonomsisk oppgang. Men jeg foretrekker å gjøre dette langt enklere, slik at alle kan forstå hvorfor dette er fullstendig galt:

I løpet av de siste 25 år har gjennomsnittlig har levealderen økt med 4,5 år. Samtidig har pensjonsalderen reelt sett har den gått ned. Gapet mellom forventet levealder og faktisk pensjonsalder kan altså ha steget med 10 år de siste 25 år, og dette kan fortsette ettersom vi blir enda eldre. Enhver bør skjønne at dersom vi kommer i arbeid omkring 25-års alderen og jobber til 62-63 og lever til 80-85, så blir det totalt 37-38 skattbare år og 42-48 ikke-skattbare år. Dette kan umulig gå opp! Det er jo strengt tatt ingenting nytt med dette, pensjonsreformen er jo ment å bøte på dette. Likevel - denne reformen er ikke nok, fordi avkastningen fra oljefondet i *all hovedsak* går til å dekke pensjoner/trygd/helse/gode-formål og slik vil det fortsette om ingen grep tas.

Situasjonen er altså at oljeformuen nå brukes på løpende utgifter til velferdsstaten, og den regningen blir bare enda større fremover. Men: oljeformuen skulle brukes til å investere for fremtiden, f.eks. i utdanning, forskning og infrastruktur. Det skal være vår måte å komme videre etter oljeæraen. Istedet gjør den vondt verre - vi skaper en ustabil situasjon hvor vår velferd avhenger av jevn og god avkastning i de internasjonale markeder. Det er fullt mulig å tenke seg en fremtid hvor hele oljeformuen går med til pensjoner/trygder, vi er på god vei dit. Når festen er over så vil alle de som ikke rakk å bli pensjonister eller de som akkurat ble det, måtte stramme kraftig inn. Samtidig er vi da mye dårligere forberedt, siden vi tross alt brukte midlene på pensjoner - ikke på investeringer. Vi kan risikere at 1-2 generasjoner fikk generøse pensjonsordninger slik at de kunne reise jorda rundt - og det var også alt vi fikk. Dette ville være dypt urettferdig og en sinnsyk sløsing

Handlingsregelen på 4% forutsetter egentlig at vi skal investere i landet vårt. Dette skjer ikke i dag. Vi trenger derfor å endre handlingsregelen slik at den øremerker midler til investeringer. Jeg foreslår 1,5% til infrastruktur og 0,75% til utdanning/forskning. I en overgangsfase foreslår jeg å bruke 3% til velferdsgoder, men at denne må reduseres til 1,75% på lang sikt. Dette vil gi totalt 4% som er det absolutte maksimum vi kan bruke. For å få til dette må pensjonsalderen opp - dette kan ikke løses ved å heve skattene. Den må minimum opp til 70 år ganske raskt. Deretter må den videre opp i takt med levetiden vår.

Jens Stoltenberg fremstår som en ansvarlig politiker. I virkeligheten sløser han vekk store summer på velferdsgoder fordi folket krever det. Ingen politiker vil stille seg opp å love kutt i velferd. Men det er vi trenger! Vi *må* investere i fremtiden vår, og vi må innrette velferden etter de inntekter vi har, fortrinnsvis uten mye bruk av oljemilliardene.

Gå til innlegget

Abrahams barn

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har nettopp vært på teater og sett Abrahams barn. Svein Tindberg er god til å fremføre, men det kan det virke som om han falt for eget grep i det han forsøker å forene de tre hellige skriftene: Toraen (GT), NT og Koranen.

Svein Tindberg viste på mange måter at han var skeptisk og kritisk tenkende til Islam, men samtidig tror jeg det ble maktpåliggende for ham å vise forståelse for Islam. Dette er ikke så underlig, når man tenker på at man skal fremføre et teaterstykke som skal favne noenlunde bredt. Da passer det seg ikke å komme med noen tirade heller, men heller en pen konklusjon til slutt (ala "så levde de lykkelig alle sine dager"). I tillegg tror jeg at Tindberg helt oppriktig også ønsker å bygge forståelse mellom kristne og muslimer ved å vise til vår felles arv, og her var det interessante opplysninger. Til slutt konkluderte Tindberg med at de 3 hellige skriftene var én, noe jeg ikke kunne godta. Det trigget meg i stedet til å skrive denne kommentaren hvor jeg forsøker å vise hvor totalt forskjellig Koranen er fra NT. 

1. NT bekrefter Toraen, Koranen forkaster Toraen. 

Jesus understreket lovens sannhet og sa han kom for å oppfylle den. Mange jøder vil helt sikkert reagere min påstand, og det er riktig at NT nyfortolker GT i lys av Jesus. Men det er uansett en vesensforskjell mellom det å fortolke en tekst på ny, og det å erstatte gamle tekster med nye slik Koranen gjør.

Kristne benekter ikke Toraen - vi har den i vår bibel. Koranen benekter eksplisitte kjernesannheter i både GT og NT (som at jødene er Guds folk og at Jesus er Guds sønn)

Kristne leser Toraen. Muslimer leser sannsynligvis aldri Toraen eller NT (selv om Koranen peker på disse som hellige tekster).

2. Toraen og NT er historiefortellig, Koranen er åpenbaring/eventyr.

Når Bibelen (GT + NT) beskriver historiske hendelser er det i hovedsak troverdig. Beskrivelsene bygger på vitneutsagn og muntlige overføringer i mange ledd. Koranen omtaler historiske hendelser som er fra 600 til 2000 år gamle, uten på noen måte å bygge på vitneutsagn, gamle skrifter eller muntlige overføringer. Det hele må tas i tro - som en gudommelig åpenbaring til Muhammed.

3. NT fremstår konsistent og konsekvent, Koranen som omskiftelig

I Koranen kan man oppleve at Allah forandrer totalt mening. Dette skjer ikke bare en gang, men mange ganger. Det er ikke uten grunn at vi hører både at islam er fred og krig - det kommer an på hvilke surer man leser. NT er av en helt annen karakter og taler ikke med to tunger. 

4. NT forteller om Jesus, Koranen forteller om Muhammed.

Den mest dramatiske forskjellen, er den mellom Jesus og Muhammed. Kristendommen må forstås i lys av Jesus, og islam må forstås i lys av dens grunnlegger Muhammed. Muhammed var et menneske med alle sine styrker og svakheter, Jesus sa han var Guds sønn og syndet ikke. Muhammed drepte for å fremme sin sak, Jesus døde for våre synder. Muhammed både løy og bedro, Jesus talte sannheten og sa han var sannheten. Muhammed skapte seg en hær for å overvinne motstanderene sine, Jesus omga seg med 12 disipler. Etter Jesu død gikk kristendommen frem gjennom martyriumet og forfølgelse. Etter Muhammeds død brøt det ut voldelig konflikt mellom hans etterfølgere (som splittet seg i sunni/sjia) og deretter gikk islam frem gjennom militære erobringer.

5. NT gir ingen direkte henvisninger til hvordan samfunnet skal bygges, Koranen kan leses som en måte å bygge et samfunn på

Koranen har en direkte politisk effekt - man kan tydeligvis bygge ganske omfattende politiske programmer rundt islam. Bibelen er tilsvarende vanskelig å tolke - det er ikke godt å oversette Bibelen moralbud til hvordan et samfunn skal bygges. De islamske statene/partiene vi ser bygger stort sett opp samfunn hvor folk lever i fattigdom, korrupsjon og urettferdighet. De samfunn som har et stort innslag av kristne bygger samfunn av en helt annen karakter, og som har hatt en enorm effekt på verden som helhet - til tross for manglende konkrete politiske anbefalinger i NT.

6. Koranen har et dødsbudskap. NT har et budskap om liv.

Koranen "selger" sitt budskap om store belønninger etter døden - det er her den store gevinsten for en muslim ligger. Det gir seg utslag som "Vi elsker døden, dere elsker livet" (Al-Qaida). NT forkynner at Guds rike er nær - det er nå! Kristne lengter til himmelen, men vi elsker livet og vi tror Gud har en mening med det. 

7. NT forteller om mirakler mange har bevitnet, Koranen forteller om mirakler bare Muhammed har bevitnet.

Koranen hviler i sin helhet på Muhammeds troverdighet. NT hviler på Jesu troverdighet, men også at mange andre har bevitnet det han gjorde - både lamme som ble førlige og blinde som fikk se.

Sånn avslutningsvis er det vanskelig å se hvilke likheter Koranen har med NT. Som kristen har jeg meget vanskelig for å se Koranen som noe annet enn villfarelse og en destruktivitet som overgår alle andre ideologier (tatt i betraktning at over 1 milliard mennesker bekjenner seg til islam). Etter mitt skjønn er det å lefle med Koranen misforstått toleranse - jeg tror ikke det kan komme noe godt ut av det.


Gå til innlegget

Norsk kultur

Publisert nesten 9 år siden

I disse dager hvor redaktører og rikssynsere over det ganske land kappes om å forklare oss hvor umulig det er å definere norsk kultur, eller om det lar seg definere, hvor omskiftelig det er, så kunne jeg tenke meg å likevel gjøre et forsøk.

Jeg tror at den beste måten å gå frem på, for å finne det mest verdifulle og umistelige i norsk kultur er å tenke på hvilket samfunn du kunne ønske at dine barn og barnebarn vokser opp i. La oss si at utgangspunktet er at *alt* er forandret. Hva ville jeg da ha savnet mest?

17. mai, bunad og folkemusikk kan utgå. Det ikke *strengt* nødvendig. Jo, det er flott med barnetog, men jeg er sikker på at mine barnebarn kan leve fint uten. Svenske barn vokser jo tross alt opp i et velfungerende samfunn de også. Mine barn og barnebarn emigrere til Sverige og vokse opp der, uten at jeg vil bekymre meg det minste. Altså kan jeg fastslå at det ikke er noe av det spesialnorske jeg virkelig vil verne om. Verken pinnekjøtt eller Ibsen eller det norske språket er i og for seg avgjørende for det gode liv.

Det som derimot jeg verdsetter høyt er det egalitære samfunnet. Det at det er relativt kort vei fra bunn til topp. Det at vi forsøker å lage et sikkerhetsnett som favner alle (selv om vi aldri lykkes helt). Med et ord er dette likeverd. Det er noe flott og umistelig. Jeg ønsker meg ikke et amerikansk samfunn, selv om jeg er fullt klar over at det går fint an å leve der også!

Ærlighet og tillit mellom folk er noe annet som jeg verdsetter. Jeg liker å være litt naiv! Jeg synes det er fantastisk når man kan stole på en ukjent; at lommeboka blir levert tilbake etter at man har mistet den. Norge er ikke perfekt i så henseende, men vi har høyere grad av tillit til hverandre enn i de fleste andre land.

For å ikke gjøre dette for langt, så vil jeg nevne en siste ting: Arbeidsomhet og nøysomhet. Nøysomhet kan kanskje virke som en vits, men jeg tror fortsatt nordmenn lever etter prinsippet å sette tæring etter næring. Arbeidsomheten er under press, men det har iallefall kjennetegnet nordmenn som har overlevd her i steinrøysa.

Kan jeg få dette oppfylt for et fremtidig samfunn, så vil jeg si at det er godt nok. Alt det andre kan man endre på. Jeg tror nok dessverre at nettopp dennne kulturen ikke nødvendigvis vil overleve. Den er under press både gjennom innvandring, kommersialisering, ugudelighet, relativisme, invidualisme og en rekke andre sterke trender. Hva som skal til for å snu disse trendene er ikke godt å si og jeg mener det er berettiget å være bekymret.

 

Gå til innlegget

En juletanke (fra en programmerer)

Publisert nesten 9 år siden

Gud stiger ned og blir menneske. Det er stort. Men hvor stort? Jeg forsøker å lage en analogi...

Sett at vi mennesker kunne lage en verden? Tenk om vi kunne lage en kunstig intelligens, en super-avansert software som kunne "leve" og "føle"? For at analogien skal bli riktig må vi tenke oss at dette livet lever innesperret i f.eks. en datamaskin.

Der skal det kunne eksistere selvstendige "individer" som har selvstendige "tanker". Analogien virker kanskje litt søkt, men selv om vi ser på oss som frie, selvstendige individer, så er det jo mange som også mener at vi er fullstendig determinert, liksom disse individene i vår datamaskin. Her skulle individene kommunisere med hverandre og spre ideer om hvem de var og tenke ut nye måter å utnytte sine muligheter på. Kanskje kunne de kommunisere ut av datamaskinen og nå andre "verdener". Kanskje skulle de kunne kopiere ut sin egen software, og spre seg rundt om på hele internett. De kunne mangfoldiggjøre seg og utforske hver krik og krok på nettet. Sett at denne selvstendige eksistensen syntes at dette var godt.

Sett nå at denne selvstendige eksistensen ble usunn. At den gikk i evig løkke, istedet for å produsere nye tanker eller ideer. Og siden dette var virkelig avanserte programmer, så påvirket de alle hverandre. Og siden det først var kommet noe usunt inn, så ble dette kopiert videre. Mennesket hadde skapt intelligensen i første omgang, men dynamikken i dette var så stor at det ikke kunne endres ved å bare stoppe/starte et par eksistenser eller endre litt på noe av systemkonfigurasjonen til en av de større maskinene på nettet. Det som må til er å få inn i systemet en ny kunstig intelligens som kan motprogrammere dynamisk, være et såkalt "interrupt" som kan få den evige løkken til å avslutte. Det viser seg at dette kun lar seg gjøre om et menneske selv lar seg "overføre" inn i en kunstig intelligens og blir lastet opp for kjøring i systemet. Dette hadde jo vært et interessant oppdrag for hvem som helst, hadde det bare ikke vært fordi det viser seg at man ved å overføre seg selv, ikke kan leve i begge eksistenser. Ved å overføre seg, overgir man seg til denne nye verden. 

Som om ikke det er ille nok, det er en stor risiko her - i et slikt dynamisk miljø, hvor alle programmer er designet for å påvirke og bli påvirket, herunder også slette deler av koden som man anser som mindre "effektiv" eller "interessant" - så er det fare for at den nye menneske-intelligensen som lastes opp kan bli varig skadet, ja faktisk også ødelagt totalt. For å toppe det hele, er det ikke slik at de "frie" individer i datamaskinen nødvendigvis verdsetter disse interruptene som blir dem til del, de er tross alt fornøyd med den situasjon de er i. De er heller ikke nødvendigvis klar over at de eksistererer inne i en datamaskin (selv om noen individer mistenker at det er "noe mer"). Derfor er det ingen grunn til å høre på en såkalt menneske-intelligens som skal komme å befri dem fra noe som tross alt ikke kjennes som noe problem. Størst sjanse for å lykkes vil menneskeintelligensen ha, dersom den skaper en positiv "relasjon" til andre eksistenser. Det gjelder å dele nyttige kodersnutter, som de andre ser fungerer til å faktisk forstå mer enn før. 

Vi mennesker er for Gud som disse tenkte eksistensene i en datamaskin, så langt er det mellom Gud og mennesker. Så stor er Gud, og så små er vi mennesker. Om Gud ville så kunne han ha restartet "nettet" og prøvd på nytt. Ingen ville si noe på det. Men Gud ikke bare skapte, han elsket også. Han ikke bare observerte, han engasjerte seg også. Han ikke bare tok del i mennesketlivet, han steg ned og ble menneske med alle begrensninger. Han steg ned i vår verden med visshet om hans eksistens her skulle ende med død, en helt nødvendig død.

Hvorfor?? Fordi han visste at han ved det, ville gi verden en mulighet for et "interrupt", en så høylytt beskjed at det kunne rykke oss ut av vår begrensede verden - og inn i noe mer.

Hvorfor?? Fordi dette var eneste vei for vår eksistens.

Hvorfor?? Jeg har tenkt på Pinocchio - han var av marionett, men ble til slutt en ordentlig gutt. Denne prosessen var mirakuløs, men også en prosess som handlet om Pinocchios valg og liv. Kanskje er det slik at Gud gjennom frelsen ved vår Herre Jesus Kristus fullfører skaperverket og gjør oss til noe mer enn en marionett. Kanskje kan vi bare slik bli frie og fullstendige mennesker.

God Jul

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere